đề thi thử THPTQG 2019 vật lý đại học KHTN hà nội lần 2 có lời giải

12 44 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:32

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THPT CHUYÊN KHTN (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ LẦN II Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ & Tên: ………………………… Số Báo Danh:……………………… Mã đề thi: Câu 1: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí C Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ D Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc màu trắng Câu 2: Cacbon 146 C chất phóng xạ β- chu kỳ bán rã 5730 năm Nếu ban đầu 64g chất sau lại 4g? A 11460 năm B 17190 năm C 22920 năm D 20055 năm Câu 3: Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơ tron k= 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển chứa A Urani Plutoni B nước nặng C Bo Cadimi D kim loại nặng Câu 4: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 3m Nguồn sáng đơn sắc bước sóng 0,6μm Khoảng vân giao thoa A 0,5mm B 0,6mm C 0,2mm D 0,9mm Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi tụ điện C mắc nối tiếp Thay đổi L UL max  90 V Khi UC  40 V Giá trị U A 60 V B 50 V C 80V D 150V Câu 6: Một sáo (một đầu kín, đầu hở) phát âm nốt nhạc Sol tần số 460Hz Ngoài âm tần số nhỏ họa âm sáo phát A 1760Hz B 920Hz C 1380Hz D 690Hz Câu 7: Bước sóng sau bước sóng ánh sáng màu lam A 748nm B 495nm C 615nm D 404nm Câu 8: Đặt điện áp u  U0cost vào hai đầu tụ điện C Tại thời điểm điện áp hai đầu tụ cường độ dòng điện qua tụ U U0 C U0ωC D C 2C Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm độ tự cảm 3183nH tụ điện điện dung 31,83nF Chu kỳ dao động riêng mạch A 2μs B 5μs C 6,28μs D 15,71μs 56 238 230 Câu 10: Trong hạt nhân nguyên tử He; 26 Fe; 92 U; 90Th , hạt nhân bền vững A B A 42 He B 230 90 Th C 56 26 Fe D 238 92 U Câu 11: Một nguồn điện 9V - 1Ω nối với mạch hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn 1A Nếu hai điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A 1/3A B 2,5A C 3A D 9/4A Câu 12: Theo mẫu Bo nguyên tử Hidro, electron chuyển từ quỹ đạo dừng L sang quỹ đạo dừng N, bán kính quỹ đạo A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng 16 lần Câu 13: Hiện tượng quang điện không xảy chiếu ánh sáng hồ quang vào kẽm A khơng tích điện B tích điện âm C nối đất D chắn thủy tinh dày Câu 14: Một bìa màu lục đặt buồng tối chiếu vào ánh sáng đỏ, bìa màu A đỏ B lục C vàng D đen Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hòa tần số góc rad/s nơi gia tốc trọng trường 10m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 50cm B 81,5cm C 125cm D 62,5cm Câu 16: Trong chân khơng, ánh sáng bước sóng 0,6μm Năng lượng photon ánh sáng A 4,07eV B 2,07eV C 5,14eV D 3,34eV Câu 17: Dòng điện cường độ i  2 cos100t  A  chạy qua điện trở 100Ω Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa điện trở A 12kJ B 24kJ C 4243J D 8485J Câu 18: Gọi nđ, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nt > nđ > nv B nv > nđ > nt C nđ > nt > nv D nd < nv < nt Câu 19: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng bước sóng khoảng từ 380nm đến 760nm, M điểm màn, ứng với vị trí vân sáng bậc bước sóng 600nm Bước sóng ngắn cho vân tối M A 400nm B 428nm C 414nm D 387nm Câu 20: Một người mắt bình thường điều chỉnh kính thiên văn để quan sát ảnh xa mà không cần điều tiết Tiêu cự vật kính thị kính kính thiên văn 1m 5cm Độ bội giác ảnh quan sát qua kính A 20 B 10 C 40 D Câu 21: Một vật dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 10cm với chu kỳ T = 2s Quãng đường vật thời gian phút A 9m B 3m C 12m D 6m Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện dung C giá trị thay đổi cuộn dây cảm Điều chỉnh giá trị C thấy: thời điểm, số V1 cực đại số V1 gấp đơi số V2 Hỏi số V2 cực đại số V2 gấp lần số V1? A 2,5 lần B 2 lần C lần D 1,5 lần Câu 23: Xét cuộn dây không cảm Nếu mắc cuộn dây vào điện áp khơng đổi 20V cường độ dòng điện qua cuộn dây 3A, mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều 40V – 50Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 3,6A Hệ số công suất cuộn dây A 0,5 B 0,8 C 0,6 D 0,7 Câu 24: Cuộn dây độ tự cảm L, dòng điện cường độ I lượng từ trường cuộn dây tính theo cơng thức A LI2 B 2LI2 C 0,5LI D 0,5LI2 Câu 29: Cho lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng Độ lớn cực đại lực đàn hồi lớn gấp lần trọng lượng vật nặng Đúng lúc vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng, người ta giữ chặt điểm lò xo lại Tỉ số biên độ dao động so với biên độ lúc đầu k = A’/A gần giá trị sau đây? A 0,35 B 0,66 C D 0,87 Câu 30: Phát biểu sai nói thuyết điện từ Mắc xoen A Dòng điện dịch gây biến thiên điện trường tụ điện B Khơng tồn riêng biệt điện trường từ trường C từ trường biến thiên nhanh cường độ điện trường xốy lớn D điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất từ trường Câu 31: Một lắc đơn thực dao động nhỏ A qua VTCB lực căng sợi dây độ lớn trọng lượng vật B gia tốc vật ln vng góc với sợi dây C qua vị trí cân bằng, gia tốc vật bị triệt tiêu D hai vị trí biên gia tốc vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động Câu 32: Phát biểu tượng quang dẫn sai A tượng quang dẫn tượng điện trở suất tăng mạnh chiếu sáng B bước sóng giới hạn tượng quang dẫn thường lớn so với tượng quang điện C quang dẫn tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất chất bán dẫn D tượng quang dẫn, xuất thêm nhiều phần tử mang điện electron lỗ trống khối bán dẫn Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào mạch điện gồm cuộn dây không cảm (L, r), tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng tụ C điện trở R nhau, dòng điện sớm pha điện áp mạch π/6 trễ pha điện áp cuộn dây π/3 Tỉ số R/r gần với giá trị sau đây? A 4,5 B 3,5 C 5,5 D 2,5 Câu 34: Một vật sáng đặt trước thấu kính cho ảnh thật Khi dịch chuyển vật dọc theo trục lại gần thấu kính đoạn 5cm ảnh dịch 10cm dọc theo trục Khi dịch chuyển vật dọc theo trục xa thấu kính đoạn 40cm ảnh dịch 8cm dọc theo trục Tiêu cự thấu kính A 10cm B 12cm C 8cm D 20cm Câu 35: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây điện trở r = 10Ω độ tự cảm L = 1/(2π) H, tụ điện điện dung C thay đổi mắc nối thứ tự Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 100V tần số f = 50Hz Thay đổi C tới giá trị C = Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt giá trị cực tiểu 20V Giá trị điện trở R A 80Ω B 50Ω C 90Ω D 40Ω Câu 36: Trong mơi trường đẳng hướng khơng hấp thụ âm, điểm thẳng hàng theo thứ tự A, B, C AB = 100m Đặt B nguồn điểm phát âm với công suất P không đổi mức cường độ âm A C LA = 103dB LC = 99,5dB Tìm khoảng cách AC? A 150m B 250m C 200m D 300m Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A B dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 4m/s Xét tam giác ABC AB = 16cm, AC = 12cm, BC = 20cm.Trên đoạn AC điểm dao động vuông pha với hai nguồn? A B C D Câu 38: Để tăng gấp đôi tần số âm dây đàn phát ra, ta phải A tăng lực căng dây gấp lần B tăng lực căng dây gấp lần C giảm lực căng dây lần D giảm lực căng dây lần Câu 39: Trong chân khơng, xạ bước sóng tăng dần theo thứ tự A ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vơ tuyến tia hồng ngoại B tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại sóng vơ tuyến C tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy tia tử ngoại, tia X, tia gamma sóng vơ tuyến D sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X tia gamma Câu 40: Hạt tải điện kim loại A electron tự B electron, ion dương ion âm C ion dương electron tự D electron lỗ trống - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-C 3-C 4-D 5-D 6-C 7-B 8-C 9-A 10-C 11-C 12-A 13-D 14-D 15-D 16-B 17-A 18-D 19-A 20-A 21-D 22-A 23-C 24-D 25-A 26-B 27-B 28-B 29-B 30-A 31-D 32-A 33-C 34-A 35-D 36-B 37-B 38-B 39-B 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Phương pháp giải: Hiện tương tán sắc tượng phân tách chùm sáng phức tập thành chùm sáng đơn sắc truyền qua lăng kính Cách giải: Hiện tương tán sắc tượng phân tách chùm sáng phức tập thành chùm sáng đơn sắc truyền qua lăng kính Vì ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 2: C Phương pháp giải: Khối lượng hạt nhân lại sau thời gian t m = m0.2-t/T Cách giải: Gọi t thời gian lại 4g chất Ta :4 = 64.2-t/T => t = 4T = 4.5730 = 22920 năm Câu 3: C Phương pháp giải: Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơ tron k = 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển chứa Bo Cadimi Cách giải: Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơ tron k = 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển chứa Bo Cadimi Câu 4: D Phương pháp giải: Khoảng vân giao thoa i  D a Cách giải: D 3.0, 6.106 Khoảng vân giao thoa i   a 2.103 Câu 5: D Bài tốn L thay đổi để UL max ZL  R  ZC2 R  ZC2 ; U Lmax  U ZC R Ta có: U L ZL R  ZC2 2R 9R     4R  5ZC2  ZC   Z L  ZC  U C ZC ZC 4 5 R2  R2 R Z  U  90 5V  U  90  U  150V R R Theo ta có: U L max C Câu 6: C Ống sáo đầu kín đầu hở nên họa âm f = (2n + 1)f0 với f0 tần số âm Họa âm tần số nhỏ ứng với n = => f = 3f0 = 3.460 = 1380Hz Câu 7: B Ánh sáng màu lam bước sóng nằm khoảng 450nm đến 510nm Vậy bước sóng ánh sáng lam 495nm Câu 8: C Điện áp hai đầu tụ điện chậm pha π/2 so với dòng điện qua tụ Khi điện áp hai đầu tụ cường độ dòng điện độ lớn cực đại U Ta có: I0   U 0C ZC Câu 9: A Chu kỳ dao động riêng mạch LC T  1   2.106 s 9 6 2 LC 2 3183.10 31,83.10 Câu 10: C Hạt nhân bền vững số khối nằm khoảng từ 50 đến 80 Vậy nên hạt nhân 56 26 Fe bền vững hạt nhân Câu 11: C Phương pháp giải: Với đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp: + R = R + R2 + I = I1 = I2 + U = U1 + U2 Với đoạn mạch gồm hai điện trở song song: RR + R R1  R + I = I1 + I2 + U = U1 = U2 Định luật Ôm cho toàn mạch: I  E rR Cách giải: Khi hai điện trở giống mắc nối tiếp R = 2R0 Cường độ dòng điện qua nguồn cường độ dòng điện mạch E I   1A  R  4 r  2R  2R Mắc hai điện trở song song R’ = R0/2 = 2Ω E Cường độ dòng điện qua nguồn là: I '    3A r  R ' 1 Câu 12: A Phương pháp giải: Bán kính quỹ đạo dừng electron nguyên tử hidro rn = n2r0 Với quỹ đạo L n = 2, quỹ đạo N n = Cách giải: Bán kính quỹ đạo dừng electron nguyên tử hidro ứng với quỹ đạo dừng L N là: RL = 4r0; RN = 16r0 => RN = 4RL Câu 13: D Phương pháp giải: Giới hạn quang điện kẽm thuộc vùng tử ngoại nên dùng thủy tinh dày chắn thành phần tử ngoại ánh sáng hồ quang bị hấp thụ hết nên không gây tượng quang điện Cách giải: Hiện tượng quang điện không xảy chiếu ánh sáng hồ quang vào kẽm chắn thủy tinh dày Vì giới hạn quang điện kẽm thuộc vùng tử ngoại nên dùng thủy tinh dày chắn thành phần tử ngoại ánh sáng hồ quang bị hấp thụ hết nên không gây tượng quang điện Câu 14: D Phương pháp giải: Vật màu xạ ánh sáng màu Cách giải: Vật màu xạ ánh sáng màu Vì bìa màu lục xạ ánh sáng màu lục, nên chiếu ánh sáng đỏ khơng xạ ánh sáng, ta thấy màu đen Chọn D Câu 15: D Phương pháp giải: Tần số góc đao động điều hòa lắc đơn:   g l Cách giải: Tần số góc đao động điều hòa lắc đơn:   Câu 16: B Phương pháp giải: Năng lượng photon ánh sáng E = hc/λ Cách giải: g 10 4   0, 625m  62,5cm l Năng lượng photon ánh sáng là: E  hc 6, 625.1034.3.108   3,312.1019 J  2, 07 eV 6  0, 6.10 Câu 17: A Phương pháp giải: Nhiệt lượng tỏa vật dẫn Q = I2Rt Liên hệ dòng điện cực đại dòng điện hiệu dung: I  I0 Cách giải: Nhiệt lượng tỏa vật dẫn thời gian t = 30s là: Q  I2 Rt  I02 Rt 8.100.30   12000J  kJ 2 Câu 18: D Phương pháp giải: Ánh sáng bước sóng nhỏ chiết suất mơi trường với ánh sáng lớn Ánh sáng tím bước sóng nhỏ ánh sáng vàng nhỏ ánh sáng đỏ Cách giải: Ánh sáng bước sóng nhỏ chiết suất mơi trường với ánh sáng lớn Ánh sáng tím bước sóng nhỏ ánh sáng vàng nhỏ ánh sáng đỏ Vì nd < nv < nt Câu 19: A Phương pháp giải: Khoảng vân i = Dλ/a Vị trí vân sáng bậc k x = ki Vị trí cho vân tối thứ k’ x’ = (k – 0,5)i Cách giải: D Khoảng vân i  a Vị trí vân sáng bậc ánh sáng bước sóng λ = 600nm = 0,6.10-6m là: D D x  5i   3.106  3.106 A a a Tại cho vân tối nên x = (k – 0,5)i’ Ta có: (k – 0,5)λ’ = 3.10-6 Do 380nm ≤ λ’ ≤ 760nm nên ≤ k ≤ Vậy λ’ ứng với k max = => λ’ = 4.10-7 m = 400nm Câu 20: A Phương pháp giải: Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực: G = f1/f2 với f1và f2 tiệu cự vật kính thị kính Cách giải: Để mắt quan sát mà khơng phải điều tiết ngắm chừng vô cực f 100 Độ bội giác kính là: G    20 f2 Câu 21: D Phương pháp giải: Quãng đường vật dao động điều hòa chu kỳ 4A Cách giải: Biên độ dao động A = 5cm Sau thời gian t = phút = 60s = 30T, quãng đường vật được: S = 30.4A = 120A = 120 = 600cm = 6m Câu 22: A Phương pháp giải: Khi mạch điện xảy cộng hưởng ZL = ZC; Z = R, Imax; URmax = U Bài toán C thay đổi để UCmax ta có: UCmax R  ZL2 R  ZL2 U ; ZC  R ZL Định luật Ôm cho đoạn mạch: U = IZ Cách giải: + Khi số V1 cực đại UR max => mạch xảy cộng hưởng Khi UL = UC0 = 0,5URmax => ZL = ZC0 = 0,5R + Khi số V2 cực đại UCmax  U Khi U R  IR  R  ZL2 R  ZL2 ZC   U R ZL UCmax U R R  Cmax    2,5 ZC UR ZC Câu 23: Phương pháp giải: Mắc cuộn dây không cảm vào điện áp khơng đổi R Tổng trở cuộn dây: Z  r  Z2L ĐỊnh luật Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z Hệ số công suất cosφ = R/Z Cách giải: Mắc cuộn dây vào điện áp không đổi: r = U/I = 20/3 Ω Mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều: Z  r  ZL2  40 80  ZL   3, Hệ số công suất cuộn dây là: cosφ = R/Z = 0,6 Câu 24: D Phương pháp giải: Cuộn dây độ tự cảm L, dòng điện cường độ I lượng từ trường cuộn dây tính theo cơng thức 0,5LI2 Cách giải: Cuộn dây độ tự cảm L, dòng điện cường độ I lượng từ trường cuộn dây tính theo cơng thức 0,5LI2 Câu 25: A Phương pháp giải: 2d Biên độ dao động điểm cách nút sóng gần đoạn d a  A b sin  Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bước sóng Hai điểm nằm bó sóng dao động pha Cách giải: Bước sóng λ = 24cm C D nằm bó sóng nên chúng dao động pha C D dao động biên độ nên chúng cách nút sóng đoạn Vì CD = 4cm nên C D cách nút sóng gần 4cm 24 Biên độ dao động điểm C là: a  A b sin  4cm  A b  4, 62cm 24 Câu 26: B Câu 29: B Phương pháp giải: Lực đàn hồi F = kΔl Ở VTCB lò xo dãn đoạn Δl0 = mg/k Năng lượng dao động W = 0,5kA2 Khi lò xo bị giảm chiều dài lần độ cứng tăng lên lần Cách giải: Độ lớn lực đàn hồi cực đại gấp lần trọng lượng vật nặng nề mg  2mg  kA   2l0   3mg  kA  2mg  A  k  k  Khi vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng x  l0  A / Giữ chặt điểm lò xo nên k’ = 2k kx 1 kA E Phần lượng bị đi: E  2 Năng lượng lại là: E '  E k A 0,5kA  0,5kA'2  A '  A   0,5  66A k' Câu 30: A Dòng điện dịch khơng gây biến thiên điện trường tụ điện Câu 31: D Một lắc đơn thực dao động nhỏ hai vị trí biên gia tốc vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động Câu 32: A Hiện tượng quang dẫn tượng điện trở suất bán dẫn giảm chiếu sáng Câu 33: C Ta có: Phương pháp giải: Định luật Ơm cho đoạn mạch: I = U/Z Z  ZC Độ lệch pha u i là: tan   L R Cách giải: Vì UC = UR nên R = ZC Dòng điện trễ pha điện áp cuộn dây π/3: tan  ZL    ZL  r 3 r Dòng điện sớm pha điện áp mạch điện π/6 :  ZL  ZC ZL  R tan     3r  R  r  R  4r  R Rr Rr Câu 34: A Phương pháp giải: 1 Cơng thức thấu kính:   f d d' Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ dịch chuyển chiều Cách giải: 1 Áp dụng cơng thức thấu kính:   f d d' 1 Theo ta có:   f d d' 1   f d  d ' 10 1   f d  40 d ' Giải hệ phương trình ta f = 10cm Câu 35: D Phương pháp giải: Cảm kháng ZL = ωL Dung kháng ZC = (ωC)-1 Tổng trở mạch RLC Z  R   ZL  ZC    1  R   5,5 r 1 Định luật Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z Cách giải: ZL = 50Ω; U = 100V; r = 10Ω Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện là: U r LC  IZrLC  U r   Z L  ZC   R  r    Z L  ZC  Hàm đạt giá trị cực tiêu ZL = ZC U.r  20V  R  40 Khi đó: U rLC  R  r Câu 36: B Phương pháp giải: Nguồn cơng suất P gây điểm cách đoạn R cường độ âm I  P 4R 2 Mức cường độ âm: L  10lg I  dB I0 Cách giải: P  1010,3 I0 4AB2 P Cường độ âm C : IC   109,95 I0 4CB2 Từ hai phương trình ta : Cường độ âm A là: IA  AB2 109,95   CB  149, m  AC  AB  CB  249, 6m  250 m CB2 1010,3 Câu 37: B Phương pháp giải: Bước sóng λ = v/f Bước sóng λ = v/f    MB  MA     MB  MA   Phương trình giao thoa sóng: u M  2A cos    cos  2ft          Hai điểm dao động vuông pha    k Cách giải: Bước sóng λ = v/f = 5cm Giả sử hai nguồn sóng A B pha ban đầu Xét điểm M AC phương trình dao động:    MB  MA     MB  MA   u M  2A cos    cos  2ft           MB  MA  Độ lệch pha sóng M so với nguồn là:      MB  MA    Tại M dao động vuông pha với nguồn nên     k  MA  MB   k  2 Đặt MA = x ta có: x  x  162  2,5  5k Vì M nằm AC nên ≤ x ≤ 12cm => 2,7 ≤ k ≤ 5,9 giá trị k nguyên ứng với điểm dao động vuông pha với hai nguồn Câu 38: B v F    m Vậy để tăng tần số lần lực căng dây phải tăng lần Câu 39: B Trong chân khơng, xạ bước sóng tăng dần theo thứ tự tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại sóng vơ tuyến Câu 40: A Hạt tải điện kim loại electron tự Tần số sóng liên hệ với lực căng dây: f  ... Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2- C 3-C 4-D 5-D 6-C 7-B 8-C 9-A 10-C 11-C 12- A 13-D 14-D 15-D 16-B 17-A 18-D 19-A 20 -A 21 -D 22 -A 23 -C 24 -D 25 -A 26 -B 27 -B 28 -B 29 -B 30-A 31-D 32- A 33-C... cực đại số V1 gấp đôi số V2 Hỏi số V2 cực đại số V2 gấp lần số V1? A 2, 5 lần B 2 lần C lần D 1,5 lần Câu 23 : Xét cuộn dây không cảm Nếu mắc cuộn dây vào điện áp khơng đổi 20 V cường độ dòng điện... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338 .22 2.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Phương pháp giải: Hiện tương tán sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý đại học KHTN hà nội lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý đại học KHTN hà nội lần 2 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay