ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (216)

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 22/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 304 Câu 1: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến dị: A Một tính trạng B Ở số tính trạng mà chi phối C Ở loạt tính trạng chi phối D Ở tồn kiểu hình Câu 2: Loại đột biến sau không làm thay đổi độ dài phân tử ADN? A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 3: Dạ dày động vật sau có ngăn? A Ngựa B Thỏ C Bò D Chuột Câu 4: Đặc điểm đường nước qua khí khổng thực vật là: A Lượng nước lớn, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng B Lượng nước nhỏ, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng C Lượng nước nhỏ, điều chỉnh đóng mở khí khổng D Lượng nước lớn, điều chỉnh đóng mở khí khổng Câu 5: Trong q trình nhân đơi ADN, NST diễn pha: A G2 chu kỳ tế bào B G1 chu kỳ tế bào C M chu kỳ tế bào D S chu kỳ tế bào Câu 6: Biến đổi sau thường biến? A Xù lông gặp trời lạnh B Thể bạch tạng lúa C Hồng cầu tăng di chuyển lên vùng cao D Tắc kè đổi màu theo môi trường Câu 7: Nhận xét sau không mức phản ứng? A Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen trước điều kiện môi trường khác B Mức phản ứng tính trạng kiểu gen quy định C Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp D Năng suất vật ni, trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng phụ thuộc vào môi trường Câu 8: Kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho giao tử với tỉ lệ A 1AA : 2Aa : 1aa B 1AA : 1Aa C 1AA : 1Aa : 1aa D 1AA : 4Aa : 1aa Câu 9: Nguyên liệu sử dụng pha tối trình quang hợp là: A H2O, ATP, NADPH B NADPH, H2O, CO2 C O2, ATP, NADPH D ATP, NADPH, CO2 Câu 10: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen A Tiếp hợp crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I B Trao đổi đoạn tương ứng crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I C Trao đổi đoạn tương ứng cromatít chị em kì đầu giảm phân I D Trao đổi đoạn tương ứng crơmatit khơng chị em kì đầu giảm phân I Câu 11: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hơ hấp B Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp C Đường phân → Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep D Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep → Đường phân Câu 12: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, nhận định sau không Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo đúng? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt cho alen C Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện môi trường khác D Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường Câu 13: Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ đất trồng : A Vi khuẩn cố định ni tơ B Vi khuẩn phản nitrat C Vi khuẩn nitrat D Vi khuẩn a môn Câu 14: Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích tượng: A Các gen phân ly tổ hợp giảm phân B Các gen nằm nhiễm sắc thể C Sự di truyền gen tồn nhân tế bào D Biến dị tổ hợp phong phú lồi giao phối Câu 15: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêơtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN thực dịch mã loại nuclêôtit sử dụng là: A ba loại G, A, U B ba loại A, G, X C ba loại U, A, X D ba loại U, G, X Câu 16: Chọn nhận xét sai : A Tế bào xoma chấu chấu đực bình thường có số NST số lẻ B Giới di giao XY nhận gen X từ giới đồng giao XX hệ P C Gen X giới đồng giao XX hệ P truyền cho dị giao XY D Gen quy định tính trạng thường có NST thường NST giới tính Câu 17: Chọn nhận xét sai: A Thể tứ bội thể song nhị bội sinh sản hữu tính B Thể song nhị bội có đặc tính di truyền hai lồi khác C Thể dị đa bội tượng làm gia tăng số NST lưỡng bội hai loài khác tế bào D Các ăn đa bội lẻ có to, khơng có hạt Câu 18: Tế bào sau tế bào thể ba : A AaBBbbDdEe B AaBbDddEe C AaBDdEe D AaaBBBDDdeee Câu 19: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Alen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng Biết khơng có đột biến xảy Nếu hệ F1 xuất đồng thời ruồi mắt màu đỏ ruồi mắt màu trắng kiểu gen bố, mẹ là: a A a A a a a a a A A a A X Y X X B X Y X X C X Y X X D X Y X X Câu 20: Khi nói hệ tuần hồn, phát biểu sau đúng? A Giun đất châu chấu có hệ tuần hoàn hở B Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi C Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ nuôi thể D Ở bò sát có vòng tuần hồn, máu nuôi thể máu không pha trộn Câu 21: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hồn tồn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : Câu 22: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hoàn toàn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai P: AaBbDd × aaBBDd cho hệ sau A kiểu hình : kiểu gen B kiểu hình : kiểu gen C kiểu hình : 12 kiểu gen D kiểu hình : 12 kiểu gen Câu 23: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, phát biểu sau đúng? A Nhóm gen cấu trúc khơng hoạt động prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành lại diễn bình thường chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng B Khi môi trường lactơzơ, prơtêin ức chế gắn vào vùng vận hành, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C Nhóm gen cấu trúc không hoạt động chất ức chế gắn vào vùng khởi động lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt prôtêin ức chế D Khi mơi trường có lactơzơ, prơtêin ức chế khơng thể gắn vào vùng khởi động, mARN pơlimeraza liên kết với vùng vận hành để tiến hành phiên mã Câu 24: Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim II Vận tốc máu hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Huyết áp giảm dần từ động mạch →tĩnh mạch →mao mạch VI Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố : khối lượng máu ; độ quánh máu ; độ đàn hồi mạch máu A B C D Câu 25: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lơng đen có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ: A 37,5% B 50% C 6,25% D 25% Câu 26: Nếu kiểu gen liên hết hồn tồn, gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là: A Ab AB  aB ab B AB AB  ab ab C Ab Ab  aB aB D AB ab  ab ab Câu 27: Nhận định hô hấp sáng thực vật đúng? A Hô hấp sáng xảy cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều B Thực vật C3 thực vật CAM có hơ hấp sáng C Nguyên liệu hô hấp sáng glucôzơ D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2 Câu 28: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường lục nhạt với thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh lục  ♂ lục nhạt  F1: 100% xanh lục Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt  ♂ xanh lục  F1: 100% lục nhạt Nếu cho F1 phép lai nghịch tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A 100 % lục nhạt B 100% xanh lục C xanh lục : lục nhạt D xanh lục : lục nhạt Câu 29: Chiều cao ngô cặp gen tác động cộng gộp quy định Cây ngơ cao 100cm có kiểu gen aabbccdd, ngơ cao 180 cm có kiểu gen AABBCCDD Số loại kiểu hình xuất hệ F1 phép lai hai thể có cặp gen dị hợp là: A B C 256 D 16 Câu 30: Trong q trình giảm phân ruồi giấm có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị gen với tần số 17% Tỷ lệ loại giao tử tạo từ ruồi giấm A AB  ab  8,5%;Ab  aB  41,5% B AB  ab  41,5%;Ab  aB  8,5% C AB  ab  33%;Ab  aB  17% D AB  ab  17%;Ab  aB  33% Câu 31: Một đoạn mạch bổ xung gen có trình tự nuccleotit : 3’ T* A T T G G X G X A A G 5’ (T*: Nucleotit dạng hiếm) Khi gen nhân đôi tạo gen đột biến Có kết luận sau đột biến xảy (1) Kiểu đột biến xảy thay cặp T- A cặp X - G (2) Có axit amin bị thay đổi chuỗi polipeptit (3) Chuỗi polipeptit bị axit amin (4) Chuỗi polipeptit bị ngắn lại (5) Không làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi polipeptit Biết ba tham gia mã hóa axitamin GAA, GAG: Glu; XGX, XGA, XGG: Arg; GGU, GGX, GGA: Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Gly; UAU, UAX:Tyr A B C D Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? AB AB Ab AB AB Ab (1) ♀ (2) ♀ (3) ♀  ♂ ♂ ♂ ab aB ab ab ab ab AB Ab Ab aB AB AB (4) ♀ (5) ♀ (6) ♀  ♂ ♂ ♂ Ab ab ab ab ab ab A B C D Câu 33: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội trội hoàn toàn) Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 A 3/16 B 3/8 C 1/2 D 9/128 Câu 34: Ở loài động vật, cho đực thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng thu F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, hệ F2 có 100% thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân đen, mắt trắng, 10% đực thân xám, mắt trắng, 10% đực thân đen, mắt đỏ Có nhận định phép lai sau: (1) Tính trạng màu sắc thân gen quy định (2) Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt (3) Gen quy định màu sắc thân gen quy định màu mắt nằm cặp NST (4) Tần số hoán vị gen 20% (5) Ở F2 có 10 loại kiểu gen Số nhận định A B C D Ab M m AB M Câu 35: Cho phép lai sau ruồi giấm: P : X X  X Y Biết gen quy định tính trạng, aB ab alen trội trội hồn tồn, F1 có kiểu hình mang ba tính trạng trội ba tính trạng lặn chiếm 42,5% Có kết luận số kết luận sau đây? (1) Số cá thể đực mang tính trạng trội F1 chiếm 11,25% (2) Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm 2,5 % (3) Tần số hoán vị gen giới 20% (4) Số cá thể mang ba cặp gen dị hợp F1 chiếm 2,5% A B C D AB D d Câu 36: Ở ruồi giấm, xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen X E X e , khoảng cách gen A ab gen B 20cM, gen D E 30cM Tỉ lệ giao tử AbX DE thu là: (1) 25% ( ) 100% (3) 14% (4) 50% (5) 75% (6) 3,5% (7) 0% Có phương án tỷ lệ giao tử trên? A B C D Câu 37: Một lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Có phát biểu sau sai? (1) Ở lồi có tối đa thể đột biến thể ba (2) Một tế bào thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, kì sau ngun phân tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn (3) Ở thể đột biến lệch bội thể ba lồi có tối đa 432 kiểu gen (4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử n ( n+1) , tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) tạo 1/8 A B C D Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường qui định, bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X qui định Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đơng, có bà ngoại ơng nội bị bạch tạng Bên phía người chồng có bố mẹ bình thường, có bị bệnh FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo bạch tạng ơng bà nội bình thường Những người khác gia đình bình thường Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh bao nhiêu? Biết mẹ người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng A 70,59% B 29,41% C 13,89% D 86,11% Câu 39: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Trong tổng số hoa đỏ F2, số không chủng chiếm tỉ lệ III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F1 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 40: Ở đậu Hà Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hoàn toàn so với b qui định hoa trắng Sau tiến hành phép lai P: Aabb x aabb, người ta dùng conxixin xử lý hạt F1 thấy hiệu suất tứ bội hoá kiểu gen đạt 80% (1) Ở đời F1 có kiểu gen (2) Tỉ lệ kiểu gen F1 1:1:8:8 (3) Cho toàn thân cao hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên đời F1-1 thu tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ 94,56% (4) Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội ( có rễ ; thân ; to ) tự thụ phấn thu đời có tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/36 Số nhận xét sai : A B C D Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang ... https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo bạch tạng ông bà nội bình thường Những người khác gia đình bình thường Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình... polipeptit Biết ba tham gia mã hóa axitamin GAA, GAG: Glu; XGX, XGA, XGG: Arg; GGU, GGX, GGA: Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam... chấu chấu đực bình thường có số NST số lẻ B Giới di giao XY nhận gen X từ giới đồng giao XX hệ P C Gen X giới đồng giao XX hệ P truyền cho dị giao XY D Gen quy định tính trạng thường có NST thường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (216) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (216)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay