đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên trần quang diệu đồng tháp lần 1 có lời giải

11 43 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:32

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: VẬT 12 NGUYỄN QUANG DIỆU Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Cho biết: số Planck h = 6,625.10-34J.s ; độ lớn điện tích nguyên tố e =1,6.10-19C; tốc dộ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Câu 1: Li độ gia tốc vật dao động điều hòa ln biến thiên tần số  A Cùng pha với C lệch pha góc  B lệch pha góc D ngược pha với Câu 2: Điều kiện để hai sóng giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn A Dao động phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian B Chuyển động chiều với tốc độ C Dao động biên độ, bước sóng, pha ban đầu D Dao động phương, kèm với Câu 3: Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C ghép nối tiếp tính cơng thức Z Z r A cos   B cos  L C cos  C D cos   R.Z Z z Z Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A Động chất điểm giảm B Tốc độ chất điểm giảm C Độ lớn li độ chất điểm tang D Độ lớn gia tốc chất điểm giảm Câu 5: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng tần số A 150Hz B 60Hz C 100Hz D 50Hz Câu 6: Đặt điện áp u  U0cos  t   /  V vào hai đầu đoạn mạch tụ điện cường độ dòng điện mạch i  I0cos  t   A Giá trị φ A 3π/4 B -3π/4 C π/4 D π/2 Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sang Yâng Trên quan sát vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng A Lệch pha 0,25π B pha C ngược pha D vuông pha Câu 8: Chùm sáng laze không dùng A Nguồn phát âm tần B phẫu thuật y học C truyền thông tin D đầu đọc đĩa CD Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân sau, phản ứng phản ứng nhiệt hạch? A 21 H  21 H  42 He B 21 p  49 Be  24 He  63 X C 14 C  147 N  01 e 94 140 D 01 n  238 92 U  39Y  53 X  n Câu 10: Một lắc đơn khối lượng vật nặng m, dao động nhỏ với chu kỳ T Nếu tăng khối lượng vật nặng thêm lượng m*=2m chu kỳ lắc A Bằng 2.T B Bằng T C Bằng 3.T D Không đổi Câu 11: Hai điện tích điểm q1 = -9μC , q2 = 4μC đặt A,B tìm thấy vị trí điểm M mà điện trường tổng hợp không A Đường trung trực AB B Đường thẳng AB, nằm đoạn thằng AB phía A C Đường thẳng AB, nằm ngồi đoạn thẳng AB phía B D Đoạn thẳng AB, vị trí Câu 12: Từ thơng qua khung dây dẫn tăng từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb thời gian 0,1s suất điện động cảm ứng xuất khung độ lớn A 6V B 16V C 10V D 22V Câu 13: Một sóng tần số f, truyền khung dây đàn hồi với tốc dộ truyền sóng v bước sóng λ Hệ tức  f A v = 2πfλ B v = λf C v  D v   f Câu 14: Hiện tượng quan sát sợi dây sóng dừng A Trên dây bụng sóng xen kẽ với nút sóng B Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại C Tất phần tử dây chuyển động với vận tốc D Tất phần tử dây đứng n Câu 15: Dòng điện khơng đổi cường độ 2A chạy qua vật dẫn điện trở 200Ω Nhiệt lượng tỏa vật 40s A 20 kJ B 30 kJ C 32 kJ D 16 kJ Câu 16: Một máy tăng áp số vòng dây hai cuộn dây 2000 vòng 500 vòng Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 55V- 50Hz Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp giá trị hiệu dụng tần số A 110V– 25Hz B 110V – 50Hz C 220V – 50Hz D 220V– 100Hz Câu 17: Sóng điện từ sau bị phản xạ tầng điện ly? A Sóng trung B sóng ngắn C sóng cực ngắn D sóng dài Câu 18: Mạch dao động cuộn dây cảm độ tự cảm L = 0,1H, tụ điện điện dung C =10 μF Khi uC = 4V i = 30 mA Biên độ I0 cường độ dòng điện A I0 = 500 mA B I0 = 50 mA C I0 = 40 mA D I0 = 20 mA Câu 19: Khi đến bến, xe buýt tạm dừng nên không tắt máy Hành khách xe nhận thấy thân xe dao động Đó dao động A tắt dần B trì C cưỡng D cộng hưởng Câu 20: Hai âm mức cường độ âm chênh lệch 40 dB Tỉ số cường độ âm chúng A 102 B 4.103 C 4.102 D 104 Câu 21: Tổng trở đoạn mạch xoay chiều gồm R, L,C ghép nối tiếp khơng thể tính theo công thức A Z  R   ZL  ZC  C Z  R cos  B Z  R   ZL  ZC  D Z  U I Câu 22: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỷ số động vật A /4 B /4 C 4/3 D /2 Câu 23: Trong phòng thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yuong khoảng cách hai khe 0,1 mm khoảng Câu 26: Hằng số phân rã Rubidi (89Rb ) 0,00077s-1 Chu kỳ bán rã tương ứng A 975s B 1200 s C 900 s D 15 s Câu 27: Giả sử ban đầu Z proton N notron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng m0, chúng kết hợp lại với để tạo thành hạt nhân khối lượng m Gọi E lượng liên kết hạt nhân c vận tốc ánh sáng chân không Biểu thức sau A m = m0 B E = 0,5( m0 – m )c2 C m > m0 D m < m0 Câu 28: Để khắc phục tật cận thị mắt quan sát vật vô cực mà mắt điều tiết cần đeo kính A hội tụ độ tụ nhỏ B hội tụ độ tụ thích hợp C phân kì độ tụ thích hợp D phân kì độ tụ nhỏ Câu 29: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng bị lệch phương truyền qua lỗ tròn nhỏ B chùm sáng truyền qua môi trường suốt khác bị lệch phương truyền C màu sắc vật thay đỏi ta dùng ánh sáng đơn sắc khác chiếu vào vật D chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Câu 30: Chiếu xiên góc từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp ( cói tia sáng) bao gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rd , rl , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rl = rt = rđ B rt < rl < rđ C rđ < rl < rt D rt < rđ < rl Câu 31: Một vật dao động điều hòa đồ thị vận tốc theo thời gian hình vẽ nhận định sau ? A Li độ A B giống B Vận tốc C hướng với lực hồi phục C Tại D vật li độ cực đại âm D Tại D vật li độ Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T vị trí cân bằng, sau khỏang thời gian t kể từ thời điểm ban đầu (t = 0, vật vị trí biên ), vật 30J Đi tiếp khoảng thời gian 3.t vật cách vị trí cân khoảng A/7 Biết 4t < T/4 Khi tiếp tục thêm thời gian T/4 vật A 33.5J B 0.8J C 45,1J D 0,7J Câu 33: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện cuộn cảm Khi thu sóng diện từ bước sóng λ, người ta đo khoảng thời gian liên tiếp để điện áp tụ độ lớn giá trị hiệu dụng 5.10-9s Bước sóng λ giá trị A 5m B 6m C 7m D 8m Câu 34: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20cm dao động biên độ, pha, tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5m/s Xét đường thẳng d vng góc với AB cách trung trực AB khoảng 7cm, điểm dao động cực đại d gần A cách A khoảng A 14,46 cm B 5,67 cm C 10,64 cm D 8,75 cm Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào đầu đoạn mạch AB gồm: đoạn AM chứa điện trở R = 90 Ω tụ điện C = 35,4 μF; đoạn MB hộp kín chứa hai ba phần tử mắc nối tiếp ( điện trở R0, cuộn cảm L0, tụ điện C0) Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian uAM uMB hình vẽ (chú ý 90  156 ) Giá trị phần tử chứa hộp X A R0 = 160 Ω , L0 = 156 mH B R0 = 30 Ω , L0 = 95,5 mH C R0 = 30 Ω , L0 = 106 mH D R0 = 30 Ω , L0 = 61,3 mH Câu 36: Sóng vơ tuyến dung thơng tin liên lạc tần số 900 Hz Coi tốc độ truyền sóng 3.108 m/s Sóng điện tử thuộc loại A Sóng cực ngắn B sóng trung C sóng ngắn D sóng dài Câu 37: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 μm (màu tím), λ2 = 0,56 μm (màu lục), λ3 = 0,70 μm (màu đỏ) Giữa hai vân sáng liên tiếp màu giống màu vân trung tâm A 19 vạch màu tím B 15 vạch màu lục C 44 vạch sáng D vạch màu đỏ Câu 38: Khi electron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt lượng A 12 r0 B r0 C 15 r0 D 16 r0 Câu 39: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp với điện trở R = 100Ω, cuộn dây cảm L  H,  104   tụ điện C  F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  200 2.cos 100t    V  Biểu thức 2 2  điện áp hai đầu cuộn dây 3     A u L  200.cos 100    V  B u L  200.cos 100    V   4   3     C u L  100.cos 100    V  D u L  100.cos 100    V   4   14 14 17 Câu 40: Bắn hạt α vào hạt nhân 7N đứng yên phản ứng 7N + 2α → 8O + 1p1 Các hạt sinh véc tơ vận tốc Cho khối lượng hạt nhân ( đo đơn vị u) xấp xỉ số khối Tỉ số động hạt nhân Ô xy động hạt α A 2/9 B 3/4 C 17/81 D 1/81 - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-A 4-D 5-D 6-A 7-B 8-A 9-A 10-D 11-B 12-B 13-B 14-A 15-C 16-C 17-B 18-B 19-C 20-D 21-A 22-B 23-B 24-C 25-B 26-C 27-D 28-C 29-D 30-B 31-C 32-A 33-B 34-B 35-B 36-D 37-A 38-A 39-A 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Li độ gia tốc dao động điều hòa ln biến thiên tần số ngược pha Câu 2: A Điều kiện để hai sóng giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp: dao động phương, tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 3: A Hệ số công suất đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là: cos  R Z Câu 4: D Chất điểm dao động điều hòa trục Ox, từ biên vị trí cân vận tốc tăng dần đến giá trị cực đại, gia tốc giảm dần, li độ giảm dần 0, nên động tăng, giảm Câu 5: D Ở Việt Nam, mang điện dân dụng điện áp hiệu dụng 220V tần số 50Hz Câu 6: A  Đoạn mạch chứa tụ điện điện áp trễ pha so với cường độ dòng điện Vì cơng thức xác định chu kì lắc đơn khơng phụ thuộc khối lượng nên dù thay đổi khối lượng nặng chu kì khơng đổi Câu 11: B Q Cơng thức tính cường độ điện trường: E  k r Theo nguyên chồng chất điện trường: E  E1  E   E n Nên vị trí mà cường độ điện trường ta có: E  E1  E2   E1  E2 Vec tơ cường độ điện trường hướng từ điện tích dương vơ từ vơ phía điện tích âm Vậy để cường độ điện trường M M phải nằm đường thẳng AB, nằm ngồi AB phía Câu 12: B  1,  0, 06 Áp dụng công thức ecu    15, V t 0,1 Câu 13: B  Vận tốc truyền sóng là: v   f T Câu 14: A Khi dây sóng dừng, ta quan sát thấy dây bụng sóng xen kẽ với nút sóng Câu 15: C Phương pháp: Cơng thức tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn theo định luật Jun – Lenxo: Q = I2.R.t Cách giải: Áp dụng cơng thức tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn theo định luật Jun – Lenxo ta có: Q = I2.R.t = 22.200.40 = 32000 J = 32 kJ Câu 16: C Máy tăng áp N2 > N1 Nên N1 = 500 vòng; N2 = 2000 vòng U N N 2000 Áp dụng công thức máy biến áp:   U  U1  55  220V U2 N2 N1 500 Tần số dòng điện khơng đổi: f = 50 Hz Câu 17: B Sóng điện từ bị phản xạ tầng điện ly sóng ngắn Câu 18: B Áp dụng cơng thức tính lượng điện từ trường mạch LC 1 1 W  L.I02  C.U02  L.i  C.u 2 2 1 W  0,1  30.103   10.106.42  125.106 J  L.I02 2  I0  2.125.106  5.102  50 mA 0,1 Câu 19: C Xe bus dao động tắt máy dao động cưỡng động xe gây lên thân xe Câu 20: D I Phương pháp: Mức cường độ âm: L  10.log  dB I0 Cách giải: Áp dụng công thức mức cường độ âm I I LA  10.log A  10.log B I0 I0 LB  LA  40dB  10.log IB I I I  10.log A  10.log B  B  104  10000 I0 I0 I0 IA Câu 21: A Tổng trở đoạn mạch RLC nối tiếp Z  R   ZL  ZC  Câu 22: B Áp dụng cơng thức tính lượng dao động điều hòa 1 W  Wt  Wd  Wt  mv2  Wd max  mv 2max 2 v  1 1  Wd  m  max   mv max  Wd max  W   4 Câu 23: B D ; k  0; 1;  Vị trí vân sáng xác định bởi: x sk  k a Vân sáng trung tâm ứng với k = 0, vân gần vân trung tâm ứng với k = 1; (hoặc - 1) Vậy vị trí điểm M là: x M  D 0,5.1   5mm a 0,1 Câu 24: C c  Các photon chùm sáng đơn sắc bước sóng nên lượng Câu 25: B Khi electron chuyển động vào từ trường chịu tác dụng lực Lo-ren-xơ mv Cơng thức tính bán kính quỹ đạo electron là: R  q0 B Năng lượng photon:   hf  h Bán kính quỹ đạo tăng vận tốc e tăng lên Ban đầu electon bật tượng quang điện, ta định luật quang điện thứ là: hc  A  mv2  Vậy muốn vận tốc tăng lên ta cần giảm bước sóng ánh sáng kích thích Câu 26: C ln Áp dụng cơng thức tính số phân rã là:   T ln ln Suy chu kì bán rã là: T    900s  0, 00077 Câu 27: D Khi hạt nuclon liên kết lại tạo thành hạt nhân khối lượng ln hụt so với tổng khối lượng nuclon ban đầu: m < m0 Câu 28: C Để khắc phục tật cận thị mắt cần đeo thấu kính phân kì độ tụ thích hợp Câu 29: D Hiện tượng tán sắc ánh sáng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Câu 30: B Phương pháp: - Định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2.sinr - Chiết suất nước với ánh sáng màu đơn sắc khác khác nhau, ánh sáng chiếu từ khơng khí vào nước bị lệch khác Ta có: nđ < nl < nt Chiết suất nước với ánh sáng lớn tia sáng bị lệch nhiều Cách giải: Chiết suất nước với ánh sáng màu đơn sắc khác khác nhau, ánh sáng chiếu từ khơng khí vào nước bị lệch khác Ta có: nđ < nl < nt Chiết suất nước với ánh sáng lớn tia sáng bị lệch nhiều sin i   rt  rl  rd sin i  n sin r  sin r  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:  n  n d  n l  n t Vậy rt < rl < rđ Câu 31: C Từ đồ thị ta thấy A B hai điểm vận tốc, hai phía so với vận tốc cực đại, nên hai điểm cách vị trí cân hai phía so với O Tại C, vật vận tốc âm giảm nên vật từ vị trí cân biên âm Nên C lực hồi phục hướng ngược với vận tốc Tại D vật vận tốc nên vật vị trí biên Vì vận tốc D tăng nên D vị trí biên âm Câu 32: 1 Phương pháp: Cơng thức tính lượng E t  kx ; E  kA 2 Cách giải: - Gọi x vị trí vật sau thời gian t ta có: E t  kx  30J - Sau thời gian 4t vật cách vị trí cân A/7 ta : A A.cos  4t    cos  4t    4t  81, 7870  t  20, 450  cos t  0,937 7 - Từ cơng thức tính vị trí vật chuyển động thời gian t : Et  x  Et 30     0,9372  0,878  E    34,17J E A 0,878 0,878 - Khi vật vị trí A/7 là: E t  A E 34,17 k     0, 697 J   49 49 Vậy động : Eđ = 33,5 J Sau thời gian T/4 : Eđ2 = Et3 = 33,5 J Câu 33: B Thời gian lần liên tiếp tiếp để điện áp tụ độ lớn giá trị hiệu dụng T/4 Vậy chu kì dao động mạch : T = 4.5.10-9 = 20.10-9 s Cơng thức xác định bước sóng mạch chọn sóng là:   c.T  3.108.20.109  6m Câu 34: Phương pháp: v f - Xét tỉ số khoảng cách đường thẳng d đến trung trực với nửa bước sóng, xác định điểm gần A d thuộc hyperbol cực đại số - Áp dụng điều kiện giao thoa cực đại pytago, tìm khoảng cách từ M đến A Cách giải: Ta hình vẽ: - Bước sóng:   Bước sóng là:   v 150   3cm f 50 IH   4, 67  1,5 Vậy điểm gần A d phải thuộc hyperbol cực đại k = Xét tỉ số: d1  d  k.  4.3  12   Từ hình vẽ ta có: d1  17  h  17  h  32  h  12  h  4,8cm  2  d   h  d  32  h  5,67 cm Câu 35: B Phương pháp: Từ đồ thị ta viết phương trình uAM uMB; xác định biểu thức cường độ dòng điện mạch sử dụng cơng thức tính độ lệch pha để tìm R L Cách giải:    u AM  180.cos 100t    V     Từ đồ thị ta viết phương trình điện áp AM MB:  u  60 cos 100t     V     MB 3  Từ biểu thức uMB ta thấy pha ban đầu dương, mạch chứa R L Điện trở dung kháng đoạn AM : R = 90Ω ; ZC = 90Ω U Cường độ dòng điện mạch là: I  AM  1A ZAM 60  30  Pha ban đầu i xác định từ pha ban đầu uAM sau:  ZC   tan AM   1  AM   i  R 12 Từ độ lệch pha pha ban đầu uMB i ta có: Z  Z tan MB  tan u MB  i  tan  L  L   ZL  R R R 60 Từ điện trở đoạn MB ZMB   30  ta R = ZL = 30Ω Z 30 Vậy: L  L   95,5mH  100 Câu 36: D v Phương pháp: Cơng thức tính bước sóng   f Cách giải: Vậy điện trở đoạn MB là: ZMB    v 3.108  333km Bước sóng:    f 900 Sóng sóng dài Câu 37: A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính vị trí vân trùng: k1.x1 = k2.x2 = k3.x3 Tìm bội chung nhỏ ba giá trị k từ xác định số vân sáng loại Cách giải: Ví trí vân màu giống màu vân trung tâm thỏa mãn k1.x1 = k2.x2 = k3.x3 → 42k1 =56k2 =70 k3 ↔ 3k1 = 4k2 = 5k3 Bội số chung nhỏ (3,4,5) = 60 Suy ra: k1 = 20; k2 = 15; k3 = 12 Vậy hai vân sáng màu giống vân trung tâm 11 vân đỏ, 14 vân lục, 19 vân tím Câu 38: A Cơng thức tính bán kính quỹ đạo: rn  n r0 Tên quỹ đạo ứng với vị trí n K L M N O P Vậy chuyển từ quỹ đạo N L bán kính thay đổi là: 42 r0  22 r0  12r0 Câu 39: A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính điện trở viết biểu thức cường độ dòng điện i Pha ban đầu điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha π/ só với cường độ dòng điện Cách giải: Cảm kháng là: ZL = ωL = 100 Ω 1  4  200 Dung kháng là: ZC  C 10 100 2 Tổng trở đoạn mạch: Z  R   ZL  ZC   100  U 200   2A Z 100 Cường độ dòng điện lệch pha với điện áp là: Z  ZC        n  L  1     i  u        u L    R 4 4 Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây là: UL0  ZL I0  100.2  200 V Cường độ dòng điện mạch là: I    Vậy biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: 200cos 100t   V 4  Câu 40: C Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính động lượng động năng: v0  v p  KO Kp   K O  17K p mO m p Cách giải: Vì hạt sinh vận tốc nên ta có: v0  v p  KO Kp   K O  17K p mO m p Các hạt sinh vec to vận tốc nên áp dụng định luật bảo toàn động lượng có: Pp  PO  P  2mp K p  2mO K O  2m K   2mp K p  2.17mp 17K p  2m K   18 2mp K p  2m K   K p  K 81 Rút tỉ số động hạt oxy hạt α là: 17 81 ... Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1- D 2-A 3-A 4-D 5-D 6-A 7-B 8-A 9-A 10 -D 11 -B 12 -B 13 -B 14 -A 15 -C 16 -C 17 -B 18 -B 19 -C 20-D 21- A 22-B 23-B 24-C 25-B 26-C 27-D 28-C 29-D 30-B 31- C 32-A... ngắn Câu 18 : B Áp dụng cơng thức tính lượng điện từ trường mạch LC 1 1 W  L.I02  C.U02  L.i  C.u 2 2 1 W  0 ,1  30 .10 3   10 .10 6.42  12 5 .10 6 J  L.I02 2  I0  2 .12 5 .10 6  5 .10 2  50... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Li độ gia tốc dao động điều hòa ln biến thi n tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên trần quang diệu đồng tháp lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên trần quang diệu đồng tháp lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay