Cau hoi trac nghiem tin 10 chuong 3

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:16

1 Bài 14: Khái niệm soạn thảo văn Câu 1: Hệ soạn thảo văn phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện: A Nhập văn B Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với văn khác C Lưu trữ in văn D Các ý Câu 2: Chức Microsoft Word gì? A Tính toán lập B Tạo tệp đồ hoạ C Soạn thảo văn D Chạy chương trình ứng dụng khác Câu 3: Mục xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn từ nhỏ đến lớn? A Kí tự - câu - từ - đoạn văn B Kí tự - từ - câu - đoạn văn C Từ - kí tự - câu - đoạn văn D Từ - câu - đoạn văn – kí tự Câu 4: Trong cách xếp trình tự cơng việc đây, trình tự hợp lí soạn thảo văn bản? A Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn – in ấn B Gõ văn - chỉnh sửa – trình bày – in ấn C Gõ văn – trình bày - chỉnh sửa – in ấn D Gõ văn – trình bày – in ấn - chỉnh sửa Câu 5: Hệ soạn thảo văn làm việc ?: A Nhập lưu trữ văn B Sửa đổi văn C Trình bày văn D Cả A, B C Câu 6: Trong mã đây, mã không hỗ trợ Tiếng Việt? A ASCII B UNICODE C TCVN3 D VNI Câu 7: Trong phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS đây, phông chữ không dùng mã VNI WIN? A Time New Roman B VNI-Times C VNI-Top D Cả B C Câu 8: Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font hiển thị Time New Roman, để gõ Tiếng Việt, Vietkey cần xác định bảng mã đây: A VietWare_X B Unicode C TCVN3_ABC D.VNI Win Câu 9: Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với phím nào? A f, s, j, r, x B s, f, r, j, x C f, s, r, x, j D s, f, x, r, j Câu 10: Trong phông chữ đây, phông chữ dùng mã Unicode A VNI-Times B .VnArial C .VnTime D Time New Roman Đáp án: 1D, 2C, 4B, 5D, 6A, 7A, 8B, 9C, 10D Bài 15: Làm quen vớí Microsoft Word Câu 1: Để khởi động phần mềm MS Word, ta A Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word B Nháy chuột vào biểu tượng hình C Nháy chuột vào biểu tượng hình D Cả A C Câu 2: Muốn lưu văn vào đĩa, ta A nhấn tổ hợp phím Ctrl+S; B nhấn tổ hợp phím Atl+S; C nháy chuột vào nút lệnh công cụ; D Cả A C; Câu 3: Để xóa phần văn chọn, ta A nhấn tổ hợp phím Ctrl+X; C Cả A B; Câu 4: Để mở tệp văn có sẳn ta thực A chọn File→Open cụ; C Cả A B; B chọn lệnh Edit → Cut; D chọn lệnh Edit→Paste; B Nháy vào biểu tượng D chọn File→New; công Câu 5: Kết thúc phiên làm việc với Word, ta A Chọn File → Exit B Nháy chuột vào biểu tượng góc bên phải hình (thanh tiêu đề) C Chọn Format → Exit D Cả A B Câu 6: Tên tệp Word tạo có phần mở rộng ? A .TXT B .COM C .EXE D .DOC Câu 7: Để chọ toàn văn ta dùng tổ hợp phím ? A Ctrl + C B Ctrl + B C Ctrl + A D Ctrl + X Câu 8: Các đối tượng hình làm việc Word A Thanh bảng chọn B Thanh công cụ C Thanh định dạng D Cả A, B C Câu 9: Muốn lưu văn vào đĩa, ta thực hiện: A Edit → Save… B Insert → Save… C File → Save… D Edit → Save as… Câu 10: Để mở tệp văn có, ta nhấn tổ hợp phím đây? A Ctrl + A B Ctrl + O C Ctrl + N Ctrl + S Đáp án: 1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6D, 7C , 8D, 9C, 10B Bài 16: Định dạng văn Câu 1: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cở chữ; B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch dưới; D Chọn Font (phông chữ); Câu 2: Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn Ta thực lệnh Format → Font … chọn cỡ chữ ô: A Font Style B Font C Size D Small caps Câu 3:Để định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím ? A Ctrl + I B Ctrl + L C Ctrl + E D Ctrl + B Câu 4: Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File→ Page Setup… B Edit → Page Setup… C File → Print Setup… D Format → Page Setup… Câu 5: Các lệnh định dạng văn chia thành loại sau: A Định dạng kí tự B Định dạng đoạn văn C Định dạng trang D Cả A, B C Câu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Phơng (Font) chữ B Kiểu chữ (Type) C Cỡ chữ màu sắc D Cả ba ý Câu 7: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau chọn cụm từ ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl+U; B Ctrl+I; C Ctrl+E; D Ctrl+B; Câu 8: Nút lệnh công cụ dùng để A lề cho đoạn văn bản; B lề trái cho đoạn văn bản; C hai bên cho đoạn văn bản.D lề phải cho đoạn văn bản; Câu 9: Để gạch từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta thực hiện: A Nháy vào nút lệnh công cụ; B Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I; C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D Nháy vào nút lệnh công cụ; Đáp án: 1D, 2C, 3D, 4A, 5D, 6D, 7D, 8A, 9D Bài 17: Một số chức khác Câu 1: Để xem văn trước in , ta: A Chọn File → Print Preview B View → Print Preview C Chọn File → Page Setup D Nháy nút công cụ Câu 2: Để đánh số thứ tự đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: A Nháy chuột vào nút công cụ B Lệnh Edit → Bullets and Numbering… C Lệnh Format → Bullets and Numbering… D Lệnh Insert → Bullets and Numbering… Câu 3: Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File→ Page Setup… B Edit → Page Setup… C File → Print Setup… D Format → Page Setup… Câu 4: Để in văn bản, thực hiện: A File → Print B Nháy chuột vào biểu tượng Print công cụ C Ctrl + P D Cả A, B C Đáp án: 1C, 2C, 3A , 4D Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo Câu 1: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, là: A Tìm kiếm thay B Gõ tắt sữa lỗi C Cả A B D Cả A B sai Câu 2: Để tìm thay từ văn từ khác, thực hiện: A Edit → Find B Edit → Replace C Edit → Find and Replace D Cả A B Câu 3: Để thực việc sửa lỗi gõ tắt tiếng Việt ta sử dụng lệnh: A Insert → AutoCorrect Options… B Tools → AutoCorrect Options… C Format→AutoCorrect Options… D Table → AutoCorrect Options… ĐA: 1C, 2D, 3B Bài 19: Tạo làm việc với bảng Câu 1: Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện: A Insert → Table B Table → Insert → Table C Insert → Insert → Table D Tools → Insert → Table Câu 2: Trong Word, thực lệnh Table → Delete → Columns bảng để: A Chèn dòng B Chèn cột C Xóa dòng D Xóa cột Câu 3: Để gộp nhiều ô bảng thành ơ, ta chọn cần gộp sau thực lệnh: A Table → Split cell B Format → Merge cells C Table → Merge cells D Đáp án khác Câu 4: Hãy xếp chức cột bên trái với lệnh tương ứng cột bên phải a) Tạo bảng 1) Table-> Merge Cells b) Thêm hàng, cột 2) Table-> Insert-> columns (rows)… c) Xoá hàng, cột 3) Table-> Insert-> Table… d) Gộp ô 4) Table-> Delete e) Tách ô 5) Table-> Sort 6) Table-> Split Cells… A a-3, b-2, c-4, d-1, e-6 B a-2, b-1, c-6, d- 4, e-3 C a-1, b-4, c-3, d-2, e-6 D a-4, b-1, c-2, d-6, e-3 ĐA: 1B, 2D, 3C, 4A Đề thi thử Câu 1: Có khả định dạng ký tự: A Phông chữ, màu sắc cho chữ B Cỡ chữ, kiểu chữ C Vị trí tương đối so với dòng kẻ D Các ý Câu 2: Chức Microsoft Word gì? A Tính tốn lập B Soạn thảo văn C Tạo tệp đồ hoạ D Chạy chương trình ứng dụng khác Câu 3: Khả định dạng đoạn văn A Vị trí lề trái, phải đoạn văn B Căn lề (trái, phải, giữa, đề hai bên) C Khoảng cách dòng đoạn văn khoảng cách đến đoạn văn trước sau D Tất khả Câu 4: Để khởi động phần mềm MS Word, ta A Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft office Microsoft word B Nháy chuột vào biểu tượng hình C Nháy chuột vào biểu tượng hình D Cả A C Câu 5: Khi ta sử dụng Save as để lưu văn A Để định word tạo bảng dự phòng B Để gửi tài liệu cho qua thư điện tử C Để lưu tài liệu tên khác vị trí khác D Để phục hồi liệu Câu 6: Để mở tệp văn có sẳn ta thực A chọn File→Open B Nháy vào biểu tượng công cụ; C Cả A B; D chọn File→New; Câu 7: Kết thúc phiên làm việc với Word, ta A Chọn File → Exit B Nháy chuột vào biểu tượng góc bên phải hình (thanh tiêu đề) C Chọn Format → Exit D Cả A B Câu 8: Tên tệp Word tạo có phần mở rộng ? A .DOC B .COM C .EXE D .TXT Câu 9: Để chép đoạn văn chọn ta dùng tổ hợp phím ? A Ctrl + C B Ctrl + A C Ctrl + B D Ctrl + X Câu 10: Các đối tượng hình làm việc Word A Thanh bảng chọn(menu) B Thanh công cụ C Thanh định dạng (formating) D Cả A, B C Câu 11: Muốn lưu văn vào đĩa, ta thực hiện: A Edit → Save… B Insert → Save… C File → Save… D Edit → Save as… Câu 12: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A.Chọn cở chữ; B Chọn màu chữ C Chọn Font (phông chữ); D Chọn kiểu gạch dưới; Câu 13: Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn Ta thực lệnh Format → Font … chọn cỡ chữ ô: A Font Style B Font C Size D Small caps Câu 14:Để định dạng chữ nghiên cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím ? A Ctrl + I B Ctrl + B C Ctrl + E D.Ctrl + L Câu 15: Các lệnh định dạng văn chia thành loại sau: A Định dạng kí tự B Định dạng đoạn văn C Định dạng trang D Cả A, B C Câu 16: Nút lệnh công cụ dùng để A lề cho đoạn văn bản; B lề trái cho đoạn văn bản; C hai bên cho đoạn văn D lề phải cho đoạn văn bản; Câu 17: Để gạch chân từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta thực hiện: A Nháy vào nút lệnh công cụ; B Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I; C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D Nháy vào nút lệnh công cụ; Câu 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, là: A Tìm kiếm thay B Gõ tắt sữa lỗi C Cả A B D Cả A B sai Câu 19: Để tìm thay từ văn từ khác, thực hiện: A Edit → Find B Edit → Replace C Edit → Find and Replace D Cả A B Câu 20: Để thực việc sửa lỗi gõ tắt tiếng Việt ta sử dụng lệnh: A Insert → AutoCorrect Options… B Tools → AutoCorrect Options… C Format → AutoCorrect Options… D Table → AutoCorrect Options… ĐÁP ÁN: Cấu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D B D D C C D A A D Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 C C C A D C D D D B Câu 1: Cách sau khởi động chương trình soạn thảo văn Micosoft office word 2003 ? A Nhấn nút Start-All Program (program)-Microsoft Office 2003- Microsoft Office word 2003 B Tất cách nêu C Mở chương trình winword.exe đường dẫn C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11 D Nháy đúp chuột vào biểu tượng w hình Câu 2: Hệ soạn thảo văn word thường có khả trình bày nào? A Khả định dạng kí tự B Khả định dạng trang C Khả định dạng đoạn D Tất khả nêu Câu 3: Để tìm kiếm thay Microsoft Office word dùng cách sau đây? A Chọn Tools-AutoCorectOption B Nhấn tổ hợp Ctrl+H C Chọn Table-Insert Table… D Chọn File-Print Câu 4: Hệ soạn thảo thông thường có chức sau đây? A Tìm kiếm thay thế, gõ tắt B Tạo bảng thực tính tốn, xếp liệu bảng C Chèn hình ảnh kí tự đặc biệt vào văn D Tất chức nêu Câu 5: Để mở bảng chọn bảng chọn mà không dùng chuột làm theo cách sau đây? A Nhấn Alt+kí tự gạch chân bảng chọn B Nhấn Ctrl+kí tự gạch chân bảng chọn C Nhấn Shift+kí tự gạch chân bảng chọn D Kích chuột trái vào bảng chọn Câu 6: Muốn thay đổi kích thước lề giấy, hướng giấy dùng lệnh sau ? A Format-Font B Format-Paragraph C File-Page Setup D Format-Bullets and Numbering Câu 7: Trong đơn vị xử lý văn đơn vị đơn vị sở? A Trang B Từ C Kí tự D Đoạn Câu 8: Lệnh Insert-Break-Page break dùng để làm gì? A Ngắt trang B Đánh số trang C Định dạng kiểu liệt kê D Xem trước in Câu 9: Để văn quán hình thức hợp lý, soạn thảo dấu mở ngoặc phải soạn nào? A Cách kí tự đứng trước đứng sau dấu cách B Sát vào kí tự đứng trước cách kí tự đứng sau dấu cách C Cách kí tự đứng trước dấu cách sát vào kí tự đứng sau D Sát vào kí tự đứng trước đứng sau Câu 10: Khẳng định khẳng định sau sai so với qui tắc soạn thảo văn bản? A Giữa đoạn xuống dòng lần nhấn Enter B Được dùng Enter để cách dòng, cách đoạn C Giữa từ ln có kí tự trống D Khơng dùng kí tự trống để thụt đầu dòng canh Câu 11: Để lưu tệp văn dùng cách sau đây? A Tất cách nêu B File-Save C Ctrl+S D File-Save as… Câu 12: Bạn muốn gõ câu “Hồ Chí Minh đẹp tên Người” kiểu gõ VNI Bạn gõ nào? A Ho62 Chi1 Minh d9ep5 nha6t1 teen Ngu7o7i2 B Hof Chis Minh ddepj nhaat teen Ngwowif C Ho62 Chis Minh d9ep5 nhaats te6n Ngu7o7i2 D Ho62 Chi1 Minh d9ep5 nha6t1 te6n Ngu7o7i2 Câu 13: Muốn thay đổi màu, cỡ, kiểu,… kí tự dùng lệnh sau đây? A Format-Font B Format-Paragraph C Format-Bullest and Numbering D File-Page setup Câu 14: Trong bảng chọn tên bảng chọn File liên quan đến thao tác nào? A Các thao tác biên tập văn B Các thao tác định dạng văn C Các thao tác với tệp văn D Các thao tác chèn vào văn Câu 15: Hai mã chữ Việt phổ biến dựa bảng mã ASCII hai mã nào? A UNICODE TCVN3(ABC) B TCVN3(ABC) VNI C VNI UNICODE Câu 16: Để đóng tệp văn mở mà khơng đóng chương trình Microsoft Office word làm nào? A File-Close B File-Exit C Nhấn nút dấu X bên phải D Tất cách nêu Câu 17: Hệ soạn thảo văn thường có chức sau đây? Chọn đáp án A In ấn văn B Sửa đổi trình trình văn C Nhập lưu trữ văn D Tất chức nêu Câu 18: Dùng cách sau để mở tệp văn có máy hệ soạn thảo Microsoft Office word? A Nhấn nút Open công cụ chuẩn B Vào bảng chọn File+Open C Tất cách nêu D Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O Câu 19: Để văn quán hình thức hợp lý, soạn thảo dấu ngắt câu soạn nào? A Cách kí tự đứng trước sau B Sát vào kí tự đứng trước nó, dấu cách sau nội dung C Cách kí tự đứng trước sát vào kí tự đứng sau D Sát vào kí tự đứng trước đứng sau Câu 20: Trong hệ soạn thảo Microsoft Office word dùng cách sau tạo tệp văn bản? A Ctrl+N B Ctrl+O C Ctrl+S D Ctrl+B Câu 21: Dùng tổ hợp phím sau để định dạng kí tự kiểu đậm nghiêng? A Ctrl+B B CTRL+B+U C Ctrl+U D Ctrl+B+I Câu 22: Trong chương trình sau chương trình hệ soạn thảo văn bản? A Microft Office word 2003 B Microft Office PowerPoint 2003 C Microft Office Excel 2003 D Tất chương trình nêu Câu 23: Những phần mềm phần mềm sau dùng để gõ chữ Việt có dấu máy tính ? A Vietkey Microsoft Office word B Vietkey Unikey C Microsoft Office word D Unikey Microsoft Office word Câu 24: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Trong soạn thảo sai sót khơng thể sửa B Trong soạn thảo việc xuống dòng người soạn chủ động nhấn Enter C Bố cục văn soạn máy tính khơng thể thay đổi D Trong soạn thảo việc xuống dòng hệ soạn thảo tự động quản lý Câu 25: Hệ soạn thảo văn gì? Chọn đáp án A phần cứng máy tính B phần mềm hệ thống C thiết bị nhớ D phần mềm ứng dụng Câu 26: Để xem văn trước in dùng thao tác sau đây? A Tất thao tác nêu B Chọn File-Print preview C Nhấn tổ hợp phím Alt+F+V D Nhấn nút Print Preview cơng cụ chuẩn Câu 27: Để tìm kiếm thay Microsoft Office word dùng cách sau đây? A Chọn File-Print B Chọn Tools-AutoCorectOption C Nhấn tổ hợp Ctrl+H D Chọn Table-Insert Table… Câu 28: Để gõ chữ Việt có dấu máy tính cần có gì? A Bộ mã chữ Việt B Bộ phơng chữ Việt phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt C Phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt D Bộ phông chữ Việt Câu 29: Muốn chuyển qua lại hai chế độ gõ chèn gõ đè dùng cách sau đây? A Nhấn phím Alt B Nhấn phím Ctrl C Nhấn phím Insert D Nhấn phím window Câu 30: Bộ phông chữ tương ứng với mã TCVN3 để hiển thị chữ Việt có dấu máy tính? A Phơng có đầu ngữ Vn Phơng có đầu ngữ VNI1 B D B D A C C A C 10 B 11 A 12 D 13 A 14 C 15 B 16 A 17 D 18 C 19 B 20 A 21 D 22 A 23 B 24 D 25 D 26 A 27 C 28 B 29 C 30 A BT tự luyện 14.1 Chức Microsoft Word gì? A Tính tốn lập bảng biểu B Tạo tệp đồ họa C Soạn thảo văn D Chạy chương trình ứng dụng khác B Cả hai phông nêu C 14.2 Hãy chọn phương án trả lời Sắp xếp việc cho trình tự thường thực soạn thảo văn máy tính (1) chỉnh sửa (2) in ấn (3) gõ văn (4) trình bày A – – – B – – – C – – – D – – – 14 Khi trình bày văn bản, không thực việc đây? A Thay đổi khoảng cách đoạn B Sửa tả C Chọn cỡ chữ D Thay đổi hướng giấy 14.4 Chọn câu câu sau A Hệ soạn thảo văn tự động phân cách từ câu B Hệ soạn thảo văn quản lý tự động việc xuống dòng ta gõ văn C Các hệ soạn thảo văn có phần mềm xử lý chữ Việt nên ta soạn thảo văn chữ Việt D Trang hình trang in giấy ln có kích thước 14.5 Để nhập câu “Học để ngày mai lập nghiệp”, dãy kí tự cần gõ theo kiểu Telex A Hocj ddeer ngayf mai laapj nghieepj B Hoc de mai lap nghiep C HOCJ DEER NGAYF MAI LAAPJ NGHIEEPJ D HOC DE NGAY MAI LAP NGHIEP 14.6 Trong mệnh đề sau nói quan hệ bảng mã phông chữ, mệnh đề A Một bảng mã áp dụng cho tất phông chữ B Mỗi phông chữ xây dựng dựa bảng mã định C Một phông chữ áp dụng cho nhiều bảng mã 14.7 Để soạn thảo tiếng Việt máy tính, điều kiện đủ? A Phần mềm soạn thảo, gõ tiếng Việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng Việt B Phần mềm soạn thảo, phần mềm gõ bàn phím tiếng Việt C Phần mềm soạn thảo, phơng tiếng Việt, hình tối thiểu 256 màu D Phần mềm soạn thảo, phơng tiếng Việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng Việt 14.8 Bảng mã Unicode phù hợp với phông chữ: A Times New Roman B .VnTimes C VNI-Times D VNTimes New Roman 14.9 Hãy chọn phương án Bảng mã sau hỗ trợ tiếng Việt: A TCVN3 – ABC B VNI C ASCII D Unicode 14.10 Hãy chọn tổ hợp phương án trả lời thích hợp để điền vào ô trống phát biểu đây: Hệ soạn thảo văn phần mềm …… cho phép thực …… liên quan đến việc tạo văn gõ văn bản, sửa đổi, ……, lưu trữ in văn A dịch vụ – công việc – chép B ứng dụng – dịch vụ - trình bày C ứng dụng – thao tác – trình bày D hệ thống – thao tác – chép 14.11.Mục xếp theo thứ tự đơn vị xử lý văn từ nhỏ đến lớn? A kí tự - câu – từ - đoạn văn B kí tự - từ - câu – đoạn văn C từ - kí tự - câu – đoạn văn D từ - câu – đoạn văn – kí tự 15.1 Câu câu sau? A Word phần mềm ứng dụng B Word phần mềm hệ thống C Word phần mềm tiện ích D Các câu sai 15.2 Cách cách sau cho phép sử dụng bàn phím để mở bảng chọn? A Nhấn giữ Ctrl gõ kí tự gách chân bảng chọn B Nhấn giữ phím Shift gõ kí tự gạch chân bảng chọn C Nhấn giữ phím Alt gõ kí tự gạch chân bàn phím D Khơng có cách 15.3 Tổ hợp phím ghi bên phải số mục bảng chọn A dẫn cách dùng bảng chọn B bảng chọn C phím tắt để thực lệnh tương ứng 15.4 Những phát biểu sau việc sử dụng phím tắt? A Mất nhiều thời gian B Phải nhớ tổ hợp phím C Cần phải nhớ tổ hợp phím tương ứng D Nhanh 15.5 Hãy chọn phương án khơng xác phương án sau Muốn hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm kí tự, ta A Chọn lệnh Edit > Undo B nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z C chọn lện Edit > Redo 15.6 Hãy chọn phương án khơng xác phương án sau Muốn lưu văn vào đĩa, ta A Chọn biểu tượng đĩa cơng cụ B nhấn tổ hợp phím Ctrl + S C Nhấn tổ hợp phím Alt + S D Vào File > chọn Save 15.7 Nhấn phím Ctrl + End đồng thời thực việc việc sau A Đưa trỏ văn đến cuối từ B Đưa trỏ văn đến cuối đoạn văn C Đưa trỏ văn đến cuối dòng D Đưa trỏ văn đến cuối văn 15.8 Để chép đoạn văn từ vị trí đến vị trí khác văn cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím kéo thả? A Nhấn giữ phím Shift B Nhấn giữ phím Ctrl C Nhấn giữ phím Alt D Nhấn giữ Alt Ctrl 15.9 Hãy chọn câu sai câu sau A Các tệp soạn thảo Word 2003 có ngầm định DOC B Để kết thúc phiên làm việc với Word , cách vào File > Exit C Mỗi lần lưu văn bản, người dùng phải cung cấp tên tệp văn D Có nhiều cách để mở tệp văn Word 15.10 Hãy chọn câu sai câu sau A Trong đoạn văn bản, phải nhấn phím Enter để chuyển trỏ văn xuống dòng B Trong đoạn văn bản, khơng dùng phím Enter để chuyển trỏ văn xuống dòng C Khơng sử dụng dòng trống để phân cách đoạn văn 15.11 Thoát khỏi chương trình Microsoft Word, ta sử dụng menu lệnh A File > Close B File > Exit C File > Print D File > Print Preview 15.12 Muốn xóa kí tự đứng trước trỏ soạn thảo, ta dùng phím: A End B Backspace C Insert D Delete 15.13 Để mở văn bản, từ bảng chọn File, ta sử dụng lệnh A New B Open C Save D View 15.14 Phím Space có chức năng: A Tạo kí tự trống B Xóa kí tự C Xuống dòng 15.15 Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tồn (tất cả) văn soạn thảo A Alt + F B Ctrl + A C Cltr + F D Alt + A 15.16 Trong soạn thảo văn Word, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ: chế độ chèn chế độ đè, ta bấm phím: A Insert B Caps Lock C Delete D Tab 16.1 Giả sử có cụm từ “Tin học Phổ thơng”, để thay đổi định dạng kí tự cho cụm từ này, trước tiên ta phải thực thao tác đây? A Dùng phím tắt Ctrl + I B Chọn tồn cụm từ C Chọn từ cuối D Đưa trỏ văn đến cụm từ 16.2 Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn, ta thực lệnh Format > Font… chọn cỡ chữ ô: A Font Style B Font C Small caps D Size 16.3 Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ hợp phím đây? A Ctrl + I B Ctrl + U C Ctrl + B D Ctrl + E 16.4 Để gạch từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ hợp phím đây? A Ctrl + I B Ctrl + U C Ctrl + D D Ctrl + E 16.5 Hãy chọn phương án ghép tốt cho câu sau: Khi muốn thay đổi định dạng đoạn văn bản, trước tiên ta phải: A chọn toàn đoạn văn B chọn dòng thuộc đoạn văn C đưa trỏ văn đến đoạn văn D a, b, c 16.6 Để lề hai bên cho đoạn văn bản, sau đưa trỏ đến đoạn văn cần định dạng, ta thực hiện: A File > Page Setup… B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J C Format > Justify D Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E 16.7 Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File > Page Setup… B File > Printer Setup… C Edit > Page Setup… D Format > Page Setup… 16.8 Trong Microsoft Word, ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào? A File > Print B File > Print Preview C File > Page Setup 16.9 Để canh cho đoạn văn bản, ta nhấn: A Ctrl + L B Ctrl + R C Ctrl + E D Ctrl + J 16.10 Công việc sau không liên quan đến định dạng văn bản? A Thay đổi phơng chữ B Đổi kích thước trang giấy C Thay đổi khoảng cách dòng D Sửa lỗi tả 16.11 Cơng việc không liên quan đến việc định dạng trang văn bản? A Đặt kích thước lề B Đổi kích thước trang giấy C Đặt khoảng cách thụt đầu dòng D Đặt hướng giấy 16.12 Chọn câu câu sau: A Khi soạn thảo thiết đặt chế độ để Word tự động đánh số trang B Có thể thiết đặt để in số trang đầu trang cuối trang C Để in toàn văn thành nhiều cần nhấn nút Print công cụ D Để in văn thành nhiều in chọn lệnh File > Print nhấn tổ hợp phím Ctrl + P 17.1 Hãy chọn phương án Để đánh số thứ tự đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: A Nháy chuột vào nút lệnh Numbering công cụ B Lệnh Edit > Bullets and Numbering… C Lệnh Format > Bullets and Numbering… D Lệnh Insert > Bullets and Numbering… 17.2 Việc việc không thực ta đánh số trang Word lệnh Insert > Page Numbers…? A Đặt số thứ tự trang đầu trang hay phía trang B Đặt số thứ tự bên mép trái hay mép phải trang C Đặt số thứ tự trang vị trí khác trang chẵn trang lẻ D Đánh số trang chữ (một, hai, ba,…) 17.3 Khi nháy nút Print công cụ, điều xảy ra? A Trang thời in B Trang chứa trỏ văn in C Toàn văn in D Phần chọn in 17.4.Hãy chọn phương án ghép Để xem văn trước in, ta A chọn File > Print Preview B chọn View > Print Preview C chọn File > Page Setup D Nháy nút lệnh Print Preview công cụ 17.5 Để thực in văn bản, ta thực A lệnh File > Print… B lệnh File > Page Setup… C nháy nút Print công cụ D nhấn tổ hợp phím Ctrl + P 17.6 Hãy chọn phương án Dùng lệnh File > Print… ta in với lựa chọn sau: A Tồn văn B Nhiều văn C Các trang không liên tiếp D Từ đầu văn đến trang 17.7 Những phát biểu sai phát biểu sau: A Lệnh File > Print… cho phép in toàn văn B Nút lệnh Print công cụ cho phép in toàn văn C Nút lện Print công cụ cho phép in văn với nhiều lựa chọn D Dùng tổ hợp phím Ctrl + P ta có nhiều lựa chọn để in văn 17.8 Để trình bày văn theo kiểu liệt kê, ta dùng lệnh sau đây? A Format > Tab B Format > Bullets and Numbering C Format > Paragraph D Format > Direction 17.9 Để đánh số trang cho file văn bản, ta dùng lệnh: A Insert > Page Numbers B Insert > Date and Time C Insert > Break 17.10 Để chèn dấu ngắt trang, ta dùng lệnh: A Insert > Picture B Insert > Break C Insert > Page Number D Insert > Date and Time 18.1 Hãy chọn phương án ghép Để tìm cụm từ “Thăng Long” đoạn văn thay thành “Đông Đô”, ta thực A lệnh Edit > Go to… B Edit > Search C lệnh Edit > Replace… D nhấn tổ hợp Ctrl + H 18.2 Tìm câu sai câu sau A Ngầm định, từ gõ vào ô Find what “Viet Nam” tất từ sau tìm thấy “Viet Nam”, “VIET NAM”, “viet Nam”, “Viet nam” B Chức thay cho phép thay từ từ cụm từ với điều kiện số lượng kí tự tìm thay phải C Chức thay cho phép xóa từ hay cụm từ văn 19.1 Để tạo bảng ta thực A lệnh Table  Insert  Table… B Lệnh Insert  Table C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T D Nhấn tổ hợp phím Alt + T 19.2 Trong cách đây, cách nên dùng để chỉnh nội dung xuống sát đáy? A Dùng khoảng trống trước nội dung B Nhấn nhiều lần phím Enter C Chọn nút lệnh Cell Alignment D Nhấn Ctrl + J 19.3 Lệnh Format  Borders and Shading… dùng để A tạo đường viền tô màu cho đoạn văn B định dạng văn C tạo đường viền tô màu cho bảng D tạo đường viền tơ màu cho kí tự 19.4 Chọn câu sai câu sau: A Có thể tạo bảng cách: chọn lệnh Table  Insert  Table… B Có thể tạo bảng nhanh cách chọn nút lệnh Insert Table công cụ C Không thể gộp nhiều ô bảng thành ô D Văn ô bảng định dạng văn thông thường ... hàng, cột 3) Table-> Insert-> Table… d) Gộp ô 4) Table-> Delete e) Tách ô 5) Table-> Sort 6) Table-> Split Cells… A a -3, b-2, c-4, d-1, e-6 B a-2, b-1, c-6, d- 4, e -3 C a-1, b-4, c -3, d-2, e-6... trình hệ soạn thảo văn bản? A Microft Office word 20 03 B Microft Office PowerPoint 20 03 C Microft Office Excel 20 03 D Tất chương trình nêu Câu 23: Những phần mềm phần mềm sau dùng để gõ chữ Việt... Nhấn phím window Câu 30 : Bộ phơng chữ tương ứng với mã TCVN3 để hiển thị chữ Việt có dấu máy tính? A Phơng có đầu ngữ Vn Phơng có đầu ngữ VNI1 B D B D A C C A C 10 B 11 A 12 D 13 A 14 C 15 B 16 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi trac nghiem tin 10 chuong 3, Cau hoi trac nghiem tin 10 chuong 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay