ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (220)

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH Tỉnh Nghệ An LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 357 Câu 81: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền gen gồm hai alen A, a Alen A trội hoàn toàn so với alen a Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội quần thể 64% Tần số alen A, a là: A 0,4 0,6 B 0,7 0,3 C 0,6 0,4 D 0,5 0,5 Câu 82: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể dạng sợi đơn gặp ở: A kì đầu kì B kì kì sau C kì đầu kì sau D kì sau kì cuối Câu 83: Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai bên có lợi thể hai loài sau đây? A Chim mỏ đỏ linh dương B Phong lan gỗ C Hải quỳ cua D Chim sáo trâu rừng Câu 84: Đặc điểm khơng nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu cây? A Khơng thể thay nguyên tố B Có thể thay ngun tố C Phải trực tiếp tham gia vào trình chuyển hóa vật chất thể D Ngun tố mà thiếu khơng thể hồn thành chu trình sống Câu 85: Cơ thể sau giảm phân cho giao tử AB chiếm 25% Biết trình giảm phân diễn bình thường? A AABb B AaBB C AaBb D AABB Câu 86: Hiện tượng liền rễ thông nhựa gần thể mối quan hệ: A cộng sinh B hỗ trợ khác loài C cạnh tranh loài D hỗ trợ loài Câu 87: Ở ruồi giấm có 2n = Số nhóm gen liên kết ruồi bao nhiêu? Biết không xảy đột biến A B C D Câu 88: Điều kiện quan trọng để diễn tiến hóa hóa học giai đoạn sơ khai hình thành Trái Đất là: A có nguồn lượng tự nhiên B có nước C có khí oxi D có khí cacbon Câu 89: Cho có kiểu gen AaBb tự thụ phấn qua nhiều hệ thu tối đa dòng cặp gen? A B C D Câu 90: Q trình nhân đơi ADN khơng có thành phần sau tham gia? A Các nucleotit tự B Axit amin C ADN polimeraza D Enzim ligaza Câu 91: Nhân giống trồng tứ hạt trình sinh trưởng phát triển diễn bình thường Cây khơng có đặc điểm sau: A Cây khác phần so với mẹ B Cây mang đặc điểm tốt mẹ C Cây mang đặc điểm xấy mẹ FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 1/6 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Sinh học Bookgol - Bookgol.vn D Cây mang toàn đặc điểm tốt xấu mẹ Câu 92: Phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A Aabbdd x AaBbdd C AabbDd x AaBbdd Câu 93: Động vật sau có hệ tuần hoàn đơn? A Chim B Ếch B AaBbDd x AaBbDd D aabbDd x AaBbdd C Cá D Hổ Câu 94: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vào Theo lí thuyết phép lai sau cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ: vàng? A Aa x AA B AA x aa C Aa x aa D Aa x Aa Câu 95: Có mười tế bào sinh tinh lồi động vật lưỡng bội (2n) tiến hành giảm phân sinh tinh trùng, cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 240 nhiễm sắc thể đơn Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài là: A 2n = 24 B 2n = 12 C 2n = 48 D 2n = 36 Câu 96: Cấu tạo chi trước mèo, cánh dơi, tay người có cấu trúc tương tự Đây là: A chứng giải phẫu so sánh B chứng sinh học phân tử C chứng tế bào học D chứng phôi sinh học Câu 97: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là: A hàm lượng N tế bào khí khổng B hàm lượng H2O tế bào khí khổng C hàm lượng CO2 tế bào khí khổng D hàm lượng O2 tế bào khí khổng Câu 98: Cá rơ phi nước ta có giới hạn nhiệt độ từ 5,6OC đến 42OC, cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 2OC đến 44OC Phát biểu sau đúng? A Cá chép có khả phân bố hẹp cá rơ phi B Cả hai loài sinh trưởng tốt vào mùa đơng C Cả hai lồi có khả phân bố rộng D Cá chép có khả phân bố rộng cá rô phi Câu 99: Theo dacuyn, sơ đồ tiến hóa phân mảnh dạng cành hiểu là: A lồi sinh vật tồn ngày có nguồn gốc chung B lồi sinh vật khác trái đất bắt nguồn từ tổ tiên chung C loài thực vật tiến hóa theo sơ đồ phân nhánh cành D loài thực vật bị tuyệt chủng khứ có nguồn gốc chung Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật phân giải B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 101: Trong trường hợp gen phân li dộc lập, tác động riêng rẽ gen trội lặn hoàn toàn, phép lai P: AaBbDd x AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbD- đời là: A 9/32 B 27/64 C 9/16 Câu 102: Bộ phận sau coi dày thức động vật nhai lại? A Dạ tổ ong B Dạ sách C Dạ cỏ D 3/32 D Dạ múi khế Câu 103: tARN xem “người phiên dịch” Vì: A tARN có khả chuyển thơng tin B tARN có cấu tạo dạng thùy C tARN có đầu mang axit amin, đầu mang ba đối mã D tARN có khả vừa gắn vào mARN vừa gắn với riboxom FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 2/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 104: Ý sau nói chế điều hòa Operon Lac? A Gen điều hòa khơng tổng hợp protein ức chế B Protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian ba chiều bị chức C Protein ức chế hoạt động có mặt đường lactozo D Enzim ARN polimeraza bị biến đổi cấu trúc bị bất hoạt Câu 105: Trong phát biểu sau, phát biểu khơng nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? A Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể B Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể C Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể D Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể Câu 106: Hai quần thể rắn nước thuộc loài Quần thể gồm 3000 sống môi trường đất ngập nước, quần thể gồm 1000 sống hồ nước Biết rằng, alen A quy định có sọc thân trội hồn tồn so với alen a quy định không sọc Quần thể có tần số alen A 0,8; quần thể có tần số alen a 0,3 Hai khu vực sống cách mương đào Sau hệ nhận thấy quần thể có tần số alen A 0,794 Điều xảy hai quần thể rắn nước này? A Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể B Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể C Trong quần thể xảy tượng đột biến lặn alen A thành alen a D Trong quần thể xảy tượng tự thụ tinh số cá thể Câu 107: Một loài động vật, biết gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Xét phép lai P: AB aB Dd x ♂ Dd , thu F1 có kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 11,25% Khoảng cách gen A gen B là: ab ab A 40 cM B 30 cM C 20 cM D 18 cM Câu 108: Một loài thực vật có NST 2n=6 Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Quan sát nhóm cá thể có đột biến số lượng nhiễm sắc thể cặp số 1, thu 36 kiểu gen đột biến Đây dạng đột biến A thể ba B thể C thể kép D.thể bốn ♀ Câu 109: Cho P : ♂ AaBb ♀ aabb Trong hợp tử tạo thành có hợp tử AaaBb Giair thích sau hợp lí ? A Ở số tế bào sinh tinh , cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I giảm phân II B Ở số tế bào sinh tinh , cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I C Ở số tế bào sinh tinh , cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân II D Ở số tế bào sinh trứng , cặp NST aa rối loạn phân li giảm phân II Câu 110: Trong ao nuôi cá mè, thực vật thức ăn trực tiếp cho loài giáp xác Mè hoa nhiều cá tạp cá mương, cá thong đong, cấn coi giáp xác thức ăn yêu thích Vật đầu bảng ao cá chuyên ăn loài cá mương, thong dong, cấn số lượng ỏi Để tăng hiệu kinh tế ao biện pháp sinh học đơn giản A giảm cá mè hoa B thả thêm cá thong dong C thả thêm cá D thả thêm thực vật Câu 111: Một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Biết cặp gen nằm cặp NST liên kết hồn tồn Phép lai nò sau thu tỉ lệ kiểu gen kiểu hình 1: 2: 1? FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 3/6 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Ab Ab Ab Ab AB AB AB Ab B C D     aB aB ab aB ab ab ab aB Câu 112: Các hình sau mô tả thấp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: A Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu diễn bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước B Hình tháp hình tháp bền vững C Hình tháp biểu bền vững D Hình tháp hình tháp biểu diễn bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn Câu 113: Một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ chủng giao phấn với thân thấp, vàng chủng (P), thu gồm 100% thân cao, đỏ Cho tự thụ phấn, thu gồm loại kiểu hình, cay thân cao vàng chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai ? I.Ở đời II.Ở đời có kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ số cá thể có kiểu gen giống chiếm 32% III.Tần số hoán vị gen 20% IV.Ở A tỉ lệ thân cao, vàng chủng thân thấp,quả đỏ chủng 1% B C Câu 114: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa D giảm phân bình thường, có tế bào xảy hoán vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có nhận định sau ? I.Tạo tối đa loại giao tử II.Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ : 5: 1: III.Có thể tạo giao tử chứa alen trội với tỉ lệ IV.Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang A B C D Câu 115: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt alen trội A cho hoa màu vàng, có mặt alen trội B cho ho màu hồng khơng có alen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có hai alen quy định , alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp: hoa vàng ,thân cao: hoa vàng thân thấp: hoa hồng, thân cao : hoa trắng , thân cao Biết không cảy đột biến , có phát biếu sau phù hợp với kết ? FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 4/6 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Sinh học Bookgol - Bookgol.vn I.Kiểu gen (P) Aa Bd bD II.Khi cho hoa vàng , thân thấp cay hoa trắng, thân cao lai với thu 100% hoa vàng , thân cao III.Tần số hốn vị gen 20% IV.Tỉ lệ kiểu hình thân cao,hoa đỏ dị hợp cặp gen 25% A B C D Câu 116: Ở lồi thực vật giao phấn, có hai quần thể sống hai bên bờ sông Quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa; quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Theo chiều gió thổi , số hạt phấn từ quần thể phát tán sang quần thể cấu trúc di truyền củ quần thể không thay đổi Gỉa sử tỉ lệ hạt phấn từ quần thể phát tán sang quần thể 1qua hệ nhau; kích thước hai quần thể không thay đổi qua hệ Có nhận định sau đúng? I.Tần số alen A quần thể có xu hướng giảm dần qua hệ II Tần số alen A quần thể 1giữ ngun khơng đổi kích thước quần thể gấp lần quần thể III.Sau n hệ bị tập giao quần thể bị biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể IV.Tần số alen A quần thể tăng kích thước quần thể nhỏ nhiều so với quần thể A B C D Câu 117: Xét nhóm tế bào sinh dưỡng ruồi giấm, có NST lưỡng bội 2n=8 kí hiệu AaBbDdXY Nhóm tế bào nguyên phân số lần xảy rối loạn phân li cặp nst giới tính số tế bào Nếu khơng xét đến khác hàm lượng ADN NST , loại tế bào có hàm lượng ADN tăng lên so với bình thường chiếm tỉ lệ A B C Câu 118: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời Lấy ngẫu nhiên A B 10 D có tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng cho giao phấn với nhau, thu thuyết, có tối đa phép lai có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Theo lí phù hợp kết ? C D Câu 119: Cho giao phối gà trống gà mái có kiểu hình chân cao,lơng xám Thu có tỉ lệ kiểu hình : Giới đực: 75% chân cao, lông xám: 27% chân cao lông vàng Giới cái: 30% chan cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao,lông vàng Biết không xảy đột biến, có kết luận sau đúng? I.Tính trạng màu lơng cặp gen nằm NST giới tính quy định II.Tần số hốn vị gen 20% III.Gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen chủng IV.Có kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng A B C FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ chiếm 5% D Trang 5/6 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Câu 120:Ở người bệnh gặp gen nằm NST thường quy định Nghiên cứu bệnh địa phương có số lượng dân cư lớn, có tỉ lệ người mắc bệnh 1% Theo dõi di truyền bệnh dòng họ, người ta vè phả hệ bên: Biết trai II3 mắc bệnh gặp Có nhận định sau ? I.Xác suất sinh trai mắc bệnh cặp vợ chồng 0,0176 II.Nếu người chồng kết hôn với người vợ bình thường khơng huyết thống tỉ lệ sinh mắc bệnh gặp giảm kết hôn với người vợ III.Trong trường hợp xảy nhân cận huyết tỉ lệ mắc bệnh gặp quần thể tăng lên bé trai IV.Nếu cặp vợ chồng sinh đầu lòng mắc bệnh xác suất sinh đứa thứ không mắc bệnh 75% A A 21 A B D 22 D C 23 C B 24 B C 25 B D 26 A C D 27 C A 28 A BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 A B D B 29 30 31 32 C C A B D 13 C 33 C 14 C 34 D 15 A 35 B 16 A 36 C 17 B 37 D 18 D 38 B 19 B 39 D 20 D 40 A  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 6/6 ... B 19 B 39 D 20 D 40 A  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật phân giải B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 101: Trong trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (220) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (220)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay