Động năng vật lý lớp 10

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:54

Động đại lượng A vô hướng, dương B vơ hướng, dương khơng C véc tơ, dương D véc tơ, dương không Câu Đơn vị sau đơn vị động năng? A J B kg m2/s2 C N m D N s Câu Đại lượng sau không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc vật A gia tốc B xung lượng C động D động lượng Câu Độ biến thiên động vật chuyển động A công lực ma sát tác dụng lên vật B công lực tác dụng lên vật C công trọng lực tác dụng lên vật D công ngoại lực tác dụng lên vật Câu Điều sau nói động năng? A Động vật tích khối lượng vận tốc vật B Động vật đại lượng vơ hướng C Trong hệ kín, động hệ bảo toàn D Động vật tích khối lượng bình phương vận tốc Câu Câu sau sai? Động vật không đổi vật A.chuyển động thẳng B chuyển động với gia tốc không đổi C.chuyển động tròn D.chuyển động cong Câu Hai vật có khối lượng, chuyển động tốc độ theo phương nằm ngang theo phương thẳng đứng Hai vật có A.có động động lượng B động động lượng khác C có động lượng động khác D động động lượng không giống Câu Đặc điểm sau khơng phải động vật? A.có thể dương không B Phụ thuộc vào hệ quy chiếu C.tỉ lệ với khối lượng vật D tỉ lệ với vận tốc vật Câu Nếu khối lượng vật giảm lần, vận tốc vật tăng lên lần động vật A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 10 Nếu khối lượng vật giảm lần vận tốc tăng lên lần, động vật A tăng lần B không đổi C giảm lần D giảm lần Câu 11 Hệ thức liên hệ động lượng p động W d vật có khối lượng m chuyển động Câu A p = 2mWd B p = mWd C p= mWd D p = 2mWd Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v Gọi động động lượng vật Biểu thức sau sai? Câu 12 A p = 2mWđ B p = mv C v= 2Wđ m Một ô tô khối lượng m chuyển động với vận tốc lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại A A = B A = - C A = mv2 Câu 13 r v D Wđ p p = Wđ 2v tài xế tắt máy Công D A = -mv2 Động vật tăng A.gia tốc vật a>0 B Vận tốc vật v>0 C lực tác dụng lên vật sinh công dương D gia tốc vật tăng Câu 15 Khi động tăng lần khối lượng giảm lần động lượng A.tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng lần Câu 16 Động dạng lượng vật A.tự chuyển động mà có B Nhận từ vật khác mà có C đứng yên mà có D va chạm mà có Câu 17 Khi lực tác dụng lên vật sinh cơng dương động vật A giảm vật sinh công âm B tăng vật sinh công dương C tăng vật sinh công âm D giảm vật sinh công dương Câu 18 Khi lực tác dụng lên vật sinh công âm động vật A giảm vật sinh công âm B tăng vật sinh công dương C tăng vật sinh công âm D giảm vật sinh công dương Câu 19 Một vật trọng lượng 10 N có động 50 J (Lấy g = 10m/s 2) Khi vận tốc vật A 10 m/s B 7,1 m/s C m/s D 0,45m/s Câu 20 Một ơtơ có khối lượng khởi hành không vận tốc ban đầu với gia tốc 1m/s2 coi ma sát không đáng kể Động ôtô 5m Câu 14 4 B.5000J C 1,5.10 J D 10 J Câu 21 Một ơtơ có khối lượng 1,2 tăng tốc từ 18km/h đến 108km/h 12s Công suất trung bình động tơ A.43,75kW B 675kW C 4375kW D.675W Câu 22 Hai vật có khối lượng m1 m2 chuyển động hệ qui chiếu Tốc độ vật m1 gấp lần tốc độ vật m động vật m lại gấp lần động vật m1 Hệ thức liên hệ khối lượng vật A m2 =1,5m1 B m2=6m1 C m2=12m1 D m2=2,25m1 Câu 23 Hai vật có khối lượng m1 m2 chuyển động hệ qui chiếu Động vật m1 gấp lần động vật m2 động lượng vật m2 lại gấp lần động lượng vật m1 Hệ thức liên hệ khối lượng vật A m2 =1/6m1 B m2=6m1 C m2=18m1 D m2 =1/18m1 Câu 24 Một vật khối lượng m1 chuyển động với vận tốc v1 tới đập vào vật m2 (m1= 4m2) Sau va chạm hai vật dính vào chuyển động với vận tốc v thỉ số A 10 J động hệ trước sau va chạm  v1   v A  v1   v 2  v   2. ÷  B  v2  v 16. C  v 2    D    Hai vật có khối lượng m1 m2 với m1 = 2m2 chuyển động hai đường thẳng nằm ngang song song với nhau, không ma sát, với vận tốc v v2 Động Câu 25 xe A v1 = v2 Wd Wd với Wd = 2Wd B v1 = 2v2 Mối liên hệ v1 v2 C v2 = 2v1 D v2 = ±2v1 Một vật ban đầu nằm yên sau vỡ thành hai mảnh khối lượng m 2m Biết tổng động hai mảnh Wđ Động mảnh nhỏ A Wđ/3 B Wđ/2 C 2Wđ/3 D 3Wđ/4 Câu 27 Một pháo khối lượng 10 chứa viên đạn khối lượng 10 kg nằm nòng pháo Lúc đầu, pháo đứng yên mặt đất phẳng ngang Khi viên đạn bắn pháo bị giật lùi phía sau Bỏ qua ma sát với mặt đất Tỉ số động pháo viên đạn sau bắn Câu 26 A.1000 B 10 10 D 10 Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc Câu 28 Wd = 81J 1 C 1000 Nếu vật chuyển động với vận tốc v2 v1 động vật 10động Wd = 64 J Nếu vật chuyển động với vận tốc v3 = 2v1 + v2 động vật bao nhiêu? A 625J B 226J C 676J D 26J Câu 29 Wd , Một vật có khối lượng m chuyển động với tốc độ vật chuyển động với tốc độ v2 = 8m/s v1 = 6m/s có động động vật lúc Wd3 = Wd Nếu vật Wd1 + Wd chuyển động với tốc độ v3 động vật Giá trị v3 A.2,5m/s B 5m/s C 25m/s D 3,5m/s Câu 30 Hai viên đạn khối lượng 5g 10g bắn với vận tốc 500m/s Tỉ số động viên đạn thứ hai so với viên đạn A B C 0,5 D Câu 31 Hai ô tô khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với tốc độ 36km/h 20m/s Tỉ số động ô tô so với ô tô A B C 0,25 D 0,309 Câu 32 Một viên đạn đại bác khối lượng kg bay với vận tốc 900 m/s có động lớn lần động ô tô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 54 km/h? A 24 m/s B 10 m C 1,39 D 18 Câu 33 Một vật có khối lượng m ném ngang với vận tốc ban đầu v Bỏ qua sức cản khơng khí Ngay trước chạm đất véctơ vận tốc hợp với phương nằm ngang góc 450 Độ biến thiên động vật từ lúc ném đến trước vật cham đất − mv02 A 2 mv0 D B mv C Câu 34 Một mũi tên khối lượng 75g bắn đi, lực trung bình dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên 65N suốt khoảng cách 0,9m Mũi tên rời dây cung với vận tốc gần A 59m/s B 40m/s C 72m/s D 68m/s Câu 35 Một người kéo xe chở hàng khối lượng m siêu thị với lực kéo 32N có phương hợp với phương ngang 250 Sau xe chạy 1,5m có vận tốc 2,7m/s Lấy g = 10m/s2; bỏ qua ma sát, khối lượng m xe gần A kg B 6kg C 9kg D 12kg Một búa có khối lượng 4kg đập thẳng vào đinh với vận tốc 3m/s làm đinh lún vào gỗ đoạn 0,5cm Lực trung bình búa tác dụng vào đinh có độ lớn A 1,5N B 6N C 360N D 3600N Câu 37 Một người xe máy có khối lượng tổng cộng 300 kg với vận tốc 36 km/h nhìn thấy hố cách 12 m Để khơng rơi xuống hố người phải dùng lực hãm có độ lớn tối thiểu Câu 36 A Fh = 16200 N B Fh = −1250 N C Fh = −1620 N D Fh = 1250 N Câu 38 Một xe nhỏ khối lượng kg đứng yên mặt sàn phẳng ngang không ma sát Khi bị lực N đẩy theo phương ngang, xe chạy quãng đường m Xác định vận tốc xe cuối quãng đường A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 39 Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v = 300 m/s xuyên qua gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ đạn có vận tốc v = 100 m/s Lực cản trung bình gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn A 4000 N B 12000 N C 8000 N D 16000 N Câu 40 Một ô tô chạy với vận tốc 30 km/h đoạn đường phẳng ngang hãm phanh Khi tơ tiếp tục chạy thêm qng đường dài 4,0 m Coi lực ma sát lốp ô tô mặt đường không đổi Nếu trước hãm phanh, ô tô chạy với vận tốc 90 km/h tơ tiếp tục chạy thêm quãng đường dài sau hãm phanh ? A 10 m B 42 m C 36 m D 20 m Câu 41 Một vật nặng bắt đầu trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng 30 so với mặt phẳng ngang Cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10 m có hệ số ma sát 0,20 Lấy g =10 m/s2 Xác định vận tốc vật trượt đến chân mặt phẳng nghiêng A.14,1m/s B 11,6m/s C 8,1m/s D.2,6m/s Câu 42 Một viên đạn khối lượng 50 g bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s tới đâm xuyên vào gỗ Coi lực cản trung bình gỗ không đổi Biết viên đạn chui sâu cm vào gỗ dày nằm yên Nếu viên đạn xuyên qua gỗ dày cm bay ngồi vận tốc viên đạn vừa bay khỏi gỗ xấp xỉ A.141m/s B 245m/s C 173m/s D.195m/s Câu 43 Một vật khối lượng 50 kg treo đầu sợi dây cáp cần cẩu Lúc đầu, vật đứng yên Sau thả dây cho vật dịch chuyển từ từ xuống phía đoạn 20 m với gia tốc không đổi 2,5 m/s2 Lấy g = 9,8 m/s2 Động vật cuối đoạn dịch chuyển A.2,5kJ B 7,3kJ C.9,8kJ D 17,1kJ Câu 44 Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với tốc độ 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Lực hãm coi khơng đổi, tính lực hãm cơng suất trung bình lực hãm A 15.104N; 333kW B 25.104N; 250W C 20.104N; 500kW D 25.104N; 333kW Một tơ có khối lượng 1600kg chạy với tốc độ 50km/h người lái xe nhìn thấy vật cản trước mặt cách khoảng 15m Người tắt máy hãm phanh khẩn cấp với lực hãm không đổi 1,2 104N Xe chạy bao xa dừng có đâm vào vật cản khơng? Giả sử đâm vào vật cản lực cản vật không đáng kể so với lực hãm phanh A 18,3m; có đâm vào vật cản B 16,25m; có đâm vào vật cản C 14,6m; không đâm vào vật cản D 12,9m; không đâm vào vật cản Câu 45 ... số động pháo viên đạn sau bắn Câu 26 A .100 0 B 10 10 D 10 Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc Câu 28 Wd = 81J 1 C 100 0 Nếu vật chuyển động với vận tốc v2 v1 động vật 10 có động. .. m2=2,25m1 Câu 23 Hai vật có khối lượng m1 m2 chuyển động hệ qui chiếu Động vật m1 gấp lần động vật m2 động lượng vật m2 lại gấp lần động lượng vật m1 Hệ thức liên hệ khối lượng vật A m2 =1/6m1 B... 4375kW D.675W Câu 22 Hai vật có khối lượng m1 m2 chuyển động hệ qui chiếu Tốc độ vật m1 gấp lần tốc độ vật m động vật m lại gấp lần động vật m1 Hệ thức liên hệ khối lượng vật A m2 =1,5m1 B m2=6m1
- Xem thêm -

Xem thêm: Động năng vật lý lớp 10, Động năng vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay