ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (228)

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:14

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG Tỉnh Quảng Nam LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 004 Câu Ở loài thực vật len A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen lặn a quy định hạt dài, alen B quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen lặn b Hai gen thuộc nhóm gen liên kết Cho hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn thu 1000 đời với kiểu hình khác nhau, có 240 hạt tròn, chín muộn Biết diễn biến trình sinh hạt phấn sinh noãn Kiểu gen tần số hoán vị gen ( f ) đem lai là: Ab AB Ab AB , f  40% B , f  40% C , f  20% D , f  20% aB ab aB ab Câu Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiem sắc thể II Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể III Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết IV Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A I, IV B II, III C I, II D II, IV Câu Ở loài thực vật, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Lai chủng lưỡng bội đỏ với lưỡng bội vàng F1 Xử lý F1 cơnsixin, sau cho giao phấn ngẫu nhiên với F2 Cơ thể tứ bội sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh hiệu việc xử lý hóa chất gây đột biến lên F1 đạt 72% Tỷ lệ kiểu hình đỏ F2 A 98,25% B 75% C 97,22% D 93,24% Câu Bộ phận sau khơng thuộc ống tiêu hóa người? A Thực quản B Ruột non C Gan D Dạ dày Câu Ở loài thực vật biết A quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với a quy định hạt nhăn; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng, hai cặp gen thuộc cặp NST thường số 1; Alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với d quy định thân thấp nằm cặp NST thường số Khi cho thân cao, hạt trơn, hoa đỏ lai phân tích đời thu tỷ lệ kiểu hình lặn tính trạng 20% Kiểu gen tần số hoán vị gen đem lai Ab AB Dd f  10% Dd f  20% A B aB ab Ab AB Dd f  20% Dd f  10% C D aB ab Câu Ở ngô người ta xác định gen quy định hình dạng hạt gen quy định màu sắc hạt nằm nhiễm sắc thể vị trí tương ứng nhiễm sắc thể 19 cM 59 cM Cho biết gen có quan hệ trội lặn hoàn toàn Khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thể dị hợp tử hai cặp gen nói tỷ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết phù hợp đời sau là: A 52%, 22%, 22%, 4% B 51%, 24%, 24%, 1% C 50%, 23%, 23%, 4% D 54%, 21%, 21%, 4% Câu Quá trình phiên mã vi khuẩn E.Coli diễn A Tế bào chất B Ribôxôm C Nhân tế bào D Ti thể Câu Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai mắc hội chứng Đao Claifentơ (XXY) Có kết luận sau đúng? I Trong giảm phân người mẹ cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 2, bố giảm phân bình thường FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/7 A Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo II Trong giảm phân người bố cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 1, mẹ giảm phân bình thường III Trong giảm phân người mẹ cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 1, bố giảm phân bình thường IV Trong giảm phân người bố cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 2, mẹ giảm phân bình thường A B C D Câu Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp alen A, a B, b quy định Kiểu gen có hai alen trội A B quy định hoa đỏ; có alen trội A B quy định hoa vàng Kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phép lai sau cho đời có loại kiểu hình với tỷ lệ 1:1 I AaBb × AaBb II Aabb × AABb III AaBb × aaBb IV AaBb × aabb V AaBB × aaBb VI AaBb × Aabb VII Aabb × aaBB VIII AaBb × AAbb A B C D Câu 10 Cho biết gen phân li độc lập không xảy đột biến Một có kiểu gen dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn thu F1 Khi nói tỷ lệ loại kiểu gen, kết luận sau không đúng? A Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỷ lệ 25% tổng số cá thể sinh B Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỷ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen C Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỷ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen D Số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen có tỷ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 11 Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết hai cặp gen quy định hai tính trạng nói khơng nằm nhóm gen liên kết: bệnh hói đầu alen trội H nằm NST thường quy định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hói đầu người nam khơng hói đầu người nữ Quần thể trạng thái cân có tỷ lệ người bị hói đầu 20% Có kết luận sau đúng? I Có tối đa người có kiểu gen đồng hợp tính trạng hói đầu II Có người xác định xác kiểu gen hai bệnh 13 III Khả người số 10 mang alen lặn 15 IV Xác suất để cặp vợ chồng số 10 11 sinh đứa gái bình thường, khơng hói đầu khơng mang alen gây bệnh P 10 A B C D Câu 12 Khi nói cấu tạo lục lạp thích nghi với chức quang hợp người ta đưa số nhận xét sau (1) Trên màng tilacoin nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng (2) Trên màng tilacoin nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp (3) Chất strôma nơi diễn phản ứng pha tối trình quang hợp Các phát biểu A 2, B 1, C 1, 2, D 1, Câu 13 Ở người bình thường, chu kì tim kéo dài 0,8 giây Giả sử lần tâm thất co bóp tống vào động mạch chủ 80 ml máu với nồng độ oxi máu động mạch người 21 ml/100 ml máu Có ml oxi vận chuyển vào động mạch chủ phút? FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A 1102,5 ml B 1260 ml C 7500 ml D 110250 ml Câu 14 Cho phát biểu sau: (1) Chức ti thể cung cấp lượng ATP cho hoạt động sống tế bào (2) Phân tử protein bị biến tính nhiệt độ cao (3) Điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào có chênh lệch nồng độ bên màng sinh chất (4) Enzym vi khuẩn suối nước hoạt động tốt nhiệt độ khoảng 35 - 40°C (5) Enzym có chất prôtêin Số phát biểu là: A B C D Câu 15 Ở quần thể ngẫu phối, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ ban đầu có tỷ lệ kiểu gen là: 0, 4AaBb : 0, 2Aabb : 0, 2aaBb : 0, 2aabb Theo lý thuyết, F1 có phát biểu sau đúng? I Số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 56% II Có loại kiểu gen khác III Số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 27% IV Số cá thể dị hợp hai cặp gen chiếm 9% A B C D Câu 16 Có chất sau sản phẩm chu trình Crep? I ΑΤΡ II Axit pyruvic III NADH IV FADH2 V CO2 A B C D Câu 17 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n Có bao nhiều dạng đột biến sau làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào thể đột biến? I Đột biến đa bội II Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể III Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể IV Đột biến lệch bội dạng thể A B C D Câu 18 Ở người, bệnh hội chứng sau đột biến thể ba nhiễm sắc thể số 21 gây ra? A Mù màu B Đao C Bạch tạng D Claiphento Câu 19 Ở loài thực vật, tính trạng chiều cao hai cặp gen A,a B, b nằm hai cặp NST khác quy định theo kiểu tương tác cộng gộp, có alen trội chiều cao tăng thêm cm; tính trạng màu hoa cặp gen D,d quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Phép lại hai tử bội có kiểu gen AAaaBbbbDDdd  AaaaBBbbDddd thu đời F1 Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội loại giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường Theo lý thuyết, đời F1 có tối đa số loại kiểu gen số loại kiểu hình A 64; 14 B 64; C 80; 16 D 64;10 Câu 20 Ở lồi động vật có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời F1 thu tồn lơng Cho F1 ngẫu phối thu F2 có tỷ lệ kiểu hình là: 37,5% đực lông : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F2 cho ngẫu phối thu F3 Biết khơng có đột biến phát sinh Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? I Tỷ lệ lông thu II Tỷ lệ đực lông III Tỷ lệ đực lông trắng mang alen lặn IV Tỷ lệ lông chủng A B C D FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 21 Ở loài thực vật, chiều cao dao động từ 100 đến 180 cm Khi cho cao 100 cm lai với có chiều cao 180 cm thu F1 Chọn F1 cho giao phấn với nhau, thống kê thu F2, kết biểu diễn biểu đồ sau: Giả thuyết sau phù hợp di truyền tình trạng chiều cao A Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung, có cặp gen tác động đến hình thành tính trạng B Tính trạng di truyền theo quy tương tác gen cộng gộp, có cặp gen tác động đến hình thành tính trạng C Tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, gen quy định chiều cao có alen D Tính trạng di truyền theo quy tương tác gen cộng gộp, có cặp gen tác động đến hình thành tính trạng AB Câu 22 Xét tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân Trong có tế bào giảm phân có hốn vị, tế ab bào khác liên kết hồn tồn có phát biểu đúng? I Số loại tinh trùng tạo loại II Số tinh trùng tạo 16 tinh trùng 1 7 III Tỷ lệ loại tinh trùng tạo ra: Ab: aB: AB: ab 16 16 16 16 IV Nếu xét tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab có TB giảm phân có hốn vị, tế bào khác 2 6 liên kết hồn tồn tỷ lệ loại tinh trùng tạo là: Ab: aB: AB: ab 16 16 16 16 A B C D Câu 23 Ở quần thể sau trải qua hệ tự thụ phấn, tỷ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 30% số cá thể đồng hợp trội cánh dài tính trạng trội hồn tồn so với cánh ngắn Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỷ lệ kiểu hình sau quần thể A 0,36 cánh dài : 0,64 cánh ngắn B 0,06 cánh ngắn : 0,94 cánh dài C 0,94 cánh ngắn : 0,06 cánh dài D 0,6 cánh dài : 0,4 cánh ngắn Câu 24 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen di truyền phân li độc lập với Cho thân cao, hoa trắng (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, F1 có tỷ lệ kiểu hình sau đây? I 100% thân cao, hoa trắng II 15 thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng III thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng IV 11 thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng A B C D Câu 25 Khi nói ni cấy mơ tế bào thực vật, phát biểu sau không đúng? A Phương pháp ni cấy mơ bảo tồn số nguồn gen quý có nguy tuyệt chủng B Phương pháp nuôi cấy mô sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp C Phương pháp ni cấy mơ tiết kiệm diện tích nhân giống D Phương pháp nuôi cấy mô sử dụng để tạo nguồn biển dị tổ hợp Câu 26 Trong pha tối thực vật C3, chất nhân CO2 chất sau А РЕР B APG C AOA D Ribulozo 1-5 diP FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 27 Trong quần thể động vật có vú, tính trạng màu lơng gen quy định nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST giới tính Y, trạng thái cân di truyền Trong tính trạng lơng màu nâu alen lặn (kí hiệu a) quy định tìm thấy 40% đực 16% Những nhận xét sau xác? (1) Tần số alen a giới 0,4 (2) Tỷ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang alen a 48% (3) Tỷ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể quần thể 48% (4) Tần số alen A giới đực 0,4 (5) Tỷ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể quần thể 24% (6) Không xác định tỷ lệ có kiểu gen dị hợp tử Số nhận xét là: A B C D Câu 28 Ở loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A B quy định hạt màu đỏ, kiểu gen có hai gen A B, khơng có hai gen A B quy định hạt màu trắng Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu F1 Quá trình giảm phân diễn bình thường, giao tử tham gia thụ tinh hình thành hợp tử Theo lý thuyết, F1 khơng thể có tỷ lệ phân li màu sắc hạt sau đây? A 75% hạt màu đỏ : 25% hạt màu trắng B 100% hạt màu đỏ C 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng D 56,25% hạt màu đỏ : 43,75% hạt màu trắng Câu 29 Sắc tố tham gia chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH loại sắc tố thuộc nhóm sau đây? A Diệp lục a B Xanthophyl C Caroten D Diệp lục b Câu 30 Tính theo lý thuyết, tỷ lệ loại giao tử 2n tạo từ thể tứ bội có kiểu gen AAaa A 4AA :1Aa :1aa B 1AA :1aa C 1Aa :1aa D 1AA : 4Aa :1aa Câu 31 Trong kĩ thuật chuyển gen nhờ plasmit, gen tế bào cho gắn vào plasmit tạo thành ADN tái tổ hợp nhờ hoạt động enzim A ADN polimeraza B Ligaza C Amilaza D Restrictaza Câu 32 Ở người, bệnh điếc bẩm sinh gen lặn nằm NST thường quy định, bệnh mù màu gen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có anh trai bị mủ màu, có em gái bị điếc bẩm sinh Bên phía người chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người khác gia đình khơng bị hai bị hai bệnh Xác suất để đứa trai đầu lòng khơng bị đồng thời hai bệnh nói là: 15 21 15 21 A B C D 24 64 48 32 Câu 33 Nồng độ Ca2+ tế bào 0,3% Nồng độ Ca2+ dịch mô xung quanh tế bào 0,2% Tế bào hấp thụ Ca2+ cách nào? A Thẩm thấu B Vận chuyển chủ động C Vận chuyển thụ động D Khuếch tán Câu 34 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp Ở phép lai P: AAaa × aaaa thu F1 Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? I Cho F1 giao phấn với thu F2 tỷ lệ kiểu hình 361 thân cao : 935 thân thấp II Cho F1 tự thụ phấn thu F2 tỷ lệ kiểu hình 143 thân cao : 73 thân thấp III Ở F1 loại bỏ tất thân thấp, sau cho tất cao giao phấn với thu F2 có tỷ lệ kiểu hình 731 thân cao : 169 thân thấp IV Ở F1 loại bỏ tất thân thấp, sau cho tất cao giao phấn với nhau, theo lý thuyết đời cho tối đa loại kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 35 Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, alen B quy định lơng xám, alen b quy định lông nâu; alen A át chế alen B b cho màu lông trắng, alen a không át chế Cho thỏ lơng trắng có kiểu gen đồng hợp lai với thỏ lơng nâu F1 tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai với FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo đời F2 xuất loại kiểu hình Tính theo lý thuyết số thỏ lơng trắng thu F2 số thỏ lơng trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ A 16,7% B 6,25% C 33,3% D 12,5% Câu 36 Thành phần sau không thuộc operon Lac? A Vùng khởi động gen điều hòa B Gen Y cua operon C Vùng vận hành operon D Gen Z eua operon Câu 37 Cho bệnh, tật hội chứng người: (1) Bệnh bạch tạng (2) Bệnh phêninketơ niệu (3) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (4) Bệnh mù màu (5) Bệnh máu khó đơng (6) Bệnh ung thư máu ác tính (7) Hội chứng Claiphentơ (8) Hội chứng 3X (9) Hội chứng Tơcnơ (10) Bệnh động kinh (11) Hội chứng Đao (12) Tật có túm lơng vành tai Cho phát biểu trường hợp trên, có phát biểu đúng? (1) Có trường hợp biểu nam nữ (2) Có trường hợp phát phương pháp tế bào học (3) Có trường hợp đột biến gen gây nên (4) Có trường hợp đột biến thể (5) Có trường hợp đột biến thể ba A B C D Câu 38 Ở cà chua, A quy định đỏ, a quy định vàng Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn F1 Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có kiểu gen đồng hợp có kiểu gen dị hợp từ số qua đỏ F1 A 22,22% B 9,375% C 7,48% D 44,44% Câu 39 Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền, xét cặp gen A, a B, b phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn, tần số alen là: A  0, 4;a  0,6;B  0,5;b  0,5 Theo lý thuyết, có phát biểu sau quần thể này? I Quần thể có loại kiểu gen dị hợp II Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen AaBb chiếm tỷ lệ cao III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 68 IV Cho tất cá thể có kiểu hình aaB  tự thụ phấn thu đời có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 5:1 A B C D Câu 40 Ở ruồi giấm, hai gen A B nằm nhóm liên kết cách 20 cM, A quy định thân xám trội hồn tồn so với thân đen; B quy định chân dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X, D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Có phép lai sau cho đời có kiểu hình đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỷ lệ 12,5%? AB D d Ab D Ab D d AB d Ab d d Ab D (1) (2) (3) X X  X Y X X  X Y X X  X Y ab aB aB ab aB aB AB D d AB D AB D d Ab d AB d d Ab D X X  X Y X X  X Y X X  X Y (4) (5) (6) ab ab ab aB ab aB A B C D FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/7 ... http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục... cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi... 3/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 21 Ở loài thực vật, chiều cao dao động từ 100 đến 180 cm Khi cho cao 100 cm lai với có chiều cao 180 cm thu F1 Chọn F1 cho giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (228) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (228)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay