ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (219)

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU – VĨNH PHÚC LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 000 Câu Hoocmôn Ơstrôgen A Tuyến yên tiết B Tuyến giáp tiết C Tinh hoàn tiết D Buồng trứng tiết Câu Hai thành phần tất virut bao gồm A Prôtêin lipit B Axit nuclêic lipit C Prôtêin axit amin D Prôtêin axit nuclêic Câu Rễ cạn hấp thụ chất nào? A Nước ion khoáng B Nước chất dinh dưỡng C O2 chất dinh dưỡng hòa tan nước D Nước chất khí Câu Trong quang hợp, sản phẩm pha sáng chuyển sang pha tối A CO2 B ATP, NADPH C O2 D O2, ATP, NADPH Câu Cây non mọc thẳng, khoẻ, xanh lục điều kiện chiếu sáng nào? A Chiếu sáng từ ba hướng B Chiếu sáng từ nhiều hướng C Chiếu sáng từ hướng D Chiếu sáng từ hai hướng Câu Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính phổ biến C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền có tính thối hóa Câu Trong q trình hơ hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP A Chuỗi chuyền electron hô hấp B Chu trình Crep C Đường phân D Trung gian Câu Cấu tạo chung tế bào nhân sơ bao gồm thành phần A Màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân B Thành tế bào, tế bào chất, nhân C Màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân D Thành tế bào, màng sinh chất, nhân Câu Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu A Hoá tự dưỡng B Quang tự dưỡng C Quang dị dưỡng D Hoá dị dưỡng Câu 10 Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A Là điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B Có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào C Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển hai cực tế bào D Là vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân Câu 11 Thứ tự phận ống tiêu hóa người A Miệng  ruột non  thực quản  dày  ruột già  hậu môn B Miệng  thực quản  dày  ruột non  ruột già  hậu môn C Miệng  ruột non  dày  hầu  ruột già  hậu môn D Miệng  dày  ruột non  thực quản  ruột già  hậu môn Câu 12 Ếch loài A Thụ tinh chéo B Thụ tinh C Thụ tinh D Tự thụ tinh Câu 13 Phát biểu sau nói đột biến điểm A Đột biến điểm làm biến đổi cấu trúc prơtêin có hại cho thể đột biến B Đột biến điểm biến đổi cấu trúc gen liên quan đến vài cặp nuclêôtit C Xét mức phân tử, đa số đột biến điểm trung tính Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo D Đột biến điểm xảy tế bào nhân sơ Câu 14 Ở loài lưỡng bội, tất cặp nhiễm sắc thể (NST) tự nhân đơi thoi vơ sắc khơng hình thành nguyên phân tạo thành tế bào A Mang NST đa bội B Mang NST tứ bội C Mang NST tam bội D Mang NST đơn bội Câu 15 Thủy tức phản ứng ta dùng kim nhọn châm vào thân nó? A Co phần thân lại B Chỉ co phần bị kim châm C Co vòi lại D Co tồn thân lại Câu 16 Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự gen sau ABCDEFG*HI Do rối loạn giảm phân tạo giao tử có trình tự gen NST ABCDEH*GFI Có thể kết luận, giảm phân xảy đột biến A Chuyển đoạn NST không làm thay đổi hình dạng NST B Chuyển đoạn NST làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể C Đảo đoạn khơng làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể D Đảo đoạn chứa tâm động làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể Câu 17 Cho nhận định sau q trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực (1) Diễn pha G2 kỳ trung gian (2) Mỗi điểm khởi đầu trình tự nhân đơi hình thành nên đơn vị tự nhân đôi (3) Sử dụng Đềôxi ribô nuclêôtit tự nhân tế bào (4) Enzim nối (ligaza) nối đoạn mồi với đoạn Okazaki (5) Enzim mồi thực tổng hợp đoạn mồi theo chiều 5’ 3’ Các nhận định sai A (2), (3) B (1), (4) C (2), (5) D (4), (5) Câu 18 Trong thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh tế bào A Bạch cầu B Hồng cầu C Biểu bì D Cơ Câu 19 Cho thành phần: mARN gen cấu trúc Các loại nuclêôtit A, U, G, X Enzim ARN pôlimeraza Ezim ADN ligaza Enzim ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 2, 3, B 3, C 1, 2, D 2, Câu 20 Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã C Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế D Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế Câu 21 Alen A vi khuẩn E Coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêôtit II Nếu đột biến cặp nuclêôtit alen a alen A có chiều dài II Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí gen làm thay đổi toàn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 22 Mạch mã gốc gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit sau: 3' TAX XAXGGT XXATXA 5' Khi gen phiên mã đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh có trình tự ribơnuclêơtit A 5' AUG GUG XXAGGU AGU 3' B 5' AUG GAX XGUGGU AUU 3' C 5' AUG AXU AXX UGG XAX 3' D 5' AAA UAX XAXGGU XXA 3' FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 23 Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n=12 Đột biến tạo tối đa loại thể ba loài này? A 11 B 13 C D 18 Câu 24 Dùng cơnsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A AaaaBBbb B AAAaBBbb C AAaaBBbb D AAaaBbbb Câu 25 Một gen sinh vật nhân sơ dài 323 nm có số nuclêơtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêơtit gen Theo lí thuyết, gen có số nuclêơtit loại guanin A 806 B 342 C 432 D 608 Câu 26 Ở lồi sinh vật có 2n  24 Số nhiễm sắc thể tế bào thể tam bội loài A 36 B 34 C 23 D 25 Câu 27 Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Để phân tử mARN sau tổng hợp thực dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit Ba loại nuclêôtit sử dụng A G, A, U B U, G, X C A, G, X D U, A, X AT Câu 28 Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ  Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại A phân tử GX A 25% B 10% C 40% D 20% Câu 29 Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen b Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào cung cấp cho trình nhân đơi cặp gen 1689 nuclêơtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A Mất cặp A-T B Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D Mất cặp G-X Câu 30 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × AAaa (5) AAAa × aaaa (6) Aaaa × Aa Theo lí thuyết, tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình đời 100% đỏ A (4), (5), (6) B (1), (2), (3) C (2), (4), (6) D (1), (3), (5) Câu 31 Cho phép lai cá thể tứ bội có kiểu gen Aaaa × AAaa Biết tứ bội cho giao tử 2n Tính theo lí thuyết, tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp F1 11 A B C D 12 12 Câu 32 Ở loài thú, người ta phát nhiễm sắc thể số VI có gen phân bố theo trình tự khác kết đột biến đảo đoạn là: (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG Giả sử nhiễm sắc thể số (3) nhiễm sắc thể gốc Trình tự phát sinh đảo đoạn A (1) ← (2) ← (3) → (4) B (1) ← (3) → (4) → (1) C (3) → (1) → (4) → (1) D (2) → (1) → (3) → (4) Câu 33 Cà độc dược có 2n = 24 Có thể đột biến, cặp NST số có bị đoạn, cặp NST số bị đảo đoạn Khi giảm phân NST phân li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử mang NST đột biến có tỉ lệ A 12,5% B 50% C 25% D 75% Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 34 Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, hai tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo hai tế bào có nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 448 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, tế bào có nhiễm sắc thể 2n chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 1 A B C D 7 Câu 35 Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E Coli đánh dấu N15 hai mạch đơn Nếu chuyển E.coli sang nuôi cấy mơi trường có N 14 sau lần nhân đơi, số phân tử ADN có phân tử chứa hoàn toàn N14? A 16 B 10 C 14 D 12 Câu 36 Ở loài động vật, cặp gen Aa nằm cặp NST số bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen Aabb thực trình giảm phân tạo giao tử Biết cặp NST số giảm phân bình thường; cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li kì sau I giảm phân, giảm phân II diễn bình thường Tính theo lí thuyết, loại giao tử tạo A Abb, abb, A, a B Abb, a abb, A C Abb, abb, O D Aabb, O Câu 37 Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) aaaa × aaaa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (1), (2) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (4) Câu 38 Gen H có 90 vòng xoắn có 20% Ađênin Một đột biến xảy tạo alen h Alen đột biến ngắn gen ban đầu 3,4 A0 có số liên kết hiđrơ Số nuclêôtit loại alen h A A = T = 360; G = X = 537 B A = T = 360; G = X = 540 C A = T = 359; G = X = 540 D A = T = 363; G = X = 540 Câu 39 Một phân tử mARN nhân tạo tổng hợp ống nghiệm có trình tự nuclêôtit là: 5’AUGAXUAAXUAXAAGXGA3’ Nếu đột biến xảy làm nuclêơtit loại X vị trí 12 phân tử mARN chuỗi pơlipeptit tổng hợp từ phân tử mARN đột biến nói có số axit amin (tính axit amin mở đầu) là: A B C D Câu 40 Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn lao có 3900 liên kết hiđrơ, có số lượng nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại G Cho phát biểu sau: Phân tử ADN có 600 nuclêơtit loại A Phân tử ADN có 600 nuclêơtit loại X Khi phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần lấy từ môi trường 9000 nuclêôtit Số liên kết hóa trị nuclêơtit ADN 2998 Số phát biểu sai A B C D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN D 21 D D 22 A A 23 C B 24 C B 25 D A 26 A A 27 A C 28 B B 29 C 10 B 30 D 11 B 31 C 12 C 32 A 13 C 33 D 14 B 34 D 15 D 35 C 16 D 36 B 17 B 37 A 18 A 38 C 19 C 39 B 20 D 40 A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Đáp án D Hoocmôn Ơstrôgen buồng trứng tiết ra, Teslosteron tinh hoàn tiết ra, Tiroxin tuyến giáp tiết Câu Đáp án D Mỗi virut có thành phần vỏ protein lõi axit nucleic Một số virut có thêm vỏ bọc bao quanh vỏ protein Tuy nhiên thành phần virut protein axit nucleic  Hai thành phần tất virut bao gồm prôtêin axit nuclêic Câu Đáp án A Câu Đáp án B Quang hợp trình sử dụng lượng ánh để tổng hợp chất hữu từ nguyên liệu vơ Quang hợp gồm có pha sáng pha tố, phá sáng lượng chuyển thành dạng ATP, NADPH  Trong quang hợp, sản phẩm pha sáng chuyển sang pha tối ATP, NADPH Câu Đáp án B Cây non mọc thẳng, khoẻ, xanh lục điều kiện chiếu sáng từ nhiều hướng Câu Đáp án A Mã di truyền tất loài sinh vật giống nhau, trừ vài ngoại lệ tính phổ biến Câu Đáp án A Giai đoạn chuỗi chuyền electron giai đoạn thu nhiều ATP q trình hơ hấp, chuyển lượng chất khử để tạo thành ATP Câu Đáp án C Thành tế bào, màng sinh chất, lông roi Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Phần lớn tế bào nhân sơ có thành tế bào Thành phần hóa học quan trọng cấu tạo nên thành tế bào loài vi khuẩn peptiđôglican (cấu tạo từ chuỗi cacbohiđrat liên kết với đoạn pôlipeptit ngắn) Thành tế bào quy định hình dạng tế bào Dựa vào cấu trúc thành phần hóa học thành tế bào, vi khuẩn chia thành loại : Gram dương gram âm Khi nhuộm phương pháp nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu tím, vi khuẩn Gram âm có màu đỏ Biết khác biệt sử dụng loại thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt loại vi khuẩn gây bệnh Một số loại tế bào nhân sơ, bên ngồi thành tế bào có lớp vỏ nhầy (hình 7.2) Những vi khuẩn gây bệnh người có lớp vỏ nhầy bị tế bào bạch cầu tiêu diệt Màng sinh chất vi khuẩn loại tế bào khác cấu tạo từ lớp phôtpholipit prôtêin Một số lồi vi khuẩn có cấu trúc gọi roi (tiên mao) lơng nhung mao - hình 7.2) Roi có chức giúp vi khuẩn di chuyển Ở số vi khuẩn gây bệnh người, lông giúp chúng bám vào bề mặt tế bào người Tế bào chất Tế bào chất vùng nằm màng sinh chất vùng nhân nhân Tế bào chất loại tế bào nhân sơ gồm thành phần bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu vô khác nhau) ribôxôm số cấu trúc khác Tế bào chất vi khuẩn : hệ thống nội màng, bào quan có màng bao bọc khung tế bào Trong tế bào chất vi khuẩn có hạt ribơxơm Ribơxơm bào quan cấu tạo từ prôtêin rARN Chúng khơng có màng bao bọc Ribơxơm nơi tổng hợp nên loại prôtêin tế bào Ribôxôm vi khuẩn có kích thước nhỏ ribơxơm tế bào nhân thực, số vi khuẩn, tế bào chất có hạt dự trữ Vùng nhân Vùng nhân tế bào sinh vật nhân sơ không bao bọc lớp màng chứa phân tử ADN dạng vòng Vì thế, tế bào loại gọi tế bào nhân sơ (chưa có nhân hồn chỉnh với lớp màng bao bọc tế bào nhân thực) Ngoài ADN vùng nhân, số tế bào vi khuẩn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác gọi plasmit Tuy nhiên, plasmit vật chất di truyền tối cần thiết tế bào nhân sơ thiếu chúng tế bào sinh trưởng bình thường  Cấu tạo chung tế bào nhân sơ bao gồm thành phần màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân Câu Đáp án B Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng Câu 10 Đáp án B Vùng đầu mút nhiễm ắc thể khơng chứa gen thay vào trình tự nucleotit ngắn lặp lại nhiều lần Ví dụ người đầu mút nhiễm sắc thể có trình tự nucleotit ngắn gồm sáu nucleotit TTAGGG lặp lại khoảng 100 đến 1000 lần Cấu trúc đầu mút không giúp ADN mạch thẳng tránh khỏi việc ngắn lại sau chu kỳ chép, mà làm chậm q trình ăn mòn gen gần đầu tận phần tử ADN  Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Câu 11 Đáp án B Thứ tự phận ống tiêu hóa người miệng  thực quản  dày  ruột non  ruột già  hậu môn FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 12 Đáp án C Thụ tinh ngồi cần có mơi trường nước để tinh trùng gặp trứng để thụ tinh, cạn khơng có nước, tinh trùng khơng thể bơi đến để gặp trứng  Ếch loài thụ tinh Câu 13 Đáp án C Câu 14 Đáp án B Ở loài lưỡng bội, tất cặp nhiễm sắc thể (NST) tự nhân đôi thoi vơ sắc khơng hình thành ngun phân tạo thành tế bào mang NST tứ bội Câu 15 Đáp án D Thủy tức phản ứng Co toàn thân lại ta dùng kim nhọn châm vào thân Câu 16 Đáp án D Giao tử tạo bị thay đổi hình dạng vị trí tâm động, nhiên thành phần số lượng gen NST không đổi  Đảo đoạn mang tâm động Câu 17 Đáp án B Câu 18 Đáp án A Lưới nội chất hạt có vai trò việc tổng hợp Protetin lưới nội chất hạt có nhiều riboxome Vậy tế bào bạch cầu có hệ lưới nội chất hạt phát triển mạnh bạch cầu có vai trò bảo vệ thể, chống lại kháng nguyên lạ việc tiết kháng thể để vơ hiệu hóa kháng nguyên, Kháng thể có chất protein  Trong thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh tế bào bạch cầu Câu 19 Đáp án C Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli 1, 2, Câu 20 Đáp án D Các phương án A, B môi trường khơng có lactozo ; phương án C mơi trường khơng có lacozo  phương án D Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế đán án cần chọn Câu 21 Đáp án D Ý III, đột biến thay khơng làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành Ý I, II chắn đột biến mất, thêm làm thay đổi số lượng nuclêôtit chiều dài gen Ý IV sai đột biến thay khơng làm thay đổi ba lại gen Câu 22 Đáp án A Câu 23 Đáp án C Câu 24 Đáp án C Câu 25 Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Đáp án D 2L 10  2.323  1900 nucleotit 3, 3, Mà ta có T  18%  G  50%  18%  32%  Số nucleotit loại G  32%.1900  608 nu Tổng số nu gen N  Câu 26 Đáp án A Ở lồi sinh vật có 2n = 24 Số nhiễm sắc thể tế bào thể tam bội loài 36 Câu 27 Đáp án A Để thực trình dịch mã, phân tử mARN phải có ba mã hóa axit amin mở đầu (formyl methyonine sinh vật nhân sơ methyonine sinh vật nhân thực), có ba quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã - Theo bảng mã di truyền: + Bộ ba mã hóa axit amin mở đầu là: 5’ AUG 3’ + Ba bã quy định tín hiệu kết thúc dịch mã : 5’ UAA 3’, 5’ UAG 3’, 5’ UGA 3’  Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Để phân tử mARN sau tổng hợp thực dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit Ba loại nuclêôtit sử dụng G, A, U Câu 28 Đáp án B Câu 29 Đáp án C Alen B dài 221nm  2210 Å => alen B có số nucleotit  N B  2210  300  2A B  2G B  1300 (1) 3, Gen có 1669 liên kết hiđrô  2AB  3G B  1669 (2) Từ (1) (2) ta có: AB  TB  281;G B  XB  369 Tế bào nguyên phân hai lần  cặp gen Bb nhân đôi hai lần Ta có: - Số nucleotit loại Timin mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đơi là:  TB  Tb   22 1  1689  TB  Tb  563  Ab  Tb  737 - Số nucleotit loại Xytozin môi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đơi là:  XB  Xb   22 1  2211  XB  Tb  737  Gb  Xb  368 Có thể nhận thấy Ab  AB  , G b  G B  Nb  NB  Dạng đột biến xảy với alen B thay cặp G - X cặp A - T Câu 30 Đáp án D Câu 31 Đáp án C Câu 32 Đáp án A NST số NST gốc: ABCDEFG  (4) ABFCDEG đột biến đoản đoạn ED (3)  (2) ABCFEDG đột biến đảo đoạn FC thành CF, (2) ABCFEDG  (1) ABCDEFG đột biến đảo đoạn FED thành DEF Trình tự là: (3)  (4); (3)  (2); (2)  (1) Câu 33 Đáp án D Câu 34 Đáp án D FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 35 Đáp án C Câu 36 Đáp án B Câu 37 Đáp án A (1) AAAa × AAAa ⇒ (AA : Aa)(AA : Aa) = 1AAAA : 2AAAa : AAaa (2) Aaaa × Aaaa ⇒ (Aa : aa)(Aa : aa) = AAaa : 2Aaaa : 1aaaa (3) AAaa × AAAa ⇒ (1AA : 4Aa : 1aa)(1AA : 1Aa) = 1AAAA : 5AAAa : 5AAaa : 1aaaa (4) AAaa × Aaaa ⇒ tỉ lệ tương tự (3) Câu 38 Đáp án C Số Nu gen  90.20  1800  Số nu loại A  1800.0,  360  Số nu loại A gen sau đột biến  360   357 Câu 39 Đáp án B Câu 40 Đáp án A Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang ... phát biểu sai A B C D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... thường số loại giao tử tạo ra, giao tử mang NST đột biến có tỉ lệ A 12,5% B 50% C 25% D 75% Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (219) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (219)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay