đề thi thử THPTQG 2019 vật lý sở GD đt hà nội lần 1 có lời giải

15 43 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:32

SỞ GD & ĐT NỘI ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2019 LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút khơng kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh………………………………………… Số báo danh Mã đề: 024 Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ độ cứng k Tần số dao động riêng lắc là: k m m k B C D 2 m k m k Câu 2: Hiện tượng cầu vồng chủ yếu giải thích do: A tượng quang dẫn B tượng quang phát quang C tượng tán sắc ánh sáng D tượng giao thoa ánh sáng Câu 3: Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều pha tần số là: A 120Hz B 100Hz C 50Hz D 60Hz Câu 4: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Photon ánh sáng đơn sắc khác mang lượng khác B Khơng photon trạng thái đứng yên C Ánh sáng tạo thành từ hạt gọi phôton D Photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng Câu 5: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng: A màu cam B màu đỏ C màu lam D màu vàng Câu 6: Tác dụng bật tia hồng ngoại A tác dụng sinh học B làm ion hố khơng khí C làm phát quang số chất D tác dụng nhiệt Câu 7: Trong tượng giao thoa hai nguồn sóng tần số pha Biết λ bước sóng, k số nguyên Những điểm biên độ dao động cực tiểu điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới :  A (k + 0,5)λ B  k  0,5 C (2k + 1)λ D k Câu 8: Một chất điểm dao động với phương trình x = 4.cos4πt (cm) Biên độ dao động chất điểm : A cm B cm C cm D 4π cm Câu 9: Quang phổ liên tục không phát bởi: A chất rắn bị nung nóng B chất lỏng bị nung nóng C chất khí áp suất thấp bị nung nóng D chất khí áp suất cao bị nung nóng Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Gọi cảm kháng dung kháng mạch ZL ZC Hệ số công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 2 A R R   Z L  ZC  B R Z L  ZC R   Z L  ZC  Z  ZC C L D R R Câu 11: Một sóng học tần số f lan truyền mơi trường đàn hồi với tốc độ v, bước sóng tính bằng: 2f vf v f A B C D 2 f v v Câu 12: Đặt điện áp u = U0.cosωt vào hai đầu đoạn mạch điện nối tiếp gồm điện trở R, tụ đện điện dung C cuộn cảm hệ số tự cảm L Tổng trở đoạn mạch là: A R  L  C C R  L  C B   R   L   C   D   R   L   C   2 Câu 17: Mắc điện trở R = 14Ω vào nguồn điện chiều suất điện động E = 6V, điện trở r = 1Ω tạo thành mạch kín Cường độ dòng điện mạch là: A 0,4A B 2,5A C 0,42A D 0,46A Câu 18: Một lắc đơn chiều dài l = 0,8m, dao động điều hồ nơi gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, với biên độ góc α0 = 90 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ gần với giá trị: A 31,5cm/s B 0,75m/s C 0,47m/s D 1,1m/s Câu 19: Đặt điện áp u  U 2ct vào hai đầu tụ điện điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là: A i  U   cos  t   C 2    C i  UC 2.cos  t   2    B i  UC 2.cos  t   2  D i  U   cos  t   C 2  Câu 20: Roto máy phát điện xoay chiều pha quay với tốc đọ 750 vòng/phút, cho dòng điện xoay chiều tần số 50Hz Số cặp cực roto là: A B C D Câu 21: Mắc điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L vào điện xoay chiều u  U0 cos t Biết R ,cường độ dòng điện mạch L  A trễ pha so với điện áp u  B trễ pha so với điện áp u  C sớm pha so với điện áp u  D sớm pha so với điện áp u Câu 22: Đài phát VOV Nội phát tần số 91MHz Sóng điện từ thuộc loại A Sóng trung B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng dài  Câu 23: Một tia sáng từ khơng khí vào mơi trường suốt chiết suất Biết góc khúc xạ 300, góc tới giá trị A 450 B 900 C 600 D 300 Câu 24: Cho ngưỡng nghe âm 0,1nW/m2 Tại điểm mức cường độ âm 90dB cương độ âm A 0,1W/m2 B 0,1mW/m2 C 0,1GW/m2 D 0,1nW/m2 Câu 25: Năng lượng photon ánh sáng đơn sắc 2,0eV Cho h  6,625.1034 ;c  3.108 m / s, 1eV  1,6.1019 J Bước sóng ánh sáng đơn sắc giá trị xấp xỉ bẳng A 0,62 m B 0,60 m C 0,57 m D 0, 46 m Câu 26: Từ thông qua khung dây dẫn tăng từ 0,1Wb đến 0,4 Wb thời gian 0,6s Suất điện động cảm ứng xuất khung dây độ lớn A 0,05V B 15 V C 0,06V D 20 V Câu 27: Các xạ tần số giản dần theo thứ tự A Tia hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X B Tia từ ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X D Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại Câu 28: Biết cơng electron kim loại bạc, canxi, kali đồng 4,78 eV; 2,89 eV; 2,26 eV 4,14eV Lấy h  6,625.1034 ;c  3.108 m / s,1eV  1,6.1019 J Chiếu xạ bước sóng 0,33 m vào bề mặt kim loại trên, tượng quang điện xảy A Kali canxi B Bạc đồng C Canxi bạc D Kali đồng Câu 29: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4s Trong chu ỳ dao động thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy 2  10m / s2 Biên độ dao động lắc A cm B cm C cm D cm Câu 30 : Mắc nối tiếp điện trở thuẩn , cuộn dây không cảm tụ điện vào điện áp u  65 cos100t  V  điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây tụ điện 13V,13V 65V Hệ số công suất cuộn dây 12 13 B C D 13 13 65 Câu 31: Cho mạch điện hình vẽ: điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện dung thay đổi được, vơn kế V1 V2 lí tưởng Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số điện áp hiệu dụng không đổi Nếu điện dung tụ điện giảm xuống từ giá trị C  thì: L2 A A số V1 tăng, số V2 giảm B số V1 giảm, số V2 tăng C số hai vôn kế giảm D số hai vôn kế tăng Câu 32: Cho bán kính Bo r0  5,3.1011 m, số Cu-lông k  9.109 N.m2 / C2 , điện tích nguyên tố e  1,6.1019 C khối lượng electron m  9,1.1031 kg Trong ngun tử hiđrơ, coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo L, tốc độ góc electron là: A 0,5.1016 rad / s B 2, 4.1016 rad / s C 1,5.1016 rad / s D 4,6.1016 rad / s Câu 33: Một sợi dây đàn hồi chiều dài 2m đầu gắn với điểm cố định, đầu dao động với tần số 100Hz theo phương vng góc với dây Khi đó, dây sóng dừng với bụng (hai đầu dây coi hai nút) Tốc độ truyền sóng dây là: A 50m/ s B 80m/ s C 65m/ s D 40m/ s Câu 34: Cứ sau khoảng thời gian ngắn t  0,15s đàn hồi lò xo dao động theo phương ngang lại nửa đàn hồi cực đại Chu kì dao động lắc A 0,90s B 0,30s C 0,60s D 0,15s Câu 35: Một máy biến áp lí tưởng cung cấp cơng suất 4kW điện áp hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp 220V Nối hai dầu cuộn thứ cấp với đường dây tải điện điện trở 2 Điện áp hiệu dụng cuối đường dây tải điện A 36,3V B 183,7V C 201,8V D 18,2V Câu 36: Hai nguồn sóng A, B cách 19cm, dao động theo phương vng góc với mặt thống chất lỏng với phương trình u A  u B  a cos 20t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt thống 40cm/s M điểm mặt thoáng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn Khoảng cách MA A 2cm B 5cm C 2 cm D 4cm Câu 37: Sóng lan truyền sợi dây, qua hai điểm M N cách Dao động M sớm pha   dao động N  k  k  0,1, 2,  Giữa M N điểm mà dao động lệch pha so với dao động M Biết tần số sóng 20Hz Tốc độ truyền sóng dây gần với giá trị A 1090/ cms B 800/ cms C 900/ cms D 925/ cms Câu 38: Mắc nối tiếp: Điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C thỏa mãn 4L  CR vào điện áp xoay chiều tần số thay đổi Khi tần số f hệ số cơng suất đoạn mạch 0,8 Khi tần số 0,5f hệ số công suất đoạn mạch gần với giá trị A 0,86 B 0,80 C 0,50 D 0,71 Câu 39: Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang hai lò xo độ cứng chiều dài tự nhiên 25 cm.Gắn đầu lò xo vào giá đỡ I cố định, đầu gắn với vật nhỏ A, B khối lượng m 4m (hình vẽ) Ban đầu A, B giữ đứng yên cho lò xo gắn A dãn cm, lò xo gắn B nén 5cm Đồng thời buông tay để vật dao động, khoảng cách nhỏ A B gần với giá trị A 50cm B 55cm C 45cm D 40cm Câu 40: Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh bước sóng 600 nm vào khối chất suốt chiết suất n=1,5 gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày d=2mm (tia sáng đến mặt phân cách, phần phản xạ phần khúc xạ) Khi góc tới 90 , người ta hứng chùm tia ló 3, (hình vẽ) cho vào hai khe thí nghiệm Y-âng với khoảng cách hai khe độ rộng chùm tia ló Biết khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến quan sát 2m Khoảng vân quan sát A 2,50 mm B 5,71 mm C 2,90 mm D 1,45 mm - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-C 4-D 5-C 6-D 7-A 8-A 9-C 10-A 11-C 12-D 13-B 14-D 15-D 16-B 17-A 18-C 19-B 20-B 21-B 22-C 23-A 24-A 25-A 26-A 27-D 28-A 29-A 30-A 31-B 32-A 33-B 34-C 35-B 36-C 37-B 38-C 39-C 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Phương pháp: Cơng thức tính tần số dao động lắc: f  k 2 m Cách giải: Tần số dao động riêng lắc là: f  k 2 m Câu 2: C Hiện tượng cầu vồng chủ yếu giải thích tượng tán sắc ánh sáng Câu 3: C Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều pha tần số 50Hz Câu 4: D Phương pháp: Thuyết lượng tử ánh sáng: + Chùm ánh sáng chùm photon Mỗi photon lượng xác định ɛ = hf + Các photon bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s chân không + Khơng photon trạng thái đứng n Cách giải: Theo thuyết lượng tử ánh sáng: Các photon bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s chân không Câu 5: C Phương pháp : Đặc điểm ánh sáng huỳnh quang : Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ bước sóng ánh sáng huỳnh quang Cách giải : Ta : Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ bước sóng ánh sáng huỳnh quang → Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng màu lam Câu 6: D Phương pháp : Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Cách giải : Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 7: A 1  Điều kiện cực tiểu giao thoa giao thoa sóng hai nguồn pha: d  d1   k    2  Câu 8: A Phương trình dao động : x = 4.cos4πt (cm) → Biên độ dao động : A = 4cm Câu 9: C Chất khí áp suất thấp bị nung nóng khơng phát quang phổ liên tục Câu 10: A R Phương pháp: Hệ số công suất: cos   Z Cách giải: R R Hệ số công suất tiêu thụ đoạn mạch là: cos    Z R2  Z  Z  L C Câu 11: C Phương pháp: Bước sóng:   vT  v f Cách giải: Một sóng học tần số f lan truyền mơi trường đàn hồi với tốc độ v, bước sóng v tính bằng:   f Câu 12: D Tổng trở đoạn mạch là: Z  R   ZL  ZC  2    R   L   C   2 Câu 13: B Phương pháp: Sóng cực ngắn truyền theo đường thẳng, xuyên qua tầng điện li Cách giải: Sóng vơ tuyến khả xun qua tầng điện li sóng cực ngắn Câu 14: D Phương pháp: Bước song mạch dao động LC phát là:   cT  2c LC Cách giải: Trong mạch dao động LC lí tưởng, hệ số tự cảm L điện dung C Tốc độ truyền ánh sáng chân khơng C Bước sóng mà mạch phát tính theo cơng thức:   cT  2c LC Câu 15: D Phương pháp: Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại gọi tượng quang điện Cách giải: Quang điện (ngoài) tượng electron bật khỏi kim loại bị chiếu sáng Câu 16: B Phương pháp: Sử dụng đường tròn lượng giác Cách giải: Biểu diễn đường tròn lượng giác ta có: Vậy pha ban đầu:    rad Câu 17: A Phương pháp: Hệ thức định luật Ôm: I  U Rr Cách giải: Cường độ dòng điện mạch là: I  U   0, A R  r 14  Câu 18: C Phương pháp: Cơng thức tính tốc độ: v  2gl  cos   cos 0  Cách giải: Tốc độ cực đại vật nhỏ: v  2gl  cos   cos 0   vmax  2gl 1  cos 0   2.9,8.0,8 1  cos9   0, 44 m / s Câu 19: B Phương pháp: U0  I   U 0C  CU  ZC Mạch điện xoay chiều tụ điện:       uC  i Cách giải: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện điện dung C   Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là: i  UC 2.cos  t   2  Câu 20: B Phương pháp : np Tần số dòng điện xoay chiều: f  (p số cặp cực; n tốc độ quay roto, đơn vị vòng/phút) 60 Cách giải : np 60f 60.50 Ta có: f  p  4 60 n 750 Câu 23: A Phương pháp : Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i  nsin r Cách giải : Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta sin i  n sin r  sin i  2.sin 30  i  450 Câu 24: A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính mức cường độ âm L  101g I I0 Cách giải : Áp dụng công thức tính mức cường độ âm I I ta L  101g  90   109  I  I0 109  0.1.109.109  0,1W / m2 I0 I0 Câu 25: A Phương pháp : Áp dụng công thức tính lượng photon   Cách giải : Bước sóng ánh sáng đơn sắc giá trị là: hc 6, 625.1034.3.108  2eV     0, 62.106 m  0, 62m 19  2.1, 6.10 Câu 26: A  hc  Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính suất điện động cảm ứng E   t Cách giải : Áp dụng công thức tính suất điện động cảm ứng E   0, 04  0, 01   0, 05V t 0, Câu 27: D Các xạ tần số giản dần theo thứ tự: Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại Câu 28: A Phương pháp : Điều kiện để xảy tượng quang điện lượng ánh sáng kích thích lớn cơng kim loại Cách giải : hc 6, 625.1034.3.108   3, 76eV  0,33.106.1, 6.1019 Vậy xạ gây tượng quang điện với canxi kali Câu 29: A Phương pháp : Áp dụng vòng tròn lượng giác dao động điều hòa Cách giải Năng lượng mà xạ bước sóng 0,33 m   mg T 2g 0, 42.2    0, 04 m  4cm k 4 4.2 Vì thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén biểu diễn vòng tròn lượng giác ta Độ giãn lò xo vị trí cân l  A  A  2l  8cm Câu 30: A l  R UR  Z U Biểu thức tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch cuộn dây khơng cảm Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính hệ số cơng suất cos   U  UR  Ur    U L  UC  2 Cách giải : Ta điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : Ud  Ur2  UL2  Ur  Ud2  UL2 1 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U2   UR  Ur    UL  UC   UR2  2UR Ur  Ud2  2UL UC  UC2 2  132  2.13.Ur  133  132  U2r 65  652  652  13  Ur  132  Ur2  Ur  12V Hệ số công suất cuộn dây cos d  U r 12  U d 13 Câu 31: B Số V1 : V1  U RL  Số V2 : V2  U LC  U R  ZL2 R   Z L  ZC   Z L  ZC  R   Z L  ZC  U - Ban đầu : điện dung tụ C   U ZL  ZC R   Z L  ZC   ZL  ZC → xảy tượng cộng hưởng điện 2 L  U R  ZL2 V1   U RL max R  Khi số vơn kế:  U ZL  ZC  V  U  Z L  ZC     U LCmin 2  2 R  Z  Z R  Z  Z     L C L C  - Sau điện dung tụ điện giảm xuống → ZL ≠ ZC  U R  ZL2 V1   U RL max R  Khi số Vơn kế là:  U ZL  ZC V2  U LC    U LC 2  R  Z  Z   L C  → Số V1 giảm, số V2 tăng Câu 32: A Phương pháp : k q1q Công thức định luật Cu – lông: FC  r2 mv2  m2 r Công thức lực hướng tâm: Fht  r Cơng thức tính bán kính quỹ đạo dừng n: rn  n r0 Cách giải : Lực Cu – lơng đóng vai trò lực hướng tâm Ta có: k q1q ke2 ke2 ke2 2  m  r   m  r     L L L r2 rL2 m.rL3 m  22.r0   L  9.109 1, 6.1019  9,1.10  5,3.10 Câu 33: B Phương pháp : 31 2  11  0,5.1016  rad / s  Điều kiện sóng dừng dây hai đầu cố định: l  k (số bụng sóng = k) Cách giải : Sóng dừng dây hai đầu cố định Trên dây bụng sóng → k = k k.v 2lf 2.2.100 Điều kiện sóng dừng: l   v   80 m / s 2f k Câu 34: C Phương pháp :   Wt  kx Công thức đàn hồi đàn hồi cực đại:  W kA t max   Cách giải :  Wt  Wt max  Wt  Wd Thế đàn hồi nửa đàn hồi cực đại:   Wt  Wd  W  Wt max Sau khoảng thời gian T/4 động T Theo kiện cho ta có:  0,15s  T  0, 6s Câu 35: B Phương pháp : Độ giảm đường dây: U  I.R Công suất: P = U.I Cách giải : P2  4kW Ta có:   U  220V + Cường độ dòng điện hiệu dụng đường dây tải điện: I2  + Độ sụt đường dây tải điện: Id  I2 R d  P2 4.103 200   A U2 220 11 200 400  V 11 11 + Điện áp hiệu dụng cuối đường dây tải điện: Ud  U  Ud  220  400 2020   183, V 11 11 Câu 36: D Phương pháp : Phương trình sóng M: u M  2A cos   d  d1    d  d1    cos t       Điều kiện cực đại giao thoa giao thoa sóng hai nguồn pha: d2 – d1 = kλ Hai dao động pha : Δφ = 2kπ Cách giải: Bước sóng: λ = 4cm - Số cực đại đoạn AB số giá trị k nguyên thoả mãn: AB AB 19 19  k    k   4, 75  k  4, 75   4 Chất lỏng M dao động với biên độ cực đai : d2 – d1 = kλ M điểm dao động với biên độ cực đại gần A nên M thuộc cực đại ứng với k = → d2 – d1 = 4.4 = 16cm (1) - Phương trình sóng M: u M  2.A.cos   d  d1    d  d1    cos t         d  d1   2k  d  d1  2k  Tam giác MAB có: MA  B  AB  d1  d  AB  2k  19  2k.4  19  k  2,375 Để M dao động pha với nguồn thì:   2k  Chọn k  d  d1  2k  2.3.4  24cm   Từ (1) (2) → d1 = MA = 4cm Câu 37: D  MN   Ta MB  100cm; MN   k  2  MN   k   k' 1 Gọi X điểm vuông pha với M  XM       4 Trên MN điểm X nên XM   3 5 7 ; ; ; 4 4 7   7  k   k  3,16  k  4  4 13 600 MN     100     v  f  923, 07 6 13 Câu 38: C Ta MN  R2 4L  CR  4ZL   R  4ZL ZC 2ZC f1  f : cos 1  R  Z R  R  ZL1  ZC1  cos 1  0,8  R  ZL1  ZC1  R    R Z L1  ZC1  Z R L1  ZC1    Mặt khác R  4ZL1 ZC1  4ZL1 ZC1  0,8 ZL1  ZC1  4Z1Z1  ZL1  ZC1 2   ZL1  4ZC1  Z  Z  4, 25ZL1 ZC1    Z  Z  L1 C1 L1 C1   Nếu ZL1  4ZC1  R  0,8 ZL1  ZC1  4ZC1 ZL1   2ZC1 f0  ZL2  Khi f   =>cộng hưởng 2  ZC  2ZC  1 Nếu ZL1  ZC1  R  0,8 ZL1  ZC1  4ZL1 ZL1  f0  ZL2  Khi f   2  ZC  2ZC  8ZL  1  =>Hệ số công suất cos 2  cos  R  R  ZL1  ZC1   4ZL1 1  16Z2L1   ZL1  8ZL1  2  gần đáp án C Câu 39: C Ta x A  5cos A t  cm  ; x B  5cos  B t   cm  AI  5cos A t  25cm;BI  5cos  Bt     25cm     B  t       B  t    d AB  AI  BI  50  cos A t  cos  B t      50  10cos  A   cos  A   2 2   Vì mB  4mA  B  A (do k nhau)    3   3      d AB  50  10cos  B t   cos  B t    50  10sin  B t  in  B t  2 2        t Đặt B  a ta dAB  50  10sin 3a.sin a Xét hàm f  a   sin 3a.sin a   3sin a  4sin a  sin a  3sin a  4sin a 9 3   Đặt sin a  y;   y  1 f  3y  4y    4y  3y    4y  2.2y       2y    16 16   16   9 f max   y   tm   d ABmin  50  10  44,375 16 16 Câu 40: C 2 sin i  i; tan i  i Góc i,r nhỏ nên áp dụng cơng thức tính gần ta  sin r  r; tan r  r i   i  Theo định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r  i  nr  r   n 30 20   2 x  d.tan r  d.r    mm   y  2x   mm  30 15 15 2  2 h  y.cosi  cos  0,9877  0, 414  mm   a  0, 414 mm 15 20 15 D Khoảng vân i   2,9  mm  a ... 4ZL1 ZC1  4ZL1 ZC1  0,8 ZL1  ZC1  4Z1Z1  ZL1  ZC1 2   ZL1  4ZC1  Z  Z  4, 25ZL1 ZC1    Z  Z  L1 C1 L1 C1   Nếu ZL1  4ZC1  R  0,8 ZL1  ZC1  4ZC1 ZL1   2ZC1 f0  ZL2 ... 2ZC  1 Nếu ZL1  ZC1  R  0,8 ZL1  ZC1  4ZL1 ZL1  f0  ZL2  Khi f   2  ZC  2ZC  8ZL  1  =>Hệ số công suất cos 2  cos  R  R  ZL1  ZC1   4ZL1 1  16 Z2L1   ZL1  8ZL1  2... Ta có MN  R2 4L  CR  4ZL   R  4ZL ZC 2ZC f1  f : cos 1  R  Z R  R  ZL1  ZC1  Có cos 1  0,8  R  ZL1  ZC1  R    R Z L1  ZC1  Z R L1  ZC1    Mặt khác R  4ZL1 ZC1 
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý sở GD đt hà nội lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý sở GD đt hà nội lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay