Quy trình đánh gái thực hiện công việc thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại viện kinh tế bưu điện

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:12

QUY TRÌNH ĐÁNH GÁI THỰC HIỆN CƠNG VIỆC - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN LỜI MỞ ĐẦU Quản trị nguồn nhân lực lĩnh vực cụ thể Quản trị nói chung, xuất sớm với xuất loài người Quả vậy, thời kỳ sơ khai nhiều chứng lịch sử cho thấy, nhóm người với quy mơ nào, để trì sống đấu tranh sinh tồn, cần có thủ lĩnh hay người đứng đầu lãnh đạo nhóm để thống hành động, tạo thành lao động chung Trải qua thời kỳ, tổ chức người ngày phát triển với quy mô đông đảo, đa dạng, phức tạp hồn thiện vai chò quản trị khó nhăn quan trọng nhiêu, đặc biệt Quản trị nguồn nhân lực Chính nguồn nhân lực trở thành chủ đề nhiều bàn luận xã hội qua nhiều thời đại, nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực quan tâm từ đầu kỷ 20 Các quan điểm nguồn nhân lực qua thời kỳ với đại diện tác giả, nhà nghiên cứu hệ thống lại thể hình Trong đó, quan điểm Frederich Taylor - Quản trị theo khoa học: “Dụng nhân dụng mộc, người việc, thành tích thước đo giá trị nhân viên, chun mơn hóa để tăng suất” (1) Quan điểm Elton Mayo – Quan hệ người: “Quan tâm đến người, tạo môi trường cho tiếp xúc giao lưu, phát triển tổ chức phi thức, trọng hợp tác lao động” (2) _ (1)(2)http://nqcenter.wordpress.com/quan-tri-nguon-nhan-luc-va-thach-thuc-cua-su-thay-doi Đối với tác giả Maichael Porter, Alvin Toffler, Heidi Toffler, Jeff Alef có quan điểm người nguồn lực cốt lõi tổ chức: “Nhân lực nguồn lực cạnh tranh bền vững, tin tưởng vào tiềm người, phi tập trung hóa quyền lực tâph trung hóa chiến lược” (3) Có thể nói nhà khoa học xã hội đưa nhiều quan Hình Hệ thống quan điểm nguồn nhân lực điểm, luận để nhận thức mô tả nguồn nhân lực, tựu chung “Nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo tận tâm, nỗ lực hay đặc điểm khác tạo giá trị gia tăng lực cạnh tranh cho tổ chức người lao động”(4) Khi có nguồn nhân lực, vấn đề đặt cho nhà quản lý, tổ chức thời đại làm để quản trị nguồn nhân lực cách khoa học với hiệu sử dụng lao động cao Các nhà nghiên cứu lĩnh vực đưa nhiều khái niệm, định nghĩa có điểm chung thống cho rằng: “Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, chiêu mộ lựa chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thành tích thù lao; sức khoẻ an toàn lao động tương quan lao động”(5) Thực tế cho thấy quản trị nguồn nhân lực ngày trở nên quan trọng tổ chức, cấp phải biết quản trị nhân viên Tuy nhiên lĩnh vực phức tạp khó khăn, vấn đề khó khăn đánh giá hồn thành cơng tác nhân viên Đây chủ đề báo cáo, nội dung học viên nghiên cứu phân tích sở thực tiễn tổ chức mà học viên làm việc _ (3) (4) (5) http://nqcenter.wordpress.com/quan-tri-nguon-nhan-luc-va-thach-thuc-cua-suthay-doi MỤC ĐÍCH Với kiến thức môn học “Quản trị nguồn nhân lực” tích luỹ q trình học tập, khn khổ viết học viên vận dụng lý thuyết để phân tích thảo luận nội dung thể chủ đề với vấn đề chủ yếu sau: Phân tích thực trạng hoạt động “Đánh giá thực công việc” tổ chức mà học viên làm việc Nêu hạn chế Đề xuất số giải pháp để khắc phục NỘI DUNG Một số vấn đề lý luận công tác đánh giá thực công việc tổ chức 1.1 Khái niệm - Đánh giá thực công việc đo lường kết công việc thực so với tiêu đề ra(6) - Là hệ thống thức nhằm xem xét đánh giá kết cơng việc cá nhân nhóm - Một hệ thống đánh giá hiệu đánh giá thành tích đưa kế hoạch cho việc phát triển , mục tiêu cụ thể tổng thể 1.2 Nội dung công tác đánh giá thực công việc tổ chức 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá - Mục tiêu tổng quát đánh giá nhân viên cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên, nhằm nâng cao cải thiện hiệu công tác nhân viên nâng cao hiệu doanh nghiệp - Các mục tiêu chính: Đánh giá thực cơng việc q khứ sở để hoạch định tài nguyên nhân sự, hoạch định đội ngũ kế cận cấp quản trị, đồng thời giúp tuyển mộ tuyển chọn nhân viên vào vị trí mà tổ chức cần tương lai thiếu hụt Thông qua giá thực công việc cho phép phát triển tài ngun nhân sự, cơng ty xác định nhu cầu đào tạo, giáo dục phát triển công nhân viên Nhờ kiện đánh giá thành tích cơng tác nhân viên, nhà quản trị giúp họ phát triển thực kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp họ hay nói cách khác cơng ty hoạch định phát triển nghề nghiệp cho nhân viên Ngoài dựa vào hệ thống đánh giá thực công việc để cấp quản trị có dịnh tăng lương, thưởng cho nhân viên xử lý vấn đề quan hệ nhân như: Thăng chức, giáng chức, hết hạn hợp đồng, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển công tác Một số công ty thông qua công tác để đánh giá tiềm nhân viên, nhiên thành tích q khứ đơi _ (6) http://services.vctel.com/Portals/1 Danh_ gia_thuc_hien_cong_viec không cho biết xác việc hồn thành cơng việc tương lai nhân viên bố trí vào vị trí khác cấp bậc cao 1.2.2 Lựa chọn tiêu chí phương pháp đánh giá - Các tiêu chí đánh giá: Các cơng ty hay sử dụng tiêu chí như: Các tố chất (thái độ, hình thức bên ngồi, tính chủ động); Các hành vi (phong cách lãnh đạo, bồi dưỡng người khác, khả làm việc theo nhóm, tinh thần hợp tác…); lực (kiến thức, kỹ năng, ủy quyền, quản lý người); mức độ đạt mục tiêu (mang lại thành công cho tổ chức); tiềm phát triển - Phương pháp đánh giá: Tùy thuộc vào mục tiêu đánh giá để lựa chọn hay nhiều phương pháp đánh giá sau: + Đánh giá 3600 : Là phương pháp đánh giá bới nhiều người đánh giá, thông tin để dánh giá bao gồm thông tin đầu vào từ nhiều cấp nội từ nguồn bên ngoài, tập trung vào kỹ cần thiết mà không hạn chế phạm vi tổ chức, thước đo hiệu cơng việc mạng tính khách quan + Phương pháp mức thang điểm (hay phương pháp mức thang điểm vẽ đồ thị): Đây phương pháp đơn giản phổ biến nhất, cho phép thục đánh giá nhanh Các yếu tố lựa chọn để đánh giá gồm hai loại: Đặc tính liên quan tới cơng việc (khối lượng chất lượng cơng việc) đặc tính liên quan tới cá nhân đương (sự đáng tin cậy, sáng kiến, tính thích nghi, phối hợp) Trong bảng đánh giá thực công việc, sử dụng thước đo định tính từ mức đến xuất sắc, định lượng theo thang điểm 10, thang điểm 100 + Ghi chép kiện quan trọng: phương pháp đánh giá dựa nghi chép hành động tiêu cực tích cực cơng việc, việc đánh giá có khả cao bao qt tồn giai đoạn đánh giá, không tập trung vào vài tuần vài tháng gần + Bài luận: Là phương pháp đánh giá dựa viết gắn gọn mô tả kết cơng việc, phương pháp có nhược điểm thường có xu hướng tập trung vào hành vi thái cực phụ thuộc nhiều vào khả viết người đánh giá + Các tiêu chuẩn công việc: So sánh hiệu công việc với tiêu chuẩn xác định trước, tiêu chuẩn – sản phẩm đầu thông thường công nhân/nhân viên tốc độ bình thường, nghiên cứu thời gian sử dụng phương pháp lấy mẫu công việc Ưu điểm phương pháp tính khách quan Tuy nhiên để đạt điều đó, tiêu chuẩn phải khách quan nhân viên phải hiểu rõ tiêu chuẩn thiết lập + Phương pháp xếp hạng luân phiên: Điểm đánh giá dựa đặc tính hay yếu tố, xét tồn bộ/ tổng quát theo thứ tự định Phương pháp giúp dễ dàng phân biệt cách so sánh thái cực, giỏi nhất, nhất, theo số tiêu chí như: thái độ làm việc, kết công việc + So sánh cặp: Người đánh giá so sánh nhân viên với tất nhân viên khác lúc Điểm đánh giá toàn nhân viên xác định cách xem người lựa chọn (nghĩa tính điểm hơn) lần so với người khác + Tỷ lệ phân bố bắt buộc: Người đánh giá xếp cá nhân nhóm làm việc vào số hạng phân loại hạn chế tương tự phân bố thông thường Phương pháp giả định tất nhóm nhân viên có hình thái phân bố giống + Các thang đánh giá dựa hành vi: Kết hợp thang đánh giá truyền thống với phương pháp đánh giá dựa kiện quan trọng, hành vi công việc xuất phát từ kiện quan trọng mô tả cách khách quan + Các hệ thống đánh giá dựa kết quả: Nhà quản lý cấp thống mục tiêu cho lần đánh giá tiếp theo, đánh giá dựa mức độ hoàn thành mục tiêu 1.2.3 Chu kỳ đánh giá Định kỳ đánh giá thức thường tổ chức vào cuối năm hay sáu tháng hàng tháng tùy theo công ty Đối với nhân viên tập việc đánh giá tiến hành trước hết hạn tập sự, việc đánh giá nhân viên thường tiến hành nhiều lần năm 1.2.4 Đối tượng đánh giá - Đánh giá thực cơng việc đánh giá có hệ thống thức tình hình thực cơng việc nhân viên quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá Bởi vậy, đối tượng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ giáo dục đào tạo, kỹ người lao động mà thực công việc người lao động - Trong thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân gọi đánh giá thực công việc nhân viên đánh giá nhân cách Cách gọi vơ tình gây ngộ nhận chất đánh giá thực công việc đánh giá người đánh giá q trình thực cơng việc Xác định đối tượng đánh giá đắn dễ dàng cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, so sánh với tiêu chuẩn đặt ra, trình thảo luận kết đánh giá 1.2.5 Phỏng vấn đánh giá Phỏng vấn đánh giá thực công việc hoạt động quan trọng, giúp cho cấp cấp hiểu nhau, thỏa thuận với hồn thành cơng việc Ngồi có mục đích “nghiên cứu, phát điều chỉnh sai sót thực cơng việc nhân viên trì nâng cao kỹ thực cơng việc nhân viên” (7) - Để đảm bảo buổi vấn thành công, cấp quản trị phải chuẩn bị trước cho vấn điểm như: Ấn định vấn thu thập thông tin + Ấn định vấn: Lịch vấn phải lên kế hoạch sau kết thúc giai đoạn đánh giá thực công việc thông báo trước cho nhân viên để kịp chuẩn bị Thời gian ấn định vấn thay đổi tùy theo sách cơng ty tùy thuộc vị trí người đựợc vấn + Thu thập thông tin: Nhà quản trị cần phải thu thập đầy đủ thơng tin hồn thành công tác cấp trước vấn, có tính thuyết phục trao đổi với cấp vấn Thông tin thu thập bao gồm: “Bản mô tả công việc nhân viên so với tiêu chuẩn mẫu, xem xét lại hồ sơ nhân viên nhận xét, đánh giá thực công việc nhân viên lần gần nhất”(8) - Các loại vấn đánh giá công việc + Phỏng vấn nói thuyết phục: Cấp quản trị cho cấp biết mức độ hồn thành cơng việc họ, trường hợp suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu thuyết phục họ đề mục tiêu cải tiến cơng tác Loại vấn có hiệu việc cải tiến công tác nhân viên có ý thức vươn lên + Phỏng vấn nói nghe: Loại vấn phải chuẩn bị câu hỏi trước, người đánh giá phải có kỹ đặt câu hỏi biết lắng nghe Mục đích vấn nhằm truyền đạt nhận xét cấp điểm mạnh điểm yếu cấp lại không đề mục tiêu cải tiến hồn thành cơng việc + Phỏng vấn giải vấn đề: Coi vấn đánh diễn đàn để hai bên giải vấn đề, đối thoại cởi mở, vấn đề gai góc đưa mổ xẻ thảo luận Loại vấn tương đối khó điều khiển, cần phải đào tạo để biết cách giải vấn đề + Phỏng vấn tổng hợp: Kết hợp hai phương pháp “phỏng vấn nói thuyết phục” “phỏng vấn giải vấn đề”, trước tiên nhân viên nghe cấp đánh giá nhận xét, sau thảo luận cần phải cải tiến làm cách để hồn thành cơng việc, hai bên đến thống mục tiêu cải tiến Tăng cường tính hiệu vấn: Muốn cho vấn có hiệu quả, cần phải có thơng tin phản hồi có hiệu có nghĩa là: Thơng tin phản hồi có hiệu cần phải cụ thể tổng quát, tập trung vào hành vi người, tập trung vào nhu cầu người nhận thông tin, nhắm vào hành vi mà người nhận thơng tin thay đổi Thơng tin phản hồi có hiệu thuyết phục áp đặt, bao gồm chia xẻ thông tin đưa lời khun bảo Ngồi thơng tin phản hồi có hiệu (7) (8) http://services.vctel.com/Portals/1.Danh_ gia_thuc_hien_cong_viec có tính cách xây dựng hướng vào hành vi thời, đề cập đến thông tin cần thiết thông tin nêu ra, đề cập đến điều cấp nói, việc cấp làm cách thực công việc không đề cập đến lý Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện 2.1 Giới thiệu Viện Kinh tế Bưu điện 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trước tiên xin giới thiệu tổng quan quan tơi làm việc gắn bó 15 năm qua, Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) Viện thành lập từ năm 1975, với tên gọi ban đầu Viện Kinh tế Quy hoạch Bưu điện Sự đời Viện thể mối quan tâm đặc biệt Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục Bưu Điện, đồng thời phản ánh yêu cầu cấp thiết tất yếu công tác nghiên cứu quản ký kinh tế trước thực tiễn phát triển thông tin Bưu điện giai đoạn cách mạng nước nhà hoàn toàn thống Những ngày đầu thành lập Viện có hai tổ nghiên cứu Tổ Nghiên cứu Kinh tế Tổ Quy hoạch, với vẻn vẹn có cán nghiên cứu, tổ chức Viện có 08 phòng, với tổng số 68 CBCNV Kể từ thành lập đến nay, Viện có bước trưởng thành phát triển vượt bậc nhiều mặt Những thành tựu đạt tổ chức quản lý, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia đáng tự hào Đặc biệt với hàng chục sản phẩm nghiên cứu hàng năm, Viện đóng góp phần để làm nên thương hiệu Tập đoàn kinh tế hàng đầu lĩnh vực Viễn thông ngày VNPT Qua 35 năm xây dựng phát triển, Viện liên tục nhận khen Cờ thi đua cấp trao tặng Đặc biệt năm 2009, CBCNV Viện Kinh tế Bưu điện vinh dự Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba Phần thưởng cao quý vừa động viên khích lệ vừa ghi nhận đóng góp lớn lao mà CBCNV Viện Kinh tế Bưu điện đạt Nhìn lại chặng đường mà Viện Kinh tế Bưu điện qua, chúng tơi tự hào mà Viện gặt hái Có thành cơng đó, nhờ mồ cơng sức cống hiến hệ CBCNV Viện Kinh tế Bưu điện Để hồn thành nhiệm vụ mình, Viện kinh tế Bưu điện ôn lại truyền thống, điểm lại hành trang, củng cố đội ngũ, thống ý chí, từ thống hành động Sự thống tảng sở để Viện vững bước lên Đúng lời dạy Chủ Tịch Hồ Chí Minh: “Có sức mạnh gánh nặng xa” Sức mạnh đó, tập thể cán công nhân viên Viện Kinh tế Bưu điện không tìm thấy tại, mà tìm thấy truyền thống, suy nghĩ hành động bậc cha anh trước viết nên trang sử vẻ vang Viện Kinh tế Bưu điện hôm 2.1.2 Chức nhiệm vụ - Chức Viện Kinh tế Bưu điện: Viện Kinh tế Bưu điện có chức nghiên cứu, tham mưu, tư vấn tham gia đào tạo lĩnh vực kinh tế bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin phục vụ phát triển Tập đồn Bưu Viễn thơng xã hội - Viện Kinh tế Bưu điện có nhiệm vụ sau đây: + Nghiên cứu bản, nghiên cứu đón đầu nghiên cứu ứng dụng kinh tế bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin + Nghiên cứu xây dựng dự báo phát triển, dự án chiến lược kinh tế quy hoạch phát triển Tập đồn Bưu Viễn thơng + Nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý Tập đoàn Bưu Viễn thơng, đề án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học, xây dựng kế hoạch hố hạch tốn kinh tế Tập đồn Bưu Viễn thơng + Nghiên cứu vấn đề thuộc lĩnh vực giá cước, thị trường dịch vụ bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin + Nghiên cứu xây dựng sách đòn bẩy kinh tế nghiên cứu đón đầu sách kinh tế + Nghiên cứu hoạt động tài tiền tệ hình thức huy động vốn phục vụ cho nghiệp phát triển bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin + Tham gia chương trình nghiên cứu Nhà nước, đơn vị Tập đồn Bưu Viễn thơng, tổ chức bưu viễn thơng Quốc tế lĩnh vực kinh tế bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin + Triển khai hoạt động tư vấn lĩnh vực bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin + Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh tế sở đào tạo Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng theo chủ trương Học viện, Tập đoàn Nhà nước + Tổ chức biên soạn tài liệu, nội san, sách kinh tế có liên quan đến hoạt động Viện, Học viện, Tập đoàn + Quan hệ hợp tác quốc tế nghiên cứu đào tạo kinh tế bưu viễn thông, công nghệ thông tin + Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu lãnh đạo Học viện Tập đoàn 2.1.3 Kết hoạt động nghiên cứu Trước xu hướng chuyển đổi sang kinh tế thị trường hội nhập Quốc tế đất nước, đồng thời Chính phủ thể tâm nhằm thay đổi tận gốc tư bao cấp, nâng cao hiệu hoạt động tổ chức khoa học công nghệ thông qua việc thực triển khai Nghị định 115/2005/NĐ-CP Trong năm vừa qua, đơn vị hoạt động lĩnh vực nghiên cứu chuyển dần sang chế tự chủ tự chịu trách nhiệm Theo nghị định trên, đơn vị lựa chọn việc chuyển đổi tổ chức hoạt động theo hai hình thức: Tổ chức khoa học cơng nghệ tự trang trải kinh phí, doanh nghiệp khoa học công nghệ Viện Kinh tế Bưu điện ngoại lệ bắt đầu thực chuyển đổi từ năm 2007, theo xu hướng tự trang trải kinh phí Hiện Viện thực theo chế ký kết hợp đồng nghiên cứu chủ yếu Tập đoàn với đối tác đơn vị VNPT, thay cho chế giao nhiệm vụ giao lương từ Tập đoàn trước Khi đến thời hạn kết thúc thực đề tài, nhiệm vụ, đơn vị đặt hàng tổ chức hội đồng để nghiệm thu đánh giá kết sản phẩm nghiên cứu theo nội dung hợp đồng ký kết Theo yêu cầu đổi này, Viện bộc lộ tồn chất lượng sản phẩm nghiên cứu chưa theo kịp với yêu cầu đơn vị đặt hàng, nội dung nghiên cứu không đáp ứng mức tối thiểu bị loại bỏ bị chừ vào kinh phí thực ghi hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu (nguồn doanh Viện thu chủ yếu từ hoạt động nghiên cứu) Một số tiêu phản ánh kết hoạt động nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ Viện Kinh tế Bưu Điện ba năm (từ 2008 đến năm 2010) - Số lượng đề tài nhiệm vụ thực Năm 2008 : 21 đề tài, nhiệm vụ Năm 2009 : 29 đề tài, nhiệm vụ Năm 2010: 27 đề tài, nhiệm vụ (dự kiến kế hoạch tối thiểu năm) - Doanh thu từ thực đề tài, nhiệm vụ Năm 2008 : 11,9 tỷ đồng Năm 2008 : 14 tỷ đồng Năm 2010 : 13 tỷ (dự kiến kế hoạch hoạch tối thiểu) - Năng suất lao động bình quân: Năm 2008 : 121 triệu đồng/người/năm Năm 2008 : 168 triệu đồng/người/năm Năm 2010 : 191 triệu đồng/người/năm (dự kiến kế hoạch hoạch tối thiểu) - Thu nhập bình quân CBCNV Viện Năm 2008: Thu nhập bình quân 3.300.000 đ/người/tháng Năm 2009: Thu nhập bình quân 5.500.000 đ/người/tháng Năm 2010: Thu nhập bình quân 6.500.000 đ/người/tháng (dự kiến kế hoạch hoạch tối thiểu) Các tiêu biểu diễn thông qua đồ thị cột hình xét thưởng hàng năm người lao động Còn mục tiêu khác hoạch định đội ngũ kế cận cấp quản trị, tuyển mộ tuyển chọn nhân viên vào vị trí mà tổ chức cần tương lai thiếu hụt, xác định nhu cầu đào tạo phát triển công nhân viên, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển công tác…hoặc không liên quan nhiều đến kết đánh giá thực công việc khơng rõ ràng 2.2.2 Tiêu chí phương pháp đánh giá - Các tiêu chí đánh giá: Tùy theo mục tiêu đánh giá thực công việc để làm sở xác định hệ số phân phối thu nhập để xét khen thưởng có tiêu chí đánh sau: + Tiêu chí đánh giá thực công việc với mục tiêu để làm sở xác định hệ số phân phối thu nhập: * Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu: Đánh giá thực công việc cá nhân làm công tác nghiên cứu, dựa tiêu chí tiến độ chất lượng sản phẩm nghiên cứu * Đối với cá nhân công tác quản lý, phục vụ: Hệ số phân phối thu nhập xác định quy chế phân phối thu nhập Viện, nhiên hệ số phân phối thu nhập bị điều chỉnh theo tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành công việc cá nhân với mức sau: Mức 1: Khơng hồn thành cơng việc giao, có sai phạm ảnh hưởng đến đơn vị Mức 2: Không hồn thành cơng việc giao Mức 3: Hồn thành cơng việc giao Mức 4: Hồn thành tốt cơng việc giao Mức 5: Hồn thành xuất sắc cơng việc giao + Tiêu chí đánh giá thực công việc với mục tiêu để làm sở xét khen thưởng: * Tiêu chí chung cho cá nhân: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm nhiệm vụ thường xuyên đột xuất) Bảo đảm ngày công theo quy định, sử dụng có hiệu thời gian lao động Có phẩm chất đạo đức tốt; đồn kết; trung thực; gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quan Phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị đơn vị có liên quan giải cơng việc Tích cực tham gia phong trào thi đua Tích cực học tập trị, chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lề lối làm việc mang lại hiệu thiết thực công tác (Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải thủ trưởng đơn vị công nhận quan có thẩm quyền xác nhận) * Tiêu chí riêng cá nhân làm cơng tác nghiên cứu: Có báo, cơng trình khoa học đăng tạp chí nước, quốc tế (Cần ghi rõ tên tạp chí, số năm xuất bản) Có cơng trình, sản phẩm nghiên cứu áp dụng vào quản lý, sản xuất đời sống đem lại hiệu kinh tế, xã hội (Được quan có thẩm quyền xác nhận; Chỉ tính năm áp dụng đầu tiên) * Tiêu chí riêng cá nhân làm công tác quản lý phục vụ: Tham gia đề xuất xây dựng cụ thể hóa chế, sách pháp luật, phương án, kế hoạch phục vụ u cầu lĩnh vực cơng tác; cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào áp dụng; xây dựng văn quản lý có chất lượng tốt (các văn chủ trương, đường lối, sách, nhiệm vụ, biện pháp, quy phạm pháp luật hành mới, cụ thể hóa quy phạm pháp luật) Tham gia đề xuất biện pháp lớn, nhiệm vụ KH&CN thiết thực đóng cho phát triển Kinh tế- Xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh Nắm vững đường lối sách Đảng, văn quy phạm pháp luật quản lý KH&CN áp dụng tốt giải công việc - Phương pháp đánh giá: + Phương pháp đánh giá thực công việc với mục tiêu để làm sở xác định hệ số phân phối thu nhập: * Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu: Kết thúc thời hạn nghiên cứu theo hợp đồng ký kết, sản phẩm nghiên cứu phải đánh giá thông qua hội đồng bên đặt hàng tổ chức Đánh giá kết nghiên cứu theo tiêu chí tiến độ chất lượng kết nghiên cứu đối chiếu với tiến độ nội dung đăng ký thống đề cương nghiên cứu phần phụ lục hợp đồng Đánh giá chất lượng sản phẩm nghiên cứu Kinh tế vấn đề khó, khơng có tiêu chí thước đo cụ thể kết sản phẩm phong phú đa dạng, đánh giá hồn thành cơng việc phụ thuộc nhiều vào lực yếu tố chủ quan thành viện Hội đồng nghiệm thu Tuy nhiên xem Hội đồng nghiệm thu dùng phương pháp mức thang điểm để đánh giá mức độ thực công việc người nghiên cứu, hay nói cách khác kết sản phẩm nghiên cứu đánh giá qua bốn mức cụ thể là: Không đạt, đạt, khá, xuất sắc Căn vào mức kinh phí thực đề tài, nhiệm vụ có tốn theo hợp đồng hay khơng, thu nhập người nghiên cứu phụ thuộc vào kết đánh giá * Đối với cá nhân làm công tác quản lý phục vụ: Hiện Viện sử dụng phương pháp “Các thang đánh giá dựa hành vi”, có nghĩa kết hợp thang đánh giá truyền thống mức thang điểm với phương pháp đánh giá dựa kiện quan trọng, hành vi công việc xuất phát từ kiện quan trọng mô tả thông qua ghi chép cấp quản lý Nếu cá nhân có thành tích vi phạm tập hợp lại để đánh giá vào thời điểm quy định + Phương pháp đánh giá thực công việc với mục tiêu để làm sở xét khen thưởng: Hiện Viện thực theo hướng dẫn Học Viện Công nghệ BCVT sử dụng phương pháp mức thang điểm để đánh giá thực công việc CBCNV, phương pháp đơn giản, cho phép thục đánh giá nhanh Yếu tố lựa chọn để đánh giá gồm khối lượng, chất lượng cơng việc theo định tính đặc tính liên quan tới cá nhân đương (sáng kiến, phối hợp, phẩm chất đạo đức…) Trong bảng đánh giá thực công việc, sử dụng thước đo định lượng theo thang điểm 100, chi tiết thể phần phụ lục 2.2.3 Chu kỳ đánh giá Viện thường tổ chức định kỳ đánh giá thực công việc vào cuối năm (khoảng tháng 12 hàng năm), để phục vụ cho mục tiêu xét thi đua khen thưởng Đối với mục tiêu đánh giá để xác định hệ số phân phối thu nhập, thông thường đánh giá lần vào cuối năm để làm điều chỉnh hệ số phân phối thu nhập toán thu nhập cho cá nhân Mặc dù cá nhân làm cơng tác nghiên cứu, có sản phẩm nghiên cứu hồn thành tháng đầu năm kết đánh giá Hội đồng nghiệm thu ghi nhận tập hợp để cuối năm đánh giá 2.2.4 Đối tượng đánh giá - Viện Kinh tế Bưu điện đánh giá thực công việc cá nhân với mục tiêu để xác định hệ số phân phối thu nhập, vào kết tình hình thực cơng việc người Cá nhân làm công tác nghiên cứu đánh giá theo kết thực sản phẩm nghiên cứu, cá nhân làm công tác quản lý phục vụ vào kết thực nhiệm vụ giao, nhiên có nhiệm vụ xác định cách định lượng - Đối với mục tiêu đánh giá để xét khen thưởng đánh giá thực cơng việc định tính nhiều tiêu chí để đánh giá có tính định tính khác (chi tiết phụ lục 1), chất đánh giá thực công việc với mục tiêu thi đua khen thưởng đánh giá người đánh giá q trình thực cơng việc 2.2.5 Phỏng vấn đánh giá Viện Kinh tế Bưu điện chưa thực hoạt động vấn đánh giá thực công việc, thông thường kết đánh giá cá nhân đưa Hội đồng thi đua khen thưởng Viện để xem xét, họp bình xét khơng có đương nhân viên tham dự Vì nhiều kết thi đua cá nhân cấp phòng đề xuất khen thưởng lên cấp Viện không hội đồng thi đua khen thưởng Viện công nhận, nhiên trường hợp cá nhân đương không thảo luận với hội đồng việc lại khơng cơng nhận thành tích họ 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện Kể từ thành lập chí tận năm gần (2007), Viện hoạt động nghiên cứu theo chế bao cấp, quan cấp giao nhiệm vụ giao lương, CBCNV hưởng lương theo hệ số Nhà nước quy định, đánh giá thực cơng việc hình thức Chính hoạt động đánh giá thực cơng việc Viện khơng tránh khỏi có nhiều hạn chế, yếu trình bày đây, hai năm qua Tập đoàn Viện có nhiều tư đổi cách giao nghiệm thu đánh giá hồn thành cơng việc - Viện khơng có đánh giá nhân viên tập sự, hết hạn tập thường nhân viên viết báo cáo công tác thời gian tập sự, kết báo cáo viết chiếu lệ không phân tích sâu nguyên nhân dẫn đến đạt kết tồn Không thực việc đánh giá nhân viên nhiều lần năm Nguyên nhân Viện chưa quan tâm mức tới cơng tác nhân sự, Viện khơng có phòng nhân riêng, người phân cơng làm cơng tác nhân kiêm nhiệm với nhiều công việc khác Vì khơng có quy định cụ thể hoạt động đánh giá nhân viên tập vào Viện Đây nguyên nhân giải thích có người sau vào Viện thời gian dài từ đến năm nhận thấy khơng phù hợp với công việc nghiên cứu xin nơi khác Hoặc tại, có nhân viên sau tuyển dụng vào Viện, phận tiếp nhận họ có khả làm việc - Hiện việc đánh giá thực công việc cá nhân làm công tác quản lý phục vụ đánh giá chung chung, đánh giá tiêu chuẩn cụ thể để vào đánh giá Hơn chưa có quy định cá nhân lãnh đạo trực tiếp phòng quản lý phục vụ ghi lại kiện cơng việc thường xun hàng ngày, đánh giá người thống kê công việc thực Nguyên nhân cơng tác nhân Viện yếu kém, Lãnh đạo Viện coi nhẹ cơng tác đánh giá thực công việc khối quản lý phục vụ, nhận xét đánh giá thường nể, phiến diện tư tưởng bình quân chủ nghĩa - Hoạt động đánh giá thực công việc cá nhân làm cơng tác nghiên cứu, đánh giá chủ trì đề tài, nhiệm vụ thơng qua kết luận Hội đồng nghiệm thu kết sản phẩm nghiên cứu Những người làm cộng tác viên, nghiên cứu viên cho chủ trì, khơng có tiêu chí để đánh giá thực cơng việc người này, việc đánh giá họ dựa vào kết sản phẩm nghiên cứu mà họ tham gia làm nghiên cứu viên qua ý kiến đánh giá chủ trì Nguyên nhân Viện khơng có Hội đồng để đánh giá cơng đoạn sản phẩm nghiên cứu, ví dụ chuyên đề mà nghiên cứu viên tham gia đề tài nhiệm vụ - Viện chưa thực Phỏng vấn đánh giá thực cơng việc, nhiều cấp cấp dưới, chủ trì nghiên cứu viên không hiểu nhau, không thỏa thuận với hồn thành cơng việc Ngồi khơng có hoạt động vấn đánh giá thực công việc nên khơng thể phát điều chỉnh sai sót thực công việc cách kịp thời chủ trì nghiên cứu viên, có số sản phẩm đưa hội đồng nghiệm thu với chất lượng khơng đạt u cầu - Viện chưa có tiêu đánh giá thực công việc lao động có trình độ cao, độ phức tạp loại công việc khác Chưa sử dụng kết đánh giá thực công việc cách khoa học hiệu cho hoạt động khác công tác nhân tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn lực, kế hoạch hóa sách thu hút lao động cơng nghệ có trình độ cao Ngồi chưa dựa vào hệ thống đánh giá thực công việc để cấp quản trị có dịnh tăng lương, thưởng cho nhân viên xử lý vấn đề quan hệ nhân như: Thăng chức, giáng chức, hết hạn hợp đồng, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển công tác Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện - Lãnh đạo viện phải giáo dục quán triệt toàn thể CBCNV nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác nhân sự, từ tập trung xây dựng, củng cố nâng cao lực quản trị nhân Viện Tuyển dụng đào tạo người chuyên trách công tác nhân cho phòng Tổng hợp, bổ nhiệm phó phòng phụ trách nhân (hiện Viện chưa có chức danh này) giúp việc cho trưởng phòng Tổng hợp Lãnh đạo Viện công tác nhân - Tăng cường hoạt động Hội đồng khoa học Viện, đổi phương thức đánh giá kết nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ - Đối với hoạt động đánh giá cá nhân làm công tác nghiên cứu: Không dựa vào đánh giá kết thực đề tài nhiệm vụ Hội đồng nghiệm thu bên đặt hàng tổ chức, Viện phải chủ động tổ chức đánh giá mức độ thực công đoạn sản phẩm nghiên cứu thông qua Hội đồng khoa học Viện Để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu (sản phẩm hoàn chỉnh), hiệu hoạt động nghiên cứu, Viện cần phải thực tăng cường giám sát tiến độ giai đoạn có kết đánh giá giai đoạn chủ trì nghiên cứu viên, cuối tổng hợp lại để có kết đánh giá tổng thể thực công việc chủ trì nghiên cứu viên - Đối với hoạt động đánh giá thực công việc cá nhân làm công tác quản lý phục vụ: Nhất thiết phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, sở mơ tả cơng việc phân tích cơng việc chức danh, vị trí cơng tác Ngồi cần phải có quy định cá nhân lãnh đạo trực tiếp phòng quản lý phục vụ ghi lại tỷ mỷ kiện công việc thường xuyên hàng ngày, để đánh giá có sở dựa thống kê người công việc thực Khi đánh giá thực công việc khối quản lý phục vụ, không nể, phiến diện tránh tư tưởng bình quân chủ nghĩa - Để hoạt động đánh giá thực có hiệu cần phải: + Xác định đối tượng đánh giá đắn từ tạo tiền đề cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, qua cho phép so sánh khối lượng chất lượng công việc thực với tiêu chuẩn đặt cần phải trì trình thảo luận kết đánh giá + Chu kỳ đánh giá thực công việc thực theo tháng giai đoạn: tháng, quý, năm cá nhân làm công tác quản lý phục vụ Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu, chu kỳ đánh giá giai đoạn tương ứng với lần hội thảo trình thực đề tài nhiệm vụ, hội thảo để đánh giá phần khối luợng công việc thực định hướng cho thực công việc đề tài, nhiệm vụ Chu kỳ đánh giá giúp người quản lý theo dõi mức độ thực công việc cách chi tiết theo tháng, giai đoạn hay tổng thể theo quý năm + Xây dựng thang điểm cụ thể điểm xem xét tiêu chí đánh giá, tổng số điểm đánh giá 100 điểm Trên sở số điểm xác định tiêu chí tiến hành cho điểm theo nội dung mức độ hoàn thành nội dung công việc tương ứng Căn vào tổng số điểm để đưa mức hoàn thành toàn công việc tương ứng + Phân công nhiệm vụ rõ ràng, có phê duyệt người quản lý đơn vị (theo tháng, quý hay đợt hoàn thành công việc) để làm sở đánh giá + Việc đánh giá xác định trước hết cá nhân người quản lý trực tiếp xem xét kết thực công việc nhân viên để xác định mức điểm cá nhân đạt Trong trường hợp có sai lệch điểm số người đánh giá người đánh giá người đánh giá phải trao đổi trực tiếp với người đánh giá để thống kết đánh giá Trong trường hợp khơng thống kết cuối cấp có thẩm quyền đánh giá định + Xây dựng chương trình phần mềm quản lý hệ thống đánh giá sở liệu thông tin chung phục vụ cho đánh giá, nhằm giảm thiểu thời gian thu thập thông tin đánh giá người đánh giá, giúp cho việc đánh giá nhanh chóng xác hiệu + Xúc tiến thực hoạt động vấn đánh giá thực công việc, hội để cấp cấp dưới, chủ trì nghiên cứu viên hiểu hơn, thơng qua đối thoại để từ thỏa thuận với hồn thành cơng việc Ngồi trì tốt hoạt động vấn đánh giá thực công việc phát điều chỉnh cách kịp thời sai sót thực công việc CBCNV Đặc biệt khối nghiên cứu, phát sớm sai sót giảm thiểu số sản phẩm đưa hội đồng nghiệm thu với chất lượng không đạt yêu cầu - Viện cần phải nghiên cứu sử dụng kết đánh giá thực công việc cách khoa học hiệu quả, từ sở để tiến hành hoạt động khác công tác nhân như: Tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn lực, kế hoạch hóa sách thu hút lao động cơng nghệ có trình độ cao Ngoài cần khai thác triệt để hệ thống đánh giá thực công việc, để cấp quản trị có dịnh tăng lương, thưởng cho nhân viên xử lý vấn đề quan hệ nhân như: Thăng chức, giáng chức, hết hạn hợp đồng, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển công tác KẾT LUẬN Từ học lý thuyết quản lý đánh giá kết thực công việc, học viên trình bầy vắn tắt báo cáo kiến thức tiếp thu số vấn đề lý luận công tác đánh giá thực công việc tổ chức như: Xác định mục tiêu đánh giá, lựa chọn tiêu chí phương pháp đánh giá, chu kỳ đánh giá, đối tượng đánh giá vấn đánh giá Trên sở lý luận công tác đánh giá, báo cáo tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động “Đánh giá thực công việc” Viện Kinh tế Bưu điện nơi học viên làm việc, với nội dung nêu chủ đề là: - Thực trạng cơng tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện: Qua thực trạng cho thấy, mục tiêu đánh giá thực công việc CBCNV mà Viện thực hàng năm để làm sở tính tốn xác định phân phối thu nhập xét thưởng hàng năm người lao động Với mục tiêu để làm sở xác định hệ số phân phối thu nhập, tiêu chí cho cá nhân làm cơng tác nghiên cứu bám theo tiến độ chất lượng sản phẩm nghiên cứu, tiêu chí cho cá nhân cơng tác quản lý, phục vụ chia thành 05 mức hồn thành cơng việc Đối với mục tiêu đánh giá thực công việc để xét khen thưởng, tiêu chí cụ thể xác định phụ lục 1, chủ yếu đánh giá định tính Dựa tiêu chí xây dựng, phương pháp đánh giá Viện thực chủ yếu phương pháp mức thang điểm Tuy nhiên với mục tiêu để làm sở xác định hệ số phân phối thu nhập cá nhân làm công tác quản lý phục vụ, Viện sử dụng phương pháp “Các thang đánh giá dựa hành vi”, có nghĩa kết hợp thang đánh giá truyền thống mức thang điểm với phương pháp đánh giá dựa kiện quan trọng Vì với hai mục tiêu trên, Viện thường tổ chức định kỳ đánh giá thực công việc vào cuối năm (khoảng tháng 12 hàng năm) Khi đánh giá với mục tiêu để xác định hệ số phân phối thu nhập, Viện vào đối tượng đánh giá kết tình hình thực cơng việc người Còn đánh giá để xét khen thưởng đánh giá thực cơng việc định tính nhiều tiêu chí để đánh giá có tính định tính khác, chất đánh giá thực công việc với mục tiêu thi đua khen thưởng đánh giá người khơng phải đánh giá q trình thực công việc Trên thực tế Viện chưa thực hoạt động vấn đánh giá thực công việc, thông thường kết đánh giá cá nhân đưa Hội đồng thi đua khen thưởng Viện để xem xét, họp bình xét khơng có đương nhân viên tham dự - Những hạn chế nguyên nhân công tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện: Phải nói Viện hoạt động nghiên cứu theo chế bao cấp lâu, suy đánh giá thực công việc hình thức Chính hoạt động đánh giá thực cơng việc Viện khơng tránh khỏi có nhiều hạn chế như: Viện khơng có đánh giá đánh giá qua loa nhân viên tập hết hạn tập sự, không thực việc đánh giá nhân viên nhiều lần năm Đánh giá thực công việc cá nhân làm công tác quản lý phục vụ đánh giá chung chung, khơng có tiêu chuẩn cụ thể Ngun nhân Viện chưa quan tâm mức tới công tác nhân sự, người phân công làm công tác nhân kiêm nhiệm với nhiều công việc khác Hoạt động đánh giá thực công việc cá nhân làm cơng tác nghiên cứu, đánh giá chủ trì đề tài, nghiên cứu viên cho chủ trì khơng có tiêu chí để đánh, việc đánh giá họ qua ý kiến đánh giá chủ trì Nguyên nhân Viện không sử dụng Hội đồng để đánh giá công đoạn sản phẩm nghiên cứu, ví dụ chuyên đề mà nghiên cứu viên tham gia đề tài nhiệm vụ Viện chưa thực vấn đánh giá thực cơng việc, khó thỏa thuận với hồn thành cơng việc khơng thể phát hiện, điều chỉnh sai sót thực công việc cách kịp thời Viện chưa sử dụng kết đánh giá thực công việc cách khoa học hiệu cho hoạt động khác công tác nhân tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn lực, kế hoạch hóa sách thu hút lao động cơng nghệ có trình độ cao Ngoài chưa dựa vào hệ thống đánh giá thực cơng việc để cấp quản trị có dịnh tăng lương, thưởng cho nhân viên xử lý vấn đề quan hệ nhân như: Thăng chức, giáng chức - Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc Viện Kinh tế Bưu điện: Trước hết Lãnh đạo viện phải giáo dục quán triệt toàn thể CBCNV nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác nhân sự, từ tập trung xây dựng, củng cố nâng cao lực quản trị nhân Viện Tăng cường hoạt động Hội đồng khoa học Viện, đổi phương thức đánh giá kết nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ Đối với hoạt động đánh giá cá nhân làm công tác nghiên cứu Viện phải chủ động tổ chức đánh giá mức độ thực công đoạn sản phẩm nghiên cứu thông qua Hội đồng khoa học Viện, tăng cường giám sát tiến độ giai đoạn có kết đánh giá giai đoạn chủ trì nghiên cứu viên Đối với hoạt động đánh giá thực công việc cá nhân làm công tác quản lý phục vụ: Nhất thiết phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, sở mơ tả cơng việc phân tích cơng việc chức danh, vị trí cơng tác Cần phải có quy định cá nhân lãnh đạo trực tiếp phòng quản lý phục vụ ghi lại tỷ mỷ kiện công việc thường xuyên hàng ngày Để hoạt động đánh giá thực có hiệu cần phải: Xác định đối tượng đánh giá đắn, từ tạo tiền đề cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Chu kỳ đánh giá thực công việc thực theo tháng giai đoạn: tháng, quý, năm cá nhân làm công tác quản lý phục vụ Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu, chu kỳ đánh giá giai đoạn tương ứng với lần hội thảo trình thực đề tài nhiệm vụ Xây dựng thang điểm cụ thể điểm xem xét tiêu chí đánh giá, tổng số điểm đánh giá 100 điểm Phân công nhiệm vụ rõ ràng, có phê duyệt người quản lý đơn vị (theo tháng, quý hay đợt hoàn thành công việc) để làm sở đánh giá Việc đánh giá xác định trước hết cá nhân người quản lý trực tiếp xem xét kết thực công việc nhân viên để xác định mức điểm cá nhân đạt Xây dựng chương trình phần mềm quản lý hệ thống đánh giá sở liệu thông tin chung phục vụ cho đánh giá, nhằm giảm thiểu thời gian thu thập thông tin đánh giá người đánh giá, giúp cho việc đánh giá nhanh chóng xác hiệu Xúc tiến thực hoạt động vấn đánh giá thực công việc, hội để cấp cấp dưới, chủ trì nghiên cứu viên hiểu hơn, thông qua đối thoại để từ thỏa thuận với hồn thành công việc Viện cần phải nghiên cứu sử dụng kết đánh giá thực công việc cách khoa học hiệu quả, từ sở để tiến hành hoạt động khác công tác nhân như: Tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn lực, kế hoạch hóa sách thu hút lao động cơng nghệ có trình độ cao… Quản trị nguồn nhân lực ln nhân tố quan trọng, đóng vai trò khơng nhỏ thành bại phát triển công ty Quản trị nhân thành công hay không lại phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức có đánh giá hiệu làm việc nhân viên? Đánh giá thực công việc sở cho hoạt động khác quản trị nhân phân công công việc, thù lao lao động, đào tạo phát triển… Điều cho thấy Quản trị nhân công việc phức tạp khó khăn, nói Quản trị nhân tác giả Nguyễn Hữu Thân nhận xét: “Nó mơn khoa học đồng thời lại môn nghệ thuật - nghệ thuật quản trị người Là khoa học, có khả nắm bắt Nhưng lại nghệ thuật, mà nghệ thuật khơng phải áp dụng được” Qua q trình học tập nghiên cứu mơn học gợi mở cho ý tưởng áp dụng kiến thức khoa học quản trị nhân vào thực tế hoạt động nghiên cứu Viện Kinh tế Bưu điện, nội dung áp dụng mơn học “Đánh giá thực công việc” Nhận thức đầy đủ công tác điều giúp tơi ý thức bất cập tồn tổ chức Trên sở đề xuất biện pháp nhằm hồn thiện công tác đánh giá, giúp cho hoạt động nghiên cứu Viện có chất lượng, hiệu hơn, giữ vững thương hiệu đơn vị nghiên cứu có uy tín VNPT Trân trọng cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị nhân sự; Nguyễn Hữu Thân; Nhà xuất Lao động – Xã hội Tập giảng Quản trị nguồn nhân lực, TS Vũ Hoàng Ngân; Quy chế quản lý khoa học Viện Kinh tế Bưu điện Quy chế phân phối thu nhập Viện Kinh tế Bưu điện Kỷ yếu Viện Kinh tế Bưu điện http://services.vctel.com/Portals/1.Danh_ gia_thuc_hien_cong_viec/ truy cập 8h15 ngày 22 tháng năm 2010 http://nqcenter.wordpress.com/2007/12/08/quan-tri-nguon-nhan-luc-va-thach-thuccua-su-thay-doi/ truy cập 8h30 ngày 22 tháng năm 2010 BỘ CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CHO CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Quy chế thi đua khen thưởng Giám đốc Học viện Quyết định số /QĐ-HV ngày tháng năm 2009) Phụ lục I Họ tên: Đơn vị công tác: Cá nhân làm công tác quản lý Cá Thang T Tiêu chuẩn T điểm tối đa Điểm chấm DK Đơn vị trực Thường tự tiếp trực HĐ chấm QL TĐKT Đ/vị nhân chấm Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm 55 nhiệm vụ thường xuyên đột xuất): +Hoàn thành nhiệm vụ giao: 35 điểm + Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao: 45 điểm + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao: 55 điểm Bảo đảm ngày cơng theo quy định, sử dụng có hiệu thời gian lao động - Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết; trung thực; 10 gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quan (tối đa điểm) - Phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị đơn vị có liên quan giải cơng việc (tối đa điểm) - Tích cực tham gia phong trào thi đua (tối đa điểm) Tích cực học tập trị, chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lề lối làm việc mang lại hiệu thiết thực công tác (Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải thủ trưởng đơn vị cơng nhận quan có thẩm quyền xác nhận) t/tiếp QL Ghi - Tham gia đề xuất xây dựng cụ thể hóa 10 chế, sách pháp luật, phương án, kế hoạch phục vụ u cầu lĩnh vực cơng tác; cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào áp dụng; xây dựng văn quản lý có chất lượng tốt (các văn chủ trương, đường lối, sách, nhiệm vụ, biện pháp, quy phạm pháp luật hành mới, cụ thể hóa quy phạm pháp luật) - Tham gia đề xuất biện pháp lớn, nhiệm vụ KH&CN thiết thực đóng cho phát triển Kinh tế- Xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh +Chủ động đề xuất chủ trì thực : 10 điểm + Chỉ thành viên tham gia: 05 điểm Nắm vững đường lối sách Đảng, 10 văn quy phạm pháp luật quản lý KH&CN áp dụng tốt giải công việc Tổng cộng 100 điểm BỘ CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CHO CÁ NHÂN Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quy chế thi đua khen thưởng Giám đốc Học viện Quyết định số /QĐ-HV ngày tháng năm 2009) Họ tên: Đơn vị công tác: Cá nhân làm công tác nghiên cứu Cá Thang T Tiêu chuẩn T điểm tối đa Điểm chấm DK Đơn vị nhân trực Thường tự tiếp trực HĐ QL TĐKT Đ/vị chấm chấm Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm 55 nhiệm vụ thường xuyên đột xuất): +Hoàn thành nhiệm vụ giao: 35 điểm + Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao: 45 điểm + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao: 55 điểm Bảo đảm ngày công theo quy định, sử dụng có hiệu thời gian lao động - Có phẩm chất đạo đức tốt; đồn kết; trung thực; 10 gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quan (tối đa điểm) - Phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị đơn vị có liên quan giải cơng việc (tối đa điểm) - Tích cực tham gia phong trào thi đua (tối đa t/tiếp QL Ghi điểm) Tích cực học tập trị, chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lề lối làm việc mang lại hiệu thiết thực công tác (Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải thủ trưởng đơn vị cơng nhận quan có thẩm quyền xác nhận) Có báo, cơng trình khoa học 10 đăng tạp chí nước, quốc tế (Cần ghi rõ tên tạp chí, số năm xuất bản): + Mỗi báo đăng tạp chí nước tính điểm + Mỗi báo đăng tạp chí quốc tế tính 10 điểm (Nếu có nhiều báo tính tối đa 10 điểm) Có cơng trình, sản phẩm nghiên cứu 10 áp dụng vào quản lý, sản xuất đời sống đem lại hiệu kinh tế, xã hội (Được quan có thẩm quyền xác nhận; Chỉ tính năm áp dụng đầu tiên) + Đối với cá nhân chủ trì: 10 điểm + Đối với thành viên tham gia: điểm Tổng cộng 100 điểm ... tích thực trạng hoạt động Đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện nơi học viên làm việc, với nội dung nêu chủ đề là: - Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện: ... điều cấp nói, việc cấp làm cách thực công việc không đề cập đến lý Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Viện Kinh tế Bưu điện 2.1 Giới thiệu Viện Kinh tế Bưu điện 2.1.1 Quá trình hình thành... đua khen thưởng đánh giá người đánh giá q trình thực cơng việc 2.2.5 Phỏng vấn đánh giá Viện Kinh tế Bưu điện chưa thực hoạt động vấn đánh giá thực công việc, thông thường kết đánh giá cá nhân đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình đánh gái thực hiện công việc thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại viện kinh tế bưu điện , Quy trình đánh gái thực hiện công việc thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại viện kinh tế bưu điện

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay