Công tác tuyển dụng lao động tại công ty in thương mại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:11

I Giới thiệu chung Trong môi trường kinh tế thị trường đòi hỏi nước, doanh nghiệp phải tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế Doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển bắt buộc phải đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo tính cạnh tranh hiệu hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên có khơng doanh nghiệp thụ động, khơng thích ứng với biến động chế thị trường, khơng phát huy mạnh vốn có doanh nghiệp không khắc phục điểm yếu thân doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng phá sản, quy luật tất yếu kinh tế thị trường Có nhiều yếu tố tạo nên thành cơng doanh nghiệp, nguồn lực yếu tố tạo nên thành công Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Trong nguồn lực nguồn lực quan trọng có hỗ trợ cho tạo nên thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp dù có nguồn tài vững mạnh khơng thể tồn bền vững phát triển yếu tố người Con người chế tạo máy móc thiết bị đại sử dụng máy móc thiết bị để phát huy có hiệu hoạt động tạo sản phẩm cho xã hội Yếu tố người tổ chức người chung chung mà số lượng chất lượng lao động, lực phẩm chất, công suất, hiệu làm việc người lao động Để có đội ngũ lao động có chất lượng việc làm việc tuyển dụng Công việc tuyển dụng đạt chất lượng hiệu sở để có đội ngũ lao động giỏi (lao động có chất lượng) Mỗi loại hình doanh nghiệp có quy trình tuyển dụng lao động khác tuỳ theo chế tuyển dụng chủ sở hữu người đứng đầu doanh nghiệp, công tác tuyển dụng phải đảm bảo phù hợp mang lại hiệu cao II Nội dung tập Page :1 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM" Việc nghiên cứu đánh giá thực tế trình tuyển dụng Công ty để đưa giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động Cơng ty thời gian tới Công ty In thương mại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đơn vị thành viên hạch toán độc lập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, trụ sở đóng số 10 phố Chùa Bộc - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Chức nhiệm vụ Cơng ty là: In ấn sản phẩm cho ĐỐC bên ngoài, Cơng tyNgân hàng Nơng nghiệp cho GIÁM thị trường chức đầu tư XDCB, du lịch, thương mại, dịch vụ ngân quỹ theo giấy phép kinh doanhBộvàphận theokiểm điềusoát lệ hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam phê duyệt Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc HCQT, SXKD Sơ đồ máy tổ chức Cơng ty Phòng hành tổng hợp Bộ Bộ phận phận kế HC-TC tốn đào tạo Phòng kế tốn tài Phòng kinh doanh Bộ Bộ phận tài phận dự chính, án quỹ Marketing Phòng bảo vệ Bộ phận Phân xưởng in Phòng kỹ thuật chất lượng Phân xưởng in Phân xưởng in Bộ phận KCS XNK Page :2 Kho Đội xe Kho Tình hình quản lý sử dụng lao động Công ty Cơ cấu lao động Công ty Đơn vị: Người 2007 Các tiêu Tổng LĐ Theo Đại học trình Cao đẳng TC độ Trung học Theo Trực tiếp Gián tiếp lao động 2008 2009 Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng 212 31 14 167 (%) 100 14,6 6,6 78,8 lượng 215 33 11 171 (%) 100 15,3 5,1 79,6 lượng 225 38 11 176 (%) 100 16,8 4,8 78,4 157 55 74 26 158 57 73,5 26,5 166 59 74 26 So sánh So sánh 2008/2007 Số Tỷ lệ 2009/2008 Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) +1,4 10 +4,6 +6,4 +15,2 -3 -21,5 0 +2,3 +2,9 +0,6 +3,6 +5,0 +3,5 Page :3 Đánh giá hiệu sử dụng lao động Công ty Kết sử dụng lao động Công ty So sánh Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận Tổng lao động NSLĐ bình quân LN bình quân Đơn vị 2007 2008 Triệu 425.944 630.554 Triệu 1.800 2.200 Người 212 215 Tr/ng/n 2.009 2.933 Tr/ng/n 8,5 13,5 2009 816.216 2.900 225 3.627 12,8 So sánh 2008/2007 2009/2008 Chênh Chênh (%) (%) lệch lệch 204.640 +48 185.662 +29,4 400 +22 700 +31,8 +1,4 10 +4,6 924 +45 694 +23,6 +58,8 -0,7 -6,0 • Công tác đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm Công ty Định kỳ quý hàng năm Công tẳmà sốt, lựa chọn số cơng nhân ưu tú hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán quản lý có lực, có phẩm chất đạo đức tốt để đào tạo, nâng cao tay nghề trình độ công nhân cán quản lý Tất cán quản lý Công ty đào tạo qua lớp lớp nâng cao lực quản lý Trong thời gian qua liên tục mở lớp đào tạo tay nghề chỗ cho công nhân Công ty, nhiều công nhân sau đào tạo làm việc có hiệu rõ rệt nâng bậc thợ nâng bậc lương • Cơng tác tuyển dụng hợp đồng lao động Công ty Đối với cán quản lý: ưu tiên em cán công nhân viên có thời gian dài gắn bó với Cơng ty mà có giỏi tuyển thẳng vào cơng ty, bố trí cơng việc phù hợp Đối với cán chủ chốt đề bạt, thăng cấp từ cán có lực Cơng ty, nhân viên khác cần thiết tuyển thẳng từ nguồn bên ngoài, ưu tiên người có kinh nghiệm Page :4 Đối với cơng nhân sản xuất: Tổ chức tuyển dụng rộng rãi người qua đào tạo, khơng thiết người có tay nghề cao, tuyển Công ty đào tạo thêm Khi Công ty cần tuyển chọn tăng thêm người lao động để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh Cơng ty, phòng Tổ chức lao động có trách nhiệm thơng báo đầy đủ, cơng khai điều kiện tuyển dụng, quyền lợi trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động trình làm việc, giấy khám sức khoẻ, sơ yếu lý lịch, văn chứng có liên quan… Phòng tổ chức lao động xét thấy phù hợp trình Giám đốc ký hợp đồng lao động Sau ký hợp đồng lao động, người lao động Cơng ty bố trí vào đơn vị Công ty phải tuân thủ theo điều khoản ký kết hợp đồng lao động + Thông báo tuyển dụng Phàng tổ chức lao động thông báo số phương tiện thông tin đại chúng : Báo lao động, Báo việc làm, Báo niên… chủ yếu thơng báo rộng tồn Công ty dán thông báo cổng vào Công ty + Thu nhận nghiên cứu hồ sơ Sau thơng báo Phòng tổ chức lao động tiến hành thu nhận hồ sơ Việc nhận hồ sơ dừng thu nhận đủ số hồ sơ dự tính Trong q trình thu nhận hồ sơ Phòng xếp phân loại hồ sơ theo vị trí mà ứng cử viên đăng ký + Phỏng vấn thi tuyển Công ty chia làm đối tượng : Với vị trí tuyển dụng cấp lãnh đạo, quản lý vấn qua vòng, với vị trí kế tốn hay cơng nhân lao động tiến hành vấn sơ thi tuyển + Đánh giá định tuyển dụng - Đánh giá : Để đánh giá ứng viên cách tồn diện xác nhất, ứng cử viên đánh giá bảng đánh giá Bảng đánh giá kết hợp cho điểm theo tiêu chí, tiêu vòng vấn trước hay Page :5 chấm điểm thi tuyển để chọn số người có tổng số số điểm cao nhất, xác vào làm việc Cơng ty theo vị trí cần tuyển Công ty thành lập hội đồng đánh giá gồm Giám đốc Phó giám đốc, Trưởng phòng tổ chức lao động người trực tiếp vấn ứng cử viên Ngồi có tham gia số cán chuyên môn phụ trách, lãnh đạo vị trí cần tuyển Từ đưa thông tin, kết hợp lại đánh giá, lựa chọn đưa định tuyển dụng - Quyết định tuyển dụng Quyết định tuyển dụng Giám đốc Trưởng phòng tổ chức hành định dựa vào hồ sơ bảng đánh giá tổng hợp cuối ứng cử viên.Thông báo kết cơng tác tuyển dụng tới người lao động Phòng tổ chức lao độnC lịch ứng cử viên đến thử việc phận công ty, kế hoạch trình lên Giám đốc phải GĐ ký định + Hội nhập vào môi trường làm việc Công ty Đây coi giai đoạn thử việc công ty, diễn tháng tháng nhận lương thử việc Cơng ty Qua trình thử việc Công ty chia làm giai đoạn với mức lương khác nhau: Giai đoạn khoảng đến tháng đầu; Giai đoạn tháng sau với mức lương giai đoạn cao giai đoạn tùy vào vị trí cơng việc khác mà mức lương người lao động khác Mỗi nhân viên thử việc Cơng ty chưa phải nhân viên thức mà qua thời gian thử việc, không làm tốt công việc họ phải rời khỏi Công ty Do giai đoạn quan trọng, họ phải nỗ lực, cố gắng để hồn thành cơng việc có chất lượng, phải có tinh thần trách nhiệm cao để khẳng định Để đào tạo nhân viên mới, Công ty tạo điều kiện cho họ làm việc hòa nhập với khơng khí làm việc chung Cơng ty Cơng ty ln cử người có kinh nghiệm để theo dõi, hướng dẫn người làm việc Qua đạo hướng dẫn, Page :6 tạo điều kiện từ phía người lao động Cơng ty, người hạn chế sai lầm gặp phải tự tin với công việc giao Sau kết thúc thời gian thử việc, Trưởng phòng tổ chức lao động với Tổ trưởng, Trưởng phận hay Giám đốc định tiếp nhận lao động thức hay khơng tiếp nhận họ Nếu tiếp nhận, người lao động tiếp tục làm việc Cơng ty với vị trí nhân viên thức Kết tuyển dụng Công ty năm gần Ba năm gần có bước tiến đáng kể, ngày hồn thiện số lượng chất lượng tuyển dụng, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận thân thu nhập người lao động tăng lên, giải vị trí trống cơng ty nguồn tuyển dụng bên bên Ưu điểm : Cơng ty tính tốn đưa tỷ lệ sàng lọc cho bước tuyển dụng để thu nhận số lượng hồ sơ hợp lý cho bước chuyển Công việc giúp cho việc tuyển dụng dễ dàng hơn, khơng gây tình trạng thiếu hụt lượng hồ sơ cần thiết cho bước có q nhiều hồ sơ khiến cho cơng đoạn trình tuyển dụng nhiều thời gian Tuy nhiên ngồi ưu điểm cơng tác tuyển dụng cơng ty số tồn như: Nhược điểm Thứ nhất, nguồn tuyển dụng bên ngồi Cơng ty chưa rộng, Cơng ty quan tâm đến đội ngũ lao động em Công ty số lao động khác thị trường lao động bên Chưa ý đến nguồn sinh viên công nhân kỹ thuật tốt nghiệp Thứ hai, công việc thông báo tuyển dụng Công ty chưa rộng, thông báo Công ty số tờ báo Như hạn chế hồ sơ có hội tuyển dụng kỹ chọn nhiều người có lực Thứ ba, cơng tác vấn Cơng ty mang tính chủ quan, việc vấn định phần lớn Trưởng phòng tổ chức lao động Giám đốc định Page :7 Do việc trúng tuyển hay khơng trúng tuyển ứng cử viên phụ thuộc vào chủ quan người lãnh đạo Ngồi ra, cơng việc kiểm tra, xác minh lý lịch ứng cử viên không thực Công ty quan tâm Hầu Công ty không xác minh lại độ xác hồ sơ Như có số thiếu sót hồ sơ cán • Giải pháp tuyển dụng nhân Công ty Thứ nhất: Việc tuyển dụng nhân công việc diễn đặn theo chu kỳ hàng tháng, hàng quý mà Công ty thường tổ chức lần năm theo kế hoạch tuyển dụng nhân cho năm Cơng ty tổ chức tuyển chọn cho đủ số người lao động dự tính số khác Cơng ty bố vào vị trí dự bị để cần lao động đột xuất lựa chọn người vào vị trí thiếu Cơng ty Thứ hai: Nguồn tuyển dụng bên Công có nhiều ưu điểm khơng ưu điểm mà cố gắng tuyển người Cơng ty thay vào vị trí trống Khi xem xét thấy vị trí trống ứng cử viên Cơng ty khơng đảm nhận cơng việc, Cơng ty tuyển người ngồi thấy đạt hiệu cao Để khuyến khích động viên người lao động làm việc có hiệu quả, Cơng ty tiếp nhận tồn hồ sơ em người lao động làm việc Công ty Số người lao động phải trải qua trình tuyển chọn thường tỷ lệ chọn cao Vị trí tuyển dụng người bảo vệ cơng nhân, kỹ sư hay nhà quản lý Thứ ba: Công việc tuyển dụng tiến hành thời gian ngắn với chi phí thấp định tuyển dụng chủ yếu Trưởng phòng tổ chức lao động Thứ tư: Với đặc điểm Công ty sản xuất sản phẩm in ấn làm dịch vụ, xưởng sản xuất khác nhau, lao động Công ty chủ yếu lao động nam, lao động nữ rất, có năm khơng tuyển lao động nữ, vị trí cơng nhân sản xuất Page :8 • Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân Công ty Thực tế công tác tuyển dụng nhân Công ty năm gần có bước tiến triển đáng kể, chất lượng tuyển dụng nâng lên Tuy nhiên, để theo kịp xu phát triển chung kinh tế thị trường để cạnh tranh, nâng cao uy tín Cơng ty thị trường, Cơng ty phải quan tâm đến khâu quản lý nhân việc hoạch định, thiết lập kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tổ chức, xếp, thực quy trình, đảm bảo tuyển dụng lao động có chất lượng cao cho Công ty Nguồn tuyển dụng Trong năm qua, Công ty tuyển lao động từ nguồn bên bên trong, dù tuyển từ nguồn có ưu điểm nhược điểm định Công ty ý đến người lao động cán công nhân viên Công ty giới thiệu Tuy nhiên, dựa vào nguồn Cơng ty nhiều hội tìm kiếm nhân tài Do vậy, cần phải mở rộng việc tuyển dụng từ nguồn bên mang lại hiệu cao Ngoài nguồn tuyển dụng từ bên ngoài, Công ty cần quan tâm đến nguồn từ em cán nội Công ty Dự báo nhu cầu tuyển dụng thông qua tỉ lệ sàng lọc Cơng việc thi tuyển kế tốn, cơng nhân quan trọng nhất, sát thực lao động quản lý việc vấn quan trọng Do công ty nên tăng tỷ lệ sàng lọc bước lên Đồng thời giảm tỷ lệ sàng lọc bước nghiên cứu hồ sơ người nộp đơn có hội lớn tham gia vấn Từ tính tốn số người cần tuyển chọn, khơng phải lúc cứng nhắc mà tùy theo số lượng ứng viên nộp hồ sơ vào Công ty mà cải tiến cho phù hợp với thực tế Thông báo tuyển dụng Page :9 Với nguồn tuyển dụng rộng lớn vậy, thông báo cách dán niêm yết, dán thông báo cổng vào Công ty thông báo số tờ báo chưa đủ, chưa thông báo hết đến nguồn lao động nguồn mà có khả tìm kiếm thuận lợi, dễ dàng xác Phương pháp tuyển dụng + Hồn thiện phương pháp vấn Cơng ty có sử dụng phương pháp vấn thi tuyển để tuyển người lao động Tuy nhiên, công việc vấn cơng ty mang tính chủ quan Công ty nên thành lập hội đồng vấn gồm: Giám đốc (hoặc Phó giám đốc), Trưởng phòng tổ chức lao động, Trưởng phòng ban, phân xưởng thiếu lao động Giám đốc trực tiếp vấn ứng viên tuyển vào phận quản lý, nhân viên lại Trưởng phòng tổ chức lao động người lãnh đạo trực tiếp phận vấn + Bổ sung phương pháp trắc nghiệm Để hồn thiện q trình tuyển chọn cần phải bổ sung thực có hiệu tất bước tiến trình tuyển chọn năm qua Phương pháp trắc nghiệm Công ty không sử dụng việc tuyển chọn, phương pháp trắc nghiệm đem lại hiệu cao kết hợp với phương pháp vấn Đối với cán quản lý, phương pháp đưa đầy đủ tình cách nhìn nhận vấn đề cách bao quát người lao động Đối với lao động đơn giản bảo vệ hay nhân viên kho áp dụng phương pháp giảm chi phí cho tuyển dụng, thời gian cho tuyển dụng Việc bổ sung phương pháp Công ty xem xét thời gian tới với số hình thức trắc nghiệm Các giải pháp khác Ngồi giải pháp trực tiếp cho qúa trình tuyển dụng Cơng tycần có giải pháp để thu hút lao động lao động có chất lượng cao: + Phân tích cơng việc: Trong năm qua Cơng ty có quan tâm tốt đến cơng tác này, cơng việc Cơng ty ln có mô tả chi tiết công Page :10 việc tiêu chuẩn công việc Dựa vào mô tả Phòng tổ chức hành có sở cho việc chuẩn bị tuyển dụng Nhưng để tiến hành công việc tốt Công ty nên giao việc phân tích cơng việc cho người có chun mơn, có khả phòng ban đó, Giám đốc (hay Phó giám đốc) để có định đắn phân tích Bên cạnh đó, nhân viên phân tích khơng nên đứng quan sát kiểm tra công việc người lao động mà đưa kết phân tích, phải kết hợp với phương pháp vấn (phỏng vấn lãnh đạo trực tiếp người lao động trực tiếp) hiểu kỹ sâu cơng việc Như vậy, phân tích đưa đủ độ tin cậy Ngồi phương pháp vấn có phương pháp yêu cầu người lao động hàng ngày ghi lại, mô tả lại công việc dẫn đến tốn thời gian chi phí + Công tác đào tạo phát triển nhân : Người lao động mong muốn làm việc Cơng ty có uy tín thị trường với sản phẩm có chất lượng thương hiệu tiếng Muốn cơng typhải thường xun nâng cao trình độ quản lý cán quản lý, nâng cao tay nghề cơng nhân góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm Trong năm qua, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán công nhân Công ty đựơc tổ chức thường xuyên mang lại lợi ích đáng kể hoạt động kinh doanh Để nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân kỹ thuật, trình độ quản lý cán quản lý, năm tới, Công ty nên thực số vấn đề định kỳ đánh giá lao động bước cải thiện nâng cao thu nhập người lao động Các xưởng sản xuất phải hoàn thiện điều kiện chống rét cho cơng nhân mùa đơng, chống nóng mùa hè nhằm bảo vệ sức khoẻ người công nhân, giúp người lao động thực nghiêm túc quy định sản xuất Trang bị tốt ánh sáng cho phân xưởng ban đêm, để giúp cho cơng nhân làm việc xác, không xảy gián đoạn dây chuyền sản xuất Chế độ đồng phục trang cấp bảo hộ lao động phải thực đầy đủ, nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho người lao động trình sản xuất Page :11 Việc phục vụ nhà ăn ca nghỉ tạm cần phải quan tâm để ca làm việc vào ban đêm có nghỉ ngơi ăn uống chu đáo Nếu công ty có đội ngũ cán quản lý có lực kinh nghiệm, công nhân lao động lành nghề, tận tuỵ với công việc, chắn điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường, sản xuất kinh doanh Công ty tăng trưởng hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn học Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình Global Advanced MBA Đại học Griggs Hoa Kỳ Tài liệu Quản trị Nhân - TS Nguyễn Thanh Hội trang Web http://caohockinhte.vn/forum Tài liệu–trang Web http://www.Tailieu.vn Page :12 ... cơng tác tuyển dụng lao động Công ty thời gian tới Công ty In thương mại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đơn vị thành viên hạch tốn độc lập Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển. ..CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM" Việc nghiên cứu đánh giá thực tế q trình tuyển dụng Cơng ty để đưa giải... đồng lao động Sau ký hợp đồng lao động, người lao động Cơng ty bố trí vào đơn vị Công ty phải tuân thủ theo điều khoản ký kết hợp đồng lao động + Thông báo tuyển dụng Phàng tổ chức lao động thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng lao động tại công ty in thương mại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Công tác tuyển dụng lao động tại công ty in thương mại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay