ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (233)

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:14

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Câu Một đoạn gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit mạch mã gốc là: 5’ ATG GTXTTG TTA XGXGGG AAT 3’ Mã đề thi 519 Trình tự nuclêơtit sau phù hợp với trình tự mạch mARN phiên mã từ gen trên? A 3' AUG GUX UUG UUA XGXGGG AAU 5' B 5' UAX XAG AAX AAUGXG XXX UUA 3' C 5' AUG GUX UUG UUA XGXGGG AAU 3' D 3' UAX XAG AAX AAUGXG XXX UUA 5' Câu Nhận định sau nói phân tử ARN? A Trên ARN có anticơđon giống B Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng C tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribơxơm D Trên phân tử mARN có chứa bắt cặp bổ sung A-U, G-X Câu Trong cấu trúc hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 11 nm? A Crơmatit B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Sợi D Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) Câu Khi nói tâm động NST, phát biểu sau không đúng? A Tâm động vị trí liên kết NST với thoi phân bào B Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đơi C Tâm động trình tự nuclêơtit đặc biệt, NST có trình tự nuclêơtit D Tuỳ theo vị trí tâm động mà hình thái NST khác Câu Kết thúc trình dịch mã tạo sản phẩm sau đây? A mARN B ADN C Chuỗi polipeptit D tARN Câu Khi nói q trình nhân đơi ADN, kết luận sau không ? A Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ kéo dài mạch B Sự nhân đôi ADN ti thể diễn độc lập với nhân đôi ADN nhân tế bào C Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu nhân đơi ADN D Trên chạc chữ Y, tính theo chiều tháo xoắn ADN, mạch khn có chiều 5'-3', mạch tổng hợp gián đoạn Câu Ở sinh vật nhân sơ, đột biến điểm vùng mã hóa gen sau có khả gây ảnh hưởng tới cấu trúc chuỗi polypeptit mà gen mã hóa? A Thay cặp nuclêơtit A-T cặp G-X vị trí cặp nucleotit số 21 B Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X vị trí cặp nucleotit số 19 C Mất cặp nucleotit vị trí số 19 D Thêm cặp vị trí sau cặp nucleotit số 20 Câu Một lồi có NST 2n = 16 Số NST tế bào thể nhiệm loài A 15 B 17 C 14 D Câu Loại đột biến sau không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể? A Lặp đoạn NST B Đảo đoạn NST C Mất đoạn NST D Chuyển đoạn từ NST sang NST khác Câu 10 Cơđon sau khơng mã hóa axit amin? FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn A 5' UUU 3' B 5' UAA 3' Câu 11 Theo lý thuyết, thể có kiểu gen Aa Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C 5' AUU 3' D 5' AUG 3' BD giảm phân xảy hoán vị với tần số 20% tạo giao tử bd aBd chiếm tỉ lệ A 20% B 10% C 25% D 5% Câu 12 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: (1) AAAa × AAA (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × AAaa (5) AAAa × aaaa (6) Aaaa × Aa Có phép lai cho đời 100% đỏ? A B C D Câu 13 Trong trường hợp alen trội trội hoàn toàn, phép lai sau cho đời phân tính theo tỉ lệ 1:1? A Aa × Aa B Aa × aa C AA × aa D AAX Aa Câu 14 Ở lồi thực vật, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ; alen B quy định dài trội hoàn toàn so với alen b quy định tròn, Hai cặp gen nằm cặp NST thường, không xảy hoán vị Cho dị hợp hai cặp gen thụ phấn với hoa tím, tròn chủng Theo lý thuyết, phát biểu sau kiểu hình đời đúng? A Tất thu đời có kiểu hình hoa tím, tròn B Trong tổng số thu đời con, số có kiểu hình hoa đỏ, tròn chiếm tỉ lệ 50% C Đời có loại kiểu hình theo tỉ lệ 1:1 D Trong tổng số thu đời con, số có kiểu hình hoa tím, tròn chiếm tỉ lệ 50% Câu 15 Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Phép lai AaBb × aaBb có tỉ lệ kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ A 50% B 100% C 75% D 25% Câu 16 Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy hốn vị Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1? aB AB AB ab AB AB AB AB     A B C D ab ab ab ab ab ab AB ab Câu 17 Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 50%? (1) AaBB × aaBB (2) AaBB × aaBb (3) AaBb × aaBb (4) AaBb xaaBB A B C D Câu 18 Ở người, bệnh mù màu (đỏ lục) đột biến lặn nằm NST giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng A XMXM × XmY B XMXm × XmY C XMXM × XMY D XMXm × XMY Câu 19 Nội dung sau nói bệnh Phêninkêtô niệu? A Với trẻ bị bệnh phát sớm, áp dụng chế độ ăn có phêninalanin từ nhỏ trẻ phát triển bình thường B Bệnh đột biến trội nằm nhiễm sắc thể thường gây C Bệnh gen đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính gây D Cơ thể người bệnh khơng có enzim chuyển hóa tirơxin thành phêninalanin Câu 20 Ở quần thể thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp NST tương đồng khác Biết quần thể sinh sản hữu tính theo kiểu ngẫu phối cân truyền, có tần số alen A 0,7; tần số alen B 0,5 Tỉ lệ kiểu gen AaBb quần thể A 21% B 50% C 42% D 24% Câu 21 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0, 2AA : 0, 4Aa : 0, 4aa Tần số alen A quần thể FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A 0,2 B 0,4 C 0,6 D 0,8 Câu 22 Phát biểu sau nói tần số alen gen? A Tần số alen gen tính tỉ lệ gen tổng số gen khác quần thể B Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen khác gen q trình phát triển quần thể C Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen quần thể D Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen loại alen gen quần thể thời điểm xác định Câu 23 Quần thể ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? A 0, 25AA : 0,59Aa : 0,16aa B 0, 49AA : 0,50Aa : 0,01aa C 0,36AA : 0,16Aa : 0, 48aa D 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa Câu 24 Nhờ trình giao phối, nguồn nguyên liệu sơ cấp trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp Nguyên liệu thứ cấp là: A Các biến dị tổ hợp B Đột biến gen C Đột biến NST D Thường biến Câu 25 Để tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt giúp vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp sau đây? A Lai hữu tính B Cơng nghệ tế bào C Cơng nghệ gen D Gây đột biến nhân tạo Câu 26 Theo thuyết tiến hóa đại, chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin B Các thể sống cấu tạo tế bào C Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền D Axit nuclêic loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêơtit Câu 27 Trong tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến có vai trò sau đây? (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hố (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Làm phong phú, đa dạng vốn gen quần thể A B C D Câu 28 Làm để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận thành công A Dùng CaC2 làm dãn màng tế bào xung điện B Dùng phương pháp đánh dấu đồng vị phóng xạ C Chọn thể truyền có dấu chuẩn (gen đánh dấu) để nhận biết D Dùng xung điện làm thay đổi tính thấm màng sinh chất Câu 29 Trong khẳng định sau đây, có khẳng định dùng: (1) Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến (2) Xét cấp phân tử, phần nhiều đột biến điểm vô hại (3) Tất đột biến gen làm thay đổi chức prôtêin gây hại cho thể đột biến (4) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen A B C D Câu 30 Sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, bệnh P alen gen quy định, bệnh M alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết khơng xảy đột biến Có bao nhiều dự đốn sau đúng? FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (2) Gen gây bệnh P gen lặn nằm NST X khơng có alen NST Y (1) Xác suất để người số 13 không mang alen lặn 72 (4) Nếu đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13 14 sinh gái xác suất để đứa có kiểu gen dị hợp gen A B C D Câu 31 Ở loài động vật, cho lai có kiểu hình lơng đen, chân cao với đực lông trắng, chân thấp thu F1 100% lông lang trắng đen, chân cao Cho F1 lai với nhau, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% có lơng đen, chân cao : 45% lông lang trắng đen, chân cao : 5% lông lang trắng đen, chân thấp : 5% lông trắng, chân cao : 20% lơng trắng, chân thấp Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Màu sắc lông hai gen trội không alen tương tác với quy định (2) Xảy hoán vị bên với tần số 20% (3) Có kiểu gen quy định kiểu hình lơng đen, chân cao (4) Kiểu hình lơng đen, chân cao chủng chiếm tỉ lệ 20% A B C D Câu 32 Một loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb, D, Ee, Gg, Hh nằm cặp NST khác nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn với alen lặn tương ứng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các cá thể lồi có tối đa 729 loại kiểu gen (2) Có tối đa 972 loại kiểu gen đột biến lệch bội thể ba nhiễm loài (3) Có tối đa 576 loại kiểu gen quy định kiểu hình có tính trạng trội đột biến lệch bội thể ba nhiễm loài (4) Lồi có tối đa 12 dạng thể đột biến lệch A B C D Câu 33 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các alen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: A 52,5% B 17,5% C 20% D 75% Câu 34 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp alen A, a B, b tương tác bổ sung Trong đó, có A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng Biết khơng xảy đột biên Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Cho hoa trắng giao phấn với nhau, thu F1 có kiểu hình hoa đỏ Sẽ có sơ đồ lai cho kết (2) Cho hoa trắng giao phấn với nhau, thu F1 có 100% hoa trắng Sẽ có 11 sơ đồ lai cho kết (3) Cho hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 có loại kiểu hình Sẽ có sơ đồ lai cho kết (4) Cây hoa đỏ giao phấn với hoa trắng, thu F1 có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Sẽ có sơ đồ lai cho kết A B C D (3) Xác suất đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13 14 sinh bị hai bệnh P M FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 35 Ở loài động vật có vú sinh sản theo kiểu ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét gen có alen nằm NST thể thường (B1, B2, B3, B4, B5) Thế hệ xuất phát quần thể lồi có tần số alen Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Có tất 15 kiểu gen khác gen (2) Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền tỉ lệ kiểu gen dị hợp, quần thể 80% (3) Giả sử, lý mà quần thể chuyển sang giao phối cận huyết xảy làm thay đổi tần số alen (4) Ở hệ xuất phát, tỉ lệ kiểu gen B1B1 0,04 A B C D Câu 36 Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số ngun, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1 số nguyên, hoa trăng chủng chiếm tỉ lệ 10% (2) Khoảng cách gen A B 40 cM (3) Ở F1, số xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10% (4) Ở F1, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 10% A B C D Câu 37 Giả sử có giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn Để tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả kháng bệnh, người ta thực cơng đoạn sau: (1) Xử lí hạt giống tia phóng xạ để gây đột biến gieo mọc thành (2) Chọn lọc có khả kháng bệnh (3) Cho kháng bệnh tự thụ phấn để tạo dòng (4) Cho nhiễm tác nhân gây bệnh Quy trình tạo giống theo thứ tự là: A (4) (1) (2) (3) B (1) (4) (2) (3) C (4) (1) (3) (2) D (1) (4) (3) (2) Câu 38 Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi polipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút Nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, R, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến cặp nucleotit gen M làm thay đổi trình tự codon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, R, S T (2) Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N (3) Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen (4) Nếu xảy đột biến gen điểm S ln làm thay đổi thành phần loại nucleotit gen A B C D Câu 39 Hai gen A B nằm nhóm liên kết cách 40 cM; gen C D nằm Ab CD ab Cd  nhóm liên kết cách 30 cM Tiến hành phép lai P: , thu F1 Biết không xảy đột aB cd ab cd ab cd biến Theo lý thuyết, F1 kiểu gen chiếm tỷ lệ ab cd A 1,5% B 7% C 3,5% D 3% Câu 40 Ở người, alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái, gen nằm nhiễm sắc thể thường Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể Biết xác suất gặp người thuận tay phải 64% Xác suất để người đầu lòng cặp vợ chồng thuận tay phải A 0,625 B 0,06 C 0,375 D 0,3125 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/6 ... http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục... cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi... không xem chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin B Các thể sống cấu tạo tế bào C Tất loài sinh vật có chung mã di truyền D Axit nuclêic loài sinh vật cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (233) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (233)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay