Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

112 8 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:32

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA Ngành: Khoa học môi trườngsố : 8.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài "Đánh giá trạng môi trường đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa" cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực sở nghiên cứu thuyết, nghiên cứu khảo sát phân tích từ thực tiễn hướng dẫnkhoa học TS Nguyễn Thanh Hải Số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị nào, phần trích dẫn tài liệu tham khảo ghi rõ nguồn gốc Tác giả Đỗ Thị Nhung ii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, luận văn tơi hồn thành Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ nhiệt tình Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Phòng Đào tạo, tận tình giảng dạy thầy Khoa Mơi trường giúp tơi hồn thành khóa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Thanh Hải tận lòng hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Nhân dịp tơi gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè bên động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc thành công nghiệp trồng người, nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đỗ Thị Nhung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Cơ sở pháp 1.3 Cơ sở thực tiễn 1.3.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp giới 1.3.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp Việt Nam 10 1.3.3 Hiện trạng môi trường khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa 15 1.4 Đánh giá chung tổng quan nghiên cứu 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 iv 2.2.1 Tổng quan trình phát triển sản xuất, kinh doanh Khu công nghiệp Lễ Môn 29 2.2.2 Đánh giá trạng môi trường Khu công nghiệp Lễ Môn 30 2.2.3 Ý kiến đánh giá nhà quản người dân chất lượng môi trường Khu công nghiệp Lễ Môn 30 2.2.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản xử phát thải KCN Lễ Môn 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp, điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 30 2.3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu cấp 30 2.3.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích mơi trường 31 2.3.4 Phương pháp so sánh 33 2.3.5 Phương pháp xử phân tích số liệu 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 3.1 Khái quát Khu công nghiệp Lễ Môn 35 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Khu công nghiệp lễ môn 35 3.1.2 Vai trò KCN với phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa 42 3.2 Đánh giá trạng môi trường Khu công nghiệp Lễ Môn 46 3.2.1 Đặc điểm nguồn thải sở sản xuất khu công nghiệp 46 3.2.2 Hiện trạng mơi trường khơng khí 48 3.2.3 Hiện trạng môi trường nước 52 3.2.4 Hiện trạng thu gom, xử lý, quản phân loại chất thải rắn khu công nghiệp 80 3.2.5 Hiện trạng môi trường xung quanh KCN Lễ Môn thông qua đánh giá người dân 83 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản xử phát thải KCN Lễ Môn 88 3.3.1 Đối với khí thải 88 v 3.3.2 Đối với nước thải 89 3.3.3 Đối với việc thu gom, quản lý, xử chất thải rắn 90 KẾT LUÂN ĐỀ NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHIẾU ĐIỀU TRA 83 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu tiêu phân tích 31 Bảng 2.2 Tổng hợp phương pháp phân tích mẫu nước 32 Bảng 3.1 Danh sách công ty đầu tư hoạt động KCN Lễ môn 36 Bảng 3.2 Cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp 38 Bảng 3.3 Cơ cấu sở sản xuất KCN Lễ Môn 38 Bảng 3.4 Tổng hợp khối lượng tuyến đường KCN 40 Bảng 3.5 Bảng cấu ngành nghề sản xuất đặc điểm nguồn thải doanh nghiệp KCN Lễ Môn 46 Bảng 3.6 Hiện trạng xử khí thải nhà máy KCN Lễ Môn 49 Bảng 3.7 Kết phân tích thơng số nồng độ số chất gây nhiễm có mơi trường khơng khí KCN năm 2017 43 Bảng 3.8 Kết quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực KCN Lễ Mơn năm 2018 49 Bảng 3.9 Hiện trạng nước thải nhà máy KCN Lễ Mơn 52 Bảng 3.10 Kết phân tích thơng số nồng độ số chất gây ô nhiễm nước mặt sông Thống Nhất năm 2017 55 Bảng 3.11 Kết phân tích thơng số nồng độ số chất gây ô nhiễm nước mặt sông Thống Nhất năm 2018 59 Bảng 3.12 Kết phân tích thơng số nồng độ số chất gây nhiễm có nước ngầm KCN Lễ Môn năm 2017 62 Bảng 3.13 Kết phân tích mơi trường nước đất khu vực KCN Lễ Môn năm 2018 64 Bảng 3.14 Kết phân tích chất lượng nước thải KCN Lễ Môn năm 2017 66 Bảng 3.15 Kết phân tích chất lượng nước thải KCN Lễ Mơn năm 2018 77 vii Bảng 3.16 Hiện trạng thu gom, xử lý, quản phân loại chất thải rắn doanh nghiệp KCN Lễ Môn 80 Bảng 3.17 Kết đánh giá người dân mức độ nhiễm bụi, khí thải khơng khí xung quanh KCN Lễ Mơn 83 Bảng 3.18 Kết đánh giá người dân trạng môi trường nước mặt xung quanh KCN Lễ Môn 84 Bảng 3.19 Kết đánh giá cộng đồng dân cư hệ thống quản thu gom, xử chất thải rắn xung quanh KCN Lễ Môn 86 Bảng 3.20 Tình trạng sức khỏe người dân xung quanh KCN Lễ Môn 86 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 đồ vị trí Khu cơng nghiệp Lễ Mơn 35 Hình 3.2 Hệ thống giao thông KCN Lễ Môn 40 Hình 3.3 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Mơn q I /2017 45 Hình 3.4 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Môn quý II/2017 46 Hình 3.5 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Mơn q III/2017 46 Hình 3.6 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Môn quý IV/2017 47 Hình 3.7 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Mơn năm 2017 47 Hình 3.8 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Mơn tháng 1/2018 50 Hình 3.9 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Môn tháng 3/2018 51 Hình 3.10 Diễn biến mơi trường khơng khí KCN Lễ Mơn năm 2018 51 Hình 3.11 Diễn biến nước mặt sơng Thống Nhất 06 tháng đầu năm 2017 56 Hình 3.12 Diễn biến nước mặt sông Thống Nhất 06 tháng cuối năm 2017 57 Hình 3.13 Diễn biến nước mặt sơng Thống Nhất năm 2017 58 Hình 3.14 Diễn biến nước mặt sông Thống Nhất tháng 01 năm 2018 60 Hình 3.15 Diễn biến nước mặt sơng Thống Nhất tháng năm 2018 61 Hình 3.16 Diễn biến nước mặt sông Thống Nhất năm 2018 61 Hình 3.17 Diễn biến mơi trường nước ngầm KCN Lễ Mơn năm 2017 63 Hình 3.18 Diễn biến nước mặt sông Thống Nhất năm 2018 65 Hình 3.19 Diễn biến nước thải Trạm XLNTTTT KCN Lễ Môn quý I năm 2017 73 Hình 3.20 Diễn biến nước thải Trạm XLNTTTT KCN Lễ Môn quý II năm 2017 74 84 cách thường xuyên để tiết kiệm chi phí Hệ thống xử khí số sở lắp đặt từ nhiều năm nên xuống cấp mà chưa chủ đầu tư tu bổ cải tạo kịp thời Tổng số ý kiếnngười dân (%) 7,5% 22,5% 51,7% 18,3% Ít bụi, khí thải Có bụi, khí thải Nhiều bụi, khí thải Rất nhiều bụi, khí thải Hình 3.27 Đánh giá người dân mức độ nhiễm mơi trường khơng khí b Đánh giá cộng đồng dân cư hệ trạng môi trường nước mặt xung quanh KCN Lễ Môn thông qua đánh giá người dân Bảng 3.18 Kết đánh giá người dân trạng môi trường nước mặt xung quanh KCN Lễ Môn Đánh giá mức độ Số ý kiến Tổng số ý kiến người dân (%) Rất nhiễm 6,7 Ơ nhiễm 52 43,3 Tương đối 47 33,3 Sạch 20 16,7 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra tháng năm 2018) Qua bảng ta thấy hoạt động khu công nghiệp Lễ Mơn địa bàn phường Quảng Hưng có nhiều dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường nước mặt Kết vấn cho thấy: người dân đánh giá hoạt động khu cơng nghiệp Lễ Mơn có ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt gần khu công nghiệp; Cụ thể 100% người vấn có 50% số người cho hoạt động khu công nghiệp Lễ Môn gây ô nhiễm nguồn nước mặt 85 sông Thống Nhất, mương tiêu quanh khu vực ảnh hưởng đến suất chất lượng trồng ruộng lúa quanh khu vực Ngun nhân gây nhiễm nguồn nước mặt hệ thống xử nước thải tập trung khu công nghiệp vừa đầu tư cải tạo, nâng cấp nên giai đoạn chạy thử nghiệm nên chưa ổn định Bên cạnh đó, vị trí xả thải KCN sơng Thống Nhất khu vực xả thải chung KCN khu vực dân cư khu vực quanh KCN làm cho nồng độc chất gây ô nhiễm khu vực hạ lưu cao Nguồn nước nhiễm amoni đặc trưng cho nước thải sinh hoạt không qua xử chảy trực tiếp ngồi mơi trường Tổng số ý kiếnngười dân (%) 16,7% 6,7% 43,3% 33,3% Rất nhiễm Ơ Nhiễm Tương đối Sạch Hình 3.28 Đánh giá người dân mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt c Đánh giá cộng đồng dân cư hệ môi trường nước đất xung quanh KCN Lễ Môn thông qua đánh giá người dân Theo kết phiếu điều tra người dân xung quanh khu vực khu công nghiệp 100% người dân dùng nước máy cấp công ty thành viên cấp viên cấp nước Thanh Hóa theo kết phân tích thơng số ô nhiễm môi trường nước ngầm khu công nghiệp lễ mơn hoạt động khu cơng nghiệp chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm khu vực 86 d Đánh giá cộng đồng dân cư hệ thống quản thu gom, xử chất thải rắn xung quanh KCN Lễ Môn Bảng 3.19 Kết đánh giá cộng đồng dân cư hệ thống quản thu gom, xử chất thải rắn xung quanh KCN Lễ Môn Số người Kết Chỉ tiêu Có điều tra 120 Phế thải có thu gom, xử khơng 120 120 120 Số Không Tỷ lệ Số lượng (%) lượng 110 91,7 10 Tỷ lệ (%) 8,3 Theo bảng phiếu điều tra đánh giá cộng đồng dân cư hệ thống quản thu gom, xử chất thải rắn xung quanh KCN Lễ Môn cho thấy việc thu gom xử rác thải khu công nghiệp có tỉ lệ cao 91,7%/120 phiếu điều tra Đối với đánh giá số phiếu điều tra: 8,3%/10 phiếu cho rác thải chưa thu gom triệt để khu cơng nghiệp có vài doanh nghiệp chưa đưa rác xử theo kỳ hạn tình trạng lưu rác sở thời gian dài e Đánh giá cộng đồng dân cư tình trạng sức khỏe người dân xung quanh KCN Lễ Mơn Bảng 3.20 Tình trạng sức khỏe người dân xung quanh KCN Lễ Môn STT Loại bệnh Tổng số ý kiến người dân Số người (phiếu) Tỷ lệ % Bệnh đường hô hấp 40 33,3 Bệnh tim mạch 6,7 Bệnh tiêu chảy 20 16,7 Bệnh khác 27 22,5 Không mắc bệnh 25 20,8 120 100 Tổng số (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra, năm 2018) 87 Tỷ lệ % 20,8% 33,3% 22,5% 6,7% Bệnh đường hô hấp Bệnh tim mạch Bệnh tiêu chảy Bệnh khác Khơng mắc bệnh 16,7% Hình 3.29 Biểu đồ thể tình hình sức khỏe người dân địa bàn Qua tổng hợp ý kiến bảng trên, số người vấn phần lớn bị bệnh đường hơ hấp (chiếm 33,3%), bệnh khác (chiếm 22,5%), lại bệnh liên quan đến tim mach, tiêu chảy không mắc bệnh Như vậy, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường hoạt động khu công nghiệp đến người dân qua phản ánh có dấu hiệu nhiễm, chưa đảm bảo sức khoẻ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày người dân kiến nghị cần có biện pháp hạn chế nhiễm đồng từ phía quyền địa phương, tổ chức xã hội quan chủ quản d Đánh giá cộng đồng dân cư công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường người dân xung quanh KCN Lễ Môn Theo kết phiếu điều tra: Về hình thức tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường mà người dân tiếp thu chủ yếu qua phương tiện thông tin đại chúng 73% địa phương tuyên truyền (15%) Về ý thức người dân công tác bảo vệ môi trường xung quanh khu vực khu cơng nghiệp lễ mơn tích cực (67%), bình thường (18%) lại chưa quan tâm nhiều vấn đề bảo vệ môi trường Về việc người dân tham gia vận động người gia đình người xung quanh có ý thức bảo vệ mơi trường: Phần lớn người 88 dân có ý thức vận động người xung quanh bảo vệ vệ sinh chung quanh khu vực (72%) 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản xử phát thải KCN Lễ Môn Khu CN Lễ Môn KCN tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp với nhiều loại hình nghành nghề sản xuất; hoạt động khu công nghiệp gây nên tác động không nhỏ đến môi trường Sau nghiên cứu trạng môi trường số vấn đề tồn khu cơng nghiệp, xin đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản môi trường khu công nghiệp Lễ Mơn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sau: 3.3.1 Đối với khí thải - Phối kết hợp ngành để kiểm tra định kỳ, đột xuất việc vận hành hệ thống xử khí thải nhà máy - Đối với Ban quản khu công nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng : + Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cho sở sản xuấtcơng nghệ xử khí thải ưu việt, mang lại hiệu xử cao sản xuất để doanh nghiệp tiếp cận đầu tư công nghệ + Thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường tuyến đường, chăm sóc xanh, thảm cỏ… để tạo cảnh quan khuôn viên KCN nhằm hạn chế phần ảnh hưởng trình sản xuất doanh nghiệp đến chất lượng môi trường + Yêu cầu phương viện vận chuyển không dừng đỗ tuyến đường gây ách tắc; xe vận chuyển nguyên liệu cần phủ bạt tránh rơi vãi bên + Quy định tốc độ phương tiện vận chuyển khu cơng nghiệp Đầu tư có xe phun nước để giảm thiểu bụi phát sinh khu vực bên sở sản xuất 89 3.3.2 Đối với nước thải a Giải pháp quản - Nâng cao công tác quản chất lượng nước thải đầu vào sở đấu nối cách công ty hạ tầng kết hợp với BQL khu kinh tế Nghi sơn ngành chức tăng cường giám sát việc thực xử nước thải trước đấu nối sở - Quản nghiêm ngặt kỹ thuật vận hành hệ thống xử nước thải tập trung - u cầu q phải có báo cáo cơng tác quan trắc, quản lý, xử thu gom chất thải sở b Giải pháp kỹ thuật - Nhanh chóng hồn thiện việc cải tạo hệ thống xử có theo định phê duyệt để đưa vào vận hành xử - Yêu cầu sở chưa đấu nối vào hệ thống xử tập trung nhanh chóng hồn thiện hạ tầng để đấu nối nước thải sau xử nhà máy - Về công nghệ xử nước thải KCN: + Tại khâu điều hòa ổn định pH chủ đầu tư lắp đặt thiết bị đo pH với khoảng đo nhiệt độ : -30 đến 700C, độ xác: 0,01 pH 02 bơm định lượng axit NaOH với lưu lượng: 155 l/h, Pmax: 10 kg/cm2 chế độ hoạt động tự động để hạn chế hưởng đến hiệu suất xử chất hữu sinh học BOD5, COD tổng P, tổng N + Đối với bể tạo bơng dạng nửa chìm: Đầu bơm định lượng PAC polyme chế độ hoạt động tự động Đầu tư máy khuấy để tăng hiệu tiếp xúc hóa chất chất bẩn nước thải - Bổ sung cơng đoạn lắng cấp có chất trợ lắng tạo keo tụ tăng hiệu lắng chất rắn lơ lửng kích thước nhỏ phèn nhơm PAC- Poly Aluminium Chloride (keo tụ lắng nước) PAC muối biến tính đặc biệt nhóm clorua Đây loại phèn nhôm hệ dạng cao phân tử 90 (polymer) Mục đích để keo tụ, kết tủa hoàn toàn chất rắn lơ lửng, chất hữu (hòa tan khơng hòa tan), kim loại nặng chất keo hòa tan nước tạo cặn Bông cặn dễ dàng kết tủa ổn định lắng nhanh để tạo bùn dễ loại cách lọc bỏ Sử dụng cần pha PAC bột thành dung dịch 10% 20% nước, cho lượng dung dịch chất keo tụ vào nước cần xử lý, khuấy để lắng điều kiện bảo quản thơng thường (bao kín, để nơi khơ ráo, nhiệt độ phòng) giữ lâu dài Liều lượng PAC dùng cho 1m3 nước thải khoảng 15-30g, tùy thuộc hàm lượng cặn lơ lửng tính chất loại nước thải Liều lượng xác định thông qua thử trực tiếp với đối tượng cần xử - Định kỳ phân tích chất lượng nước thải sau xử giai đoạn hệ thống xử nước thải để đánh giá hiệu xử phương án xử kịp thời có cố bất thường xảy - Đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động phục vụ kiểm soát chất lượng nước thải đầu hệ thống xử để kịp thời có biện pháp ứng phó với vấn đề nhiễm nguồn nước thải KCN - Ngoài cần thiết thay thế, sửa chữa kịp thời thiết bị hư hỏng, xuống cấp Nạo vét bùn bể định kỳ để tăng cao hiệu xử 3.3.3 Đối với việc thu gom, quản lý, xử chất thải rắn Khối lượng chất thải KCN Lễ Môn từ nhà máy, từ khuân viên khu công nghiệp chưa có khu vực tập kết, trung chuyển chất thải rắn tập trung Hầu hết nhà máy ký hợp đồng với Công ty CP môi trường công trình Thanh Hóa, Cơng ty CP mơi trường Nghi Sơn địa bàn tỉnh chuyên thu gom vận chuyển xử Tuy nhiên không tránh khỏi tượng doanh nghiệp tự xử cách đốt chôn rác thải khuôn viên nhà máy, lút đổ ngồi Vì cơng ty quản hạ tầng KCN cần bố trí khu vực tập kết chất thải rắn xây dựng hệ thống xử chất thải rắn khu công nghiệp 91 Áp dụng biện pháp sản xuất doanh nghiệp khu công nghiệp kiểm soát nguồn nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào nhằm hạn chế lượng chất thải sinh sinh cuối đường ống, thay đổi dây chuyền công nghệ đại nhằm hạn chế tối đa việc phát thải chất thải 92 KẾT LUÂN ĐỀ NGHỊ Kết luận Khu công nghiệp Lễ Mơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích 85,43 đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật lấp đầy với 30 dự án đầu tư (bao gồm 23 dự án đầu tư nước với tổng vốn đầu tư 2.816,76 tỷ đồng, vốn thực hiện: 2.004,72 tỷ đồng 07 dự án đầu tư nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 169,6 triệu USD, vốn thực hiện: 147,4 triệu USD) Trong năm 2018, tiêu nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió thay đổi tháng năm, nồng độ CO ổn định, thơng số khác có thay đổi Riêng TSP khu A tháng thấp khu năm SO2 khu E tháng 01 cao khu năm Tiếng ồn Khu F tháng 01 thấp khu năm NO2 khu F tháng cao khu năm Tuy nhiên, tất tiêu nằm giới hạn cho phép Trong CO, SO2, NO2 thấp giới hạn cho phép nhiều lần Hầu hết tiêu phân tích chất lượng mơi trường nước mặt nằm giới hạn cho phép Riêng Amoni vượt 04 mẫu với số lần vượt theo thứ tự sau: 1,47; 1,76; 1,133; 1,237 lần Chỉ tiêu BOD mẫu hạ lưu tháng 01 vượt 1,056 lần vượt 1,136; 1,28 mẫu lấy tháng so với QCVN Thông số số chất gây nhiễm có nước ngầm KCN nằm giới hạn cho phép Nước thải trước hệ thống xử nước thải tập trung KCN Lễ Môn cao giới hạn cho phép nhiều lần, nước thải sau xử Trạm xử nước thải tập trung có nồng độ số chất gây ô nhiễm nằm giới hạn cho phép Chất thải rắn doanh nghiệp KCN Lễ Môn phân loại có biện pháp xử thuê đơn vị khác có chức vận chuyển tự xử chất thải, khu công nghiệp chưa có đơn vị xử chất thải nguy hại Kết vấn người dân cho thấy: 51,7% đánh giá mơi trường khơng khí xung quanh KCN nhiều bụi, khí thải; 50% số người cho 93 hoạt động KCN Lễ Môn gây ô nhiễm nguồn nước mặt sông Thống Nhất, mương tiêu quanh khu vực; 8,3% người dân cho rác thải chưa thu gom triệt để Kiến nghị - UBND tỉnh, thành phố Thanh Hóa Ban quản KCN Lễ Mơn cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát môi trường doanh nghiệp nằm KCN - Đào tạo, nâng cao lực quản lý, quan trắc, giám sát môi trường cho cán khuc công nghiệp - Đầu tư hệ thống quản môi trường khu công nghiệp theo phương pháp đại với trợ giúp công nghệ thông tin - Nhà nước có chế, sách để khuyến khích dự án sản xuất khu cơng nghiệp, khuyến khích việc thu hút đầu tư ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao - Các doanh nghiệp KCN cần tăng cường đầu tư giải pháp kỹ thuật như: đổi công nghệ, thiết bị kỹ thuật; ứng dụng gia tăng hàm lượng công nghệ cao, mới, tiên tiến; áp dụng biện pháp cải tiến quản nội vi, hợp hố quy trình q trình sản xuất; thay nguyên, nhiên vật liệu ô nhiễm nguyên, nhiên vật liệu hơn; thực quản tiết kiệm lượng, điện, nước, 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản KKT Nghi Sơn KCN tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực tháng cuối năm 2016 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2004), Tổng kết tình hình hoạt động Khu Cơng nghiệp, Khu Chế xuất năm 2003, Bộ Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng (2017), báo cáo kết quan trắc định kỳ tháng đầu năm Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng (2017), báo cáo kết quan trắc định kỳ tháng cuối năm Chính phủ (2013), Nghị định 164/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Việt Đức (2010), Quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam - Bất cập & giải pháp Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, (08), tr.48-50 Vũ Thành Hưởng (2009), Giải pháp phát triên bền vững khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tạp chí kinh tế phát triển Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội ngày 23/06/2014 Thành Quân (2011), Ban quản khu cơng nghiệp cấp tỉnh - Tính đặc thù quản nhà nước với khu công nghiệp, khu chế xuất, kỷ yếu 20 năm xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Việt Nam 10 Trần Văn Thanh (2013), Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến đời sống khu dân cư xung quanh 95 11 Trần Trung Thành (2015), Nghiên cứu đánh giá phát triển KCN Bỉm Sơn giải phát đảm bảo phát triển bền vững khu công nghiệp Bỉm Sơn 12 Vũ Ngọc Thu (2014), Chú trọng công tác bảo vệ mơi trường Tạp chí Khu cơng nghiệp Việt Nam, (162) tr.46-47 13 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 1107 QĐ-TTg, ngày 21/8/2006 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA Lấy ý kiến người dân trạng môi trường xung quanh KCN Lễ Môn (Phụ vụ đề tài: Đánh giá trạng môi trường đề xuất số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) Họ tên: Địa chỉ: Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: 1/ Gđ anh (chị) sống từ năm nào: 2/ Gần gđ anh (chị) có sở cơng nghiệp khơng?  Có  Khơng 3/ Khoảng cách đến sở công nghiệp gần (km) 4/ Theo đánh giá anh/chị hoạt động khu công nghiệp Lễ Môn địa bàn phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa có gây nhiễm tới mơi trường khơng?  Có  Khơng 5/ Theo đánh giá anh (chị) chất lượng nước mặt xung quanh khu vực anh chị có chất lượng nào?  Sạch  ô nhiễm  tương đối  Rất ô nhiễm 6/ Hiện gđ anh (chị) sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt:  Nước giếng đào  Nước giếng khoan  Nước sông, ao, hồ  Nước mưa  Nước máy 7/ Nước có xử trước sử dụng khơng?  Có  Khơng 8/ Giải pháp xử nước dùng sinh hoạt mà gia đình anh (chị) áp dụng: 9/ Theo đánh giá anh (chị) nước sinh hoạt gđ có bị ô nhiễm không?  Có  Không Nếu có, nước bị ô nhiễm:  Màu  Mùi  Kim loại nặng  Ô nhiễm khác 10/ Theo đánh giá anh/chị hoạt động khu công nghiệp Lễ Môn ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí (biểu nhiễm mơi trường khơng khí: khí thải từ khu công nghiệp, bụi, đặc biệt vào ngày nắng)  Ít bụi, khí thải  Có bụi, khí thải  Nhiều bụi, khí thải  Rất nhiều bụi, khí thải 11/ Theo đánh giá anh (chị) rác thải khu cơng nghiệp có thu, xử thường xun khơng?  Có  Khơng 12/ Theo đánh giá anh (chị) vấn đề môi trường xúc địa phương gì?  Ơ nhiễm khơng khí  Ơ nhiễm nước thải  Ơ nhiễm rác thải  Ô nhiễm sản xuất công nghiệp  Khác  Không Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………… 13/ Theo đánh giá anh/chị hoạt động khu công nghiệp Lễ Mơn địa bàn ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người dân khu vực xung quanh nào?  Ảnh hưởng lớn  Sức khỏe bình thường  Ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng 14/ Hàng năm, gđ anh (chị) thường bị mắc bệnh sau đây?  Về tiêu chảy  Về đường hô hấp  Về tim mạch  Bệnh khác  Không mắc bệnh 15/ Theo anh (chị) nguyên nhân mắc bệnh do:  Ảnh hưởng khí thải, bụi từ KCN Lễ Mơn  Ảnh hưởng khí thải, bụi từ sở cơng nghiệp khác địa bàn  Ảnh hưởng khí thải, bụi từ phương tiện giao thông  Ảnh hưởng từ nước thải sản xuất sở công nghiệp địa bàn  Chất thải gđ không xử  Nguyên nhân khác 16/ Hình thức tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường mà anh (chị) tiếp thu:  Qua phương tiện thông tin đại chúng  Qua tài liệu  Địa phương tuyên truyền  Tập huấn 17/ Tại địa phương anh (chị) sinh sống, địa phương có tích cực cơng tác bảo vệ mơi trường khơng?  Rất tích cực  Tích cực  Bình thường  Khơng tích cực 18/ Anh (chị) có tham gia vận động người gia đình người xung quanh có ý thức bảo vệ mơi trường?  Có  Khơng 19/ Anh (chị) có ý kiến, nguyện vọng công tác bảo vệ môi trường địa phương không?  Khơng  Có Thanh Hóa, ngày Đại diện hộ gia đình tháng năm 2018 Người điều tra ... đoan luận văn thạc sĩ với đề tài "Đánh giá trạng môi trường đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa" cơng... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ THANH. .. KCN Lễ Môn - Hiện trạng công tác quản lý môi trường sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp quan quản lý nhà nước môi trường khu công nghiệp Lễ Môn - Đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay