ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (218)

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ (Đề gồm trang, 40 câu) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh :……………………………………………………… Số báo danh :……………………………………………………………… MÃ ĐỀ 331 Câu 1: Ở loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa locus đơn gen chi phối Alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Trong quần thể cân di truyền tính trạng màu hoa, có 91% số cho hoa đỏ Tần số alen chi phối hoa đỏ quần thể là: A 0,91 B 0,09 C 0,3 D 0,7 Câu 2: Loại enzyme có khả cố định nitơ phân tử thành NH4+? A Rhizobium B Rubisco C Nitrogenase D Nitrate reductase Câu 3: Nhóm động vật có phổi cấu tạo từ ống khí với mao mạch bao quanh? A Thú B Cá C Chim D Lưỡng cư Câu 4: Ở người, q trình hít vào, đường khí phù hợp? A Mũi  quản  khí quản  tiểu phế quản  phế quản  phế nang B Mũi  khí quản  phế quản  tiểu phế quản  phế nang C Mũi  hầu  thực quản  nắp quản  quản  khí quản  tiểu phế quản  phế quản D Mũi  Khí quản  quản  phế quản  phế nang  tiểu phế quản Câu 5: Ở thực vật C3, trình quang hợp cung cấp chất hữu chủ yếu cho thực nhóm tế bào đây? A Tế bào mô giậu B Tế bào mô xốp C Tế bào lỗ khí D Tế bào biểu bì Câu 6: Ở sinh vật nhân sơ, phát biểu xác nói cấu trúc gen operon điển hình? A Các gen cấu trúc có mặt operon thường mã hóa chuỗi polypeptide có chức khơng liên quan tới B Triplet mã hóa cho ba kết thúc mARN nằm vùng mã hóa gen C Trong operon, gen cấu trúc có vùng điều hòa riêng D Chiều dài gen mã hóa ln chiều dài mARN mà gen quy định Câu 7: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trội trội khơng hồn tồn, khơng xảy đột biến hoán vị gen phép lai Ab/aB x AB/ab cho loại kiểu hình? A B C D Câu 8: Khi nói cơng cụ định tuổi hóa thạch phương pháp đồng vị phóng xạ, thơng tin đưa xác? A Cả 12C 14C đồng vị phóng xạ sử dụng định tuổi hóa thạch, 14C có chu kỳ bán rã 5700 năm B Khi mẫu sinh vật chết đi, hàm lượng 14C giảm dần theo thời gian, sử dụng thơng tin thu thập xác định tuổi hóa thạch C Phương pháp định tuổi 14C xác định tuổi hóa thạch xác, đặc biệt với mẫu có tuổi hàng triệu đến hàng tỉ năm D Đồng vị 238U dùng để định tuổi hóa thạch, chu kỳ bán rã 1,5 tỉ năm Câu 9: Theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại, nhân tố làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể theo hướng trì tần số tương đối alen, biến đổi thành phần kiểu gen quần thể: A Đột biến gen B Di nhập gen C Nội phối D Chọn lọc tự nhiên Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 10: Khẳng định xác loại ARN phổ biến có mặt tế bào? A Đầu 3’ mARN có trình tự không dịch mã cho phép ribosome nhận biết mARN gắn vào phân tử B Trên phân tử tARN, axit amin gắn đặc hiệu vào đầu 5’P nhờ điều khiển ba đối mã C Trên phân tử mARN tế bào nhân sơ, ribonucleotide ba mở đầu nằm đầu phân tử D Ở tế bào nhân sơ, mARN có cấu trúc mạch thẳng, dịch mã lúc nhiều ribosome khác Câu 11: Để tìm hiểu trình quang hợp thực vật, học sinh đưa vào chuông thủy tinh có nồng độ CO2 ổn định tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng Sau thời gian làm thí nghiệm, đo thơng số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm nội dung sau: I Ở điểm bù ánh sáng, khơng có tích lũy chất hữu II Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần lượng chất hữu tích lũy tăng III Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu tích lũy IV Trong trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng dẫn đến tăng suất quang hợp Số ghi xác là: A B C D Câu 12: Phát biểu xác đặc trưng quần thể? A Hầu hết loài động vật có kích thước lớn tự nhiên có đường cong tăng trưởng chữ J B Hầu hết quần thể động vật, tỉ lệ giới tính trì trạng thái 1:1 C Trong mơi trường giới hạn, tốc độ tăng trưởng quần thể đạt giá trị lớn kích thước nhỏ D Trong quần thể, cá thể tuổi sinh sản đóng vai trò quan trọng tồn QT Câu 13: Một quần thể có kích thước giảm mức tối thiểu dễ vào trạng thái suy vong vì: A Số lượng cá thể dẫn đến nguy xuất cư sang khu vực khác phận cá thể làm quần thể tan rã B Kích thước quần thể nhỏ dễ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên, dẫn đến biến động di truyền, tăng giao phối cận huyết, làm nghèo vốn gen C Số lượng cá thể làm giảm tiềm sinh học quần thể, quần thể khơng thể phục hồi D Kích thước quần thể nhỏ dẫn đến suy giảm di nhập gen, làm giảm đa dạng di truyền Câu 14: Nghiên cứu chủng E.coli đột biến, người ta nhận thấy đột biến khiến sản xuất enzyme phân giải lactose mơi trường có khơng có lactose Các sinh viên đưa khả : I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa operon Lac Những đột biến xuất gây tượng trên? A II, III, IV B III, IV C I, III D I ; II ; IV Câu 15: Hoạt động nhóm sinh vật chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) để phục vụ cho trình tổng hợp axit amin? A Vi khuẩn cố định đạm B Thực vật tự dưỡng C Vi khuẩn phản nitrat hóa D Động vật đơn bào Câu 16: Nếu gen quy định tính trạng, khơng tương tác lẫn gen trội trội hoàn toàn Phép lai sau tạo tỷ lệ kiểu hình : : : A AaBb x aabb B XAXa x XaY C Ab x aB D AB Dd x Ab dd aB ab aB ab Câu 17: Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau xác? A Đột biến gen tạo nguyên liệu thứ cấp, chủ yếu cho trình chọn lọc tự nhiên B Chọn lọc tự nhiên tác động vào quần thể thường làm nghèo vốn gen quần thể C Giao phối khơng ngẫu nhiên ln có xu hướng làm gia tăng tính đa hình di truyền quần thể D Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có khả tạo kiểu gen thích nghi quần thể làm cho số lượng chúng tăng lên theo thời gian Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 18: Khi nói hệ tuần hồn người khía cạnh liên quan, phát biểu sau xác? A Huyêt áp vị trí khác động mạch có giá trị tương đương giá trị lớn huyết áp tĩnh mạch B Trong vòng tn hồn lớn, mao mạch có đường kính nhỏ tổng tiết diện mao mạch nhỏ động mạch tĩnh mạch C Trong pha thất co, thể tích tâm thất nhỏ gây áp lực đẩy máu vào động mạch từ tạo huyết áp tối đa D Bắt đầu từ mao mạch, đường máu tim giá trị huyết áp tăng dần từ mao mạch, tiểu tĩnh mạch tĩnh mạch chủ Câu 19: Khi nói diễn sinh thái, số phát biểu đây, có phát biểu xác? I Song song với diễn quần xã có biến đổi độ ẩm, hàm lượng mùn đất II Các quần xã bị hủy diệt trở thành quần xã suy thối khả phục hồi thấp III Trong quần xã, nhóm lồi ưu đóng vai trò quan trọng gây diễn sinh thái IV Theo đà diễn nguyên sinh, lưới thức ăn ngày phức tạp xuất nhiều chuỗi thức ăn sử dụng mùn bã hữu A B C D Câu 20: Một đoạn ADN dài 0,306 µm Trên mạch thứ hai ADN có T= 2A=3X=4G Đoạn ADN tái liên tiếp lần, số nucleotide loại A lấy từ môi trường nội bào phục vụ cho trình là: A 1710 B 1890 C 4538 D 4536 Câu 21: Ở loài sinh vật lưỡng bội, số phát biểu sau đây, có phát biểu xác? I Số nhóm gen liên kết ln số lượng NST đơn bội loài II Đột biến số lượng NST xuất thực vật mà xuất động vật III Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm tăng số loại gen thể IV Đột biến đảo đoạn không ảnh hưởng đến kiểu hình thể đột biến A B C D Câu 22: Ở quần thể động vật, giới đực dị giao tử locus I có alen, locus II có alen locus nằm vùng không tương đồng X,Y Locus III có alen nằm NST Y khơng có alen tương ứng X Trong số phát biểu sau quần thể nói trên, phát biểu khơng xác? A Có tối đa 45 kiểu gen locus xuất quần thể B Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên, tạo 504 kiểu giao phối khác quần thể C Nếu locus thứ III có đột biến gen tạo alen đa dạng kiểu gen tối đa quần thể tăng thêm 13,33% D Việc xuất alen locus thứ III tạo đa dạng kiểu gen lớn so với việc xuất alen locus I Câu 23: Hiện tượng cạnh tranh loại trừ hai loài sống quần xã xảy loài trì tốc độ phát triển, cạnh tranh với lồi lại khiến lồi lại giảm dần số lượng cá thể, cuối biến khỏi quần xã Trong số phát biểu tượng này: I Hai lồi có tượng cạnh tranh loại trừ ln có giao thoa ổ sinh thái II Lồi có kích thước thể nhỏ có ưu trình cạnh tranh loại trừ III Các loài thắng cạnh tranh loại trừ thường có tuổi thành thục sinh dục thấp, số sinh nhiều IV Loài xuất quần xã muộn lồi có ưu q trình cạnh tranh Số phát biểu xác là: A B C D Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 24: Trong quần xã, học sinh xây dựng lưới thức ăn đây, sau ghi vào sổ thực tập sinh thái số nhận xét: I Quần xã có loại chuỗi thức ăn (…) II Quần xã có chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn dài có mắt xích III Gà mắt xích chung nhiều chuỗi thức ăn quần xã này, vừa lồi rộng thực lại nguồn thức ăn nhiều loài khác IV Ếch sinh vật tiêu thụ bậc III Số phát biểu xác là: A B C D Câu 25: Khi nói q trình quang hợp thực vật, phát biểu xác? A Nước nguồn cung cấp electron cho trình quang hợp xảy ra, tách electron từ nước, oxy giải phóng B Trong giai đoạn cố định CO2 chu trình Calvin - Benson, rubisco chuyển hóa thành APG C Trong chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp, nước chất cho e- oxy chất nhận electron cuối D Sản phẩm pha sáng ATP, NADPH O2, phân tử tham gia vào chuỗi phản ứng tối chất lục lạp Câu 26: Có biện pháp sau góp phần tạo nên phát triển bền vững? I Đưa công nghệ vào khai thác tài nguyên thiên nhiên với hiệu suất cao công nghệ cũ II Giảm nhu cầu không cần thiết, tái chế, tái sử dụng vật liệu (3R) III Thay dần nguồn lượng truyền thống lượng gió lượng mặt trời IV Quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên với hành lang ngăn cách với khu dân cư A B C D Câu 27: Về chế di truyền cấp độ phân tử cấp độ tế bào, cho phát biểu sau: I Các gen nằm miền nhân E.coli ln có số lần phiên mã II Các gen nằm miền nhân vi khuẩn E.coli ln có số lần tự III Cả tự sao, phiên mã, dịch mã sử dụng mạch khn tổng hợp có ngun tắc bổ sung IV ARN (chứ ADN) đối tượng tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp chuỗi polypeptide Số phát biểu xác là: A B C D Câu 28: Ở người, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm gây đột biến nguyên khung khiến alen HbA chuyển thành alen HbS, nói tượng này, có phát biểu xác? I Phân tử mARN mà hai alen tạo có chiều dài II Sản phẩm chuỗi polypeptide alen tạo có trình tự khác III Đột biến gen dẫn tới thay đổi cấu trúc bậc I protein mà alen mã hóa, từ làm thay đổi cấu trúc bậc cao hơn, làm giảm chức dẫn đến gây bệnh IV Người dị hợp tử cặp alen kể tạo tất hồng cầu hồn tồn bình thường người khơng bị bệnh A B C D Câu 29: Khi nói q trình hơ hấp lồi động vật, số phát biểu sau đây: I Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ thuận với độ dày bề mặt trao đổi II Ở trùng, khí oxy từ ống khí vận chuyển nhờ phân tử hemoglobin máu III Hiệu suất q trình trao đổi khí lưỡng cư, bò sát, thú thấp so với chim IV Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy vào phế nang hấp thu vào máu Số phát biểu xác là: A B C D Câu 30: Cho cá thể ruồi giấm có kiểu gen kiểu hình thân xám, cánh dài giao phối với nhau, thu F1 có loại kiểu hình, ruồi thân đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 4,5% Theo lý thuyết, xác suất xuất ruồi đực F1 mang kiểu hình lặn tính trạng là: A 20,5% B 21,25% C 29,5% D 14,75% Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A chi phối thân cao trội hoàn toàn so với alen a chi phối thân thấp; alen B chi phối hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen b chi phối hoa trắng, kiểu gen Bb cho kiểu hình hoa hồng Hai cặp alen phân li độc lập với Thực phép lai (P) chủng thân cao, hoa trắng lai với thân thấp, hoa đỏ F1, cho F1 tự thụ F2 Biết không xảy đột biến, cho phát biểu sau di truyền tính trạng kể trên: I Tất thân thấp, hoa đỏ tạo F2 chủng II Ở F2 có 18,75% số thân cao, hoa hồng III Không cần phép lai phân tích biết kiểu gen cá thể F2 IV Lấy cặp F2 giao phấn với nhau, có phép lai khác mà chiều cao cho tỉ lệ 100%, màu sắc hoa cho tỉ lệ 1:1 Số phát biểu khơng xác là: A B C D Câu 32: Ở loài thực vật lưỡng bội cặp alen A/a B/b chi phối hình dạng khí cặp D/d chi phối màu sắc Lấy X cho tự thụ, đem gieo hạt lai thu F1 có 1201 dài, hoa đỏ; 1203 tròn, hoa đỏ; 599 dài, hoa trắng; 201 tròn, hoa trắng Biết khơng có đột biến, khơng hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau xác? I Cây X mang cặp gen dị hợp II F1 có loại kiểu gen chi phối dài, hoa trắng III Lấy ngẫu nhiên F1 có kiểu hình tròn, hoa trắng xác suất chủng 100% IV Lấy ngẫu nhiên dài, hoa trắng F1, xác suất thu chủng 33,33% A B C D Câu 33: Quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh tinh có kiểu gen Ab/aB, trình xảy bình thường, học sinh đưa dự đoán: I Trong trường hợp tần số hốn vị gen 50% có loại giao tử tạo ra, tỉ lệ loại 25% II Trong trường hợp có tiếp hợp, khơng trao đổi chéo kết trình tạo loại giao tử khác III Nếu tỉ lệ tế bào xảy hốn vị gen chiếm 80% tỉ lệ giao tử tạo 3:3:2:2 IV Nếu tế bào đó, có rối loạn phân li NST kỳ sau I hay kỳ sau II làm giảm số loại giao tử trình Số dự đốn phù hợp với lí thuyết là: A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, nghiên cứu cân di truyền locus có (n+1) alen, alen thứ có tần số 50%, alen lại có tần số Có phát biểu sau đúng? I Quần thể hình thành trạng thái cân di truyền, gặp điều kiện phù hợp II Ở trạng thái cân di truyền, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp 0,75 – 0,25n III Số loại kiểu gen tối đa locus quần thể = C2n+1 IV Nếu đột biến làm xuất alen quần thể, quần thể thiết lập trạng thái cân di truyền A B C D Câu 35: Ở loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc cằm cặp alen NST thường chi phối, tiến hành phép lai P chủng, tương phản F1: 100% đực có râu 100% khơng râu, cho F1 ngẫu phối với đời F2, số 75% khơng có râu, trong số đực 75% có râu Có nhận định xác? I Tính trạng mọc râu gen nằm NST giới tính chi phối II Tỷ lệ có râu: khơng râu F1 F2 tính chung cho giới 1:1 III Cho F2 không râu ngẫu phối với đực không râu, đời sau có 83,33% cá thể khơng râu IV Nếu cho đực có râu F2 lai với không râu F2, đời F3 thu tỷ lệ 1:1 tính trạng A B C D Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 36: Ở loài thú, giới đực dị giao tử tiến hành phép lai (♀) lông dài, đen x (♂) lông ngắn, trắng F1 100% lơng dài, đen Cho đực F1 lai phân tích Fb: 125 (♀) ngắn, đen; 42 (♀) dài, đen; 125 (♂) lông ngắn, trắng; 42 (♂) lông dài, trắng Biết màu thân gen quy định, có kết luận đúng? I Fb có tối đa loại kiểu gen II Sự di truyền chiều dài lông theo quy luật tương tác gen III Có kiểu gen quy định lông ngắn, trắng IV Cho cá thể dài Fb ngẫu phối, mặt lí thuyết tạo tối đa 36 loại kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 37: Về tượng đột biến gen loài thực vật, cho phát biểu: I Các gen tế bào chất đột biến di truyền cho đời sau II Đột biến thay cặp nucleotide vùng mã hóa mà khơng tạo codon kết thúc thường có hậu nghiêm trọng so với đột biến cặp nucleotide vùng III Các gen điều hòa bảo vệ hệ thống protein đặc hiệu, chúng không bị đột biến IV Một đột biến gen tạo ba 5’AUG3’s vùng mã hóa, ln khởi đầu cho trình dịch mã Số phát biểu xác là: A B C D Câu 38: Ở người, bệnh gặp cặp alen A a chi phối Nghiên cứu phả hệ gia đình quần thể cân di truyền, tần số alen a 10% hình bên Biết khơng xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thơng tin trên, cho biết, dự đốn sau, có dự đốn đúng? I Xác suất để IV-10 mang alen gây bệnh 46,09% II Xác suất sinh thứ hai trai không bị bệnh III-7 III-8 46,64% III Có thể biết xác kiểu gen người gia đình IV Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh 18,18% A B C D Câu 39: Ở ruồi giấm alen A – thân xám trội hoàn toàn so với a – thân đen; a len B – cánh dài trội hoàn toàn so với alen b – cánh ngắn D – quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d – mắt trắng Tiến hành phép lai ABXDXd x ABXDY thu 49,5% cá thể có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho ab ab kết luận sau di truyền tính trạng kết phép lai kể trên: I Trong số đực, có 33% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng II Về mặt lý thuyết, F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 2,25% III Hoán vị xảy hai giới với tần số khác IV Nếu coi giới tính cặp tính trạng tương phản, đời F1 có 40 kiểu gen khác 16 kiểu hình Số khẳng định xác là: A B C D Câu 40: Ở loài thực vật, màu sắc hoa chi phối cặp alen phân li độc lập A/a B/b Kiểu gen chứa alen A B cho hoa màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Một locus thứ nằm cặp NST khác có alen D cho xanh d cho đốm trắng Tiến hành phép lai AaBbDd x aaBbDd F1 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết phát biểu xác F1? A Có loại kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình hoa trắng, đốm B Có 43,75% số hoa trắng, xanh C Có loại kiểu hình xuất với tỉ lệ 3:3:8:8 D Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, đốm - Hết Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN D C C B A B B B CÂU 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN C D A D B C B C CÂU 17 18 19 20 21 22 23 24 ĐÁP ÁN B C A D A D B C CÂU 25 26 27 28 29 30 31 32 ĐÁP ÁN A D C C A D B C CÂU 33 34 35 36 37 38 39 40 Sinhhocthayken.com – fb/Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 ĐÁP ÁN D A A D B A A D ... tăng lên theo thời gian Sinhhocthayken.com – fb /Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 18: Khi nói... B C D Sinhhocthayken.com – fb /Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 24: Trong quần xã, học sinh xây... C D Sinhhocthayken.com – fb /Sinh học Thầy Ken – sinhhocthayken@gmail.com – Hue city – 01626 545 828 SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI SINH HỌC – THPT QUỐC GIA Câu 36: Ở loài thú, giới đực dị giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (218) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (218)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay