CÔNG CONG SUẤT lớp 10 lý

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:53

CÔNG CÔNG SUẤT Câu hỏi 1: Một người dùng tay đẩy sách có trọng lượng 5N trượt khoảng dài 0,5m mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương phương chuyển động sách Người thực cơng là: A 2,5J B – 2,5J C D 5J Câu hỏi 2: Một vật khối lượng 2kg bị hất với vận tốc ban đầu có độ lớn 4m/s để trượt mặt phẳng nằm ngang Sau trượt 0,8m vật dừng lại Cơng lực ma sát thực bằng: A 16J B – 16J C -8J D 8J Câu hỏi 3: Cần công suất để nâng đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m thời gian 2s: A 2,5W B 25W C 250W D 2,5kW Câu hỏi 4: Một xe có khối lượng 1,1 bắt đầu chạy với vận tốc không với gia tốc 4,6m/s2 thời gian 5s Công suất trung bình xe bằng: A 5,82.104W B ,82.104W C 2,53.104W D 4,53.104W Câu hỏi 5: Một máy kéo có cơng suất 5kW kéo khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển động 10m mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt khối gỗ mặt phẳng nằm ngang 0,5 Tính thời gian máy kéo thực hiện: A 0,2s B 0,4s C 0,6s D 0,8s Câu hỏi 6: Một xe khối lượng 400kg Động xe có cơng suất 25kW Xe cần thời gian để chạy quãng đường dài 2km kể từ lúc đứng yên đường ngang bỏ qua ma sát, coi xe chuyển động thẳng nhanh dần đều: A 50s B 100s C 108s D 216s Câu hỏi 7: Môt người cố gắng ôm chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt đất 1,2m suốt thời gian phút Cơng suất mà người thực là: A 50W B 60W C 30W D Câu hỏi 8: Một cầu thang siêu thị mang 20 người, trọng lượng người 500N từ tầng lên tầng cách 6m (theo phương thẳng đứng) thời gian phút Tính cơng suất cầu thang này: A 4kW B 5kW C 1kW D 10kW Câu hỏi 9: Một động có cơng suất tiêu thụ 5kW kéo vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng thời gian 90s với vận tốc không đổi Hiệu suất động bằng: A 100% B 80% C 60% D 40% Câu hỏi 10: Một trục kéo có hiệu suất 80% hoạt động động có cơng suất 8kW Trục kéo kéo lên vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: A 190m/s B 100m/s C 80m/s D 60m/s Câu hỏi 11: Đáp án sau đúng: A Lực đại lượng véc tơ nên công đại lượng véc tơ B Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực cơng có hai yếu tố: lực độ dời vật C công lực đại lượng vô hướng có giá trị đại số D vật chuyển động thẳng đều, công hợp lực khác khơng có độ dời vật Câu hỏi 12: Một tàu thủy chạy song theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103N, thực công 15.106J Sà lan dời chỗ theo phương lực quãng đường: A 300m B 3000m C 1500m D 2500m Câu hỏi 13: Một vật khối lượng m = 3kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 30 so với phương ngang lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua ma sát, cơng lực kéo thực độ dời 1,5m là: A 7,5J B 50J C 75J D 45J Câu hỏi 14: Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2 Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực thực công là: A 138,3J B 150J C 180J D 205,4J Câu hỏi 15: Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2.Cơng suất trung bình trọng lực khoảng thời gian 1,2s là: A 230,5W B 250W C 180,5W D 115,25W Câu hỏi 16: Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2.Công suất tức thời trọng lực thời điểm 1,2s là: A 250W B 230,5W C 160,5W D 130,25W Câu hỏi 17: Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Nếu coi tổn hao không đáng kể, lấy g = 10m/s 2, công suất máy bơm là: A 150W B 3000W C 1500W D 2000W Câu hỏi 18: Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Trong thực tế hiệu suất máy bơm 0,7; lấy g = 10m/s Sau nửa máy bơm thực công là: A 1500kJ B 3857kJ C 4500kJ D 6785kJ Câu hỏi 19: Công suất xác định bằng: A tích cơng thời gian thực công B.công thực đơn vị thời gian C công thực đươc đơn vị chiều dài D giá trị công thực Câu hỏi 20: Một người nhấc vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m mang vật ngang độ dời 30m Cho gia tốc rơi tự g = 10m/s Cơng tổng cộng mà người thực là: A 1860J B 1800J C 180J D 60J Câu hỏi 21: Một thang máy khối lượng chịu tải tối đa 800kg Khi chuyển động thang máy chịu lực cản khơng đổi 4.10 3N Hỏi để đưa thang máy lên cao có tải trọng tối đa với vận tốc khơng đổi 3m/s cơng suất động phải bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s 2: A 64920W B 32460W C 54000W D 55560W Câu hỏi 22: cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s Lực nâng cần cẩu phải để vật có gia tốc khơng đổi 0,5m/s 2: A 52600N B 51500N C 75000N D 63400N Câu hỏi 23: cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s Công suất cần cẩu phải biến đổi theo thời gian để vật có gia tốc khơng đổi 0,5m/s 2: A P = 22500.t B P = 25750.t C P =28800.t D P = 22820.t Câu hỏi 24: Một ô tô chạy đường với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Lực phát động động là: A 2500N B 3000N C 2800N D 1550N Câu hỏi 25: Một ô tô chạy đường với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Công lực phát động động ô tô chạy quãng đường 6km là: A 18.106J B 12.106J C 15.106J D 17.106J Câu hỏi 26: Một vật có trọng lượng 10N đặt mặt bàn nằm ngang Tác dụng vào vật lực 15N theo phương ngang, lần thứ mặt nhẵn, lần thứ hai mặt nhám với độ dời 0,5m Biết cơng tồn phần lần thứ hai giảm 2/3 so với lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Lực ma sát tác dụng lên vật là: A 5N B 10N C 12N D 20N Câu hỏi 27: Một vật khối lượng m = 3kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 30 so với phương ngang lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua ma sát, cơng trọng lực thực độ dời 1,5m là: A 25J B - 25J C -22,5J D -15,5J Câu hỏi 28:một cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s Vật có gia tốc khơng đổi 0,5m/s2 Công mà cần cẩu thực thời gian 3s là: A 110050J B 128400J C 15080J D 115875J Câu hỏi 29:Một vật có trọng lượng 10N đặt mặt bàn nằm ngang Tác dụng vào vật lực 15N theo phương ngang, lần thứ mặt nhẵn, lần thứ hai mặt nhám với độ dời 0,5m Biết cơng tồn phần lần thứ hai giảm 2/3 so với lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Hệ số ma sát vật mặt nằm ngang là: A 0,5 B 0,2 C 0,4 D 0,3 Câu hỏi 30: Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với vận tốc 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang có trướng ngại vật, tầu hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Coi lực hãm khơng đổi, tính lực hãm cơng suất trung bình lực khoảng thời gian trên: A - 15.104N; 333kW B - 20.104N; 500kW C - 25104N; 250W D - 25.104N; 333kW ĐỘNG LƯỢNG Câu 1: Véc tơ động lượng véc tơ: A Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc B Có phương hợp với véc tơ vận tốc góc α C Có phương vng góc với véc tơ vận tốc D Cùng phương, chiều với véc tơ vận tốc Câu 2: Trong trình sau đây, động lượng ơtơ bảo tồn: A Ơtơ chuyển động thẳng đoạn đường có ma sát B Ôtô tăng tốc C Ôtô giảm tốc D Ôtô chuyển động tròn Câu 3: Đơn vị khơng phải đơn vị động lượng: a kg.m/s B.N.s C.kg.m2/s D.J.s/m Câu 4: Hai vật có khối lượng m1 = 1000g m2 = 3000g chuyển động với vận tốc v = 3m/s v2 = 1m/s độ lớn hà hướng động lượng hệ hai vật tr ường hợp vật chuyển động hướng: a kg.m/s B.6kg.m/s C.2 kg.m/s D.0 kg.m/s Câu 5: Hai vật có khối lượng m1 = 200g m2 = 250g chuyển động với vận tốc v = 20m/s v2 = 20m/s độ lớn hà hướng động lượng hệ hai vật trường hợp v ật chuyển động theo hai phương vng góc nhau: A kg.m/s B 2 kg.m/s C kg.m/s D.5kg.m/s Câu 6: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực F = 10 -2N Động lượng chất điểm thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động : A 10-2 kgm/s B 10-1kgm/s C 10-2kgm/s D 10-2kgm/s Câu 7: Một vật có khối lượng kg rơi tự xuống đất khoảng th ời gian 1s Đ ộ bi ến thiên động lượng vật khoảng thời gian bao nhiêu? Cho g = 10m/s A 20,0 kg m/s B 4,9 kg m/s C 10 kg m/s D 0,5 kg m/s Câu 8: Một cầu rắn có khối lượng m = 100g chuyển động với vận t ốc v = 4m/s mặt phẳng nằm ngang Sau va chạm vào vách cứng, b ất tr l ại v ới v ận t ốc 4m/s, Độ biến thiên động lượng cầu A 0,8kg.m/s B – 0,8kg.m/s C – 0,4kg.m/s D 0,4kg.m/s Câu 9: Một bóng m=250g bay đến đập vào tường với vận t ốc v=4m/s theo góc t ới  Bóng bật trở lại với góc tới độ lớn v theo góc ph ản x  '=  =600 Độ biến thiên động lượng bóng va chạm với tường có độ lớn: A kgm/s B kgm/s C D 0,5 kg m/s Câu 10: : Khối lượng súng 4kg đạn 50g Lúc kh ỏi nòng súng, đ ạn có v ận tốc 800m/s Vận tốc giật lùi súng là: A 6m/s B 7m/s C 10m/s D 12m/s Câu 11: Một đại bác có bánh xe khối lượng tổng cộng m = 7,5 (khơng kể đạn) nòng súng hợp với phương ngang góc 60 so với phương ngang Khi bắn viên đạn khối lượng m2 = 20 kg, súng giật lùi theo phương ngang với vận tốc v = m/s Bỏ qua ma sát Tính vận tốc viên đạn rời nòng súng A 750 m/s B 450 m/s C 850 m/s D 375 m/s Câu 12: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m = 300g m2 = 2kg chuyển động mặt phẳng ngang ngược chiều với vận tốc tương ứng v = 2m/s v2 = 0,8m/s Sau va chạm hai xe dính vào chuyển động vận t ốc B ỏ qua s ức c ản Đ ộ l ớn v ận t ốc sau va chạm A -0,63 m/s B 1,24 m/s C -0,43 m/s D 1,4 m/s Câu 13: Chiếc xe chạy đường ngang với vận tốc 10m/s va ch ạm m ềm vào m ột chi ếc xe khác đứng yên có khối lượng Biết va ch ạm va ch ạm m ềm (hai v ật dính vào nhau), sau va chạm vận tốc hai xe là: A v1 = 0; v2 = 10m/s B v1 = v2 = 5m/s C v1 = v2 = 10m/s D v1 = v2 = 20m/s Bài 1: Một viên đạn khối lượng 1kg bay theo phương thẳng đứng với v ận t ốc v = 500m/s nổ thành hai mảnh có khối lượng Mảnh thứ nh ất bay theo ph ương ngang với vận tốc 500 m/s hỏi mảnh thứ hai bay theo phương với vận t ốc bao nhiêu? Bài 2: Một viên đạn có khối lượng 20 kg bay thẳng đứng lên với v ận t ốc n ổ thành hai mảnh Mảnh thứ có khối lượng 15kg bay theo ph ương n ằm ngang v ới v ận tốc Mảnh thứ hai có độ lớn hướng A 484m/s, 450 B 848m/s, 600 C 484m/s, 600 D 848m/s, 450 Bài 3: Một vật có khối lượng m=3kg đứng yên nổ thành hai mảnh Mảnh có m1=1,5kg, chuyển độngtheo phương ngang với vận tốc 10m/s Hỏi mảnh chuyển động theo hướng nào, với vận tốc bao nhiêu? v2 = -10 (m/s) Vậy mảnh chuyển động ngược chiều mảnh với độ lớn vận tốc 10(m/s) Bài 4: Một viên đạn bắn theo phương ngang, sau nổ: vỏ đ ạn đ ầu đ ạn tách hai bên so với phương ngang trở thành m1=2 kg m2=1 kg Biết v1=75m/s v2=150m/s, vận tốc đầu đạn vng góc với vận tốc ban đ ầu viên đ ạn H ỏi đ ộng l ượng v ận t ốc ban đầu viên đạn có giá trị là: A 210kg.m/s, 80m/s B 120kg.m/s, 80m/s C 210kg.m/s, 50m/s D 120kg.m/s, 50m/s Bài 5: Một vật có khối lượng m=2kg đứng yên nổ thành hai mảnh Mảnh có m1=1,5kg, chuyển động theo phương ngang với vận tốc 10m/s Hỏi mảnh chuyển động theo hướng nào, với , vận tốc bao nhieâu? Đ/S: v2 -30 (m/s) Bài 6: Một viên đạn pháo bay ngang với vận tốc v0 = 25 m/s độ cao h = 80 m nổ, vỡ làm hai mảnh, mảnh có khối lượng m1 = 2,5 kg, mảnh hai có m2 = 1,5 kg Mảnh bay thẳng đứng xuống rơi chạm đất với vận tốc v1’ = 90m/s Xác điịnh độ lớn hướng vận tốc mảnh thứ hai sau đạn nổ Bỏ qua sức cản không khí Lấy g = 10m/s ... thực tế hiệu suất máy bơm 0,7; lấy g = 10m/s Sau nửa máy bơm thực công là: A 1500kJ B 3857kJ C 4500kJ D 6785kJ Câu hỏi 19: Công suất xác định bằng: A tích cơng thời gian thực cơng B .công thực đơn... lên bể độ cao 10m Nếu coi tổn hao không đáng kể, lấy g = 10m/s 2, công suất máy bơm là: A 150W B 3000W C 1500W D 2000W Câu hỏi 18: Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Trong thực... với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Lực phát động động là: A 2500N B 3000N C 2800N D 1550N Câu hỏi 25: Một ô tô chạy đường với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Công lực phát động động
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG CONG SUẤT lớp 10 lý, CÔNG CONG SUẤT lớp 10 lý

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay