đề thi thử THPT QG 2019 toán THPT hai bà trưng TT huế – lần 1 có lời giải

21 39 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:44

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT HUẾ TRƯỜNG THPT HAI TRƯNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NÂM 2019 LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: SBD: (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Câu 1: Giá trị sau nghiệm phương trình log3  x  1  A x  B x  C x  D x 1 Câu 2: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông B , cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA 10, AB 6, BC  Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A B 10 D 10 C 480  b  Câu 3: Cho hàm số y  f  x   ax  bx  c , a  0 Tính f     2a  b  4ac b  4ac b  4ac b  4ac A B  C D  4a 4a 4a 4a Câu 4: Cho hàm số y  f '  x  đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng sau đây? A ; 0 B ; 4 Câu 5: Cho log  a Tính log3 18 theo a A 2a  a B a 2a  C 3; + D 4; 0 2a a 1 D C a 1 2a Câu 6: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a, SA  ABC, SA  a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 3 A a B a C 4 Câu 7: Tìm cực đại hàm số y  x3  3x2  m (với m tham số thực) D a3 A B   m C D m Câu 8: Cho hình bình hành ABCD tâm O Khẳng định sau khẳng định sai? A AB  AD  DB B OA  OB C AB  AD  AC D OA  OC  Câu 9: Cho cấp số cộng số hạng đầu u1 cơng sai d  Tìm số hạng thứ cấp số cộng A u5  B u5 16 C u5  23 D u5 19 Câu 10: Tính diện tích xung quanh hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác cạnh đáy a cạnh bên 4a A S  4a2 B S  2 a C S  2 a Câu 11: Hàm số y  x  x đồng biến khoảng khoảng sau? D S  3 a A 1;0 B 0; Câu 12: Tìm tập xác định hàm số y   x  x  A ;    2;  B 0; 2 C ; 1 2019 D 0; 1 D ;   2;  C Câu 13: Trong phương trình sau: cos x   1 ;sin x     ;sin x  cos x  3 , phương trình vơ nghiệm? A 2 B 1 C 3 Câu 14: Cho hình chóp số cạnh 26 Tính số mặt hình chóp A 13 B 14 C 26 Câu 15: Tìm giá trị lớn hàm số f  x   x  x  đoạn  2; 2 A max f  x   14 2;2 B max f  x  = 2;2 C max f  x  = 2;2 D 1 2 D 27 D max f  x  =13 2;2 Câu 16: Cho hình chóp S.ABC SA = SB = SC = BC = CA = a Các mặt phẳng ABC SAC vng góc với mặt phẳng SBC Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 B C D 12 12 Câu 17: Một hộp đựng viên bi trắng, viên bi xanh viên bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Tính xác suất để lấy viên bi đủ ba màu A B C D 11 11 11 11 Câu 18: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy a, diện tích mặt bên 2a Tính thể tích khối nón đỉnh S đáy đường tròn ngoại tiếp hình vng ABCD A 3 7a 4 Câu 19: Cho H  khối lăng trụ đứng tam giác tất cạnh Biết thể tích H A   7a3 B  7a3 C  7a3 D Tính độ dài cạnh khối lăng trụ H A 16 B 3 3 C D Câu 20: Biết phương trình log 22  x   5log x  hai nghiệm phân biệt x1 x2 Tính x1 ; x2 A B C D Câu 21: Cho hai véctơ a b thỏa mãn a  3, b  a  b  Xác định góc  hai véctơ a b A   600 B  1200 C   450 Câu 22: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm tung độ âm? 4x 1 2 x  3x  A y  B y  C y  x2 x 1 x 1 D   300 D y  2x  x 1 Câu 23: tất số nguyên x thỏa mãn bất phương trình log log   x   ? A Vô số B C D  2x  Câu 24: Cho hàm số f  x   log   hai số thực m, n thuộc khoảng 0; 1 cho m  n 1  1 x  Tính f  m   f  n  A B C D Câu 29: Cho hình trụ thiết diện qua trục hình vng diện tích tồn phần 64 a Tính bán kính đáy hình trụ 6a 6a B r  C r  4a 3 Câu 30: Cho khối bát diện hình vẽ Khẳng định sau sai? A r  D r  2a A Mặt phẳng  ABCD vng góc với mặt phẳng CEF B Mặt phẳng EBFD mặt phẳng trung trực đoạn AC C Các điểm A, B, C, D thuộc mặt phẳng D Các điểm E, B, C, D thuộc mặt phẳng Câu 31: Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để điểm cực trị đồ thị hàm số m3 Tính y  x  2mx  điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3   m  1 x  m  m   x  3 tổng bình phương tất phần tử tập hợp S A B 10 C 18 D 16 Câu 32: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  x2  mx  đồng biến khoảng 0;  A 3;  B 48;  C 36;  D 12;  Câu 33: Cho hàm số y  Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ  x   2m  1 x  2m  x  m thị hàm số đường tiệm cận 0  m  0  m  m     A  B  C m 1 D  1 m m m       2 Câu 34: Từ vị trí A người ta quan sát cao (hình vẽ) Biết AH  m, HB  20 m, BAC  450 Chiều cao gần với giá trị sau A 17,5 m B 15 m C 17 m D 16 m Câu 35: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  12 x  song song với đường thẳng d :12 x  y  dạng y  ax  b Tính giá trị 2a  b A 23 24 B 23 C 24 D Câu 36: Cho hình lập phương cạnh 2a Khi thể tích khối bát diện đỉnh tâm mặt hình lập phương cho A a3 B a3 C a3 D 4a 3 m Câu 37: Cho hai số thực dương mn, thỏa mãn log    log n  log9  m  n  Tính giá trị biểu 2 m thức P  n A P  B P 1 C P  D P  Câu 38: Cho hàm số y  x  ax  bx  c  b  0, a   Biết đồ thị cắt trục hoành điểm phân biệt hai giao điểm đối xứng với qua gốc tọa độ Tính giá trị biểu thức T   ab  c   A T  B T  C T  D T  Câu 39: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD Mặt phẳng P qua A vng góc với SC cắt SB, SC, SD B , C, D  Biết C trung điểm SC Gọi V1, V2 thể tích hai khối chóp V S ABCD S.ABCD Tính tỷ số V2 A V1  V2 B V1  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 40: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình 4x  2m.2x  m   hai nghiệm thực x1 , x2 , cho x1  x2  Tập hợp S phần tử? A Vơ số B C D Câu 41: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh a Tính thể tích V khối nón đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD A V   a3 B V   a3 2 a3 C V  2 a3 D V  Câu 42: Lớp 11A 35 học sinh; 20 bạn học tiếng Anh, 14 bạn học tiếng Nhật 10 bạn học tiếng Anh tiếng Nhật Tính xác suất P để gọi ngẫu nhiên lớp 11A học sinh học học tiếng Anh A P  B P  C P  D P  7 5 Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng cạnh 2a Biết mặt bên hình chóp tạo với đáy góc thể tích khối chóp 3a Tính khoảng cách hai đường thẳng SA CD A 5a B 2a C 2a D Câu 44: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f '  x   x  x  113x  15 , x  3a Tìm số điểm cực trị  5x  hàm số y  f    x 4 A B C D Câu 45: Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số 1 f  x   m2 x5  mx3  10 x   m2  m  20  x đồng biến Tính tổng giá trị tất phần tử thuộc S A B C D 2 2 Câu 46 : Cho x y, hai số dương thoả mãn x  y  Giá trị nhỏ biểu thức P thuộc khoảng nào?  xy x  y  A 10 2;11    B 10;9   C 2;10  D  2;10  Câu 47: Cho hình chóp tam giác S.ABC Gọi M trung điểm cạnh SA, lấy điểm N thuộc cạnh SB SN cho  Mặt phẳng   qua MN song song với SC chia khối chóp thành hai phần Gọi V1 SB V thể tích khối đa diện chứa A V2 thể tích khối đa diện lại Tính tỉ số V2 A V1  V2 16 B V1  V2 18 C V1  V2 11 D V1  V2 Câu 48: Tính chiều cao khối trụ tích lớn nội tiếp hình cầu bán kính R R 2R 4R B C R D 3 Câu 49: Cho tứ diện ABCD cạnh a Hình nón N đỉnh A đường tròn đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Tính thể tích V khối nón tạo từ hình nón N ? A A V   3a3 27 B V  6a 27 C V   6a D V   6a 27 Câu 50: Cho x y, hai số thực dương thoả mãn ln x  ln y  ln  x  y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 3x + y A B C D - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-A 3-D 4-C 5-A 6-C 7-D 8-B 9-D 10-C 11-A 12-B 13-C 14-B 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-A 21-B 22-C 23-C 24-C 25-A 26-B 27-D 28-C 29-A 30-D 31-A 32-D 33-A 34-A 35-B 36-B 37-B 38-C 39-D 40-C 41-A 42-A 43-D 44-D 45-C 46-D 47-C 48-B 49-D 50-A (http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A log3  x  1   x    x   x  2 Câu 2: A  BC  AB  BC   SAB    BC  SA Do tam giác SBC vng B Ta điểm A,B nhìn đoạn SC góc vng, nên tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC trung điểm đoạn SC Bán kính mặt cầu: R  SC  (do  SAC vuông cân A) Câu 3: D b  4ac  b  Ta có: f      4a  2a  Câu 4: C Căn vào đồ thị hàm y f' x ta thấy f ' điểm x Nên hàm số f x đồng biến 3; Câu 5: A log 18  2log  2a Ta có: log3 18    log log a x 3; Câu 6: C Tam giác ABC tam giác cạnh a nên S ABC  a 1 Vậy thể tích khối chóp S.ABC là: VS ABC  SA.S ABC  a a  a 3 4 Câu 7: D Tập xác định: D  x   y '  3x  x; y '   3x  x    x   lim y  lim y  x3  3x  m    x  x  + Bảng biến thiên f ' x Từ bảng biến thiên suy cực đại hàm số m Câu 8: B + Xét đáp án A Theo qui tắc trừ suy : AB  AD  DB Đúng + Xét đáp án B OA  OA; OB  OB mà ABCD hình bình hành nên OA  OB Sai + Xét đáp án C Theo qui tắc hình bình hành ta : AB  AD  AC Đúng + tâm hình bình hành nên OA OC hai vectơ đối suy OA  OC  O Đúng Câu 9: D Ta có: u5  u1  4.d   4.4  19 Vậy u5  19 Câu 10: C Theo đề ta AB = BC = CD = DA = a, SA = 4a Hình nón đường sinh = SA = 4a, bán kính đáy r  OA  Do S xq   r  4 a Vậy S xq  4 a Câu 11: A Tập xác định: D  x  y '  x  x; y '    x  1  x  Bảng biến thiên: 1 a AC  AB  2 Vậy hàm số đồng biến khoảng  1;0  va 1;   Câu 12: B Điều kiện: Do 2019   x  x2    x  Tập xác định: D   0;  Câu 13: C Xét phương trình (1): cos x    < 1nên (1) nghiệm Xét phương trình (2): sin x     nên (2) nghiệm Xét phương trình (3): sin x  cos x  a2  b2    22  c2 nên (3) vô nghiệm Câu 14: B Hình chóp số cạnh 26 gồm 13 cạnh bên 13 cạnh đáy Hình chóp 13 mặt bên mặt đáy Vậy hình chóp cho 14 mặt Bài tốn tổng qt: Cho hình chóp số cạnh 2n, n ,n Tính số mặt hình chóp Giải: Hình chóp số cạnh 2n gồm n cạnh bên n cạnh đáy Hình chóp n mặt bên mặt đáy Vậy hình chóp cho n mặt Câu 15: D Hàm số f  x   x  x  liên tục đoạn -2;  x   2; f '  x   x3  x; f '  x      x  1 2; Ta f    5; f  1  f  2   13 Vậy max f  x   13 x  x  2 2;2 Câu 16: C ABC  SBC Vì   SAC  SBC   AC  SBC ABC  SAC  AC  Tam giác SBC cạnh a  SSBC a2  a3 Thể tích khối chóp S.ABC V  S SBC AC  12 Câu 17: D +TH1: bi trắng, bi xanh, bi vàng: C52C31C41  120 (cách) +TH2: bi trắng, bi xanh, bi vàng: C51C32C41  60 (cách) +TH3: bi trắng, bi xanh, bi vàng: C51C31C42  90 (cách) Số phần tử biến cố thỏa yêu cầu bài: 120 + 60 + 90 = 270  270 Xác suất thỏa yêu cầu bài: P= A      C12 11 Câu 18: B Gọi trung điểm BC, O  AC  BD Ta AC  AB2  BC  a Bán kính đường tròn đáy khối nón r  OA  Theo SSBC  2a  AC a  2 SM BC  2a  SM  4a Chiều cao khối nón h  SM  OM  3a 2 1 3a  a   a3 Thể tích khối nón V   r h      3   Câu 19: C Gọi a độ dài cạnh khối lăng trụ H Do đáy khối lăng trụ H tam giác a cạnh a nên diện tích S  Do khối lăng trụ đứng tam giác tất cạnh nên đường cao a3 khối lăng trụ nên thể tích khối lăng trụ V  Bh  Vì V  Câu 20: A nên a = Điều kiện x > Biến đổi phương trình cho phương trình sau: log 22 x  3log x   Do log x1 log x2 hai nghiệm phương trình t  3t   nên log x1 + log x2 =3 mà log x1 + log x2  log  x1.x2  Suy log  x1.x2   nên x1.x2 =8 trình log log   x   Câu 24: C  2n  f  m   f  n   log    1 n  1  2m   2n    log    log   2  1 m    n   2m 2n   log    1 m 1 n  4mn    log   m   m  n  mn  n 1  4mn   log    log   2  mn  Câu 25: A Ta có: lim 4x2  4x  x   x   x  1  lim x  4x2  4x   x   x  1 0 Nên hàm số tiệm cận ngang y = lim x 2 x2  x   x   x  1  4x2  4x    lim x 1  x   x  1 Nên hàm số tiệm cận đứng x = -1 Vậy tổng đường tiệm cận đứng ngang Câu 26: B  Sau năm số tiền người nhận là: 100+100.4% = 104 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 104+104.(4+0,3)% = 108,472 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 108,472 + 108,472 4,6 % = 113,461712 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 113,461712 + 113,461712 4,9% = 119,0213359 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 119,0213359 + 119,0213359 5,2% = 125,104454 triệu Vậy chọn năm Câu 27: D Ta y '  3mx  4mx   m   + Nếu m =  y '  2   x   Nên hàm số khơng cực trị Do m (chọn) (1) + Nếu m  Hàm số khơng cực trị  y’ không đổi dấu   '   4m2  3m  m     m2  6m   6  m  (do m  0) (2) Kết hợp (1) (2) ta 6  m  Câu 28: C 2m Ta : y '   x  1 + Xét m = Hàm số trở thành: y =2 hàm số nên không đạt giá trị nhỏ => m = (loại) + Xét m > 2m 8 m  y'    x  1  y    0;4  x  1 8 m   m  (thoả mãn) + Xét m < 2m  y'    x  1  y  y    m 0;4  x  1  => m = (loại) Vậy m = Câu 29: A Ta có: Stp  S xq  2Sd  2 rh  2 r  2. 2r  2 r  6 r  64 a  r2  32 a r a 3 Câu 30 : D D sai C   EBD  Câu 31: A Điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  2mx  A  m; m2  8 m3 Xét hàm số y  g  x   x3   m  1 x  m  m   x  3 Ta có: g '  x   x   m  1 x  m  m   x  m g ' x    x  m    m; m2  điểm cực trị đồ thị hàm số y = g (x) Điểm A  m; m2  8 điểm cực trị đồ thị hàm số y = g (x)  m2   m2  m  2  S      2   2 Câu 32: D Tập xác định: D  Ta có: y '  3x2  12 x  m Hàm số đồng biến 0;  y '  3x  12 x  m  0, x  hay m  3x2  12 x, x  Xét hàm số f  x   3x  12 x Ta có: f '  x   6 x  12; f '  x    x  Bảng biến thiên: Vậy với m 12; hàm số cho đồng biến khoảng Câu 33: A Điều kiện x > m Ta lim y   y  tiệm cận ngang đồ thị hàm số 0; x  x  m Xét phương trình  x   2m  1 x  2m  x  m     x   2m  1 x  2m  * Để hàm số đường tiệm cận phương trình (*)có nghiệm phân biệt m  x1  x2 1   m  m     2m  1  2     m  2   x1  m  x2  m     x1.x2  m  x1  x2   m   m  m     x  x  2m  2m   2m 1  0  m       Câu 34: A Xét tam giác ABH tan ABH  AH    ABH  11018' BH 20 Ta có: ABC  900  ABH  780 41' Trong tam giác ABC  1800  BAC  ABC  56019' AB BC AB.sin BAC Theo định lí sin tam giác ABC   BC   17,33 sin ACB sin BAC sin ACB Câu 35: B Ta có: d :12 x  y   d : y  12x Hệ số góc đường thẳng d kd  12 Do tiếp tuyển đồ thị hàm số y  x3  3x  12 x  song song với đường thẳng d nên hệ số góc tiếp tuyển ktt  kd  12 y  x3  3x2  12 x   y '  x  x 12 Giải sử M  x0 ; y0  hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến Khi đó:  x0   M  0;1 y '  x0   x02  x0  12  12     M 1; 12   x0  Tiếp tuyến đồ thị hàm số M(0;1) là: y  12  x     12 x  Tiếp tuyến đồ thị hàm số M(1;-12) là: y  12  x  1  12  12 x (loại trùng với d ) Vậy y  12 x  a  12, b   2a  b  23 Câu 36: B a 2 Khối bát diện gồm khối chóp tứ giác ghép lại với M.PSQR N.PSQR tích Ta tính thể tích khối chóp M.PSQR Khối bát diện tạo thành cạnh x  S PSQR a 2 a2 Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vng PSQR r      2    d  M ;  PSQR    a2 a2 a   Thể tích khối bát diện V  2VM PSQR  a3 S PSQR d  M ;  PSQR    a a  2 Câu 37: B m t t  2 4 m     m Đặt t  log    log n  log  m  n   n  6t   n  6t 2  m  n  9t  m  n  9t      t    1VN  2t t t 3 2 2 2 t t t  2.4                t  log    t 3 3 3      t t log t  m m  2.4 4 2  2 32   P      1       t n 3 n          Câu 38: C Đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm hai điểm đối xứng với qua gốc tọa độ, giả sử hồnh độ giao điểm x1  m  điểm lại x2  m c  2 m3  am2  bm  c  c 2am  2c  m         b  ab  c a   a m  am  bm  c  2m  2bm m  b   T   ab  c    2.0   Câu 39: D Ta V2  2.VS ABC  2.VS ACD Gọi O  AC  BD, J  SO  AC ' Vì Clà trung điểm SC nên J trọng tâm SAC Vì BD SACBD SC mà Pqua A vng góc với SC nên P// BD Trong SBDqua J kẻ đường thẳng song song với BD cắt SB, SD B, D SB ' SD ' SJ Ta    SB SD SO V V V  SA SB ' SC ' SA SD ' SC '1 Khi  S AB 'C '  S AC ' D '      V2 2VS ABC 2VS ACD  SA SB SC SA SD SC  3 Câu 40: C Đặt t  2x , t  ta phương trình t  2mt  m    Ta x1  x2   2x1  2x2  23  t2   m 1 2t  Phương trình hai nghiệm thỏa mãn  t1  t2  t  t  6 t  t2  Đặt f  t    f ' t   0 2t   2t  1 t  3 Bảng biến thiên f  t  (0;8) : Từ bảng biến thiên ta thấy 1có hai nghiệm  t1  t2   m  70 17 Suy hai giá trị nguyên m = m = Câu 41: A Gọi O  AC  BD, M trung điểm BC r  OM  a 2 Trong OMC : OC  OM  MC  a Trong SOC : SO  SC  OC  a  a3 Thể tích khối nón V=  r SO  Câu 42: A Gọi A tập chứa số học sinh học tiếng Anh; B tập số học sinh học tiếng Nhật Ta n  A  20, n  B   14, n  A  B   10 Số học sinh giỏi tiếng Anh là: n  A  n  A  B   10 Gọi C biến cố:”gọi học sinh học tiếng Anh” 10 Khi P = P(C)   35 Câu 43: D Gọi I tâm đáy ABCD Do mặt bên hình chóp tạo với đáy góc nên hình chóp hình chóp S.ABCD tứ giác Suy SI   ABCD  , suy SI  3VS ABCD  S ABCD 3a 3 a 4a Hình chóp S.ABCD hình chóp tứ giác suy SA  SB  SC  SD  SI  ID2  3a  2a  a Ta CD / / AB  CD / /  SAB   d  CD; SA  d CD;  SAB    d  D;  SAB   Xét khối chóp S.ABD = VS ABD 3a3  VS ABCD  Tam giác SAB SA  SB  a 5, AB  2a SSAB  2a Ta d  D;  SAB    3VS ABD 3a3  a SSAB 2a Suy d  CD; SA  a Câu 44: D Theo ta 25 x  x 5x  5x    f '   113  15     2  x    x    x   x     25 x  x      x  4 x  x   5x   1    x  5x     x   x 4 3x  13x  12  x    5x  13  15   x  x    Bảng xét dấu Từ bảng xét dấu ta suy ta cực trị Câu 45: C Ta f '  x   m2 x  mx  20 x   m2  m  20  Hàm số f (x) đồng biến  f '  x   0, x   m x  mx  20 x   m  m  20   0, x   m  x  1  m  x  1  20  x  1  0, x    x  1  m2  x  1  x  1  m  x  1  20   0, x    x  1  m2  x  1  x  1  m  x  1  2m  x  1  2m  20   0, x  Đặt g  x   2m2  x  1  2m  20  m  2 Bài toán thỏa mãn g  1   4m  2m  20    m   Thử lại thấy Vậy: m1  m2  Câu 46: D Vì x, y hai số dương theo giả thiết x  y  nên: Áp dụng bất đẳng thức si ta có:  x  y  2 xy   xy  Mặt khác  x  y  nên ta có: P  1 3 1         3   2 xy x  y xy  x  y   xy xy  xy xy  xy  xy   1  1    3   1   xy   8   xy  xy  Áp dụng bất đẳng thức si: 1      2 xy  xy  xy 1  xy  xy   xy 1 Từ 1 ,    P  14 Dấu “=” xảy x  ; y  Giá trị nhỏ P 14  Câu 47: C  2;10  Từ M N kẻ song song với SC cạnh cắt AC, BC Q P PB Khi Q trung điểm AC  PC    P, Q   ABC   E    Trong (SAB) gọi MN  AB  E   mà   E , P, Q thẳng hàng P , Q   E  ABC          EA QA  EB  BK EA PB QC EA  1 Kẻ BK / / AC,  K  EQ  Khi  PB BK EB PC QA EB    PC QC Mặt khác V1  VAMQBNP  VE AMQ  VN BPE Gọi VS ABC  V Xét VE AMQ VB.SAC 1 d  E ,  AMQ   AM AQ.sinMAQ 1 3    VE AMQ  V 1 1 2 d  B,  SAC   AS AC.sin SAC d N , BPE   S BPE VN BPE   S 1   ABP   VE AMQ  V   VS ABC d S , ABC S    ABC S ABC 3  V 1 11 Từ (1) (2) suy V1  V  V  V  V2  V  V1  V   18 18 V2 11 Câu 48: B Gọi bán kính thể tích khối trụ R1 ;V1 Ta R12  R    h2 h2  h3   V1   R12 h    R   h    R h   4 4    2 R h   3h  ' Khi V1'  h     R   ;V1  h       2R  h   Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên suy V1 lớn h  2R 3 Câu 49: D Gọi H trung điểm CD, O hình chiếu vng góc S mặt phẳng BCD Gọi r bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Vì ABCDlà tứ diện cạnh a nên ta có: SO   BCD  ; r  OB  a a BH  ; h  AO  AB  OB  3  6a Thể tích khối nón tạo hình nón Nlà: V   h  27 Câu 50: A Ta có: ln x  ln y  ln  x  y    xy   ln  x  y   xy  x  y  y  x  1  x 1 Vì x, y hai số thực dương, đó: x2 x2  P  3x  y  3x    x  1  5 x 1 x 1 x 1 (Áp dụng bất đẳng thức si :  x  1   4) x 1 Dấu “=” xảy x  ; y  2 Vậy giá trị nhỏ biểu thức P Từ (1)  x   y  ... 10 4 +10 4.(4+0,3)% = 10 8,472 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 10 8,472 + 10 8,472 4,6 % = 11 3,4 617 12 triệu  Sau năm số tiền người nhận là: 11 3,4 617 12 + 11 3,4 617 12 4,9% = 11 9,0 213 359 triệu  Sau... 5-A 6-C 7-D 8-B 9-D 10 -C 11 -A 12 -B 13 -C 14 -B 15 -D 16 -C 17 -D 18 -B 19 -C 20-A 21- B 22-C 23-C 24-C 25-A 26-B 27-D 28-C 29-A 30-D 31- A 32-D 33-A 34-A 35-B 36-B 37-B 38-C 39-D 40-C 41- A 42-A 43-D 44-D... a3 B C D 12 12 Câu 17 : Một hộp đựng viên bi trắng, viên bi xanh viên bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Tính xác suất để lấy viên bi có đủ ba màu A B C D 11 11 11 11 Câu 18 : Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 toán THPT hai bà trưng TT huế – lần 1 có lời giải, đề thi thử THPT QG 2019 toán THPT hai bà trưng TT huế – lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay