ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (224)

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH Tỉnh Bắc Ninh LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 000 Câu 1: Ở lồi thực vật, cho lai hai dòng chủng khác cặp gen quy định tính trạng F1 đồng loạt có cao, hoa đỏ Tiếp tục cho F1 giao phấn F2 gồm 37,5% cao, hoa đỏ; 37,5% cao hoa trắng; 18,75% thấp, hoa đỏ 6,25% thấp, hoa trắng Biết trình giảm phân thụ tinh bình thường, có nhận định sau phép lai trên? I Màu sắc hoa cặp gen phân li độc lập chi phối II Tất cao, hoa đỏ F2 mang kiểu gen dị hợp III F2 có tối đa 21 kiểu gen IV F1 mang cặp gen dị hợp nằm cặp nhiễm sắc thể A B C D Câu 2: Nhận định không nói khả hấp thụ nitơ thực vật là: A nitơ NO NO2 khí độc hại thể thực vật B thực vật có khả hấp thụ lượng nhỏ nitơ phân tử C trực tiếp hấp thụ nitơ hữu xác sinh vật D rễ hấp thụ nitơ khoảng từ đất dạng NO3- NH4+ Câu 3: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào? A nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co B nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Mạng Pckin → Bó his, làm tâm nhĩ, tâm thấp co C nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Pckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co D nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Pckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co Câu 4: Chú thích sau sơ đồ trên? A (1) NH4+; (2) N2; (3) NO3-; (4) Chất hữu B (1) NH4+; (2) NO3-; (3) N2; (4) Chất hữu C (1) NO3-; (2) N2; (3) NH4+; (4) Chất hữu D (1) NO3-; (2) NH4+;(3) N2; (4) Chất hữu Câu 5: Ở ếch, trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmơn: A Tirơxin B Ecdixơn Juvennin C Ơstrôgen FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ D Hoocmôn sinh trưởng Trang 1/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 6: Khi nói đặc điểm hoạt động hệ tuần hoàn động vật, có phát biểu sau đúng? I Ở cá, sau trao đổi mao mạch mang, máu trực động mạch lưng nuôi thể nên máu đỏ tươi II Ở lưỡng cư, tim có ngăn nên máu ni thể máu có pha trộn máu giàu O2 giàu CO2 III Ở chim thú, máu động mạch giàu O2 nên máu đỏ tươi IV Vòng tuần hồn kín đơn có cá; tuần hồn kín kép có lưỡng cư, bò sát, chim thú A B C D Câu 7: Ở lòa thú, A1: lơng đen > A2: lông nâu > A3: lông xám > A4: lông Giả sử quần thể cân có tần số alen Có nhận định sau đúng? I Quần thể có tỉ lệ kiểu hình đen: nấu: xám: II Cho lơng đen giao phối với đời có tỉ lệ lơng đen 40/49 III Cho đực đen giao phối với nâu xác suất sinh lơng 1/35 IV Giả sử quần thể có hình thức giao phối cá thể màu lơng đời có số cá thể lơng thu 11/105 A B C D Câu 8: Khi nói q trình hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Phân giải kị khí tạo ATP so với phân giải hiếu khí II Hơ hấp hiếu khí diễn mạnh mơ, quan có hoạt động sinh lí mạnh hạt nảy mần, hoa nở III Hơ hấp sáng khơng tạo ATP, gây lãng phí ngun liệu quang hợp tạo số axit amin IV Phân giải hiếu khí gồm giai đoạn đường phân, chu trình Crep chuỗi chuyển eclectron Trong chuỗi chuyền electron tạo nhiều ATP A B C D Câu 9: Trong phát biểu sau, có phát biểu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? I Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể, sợi nhiễm sắc có đường kính 700nm II Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào III Thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gồm ADN mạch kép protein loại histon IV Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể, sợi sợi nhiễm sắc có đường kính 30 nm 300 nm A B C D Câu 10: Một lồi động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lơng gen nhiễm sắc thể thường có alen quy định Alen A1 quy định lông xám trội hoàn toàn so với a2 a3 Alen a2 quy định lơng đen trội hồn tồn so với a3 quy định lông trắng Một quần thể ngẫu phối cân có 75% cá thể lơng xám, 9% cá thể lơng đen, lại lơng trắng Tính theo lí thuyết phát biểu sau có phát biểu đúng? I Tần số alen a2 0,3 II Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp 58% III Trong số cá thể mang kiểu hình lơng xám số cá thể có kiểu gen chủng 1/3 IV Cho tất lông đen quần thể giao phối ngẫu nhiên với lông trắng, tỉ lệ phân li kiểu hình đời trắng: đen A B C D Câu 11: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định cao trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến, chọn thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có kiểu hình 100% cao đỏ II Nếu F1 thấp trắng chiếm 1/144 có P dị hợp kép III Nếu P có kiểu gen khác F1 có tỉ lệ kiểu hình 34:1:1 IV Nếu có P dị hợp kép F1 có tỉ lệ kiểu hình 29:3:3:1 A B C D FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 12: Phát biểu sau xác nói yếu tố ảnh hưởng đến hoa thực vật hạt kín? A Xn hóa tượng hoa vào mùa xuân B Cây ngày dài nhóm thực vật hoa sau khoảng thời gian dài C Cây hoa phụ thuộc vào chu kỳ chiếu sáng gọi tượng cảm ứng quang chu kỳ D Cây ngày ngắn ngắn ngày có chất Câu 13: Ở quần thể động vật, cho biết gen alen A quy định kiểu hình chân dài trội hồn tồn so với alen a quy định chân ngắn Biết quần thể có cá thể bao gồm đực Tần số alen A giới đực 0,6, giới tần số alen A 0,4 Sau hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể F1 thu 2000 cá thể Sau hệ ngẫu phối ta thu quần thể F2 với 4000 cá thể Cho phát biểu sau: (1) Trong quần thể 2000 cá thể quần thể F1 số cá thể chân ngắn 480 (2) Quần thể F2 quần thể cân (3) Ở quần thể F2 số cá thể dị hợp 1000 (4) Ở quần thể F1 số cá thể đồng hợp 960 Số phát biểu là: A B C D Câu 14: Có đặc điểm sau có yếu tố ngẫu nhiên mà khơng có chọn lọc tự nhiên? I Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể II Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen quần thể III Có thể tác động liên tục qua nhiều hệ IV Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen quần thể V Có thể loại bỏ hồn tồn alen có lợi khỏi quần thể A B C D Câu 15: Đặc điểm khơng có q trình truyền tin qua xinap hóa học là: A Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất xung thần kinh lan truyền di tiếp B Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước C Các chất trung gian hóa học bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ qua khe xinap đến màng sau D Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng trước làm xuất xung thần kinh truyền di tiếp Câu 16: Sự khác thể hấp thụ nước với thể hấp thụ ion khoáng rễ là: A Nước ion khoáng đưa vào rễ theo chế chủ động thụ động B Nước hấp thụ vào rễ theo chế chủ động thụ động ion khống di chuyển từ đất vào tế bào rễ theo chế thụ động C Nước ion khoáng đưa vào rễ theo chế chụ động D Nước hấp thụ vào rễ theo chế thụ động (cơ chế thẩm thấu) ion khống di chuyển từ đất vào tế bào rễ cách có chọn lọc theo chế: thụ động chủ động Câu 17: Khi nói đến q trình phân giải kị khí hơ hấp thực vật, có phát biểu sau sai? I Xảy rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước II Xảy điều kiện thiếu oxi III Xảy tế bào chất tế bào IV Diễn qua trình đường phân, lên men chu trình Crep A B C D Câu 18: Cho biết kiểu gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội gen trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, có kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 II Có thể có tối đa dòng tạo từ phép lai III Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo IV Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ ¾ V Có 256 kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai A B C D Câu 19: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, có kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? I Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 II Có dòng tạo từ phép lai III Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 IV Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) A B C D Câu 20: Khi nói hệ tuần hồn người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì hệ dẫn truyền tim II Khi tâm thất co, máu đẩy vào động mạch III Máu buồng tâm nhĩ trái nghèo oxi máu buồng tâm nhĩ phải IV Máu tĩnh mạch chủ nghèo oxi máu động mạch chủ A B C D Câu 21: Cho sơ đồ giới hạn sinh thái loài sinh vật số nhận xét sau: I Loài xem loài ưa nhiệt, đồng thời loài hẹp nhiệt loài II Loài thường có vùng phân bố rộng lồi III Sự cạnh tranh loài diễn mạnh so với lồi có trùng lặp ổ sinh thái nhiều IV Khi nhiệt độ xuống 10OC có lồi có khả sống sót Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Để tách chiết nhóm sắc tố từ lá, người ta tiến hành thí nghiệm sau: Lấy khaongr -3g khoai lang tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền với axêtơn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtơn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết hỗn hợp màu xanh lục Sau cho thêm lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa chiết vào bình chiết, lắc để yên Vài phút sau quan sát bình chiết thấy dung dịch phân thành lớp Giải thích sau đúng? A Lớp màu vàng màu caroteno hòa tan benzen, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan axetơn B Lớp màu vàng màu caroteno hòa tan axetơn, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan benzen C Lớp màu vàng màu caroteno hòa tan benzen, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan axetôn D Lớp màu vàng màu caroteno hòa tan axetơn, lớp màu xanh lục màu diệp lục hòa tan benzen Câu 23: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, cặp vợ chồng III.14 –III.15 muốn sinh đứa Có dự đốn sau xác suất đứa cặp vợ chồng trên? I đứa không bị bệnh 82,5% II đứa không bị bệnh 89,06% III đứa không bị bệnh 81% IV đứa bị bệnh đứa bình thường 18% V đứa bị bệnh đứa bình thường 15% VI đứa bị bệnh đứa bình thường 9,38% A B C D Câu 24: Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, H Trong phát biểu sau lưới thức ăn này, có phát biểu đúng? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác III Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài F IV Nếu loại bỏ loài B khỏi quần xã lồi D V Nếu số lượng cá thể lồi C giảm số lượng cá thể lồi F giảm VI Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp VII Chuỗi thức ăn dài có mắt xích A B C D Câu 25: Trong ba hồ cá tự nhiên, xét quần thể loài, số lượng cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản Số 130 130 100 Số 250 70 20 Số 50 120 125 Trong kết luận sau có kết luận đúng? I Quần thể có số lượng tháp tuổi ổn định Vì theo lý thuyết số lượng cá thể quần thể không thay đổi FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo II Quần thể có dạng tháp tuổi phát triển Vì theo lí thuyết số lượng cá thể quần thể tiếp tục tăng lên III Quần thể có dạng tháp tuổi suy thối Vì theo lí thuyết số lượng cá thể quần thể tiếp tục giảm IV Nếu quần thể có quần thể bị khai thác q mạnh quần thể Vì bị khai thác mạnh làm giảm tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản sau sinh sản A B C D Câu 26: Loại bỏ làm bất hoạt gen không mong muốn hệ thống gen ứng dụng quan trọng A Công nghệ tế bào B Công nghệ gen C Công nghệ sinh học D kĩ thuật vi sinh Câu 27: Xét cá thể thuộc lồi thực vật lưỡng tính khác nhau: Cá thể thứ có kiểu gen AabbDd, cá thể thứ hai có kiểu gen HhMmEe Cho phát biểu sau đây, số phát biểu không là: I Bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ cá thể thu tối đa 12 dòng chủng tất cặp gen II Bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào sinh dưỡng riêng rẽ cá thể thu dòng chủng III Bằng phương pháp dung hợp tế bào trần thu kiểu gen tứ bội AabbDdMmEe IV Bằng phương pháp lai xa kết hợp với gây đa bội hóa lai thu 32 dòng chủng tất cặp gen A B C D Câu 28: Có trường hợp sau đây, gen đột biến biểu thành kiểu hình (Cho đột biến khơng ảnh hưởng đến sức sống thể sinh vật? I Đột biến lặn phát sinh nguyên phân II Đột biến phát sinh trình phân chia ti thể III Đột biến trội phát sinh trình hình thành giao tử IV Đột biến trội phát sinh trình nguyên phân hợp tử V Đột biến lặn nhiễm sắc thể X có giới dị giao tử A B C D Câu 29: Xét phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Áp lực làm thay đổi tần số alen đột biến không đáng kể II Chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng cho q trình tiến hóa III Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen sinh vật thơng qua chọn lọc kiểu hình thích nghi IV Quá trình đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa V Sự hình thành lồi ln gắn liền với hình thành quần thể sinh vật thích nghi A B C D Câu 30: Sau lần có giảm mạnh số lượng cá thể quần thể thường tăng kích thước khơi phục trạng thái cân Quần thể lồi sinh vật sau có khả khơi phục kích thước nhanh A Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn B Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé C Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể lớn D Quần thể có tốc độ sinh sản chậm, kích thước cá thể lớn Câu 31: Ở ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXY Trong q trình phát triển phơi sớm, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd không phân ly Khi phôi phát triển thành thể đột biến thể đột biến có A Hai dòng tế bào đột biến 2n+2 2n – B Hai dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n dòng đột biến 2n+2 C Hai dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 2n - D Hai dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 + 2n – 1- Câu 32: Nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen liên quan đến cặp nucleotit B Đột biến gen phát sinh truyền cho hệ sau FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Đột biến gen tạo alen quần thể D Đột biến gen có hại bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể Câu 33: Cho nhận xét sau đây, có nhận xét đúng? I Quần xã có độ đa dạng lồi cao ổ sinh thái loài bị thu hẹp II Phần lớn sản lượng sơ cấp trái đất sản xuất hệ sinh thái nước III Ở quần xã sinh vật có lồi ưu định chiều hướng biến đổi IV Trong diễn sinh thái loài xuất sau thường có kích thước tuổi thọ lớn lồi xuất trước V Hệ sinh thái tự nhiên thường đa dạng nên có suất cao hệ sinh thái nhân tạo A B C D Câu 34: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử trường hợp khơng có đột biến, phát biểu sau khơng ? A Ở nấm mARN mang thông tin nhiều loại polypeptide B Ở vi khuẩn gene quy định mARN C Ở nấm gene quy định nhiều mARN trưởng thành D Ở vi khuẩn mARN mang thông tin loại chuỗi polypeptide Câu 35: Ở loài thực vật tự thụ phấn, gene A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thực vật trạng thái xuất phát ( P ), có số kiểu gene dị hợp chiếm 80% Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lý thuyết, dự đốn sau quần thể này, có dự đốn ? (1) Ở F3 có tỉ lệ hoa trắng tang 38,75% so với tỉ lệ hoa trắng ( P ) (2) Tần số alen A a không thay đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F5 ln nhỏ tỉ lệ hoa đỏ ( P ) (4) Hiệu số loại kiểu gene đồng hợp tử hệ không đổi A.3 B.1 C.4 D.2 Câu 36: Cho phát biểu sau: (1) Chọn lọc tự nhiên chế liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi (2) Chọn lọc tự nhiên lâu dài chủ động hình thành nên sinh vật thích nghi hồn hảo (3) Chọn lọc tự nhiên dẫn đến phân hóa thành đạt sinh sản quần thể dẫn đến số alen định truyền lại cho hệ sau với tỉ lệ lớn alen khác (4) Sự di nhập gene quần thể có xu hướng giảm khác biệt quần thể theo thời gian (5) Sự biến động tần số alen gây nên yếu tố ngẫu nhiên từ hệ sang hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền Số phát biểu có nội dung không là: A.1 B.4 C.3 D.2 Câu 37: Khi nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng: (1) Cách li tập tính cách li sinh thái dẫn đến hình thành lồi (2) Các li địa lý tạo kiểu gene quần thể dẫn đến hình thành lồi (3) Cách li địa lý ln dẫn đến hình thành lồi (4) Hình thành lồi cách lai xa đa bội hóa thường gặp động vật (5) Hình thành lồi cách li địa lý thường xảy cách chậm chạp, thường xảy nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp (6) Cách li địa lý dẫn đến cách li sinh sản A (1),(5) B (2),(4) C (3),(4) D (3),(5) Câu 38: Một lồi thực vật lưỡng bội có n nhóm gene liên kết, phát biểu sau có phát biểu ? (1) Các gene nhóm gene có xu hướng di truyền FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (2) Số NST có giao tử bình thường lồi n (3) Lồi sinh sản hữu tính nên số giao tử tạo tối đa 2^n (4) Các gene khơng nhóm gene liên kết biểu A.4 B C D Câu 39: Có phát biểu sau nói mức phản ứng? I Kiểu gen có số lượng kiểu hình nhiều mức phản ứng rộng II Mức phản ứng biến đổi kiểu hình, khơng liên quan đến kiểu gen nên khơng có khả di truyền III Các alen kiểu gen có mức phản ứng IV Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng V Những loài sinh sản theo hình thức sinh sản sinh dưỡng thường dễ xác định mức phản ứng A B C D Câu 40: Có đáp án với lồi sinh sản hữu tính? I Số lượng gen phân tử ADN lớn nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên lớn II Số lượng NST đơn bội lớn có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên phong phú III Bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho kiểu gen IV Bộ NST trì ổn định qua hệ thể lồi nhờ kết hợp q trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh A B C D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/8 ... phân thụ tinh A B C D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... sức sống thể sinh vật? I Đột biến lặn phát sinh nguyên phân II Đột biến phát sinh trình phân chia ti thể III Đột biến trội phát sinh trình hình thành giao tử IV Đột biến trội phát sinh trình nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (224) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (224)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay