ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (240)

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:17

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT NAM KHOÁI CHÂU Tỉnh Hưng Yên LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 000 Câu Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đôi ADN A Trong hai ADN hình thành ADN gồm có mạch cũ mạch tổng hợp B Sự nhân đôi xảy hai mạch ADN theo hai chiều ngược C Hai ADN hình thành sau nhân đơi, có ADN giống với ADN mẹ ADN có cấu trúc thay đổi D Hai ADN hình thành sau nhân đơi hồn tồn giống giống với ADN mẹ ban đầu Câu Sự biểu triệu chứng thiếu nitơ A Lá có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm B Lá nhỏ có màu lục đậm, màu thân khơng bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm C Sinh trưởng bị còi cọc, có màu vàng D Lá màu vàng nhạt, mép màu đỏ có nhiều chấm đỏ mặt Câu hi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không A rong c ng thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã tr n phân t mA N B Axit amin mở đầu qu trình dịch mã m tiônin C hi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều tr n phân t mA N D hi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều tr n phân t mA N Câu Cấu trúc Opêron tế bào nhân sơ gồm A Gen điều hòa, vùng vận hành, vùng khởi động B Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành, vùng khởi động C Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc D Vùng vận hành, vùng khởi động Câu Hô hấp hiếu khí có ưu so với hơ hấp kị khí hơ hấp hiếu khí A Tạo sản phẩm CO2 H2O, cung cấp cho sinh vật khác B Tích ũy nhiều ượng C Xảy sinh vật hơ hấp kị khí xảy số lồi sinh vật định D Cần O2 kị khí khơng cần O2 Câu Dạng đột biến sau àm thay đổi trình tự xếp c c gen mà khơng àm thay đổi hình th i N A Đột biến đảo đoạn qua tâm động C Đột biến gen đột biến đảo đoạn B Đột biến chuyển đoạn đảo đoạn D Đột biến đảo đoạn tâm động Câu Mỗi gen mã ho prơt in điển hình gồm vùng A Điều hồ, mã hố, kết thúc C Điều hồ, vận hành, kết thúc B Điều hồ, vận hành, mã hố D Khởi đầu, mã hoá, kết thúc Câu Bản chất mã di truyền A Trình tự c c nuc tit tr n ADN qui định trình tự axit amin phân t prôtêin B Thông tin qui định cấu trúc loại prôtêin C Ba ribônuc ôtit mA N qui định loại axit amin phân t prôtêin FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/5 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D Mật mã di truyền chứa đựng ADN Câu Để tạo giống trồng lấy thân, lá, rễ có suất cao, chọn giống người ta thường s dụng phương ph p gây đột biến A Chuyển đoạn B Dị bội C Mất đoạn D Đa bội Câu 10 ính theo A 1AA : 4Aa :1aa thuyết t ệ c c oại giao t B 1AA :1Aa n tạo t thể tứ bội có kiểu gen AAAa C 1Aa :1aa D 1AA :1aa Câu 11 Các phép lai: (1) Aa × aa; (2) Aa × Aa; (3) AA × aa; (4) AA × Aa; (5) aa × aa Phép lai phân tích A (2), (3) B (4), (5) C (1), (5) D (1), (3) Câu 12 Trong chọn giống thực vật người ta loại khỏi NST gen không mong muốn cách gây đột biến A Đảo đoạn B Chuyển đoạn lớn C Lặp đoạn D Mất đoạn nhỏ Câu 13 Ở thể đột biến, tế bào sinh dưỡng có cặp N tương đồng tăng th m cặp N kh c bình thường gọi A Thể tứ bội B Thể ưỡng bội C Thể song nhị bội D Thể nhiễm Câu 14 Khi xảy dạng đột biến cặp nuclêôtit, số liên kết hyđrô gen A Giảm xuống liên kết B Giảm xuống liên kết C Giảm xuống liên kết D Có thể giảm xuống liên kết Câu 15 Phát biểu không A Đột biến gen biến đổi xảy tr n phân t ADN B Đột biến gen có khả di truyền cho hệ sau C ất c c đột biến gen ph t sinh thể kiểu hình thể D Đột biến gen ph t sinh s t i qua chế tự nhân đôi ADN Câu 16 hể đa bội A Có tế bào mang N n B Có hàm ượng ADN nhiều gấp hai ần so với thể ưỡng bội C Khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường D Có tế bào mang N n Câu 17 Một gen bình thường có số adênin 600 nucleôtit; số nucleôtit loại guanin gấp 1,5 lần loại adenin Một đột biến điểm (chỉ t c động tới cặp nucleôtit) tạo gen đột biến có A = 599 nucltit; G  901 nucltit Dạng đột biến xảy A Thay cặp nuclêôtit C Mất cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêơtit D Đảo vị trí cặp nuclêơtit Câu 18 Ví dụ sau nói n tính tho i hóa mã di truyền? A Bộ ba AUG mã mở đầu với chức khởi đầu dịch mã, mã hóa cho axit amin foocmin mêtiơnin sinh vật nhân sơ B Bộ ba AUG mã hóa cho axit amin mêtiơnin sinh vật nhân thực mang tín hiệu khởi đầu dịch mã C Bộ ba UUA XUG c ng mã hóa cho axit amin Lơxin D Ba UAA , UAG UGA khơng mã hóa cho axit amin Câu 19 hi c c c thể quần thể giao phối quần thể ưỡng bội tiến hành giảm phân hình thành giao t đực c i, số tế bào sinh giao t , cặp N thường không phân y giảm phân , giảm phân diễn bình thường ự giao phối tự c c c thể tạo c c kiểu tổ hợp N FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/5 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A 2n + 1; 2n – 2; 2n +2 C 2n + 1; 2n – – 1; 2n B 2n; 2n – 1; 2n +1; 2n – 2; 2n + D 2n – 2; 2n; 2n + + Câu 20 Phát biểu khơng nói q trình dịch mã? A Trong trình dịch mã tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu m tionin đến ribôxôm để bắt đầu dịch mã B Tất prôtêin sau dịch mã cắt bỏ axit amin mở đầu tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao để trở thành prơtêin có hoạt tính sinh học C Sau hồn tất q trình dịch mã, ribơxơm tách khỏi mARN giữ ngun cấu trúc để chuẩn bị cho trình dịch mã D Ở tế bào nhân sơ, sau qu trình dịch mã kết thúc, foocmin mêtiơnin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit Câu 21 Ở tế bào nhân thực, trình tổng hợp mARN diễn A Trong nhân tế bào C Tr n ưới nội chất B Tế bào chất tế bào D Trong ti thể Câu 22 Một lồi thực vật có NST 2n = 14 Số loại thể kép tối đa có lồi A 21 B 28 C 14 D Câu 23 Khi nói đột biến lệch bội, phát biểu sau không A Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp NST không phân li B Đột biến lệch bội xảy N thường, không xảy NST giới tính C Đột biến lệch bội àm thay đổi số ượng cặp NST D Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân Câu 24 Khi gen thực nhân đôi trường nội bào cung cấp A 31 B 16 ần, số gen tạo thành có ngun liệu hồn tồn t mơi C 30 D 32 Câu 25 Ý sau đặc điểm chung mã di truyền? A ính đặc hiệu B ính đa dạng C Tính phổ biến D Tính thối hóa Câu 26 Huyết áp áp lực máu lên thành mạch Huyết p thay đổi hệ mạch? A Huyết áp cao tĩnh mạch, giảm dần mao mạch thấp động mạch B Huyết áp cao động mạch, giảm dần mao mạch thấp tĩnh mạch C Huyết áp cao mao mạch, giảm dần tĩnh mạch thấp động mạch D Huyết áp cao động mạch, giảm dần tĩnh mạch thấp mao mạch Câu 27 Trong trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp A ADN B tARN C mARN D Ribôxom Câu 28 rong qu trình tổng hợp A N, phân t mA N giải phóng A Ribơxơm gắn với mA N vị trí nhận biết đặc hiệu B Ribơxơm tiếp xúc với mã kết thúc tr n mA N C A N pô imeraza di chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc D A N pơ imeraza b m vào v ng điều hòa Câu 29 Các trình tự nuc ơtit đặc biệt đầu mút NST có vai trò A Tạo nên hình thái NST khác B Khởi đầu nhân đôi ADN C Liên kết NST với thoi phân bào giúp NST phân li D Bảo vệ NST, làm cho NST khơng dính vào FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/5 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 30 Đột biến điểm có dạng: A Mất, th m, đảo vị trí vài cặp nuclêơtit B Mất, thay thế, đảo vị trí vài cặp nuclêơtit C Mất, thêm, thay cặp nuclêôtit D Thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp nuclêơtit Câu 31 Dạng đột biến sau àm biến đổi cấu trúc prôt in tương ứng nhiều nhất? A Thay cặp nuclêơtit vị trí thứ ba ba gen B Mất cặp nuclêôtit sau mã mở đầu C Thêm cặp nuclêôtit ba trước mã kết thúc D Đảo vị trí hai nuclêơtit, khơng làm xuất mã kết thúc Câu 32 iện tượng biến đổi số ượng N A Tự đa bội xảy hay số cặp N B Đa bội thể tương đồng gọi C Dị đa bội D Lệch bội Câu 33 hất sau chất dinh dưỡng thiết yếu phần ăn người A Pepsin B hất b o C inh bột D Đường g ucôzơ Câu 34 Nếu sau đột biến chiều dài gen khơng đổi dạng đột biến A Thay cặp G-X cặp A-T B Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp nucleôtit cặp nucleôtit khác D Thay cặp nucleôtit loại (A-T = T-A; G-X = X-G) Câu 35 c bước phương ph p phân tích thể lai Menđen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1, F2, F3 Tạo dòng chủng S dụng toán xác suất để phân tích kết lai Trình tự c c bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền A 2, 1, 3, B 2, 3, 4, C 1, 2, 3, D 3, 2, 4, Câu 36 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không àm thay đổi hàm ượng ADN nhiễm sắc thể A Mất đoạn, chuyển đoạn B Lặp đoạn, chuyển đoạn C Chuyển đoạn D Đảo đoạn, chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 37 Ở cà chua A quy định đỏ trội hoàn toàn so với a quy định vàng Phép lai P: Aa × AA cho t lệ kiểu hình F1 A đỏ : vàng B 100% đỏ C đỏ : vàng D đỏ : vàng Câu 38 Người ta dựa vào đặc điểm sau để chia loại ARN mARN, tARN, rARN? A Khối kượng kích thước C Cấu hình khơng gian B Chức loại D Số loại đơn phân Câu 39 rong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, theo mơ hình op rơn Lac, gen điều hòa (regulator: R) có vai trò A Mang thơng tin qui định cấu trúc prôtêin ức chế B Mang thông tin qui định cấu trúc enzim ARN pôlimeraza C Tiếp xúc với enzim A N pô imeraza để xúc tác q trình phiên mã D Kiểm sốt vận hành hoạt động opêrôn Câu 40 Polysome (pôlixôm) A Tập hợp ribơxơm có tế bào B Chuỗi ribôxôm dịch mã mARN FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/5 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Chuỗi axit amin phân t prôtêin A 21 A C 22 A D 23 B C 24 C B 25 B D 26 B A 27 A A 28 C D Tập hợp nhiều phân t mA N dịch mã BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 D B D D D 29 30 31 32 33 D C B D A 14 D 34 C 15 C 35 D 16 C 36 D 17 A 37 B 18 D 38 B 19 C 39 D 20 C 40 B THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/5 ... B 19 C 39 D 20 C 40 B THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... thể quần thể giao phối quần thể ưỡng bội tiến hành giảm phân hình thành giao t đực c i, số tế bào sinh giao t , cặp N thường không phân y giảm phân , giảm phân diễn bình thường ự giao phối tự
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (240) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (240)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay