ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (215)

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 22/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đề thi có 11 trang) 1.C 11.A 21.B 31.C Mã đề thi 304 (Đề thi thử trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang – Lần – Mã 132) 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.D 8.D 9.D 12.D 13.B 14.D 15.A 16.C 17.C 18.B 19.A 22.C 23.B 24.C 25.D 26.B 27.A 28.A 29.B 32.C 33.B 34.C 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 10.D 20.B 30.B 40.A Câu 1: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến dị: A Một tính trạng B Ở số tính trạng mà chi phối C Ở loạt tính trạng chi phối D Ở tồn kiểu hình Giải: Đáp án C Câu 2: Loại đột biến sau không làm thay đổi độ dài phân tử ADN? A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể Giải: Đáp án A Đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự nucleotide ADN không làm thay đổi số lượng nucleotide nên không làm thay đổi chiều dài ADN Đột biến chuyển đoạn, lặp đoạn, đoạn làm thay đổi số nucleotide ADN nên làm thay đổi chiều dài ADN Câu 3: Dạ dày động vật sau có ngăn? A Ngựa B Thỏ C Bò D Chuột Giải: Đáp án C Ngựa, Thỏ, Chuột có dày đơn có manh tràng Bò thuộc động vật nhai lại nên dày có ngăn gồm : Dạ cỏ, Dạ tổ ong, Dạ sách, Dạ múi khế Câu 4: Đặc điểm đường nước qua khí khổng thực vật là: A Lượng nước lớn, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng B Lượng nước nhỏ, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng C Lượng nước nhỏ, điều chỉnh đóng mở khí khổng D Lượng nước lớn, điều chỉnh đóng mở khí khổng Giải: Đáp án D Số lượng khí khổng bề mặt lớn nên lượng nước thoát lớn, đồng thời điều chỉnh trình đóng mở khí khổng thơng qua chế trương nước Câu 5: Trong q trình nhân đơi ADN, NST diễn pha: A G2 chu kỳ tế bào B G1 chu kỳ tế bào C M chu kỳ tế bào D S chu kỳ tế bào Giải: Đáp án D Tại G1 : Tế bào tổng hợp chất cần thiết cho trình sinh trưởng Tại S : ADN, NST nhân đơi Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Tại G2: Tế bào tổng hợp chất lại Tại M : Nguyên phân, tế bào ngừng sinh trưởng toàn lượng tập trung vào việc phân chia tế bào Câu 6: Biến đổi sau thường biến? A Xù lông gặp trời lạnh B Thể bạch tạng lúa C Hồng cầu tăng di chuyển lên vùng cao D Tắc kè đổi màu theo môi trường Giải: Đáp án B A Tắc đổi màu theo môi trường để lẩn trốn kẻ thù săn mồi C.Khi lên cao, nồng độ oxi lỗng số lượng hồng cầu phải tăng lên để lấy nhiều oxi đảm bảo cung cấp đủ oxi cho tế bào D Xù lông gặp trời lạnh : tạo lớp cách nhiệt giúp tránh trình nhiệt → Đều thường biến B Thể bạch tạng lúa : Nguyên nhân đột biến gen gây nên → Không phải thường biến Câu 7: Nhận xét sau không mức phản ứng? A Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen trước điều kiện môi trường khác B Mức phản ứng tính trạng kiểu gen quy định C Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp D Năng suất vật nuôi, trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng phụ thuộc vào môi trường Giải: Đáp án D Năng suất vật ni, trồng tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng → Phụ thuộc chủ yếu vào mơi trường Câu 8: Kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho giao tử với tỉ lệ A 1AA : 2Aa : 1aa B 1AA : 1Aa C 1AA : 1Aa : 1aa Giải: Đáp án D AAaa giảm phân tạo loại giao tử với tỉ lệ 1AA:4Aa:1aa D 1AA : 4Aa : 1aa Câu 9: Nguyên liệu sử dụng pha tối trình quang hợp là: A H2O, ATP, NADPH B NADPH, H2O, CO2 C O2, ATP, NADPH Giải: Đáp án D D ATP, NADPH, CO2 Câu 10: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen A Tiếp hợp crơmatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I B Trao đổi đoạn tương ứng crơmatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I C Trao đổi đoạn tương ứng cromatít chị em kì đầu giảm phân I D Trao đổi đoạn tương ứng crômatit khơng chị em kì đầu giảm phân I Giải: Đáp án D Câu 11: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hơ hấp B Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp C Đường phân → Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep D Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep → Đường phân Giải: Đáp án A Câu 12: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình, nhận định sau khơng đúng? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt cho alen C Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện môi trường khác FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo D Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường Giải: Đáp án D Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gene mơi trường Câu 13: Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ đất trồng : A Vi khuẩn cố định ni tơ B Vi khuẩn phản nitrat C Vi khuẩn nitrat D Vi khuẩn a môn Giải: Đáp án B Vi khuẩn phản nitrat biến đổi nitrat thành nito làm nghèo nito đất trồng Các vi khuẩn lại cố định, biến đổi nito, nitrit thành Nitrat, amôn làm giàu nito đất trồng Câu 14: Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích tượng: A Các gen phân ly tổ hợp giảm phân B Các gen nằm nhiễm sắc thể C Sự di truyền gen tồn nhân tế bào D Biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối Giải: Đáp án D Câu 15: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN thực dịch mã loại nuclêôtit sử dụng là: A ba loại G, A, U B ba loại A, G, X C ba loại U, A, X D ba loại U, G, X Giải: Đáp án A loại nucleotide A, U, G tạo nên ba 5’ AUG 3’ mã hóa metionin hay foocmin metionin mở đầu trình phiên mã Câu 16: Chọn nhận xét sai : A Tế bào xoma chấu chấu đực bình thường có số NST số lẻ B Giới di giao XY nhận gen X từ giới đồng giao XX hệ P C Gen X giới đồng giao XX hệ P truyền cho dị giao XY D Gen quy định tính trạng thường có NST thường NST giới tính Giải: Đáp án C Gen X XX truyền cho XY XX Câu 17: Chọn nhận xét sai: A Thể tứ bội thể song nhị bội sinh sản hữu tính B Thể song nhị bội có đặc tính di truyền hai loài khác C Thể dị đa bội tượng làm gia tăng số NST lưỡng bội hai loài khác tế bào D Các ăn đa bội lẻ có to, khơng có hạt Giải: Đáp án C Thể dị đa bội tượng làm gia tăng số NST đơn bội hai loài khác tế bào Câu 18: Tế bào sau tế bào thể ba : A AaBBbbDdEe B AaBbDddEe Giải: Đáp án B AaBBbbDdEe : Thể bốn AaBbDddEe: Thể ba AaBDdEe: Thể AaaBBBDDdeee : Tam bội C AaBDdEe D AaaBBBDDdeee Câu 19: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng nhiễm Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo sắc thể Y Alen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng Biết khơng có đột biến xảy Nếu hệ F1 xuất đồng thời ruồi mắt màu đỏ ruồi mắt màu trắng kiểu gen bố, mẹ là: a A a A a a a a a A A a A X Y X X B X Y X X C X Y X X D X Y X X Giải: Đáp án A Nếu F1 xuất ruồi mắt đỏ ruồi mắt trắng cá thể mắt trắng nhận alen a từ bố alen a từ mẹ → Kiểu gen P: XaY XA Xa Câu 20: Khi nói hệ tuần hồn, phát biểu sau đúng? A Giun đất châu chấu có hệ tuần hồn hở B Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi C Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ ni thể D Ở bò sát có vòng tuần hồn, máu ni thể máu khơng pha trộn Giải: Đáp án B A Sai Giun đất có hệ tuần hồn kín, châu chấu có hệ tuần hồn hở B Đúng Máu ni thể ln máu đỏ tươi máu giàu oxi máu trở tim máu giàu CO nên có màu đỏ thẫm C Sai Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất trái vào động mạch chủ ni thể D Sai.Bò sát có tim ngăn, có vòng tuần hồn, máu ni thể máu pha pha tim có vách hụt Câu 21: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hồn tồn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : Giải: Đáp án B AaBb cho loại kiểu gene với tỉ lệ 1:1:1:1 aabb cho loại kiểu gene F1: AaBb: 1Aabb: 1aaBb: 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: 1:1:1:1 Câu 22: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hồn tồn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai P: AaBbDd × aaBBDd cho hệ sau A kiểu hình : kiểu gen B kiểu hình : kiểu gen C kiểu hình : 12 kiểu gen D kiểu hình : 12 kiểu gen Giải: Đáp án C Số kiểu hình tối đa: 2.1.2=4 Số kiểu gene tối đa: 2.2.3=12 Câu 23: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, phát biểu sau đúng? A Nhóm gen cấu trúc không hoạt động prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành lại diễn bình thường chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng B Khi mơi trường khơng có lactơzơ, prơtêin ức chế gắn vào vùng vận hành, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc C Nhóm gen cấu trúc khơng hoạt động chất ức chế gắn vào vùng khởi động lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt prôtêin ức chế D Khi môi trường có lactơzơ, prơtêin ức chế khơng thể gắn vào vùng khởi động, mARN pơlimeraza liên kết với vùng vận hành để tiến hành phiên mã Giải: Đáp án B Câu 24: Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim II Vận tốc máu hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện mạch FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Huyết áp giảm dần từ động mạch →tĩnh mạch →mao mạch VI Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố : khối lượng máu ; độ quánh máu ; độ đàn hồi mạch máu A B C D Giải: Đáp án C I Đúng Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim II Sai Vận tốc máu phụ thuộc vào tổng tết diện mạch chênh lệch huyết áp đoạn mạch Vận tốc hệ mạch giảm theo chiều động mạch → Tĩnh mạch → Mao mạch Vận tốc máu thành mạch tỉ lệ nghịch với tiết diện mạch máu S III Đúng Động vật nhỏ (ví dụ chuột) → Tỉ lệ lớn → Tốc độ chuyển hóa cao, tiêu tốn V lượng, nhu cầu O2 cao → nhịp tim nhịp thở cao hay động vật lớn (ví dụ voi), nhịp tim nhịp thở thấp Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Sai Huyết áp tâm thu (tối đa) ứng với lúc tim co đẩy máu vào động mạch, huyết áp tâm trương (tối thiểu) ứng với lúc tim giãn V Sai Càng xa tim huyết áp giảm động mạch → mao mạch → tĩnh mạch VI Đúng Câu 25: Ở loài động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lông đen có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ: A 37,5% B 50% C 6,25% D 25% Giải: Đáp án D Ta có: A_B_ : Lơng đen A_bb aaB_: lông nâu aabb : Lông trắng P: AaBb × aaBb F1 lơng đen dị hợp hai cặp gen có tỉ lệ AaBb = 0.25.0.5 = 0.25 Câu 26: Nếu kiểu gen liên hết hoàn tồn, gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là: A Ab AB  aB ab B AB AB  ab ab C Ab Ab  aB aB D AB ab  ab ab Giải: Đáp án B A 1:2:1 B 3:1 C 1:2:1 D 1:1 Câu 27: Nhận định hô hấp sáng thực vật đúng? A Hô hấp sáng xảy cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều B Thực vật C3 thực vật CAM có hơ hấp sáng C Nguyên liệu hô hấp sáng glucôzơ D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2 Giải: Đáp án A A Đúng B Sai Thực vật CAM hơ hấp sáng Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C Sai Nguyên liệu hô hấp sáng O2 D Sai Hô hấp sáng tạo CO2 Câu 28: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường lục nhạt với thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh lục  ♂ lục nhạt  F1: 100% xanh lục Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt  ♂ xanh lục  F1: 100% lục nhạt Nếu cho F1 phép lai nghịch tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A 100 % lục nhạt B 100% xanh lục C xanh lục : lục nhạt D xanh lục : lục nhạt Giải: Đáp án A Dựa vào phép lai thuận phép lai nghịch ta thấy F1 có kiểu gen giống mẹ đồng Suy di truyền ngồi nhân F2 có kiểu hình giống F1 lục nhạt Câu 29: Chiều cao ngô cặp gen tác động cộng gộp quy định Cây ngơ cao 100cm có kiểu gen aabbccdd, ngơ cao 180 cm có kiểu gen AABBCCDD Số loại kiểu hình xuất hệ F1 phép lai hai thể có cặp gen dị hợp là: A B C 256 D 16 Giải: Đáp án B Chênh lệch cao thấp là: 80cm tương ứng với alen trội Mỗi alen trội làm cao thêm 10 cm F1 có kiểu hình là: 100,110,120,130,140,150,160,170,180 Câu 30: Trong trình giảm phân ruồi giấm có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị gen với tần số 17% Tỷ lệ loại giao tử tạo từ ruồi giấm A AB  ab  8,5%;Ab  aB  41,5% B AB  ab  41,5%;Ab  aB  8,5% C AB  ab  33%;Ab  aB  17% D AB  ab  17%;Ab  aB  33% Giải: Đáp án B AB=ab=0.5-f/2 Ab=aB= f/2 Câu 31: Một đoạn mạch bổ sung gen có trình tự nuccleotit : 3’ T* A T T G G X G X A A G 5’ (T*: Nucleotit dạng hiếm) Khi gen nhân đôi tạo gen đột biến Có kết luận sau đột biến xảy (1) Kiểu đột biến xảy thay cặp T- A cặp X - G (2) Có axit amin bị thay đổi chuỗi polipeptit (3) Chuỗi polipeptit bị axit amin (4) Chuỗi polipeptit bị ngắn lại (5) Không làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi polipeptit Biết ba tham gia mã hóa axit amin GAA, GAG: Glu; XGX, XGA, XGG: Arg; GGU, GGX, GGA: Gly; UAU, UAX:Tyr A B C D Giải: Đáp án C Các đáp án đúng: (1) (2) (1) Đúng Timin dạng (T*) kết cặp với G: T* - A → T* - G → X – G (2) Sai Mạch bổ sung: 3’ T*AT 5* → Mạch gốc: 5’ ATA 3’ → mARN: 3’ UAU 5’ → Axit amin: Tyr → Mạch gốc: 5’ GTA3’ → mARN: 3’ XAU 5’ → Axit amin: Tyr (3) Sai Đây đột biến thay (không phải thuộc ba quy định mã kết thúc) (4) Sai Giải thích ý (5) Đúng Giải thích ý FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? AB AB Ab AB AB Ab (1) ♀ (2) ♀ (3) ♀  ♂ ♂ ♂ ab aB ab ab ab ab AB Ab Ab aB AB AB (4) ♀ (5) ♀ (6) ♀  ♂ ♂ ♂ Ab ab ab ab ab ab A B C D Giải: Đáp án C Các phép lai cho đời có kiểu hình: (2) (3) Câu 33: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội trội hồn tồn) Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 A 3/16 B 3/8 C 1/2 D 9/128 Giải: Đáp án B Ta có: Bb × BB→ Ln cho kiểu hình trội dd × dd → Ln cho kiểu hình lặn Ta có (A-B-ddee + aaB-ddE-) = 0.75.1.1.0.5.2= 3/8 Câu 34: Ở loài động vật, cho đực thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng thu F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, hệ F2 có 100% thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân đen, mắt trắng, 10% đực thân xám, mắt trắng, 10% đực thân đen, mắt đỏ Có nhận định phép lai sau: (1) Tính trạng màu sắc thân gen quy định (2) Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt (3) Gen quy định màu sắc thân gen quy định màu mắt nằm cặp NST (4) Tần số hoán vị gen 20% (5) Ở F2 có 10 loại kiểu gen Số nhận định A B C D Giải: Đáp án A Mỗi cặp tính trạng cặp gen quy định Ta thấy F1 đồng tính kiểu hình thân xám, mắt đỏ → Thân xám, mắt đỏ trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng Xét tỉ lệ cặp tính trạng: + Thân xám: thân đen = 3: + Mắt đỏ: Mắt trắng = 3: → Mỗi cặp tính trạng cặp gen quy định Quy ước: A: thân xám, a: thân đen B: mắt đỏ, b: mắt trắng → F1: (AaBb) x (AaBb) F2, cá thể đồng tính, cá thể đực có phân tính kiểu hình Suy gene nằm NST giới tính X khơng có alen Y Tỉ lệ F2: 50%: 20%: 20%: 5%: 5% = 10: 4:4:1:1 → Xảy hốn vị gen →Tính trạng màu thân màu mắt nằm cặp NST Khi có liên kết có hốn vị gen 5%  5%  20% →f= 20%  20%  5%  5% (Giới đực nhận Y bố, X mẹ nên tỉ lệ giao tử X mẹ định tỉ lệ kiểu hình → f tính dựa giới đực đời con) Kiểu gen F1 XABXab x XABY Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo → Số kiểu gen F2 4.2 = kiểu gen (1) Đúng (2) Sai (3) Đúng (4) Đúng (5) Sai Ab M m AB M X X  X Y Biết gen quy định tính trạng, aB ab alen trội trội hồn tồn, F1 có kiểu hình mang ba tính trạng trội ba tính trạng lặn chiếm 42,5% Có kết luận số kết luận sau đây? (1) Số cá thể đực mang tính trạng trội F1 chiếm 11,25% (2) Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm 2,5 % (3) Tần số hoán vị gen giới 20% (4) Số cá thể mang ba cặp gen dị hợp F1 chiếm 2,5% A B C D Giải: Đáp án D Xét cặp NST ta có: Ab AB  → Tỉ lệ kiểu hình aabb = x → Tỉ lệ kiểu hình A-B- = 0,5 + x aB ab XMXm x XMY → Tỉ lệ kiểu hình mm = 0,25 → Tỉ lệ kiểu hình M- = 0,75 F1 có kiểu hình mang ba tính trạng trội ba tính trạng lặn = (0,5 + x).0,75 + x.0,25 = 42,5% → x = 0,05 → Kiểu hình aabb = 0,05 Ở ruồi giấm, hốn vị xảy giới → ab = 0,05.0,5 = 0,1 < 0,25 → Giao tử hoán vị → ♀ F1 có f = 20% Ta có: Kiểu hình aabb = 0,05 → Kiểu hình A- B- = 0,5 +0,05 = 0,55 → Kiểu hình A-bb = aaB- = 0,25–0,05 = 0,2 → Tỉ lệ ♂ mang tính trạng trội: 0,25.0,2.2 + 0,25.0,05 = 0,1125 → Tỉ lệ cá thể đồng hợp cặp gen 0,1.0,5.2.0,25 = 0,025 → Tỉ lệ mang cặp gen dị hợp 0,1.0,5.2.0,25 = 2,5% Đáp án gồm (1), (2), (3), (4) Câu 35: Cho phép lai sau ruồi giấm: P : AB D d X E X e , khoảng cách gen A ab gen B 20cM, gen D E 30cM Tỉ lệ giao tử AbX DE thu là: (1) 25% ( ) 100% (3) 14% (4) 50% (5) 75% (6) 3,5% (7) 0% Có phương án tỷ lệ giao tử trên? A B C D Giải: Đáp án C Mỗi tế bào sinh trứng cho tối đa trứng thể định hướng Số trứng tối đa → Tỉ lệ giao tử AbX DE tạo là: Câu 36: Ở ruồi giấm, xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen + tế bào trứng không tạo giao tử AbX DE = 0%; + tế bào trứng tạo giao tử AbX DE = 25%; + tế bào trứng tạo giao tử AbX DE = 50%; + tế bào trứng tạo giao tử AbX DE = 75%; FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo + tế bào trứng tạo giao tử AbX DE = 100% → Gồm (1), (2), (4), (5), (7) Câu 37: Một lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Có phát biểu sau sai? (1) Ở loài có tối đa thể đột biến thể ba (2) Một tế bào thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, kì sau nguyên phân tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn (3) Ở thể đột biến lệch bội thể ba lồi có tối đa 432 kiểu gen (4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử n ( n+1) , tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) tạo 1/8 A B C D Giải: Đáp án A (1) Đúng 2n = → cặp NST Mỗi cặp xuất đột biến thể ba → Loài có tối đa thể đột biến thể ba (2) Đúng Một tế bào thể đột biến thể ba (2n + = 9) tiến hành nguyên phân, kì sau nguyên phân, NST kép phân li thành NST đơn tế bào chưa nhân đôi Trong tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn (3) Đúng Ở thể ba 2n + Nếu NST xét gen có alen Giải thích: Ví dụ xét gen có alen A, a Ta có: Số kiểu gen thể ba AAA, AAa, Aaa, aaa → kiểu gen Số kiểu gen lưỡng bội AA, Aa, aa → kiểu gen Vì có cặp NST, cặp có alen xuất thể ba cặp thứ 2, thứ thứ tư → Ta có: Ở thể đột biến thể ba có tối đa số kiểu gen 4C1 x x (3) = 432 (4) Sai Mỗi cá thể thể ba 2n + tiến hành giảm phân tạo giao tử tạo 1/2 giao tử n 1/2 giao tử n + Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường qui định, bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X qui định Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đơng, có bà ngoại ơng nội bị bạch tạng Bên phía người chồng có bố mẹ bình thường, có bị bệnh bạch tạng ơng bà nội bình thường Những người khác gia đình bình thường Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh bao nhiêu? Biết mẹ người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng A 70,59% B 29,41% C 13,89% D 86,11% Giải: Đáp án A Nữ bình thường Nữ bị bệnh bạch tạng Nam bình thường 10 11 Nam bị bệnh bạch tạng Nam bị máu khó đơng 13 12 14 Xét bệnh máu khó đơng: + Người vợ bình thường có bố vợ bị máu khó đơng XbY → Người vợ có kiểu gen XBXb + Người chồng bình thường có kiểu gen XBY Sinh gái bình thường có kiểu gen 1/2 XBXB; 1/2 XBXb Xét bệnh bạch tạng: + Ông nội vợ bị bệnh bạch tạng (aa) mà người bố vợ bình thường có kiểu gen Aa Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo + Bà ngoại vợ bị bệnh bạch tạng (aa) mà người mẹ vợ bình thường có kiểu gen Aa → Người vợ bình thường có xác suất kiểu gen 1/3 AA, 2/3 Aa → A = 2/3, a = 1/3 + Chú chồng bị bệnh bạch tạng (aa) → Ơng bà nội chồng có kiểu gen Aa → Bố chồng có xác suất kiểu gen 1/3 AA, 2/3 Aa → 2/3 A, 1/3 a + Mẹ chồng bình thường khơng mang alen gây bệnh AA → Người chồng bình thường có xác suất kiểu gen 2/3 AA, 1/3 Aa → A = 5/6, a = 1/6 1    10 Sinh gái bình thường mang alen gây bệnh có xác suất là: Aa = 6  ; AA = 1 17 17 1  10 12  Xác suất đứa gái cặp vợ chồng này mang alen gây bệnh -  ~ 70,59% 17 17 Câu 39: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Trong tổng số hoa đỏ F2, số không chủng chiếm tỉ lệ III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Giải: Đáp án C P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 100% hoa đỏ F2: đỏ: hồng: trắng Quy ước: A-B-: Hoa đỏ, A-bb aaB-: Hoa hồng, aabb: Hoa trắng (1) Sai F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng gồm 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb (2) Đúng F2 có loại kiểu gen quy định hoa đỏ Đó AABB, 2AABb, 2AaBB, 4AaBb → Tỉ lệ kiểu gen dị hợp = (3) Đúng Cây hoa hồng F2 có loại giao tử với tỉ lệ: 1/3 Ab, 1/3aB, 1/3 ab Cây hoa đỏ F2 có loại giao tử với tỉ lệ là: 4/9AB, 2/9Ab, 2/9aB, 1/9ab 1 → Tỉ lệ hoa trắng =  27 (4) Sai Cây hoa hồng F2 có loại giao tử với tỉ lệ: 1/3 Ab, 1/3aB, 1/3 ab Cây hoa trắng F2 có loại giao tử với tỉ lệ: 1ab F có tỉ lệ kiểu gen là: 1/3Aabb; 1/3aaBb, 1/3 aabb = hoa hồng: hoa trắng Câu 40: Ở đậu Hà Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hồn tồn so với b qui định hoa trắng Sau tiến hành phép lai P: Aabb x aabb, người ta dùng conxixin xử lý hạt F1 thấy hiệu suất tứ bội hoá kiểu gen đạt 80% (1) Ở đời F1 có kiểu gen (2) Tỉ lệ kiểu gen F1 1:1:8:8 (3) Cho toàn thân cao hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên đời F1-1 thu tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ 94,56% (4) Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội ( có rễ ; thân ; to ) tự thụ phấn thu đời có tỉ FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 10 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn lệ thân thấp hoa trắng 1/36 Số nhận xét sai : A B Giải: Đáp án A P: Aabb x aabb Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C D F1: Aabb, aabb → AAaabbbb, aaaabbbb (1) Đúng Vì hiệu suất tứ bội hóa kiểu gen đạt 80% nên có kiểu gen lưỡng bội tứ bội (2) Đúng Hiệu suất tứ bội hóa 80% nên: Ta có: F1: Aabb → 80%AAaabbbb, 20% Aabb aabb → 80% aaaabbbb, 20% aabb Rút gọn tỉ lệ: 4AAaabbbb, 1Aabb, aaaabbbb, 1aabb = 4:4:1:1 (3) Đúng (1 Aabb; AAaabbbb) cho tỉ lệ giao tử: 3/30Ab; 3/30ab; 4/30 AAbb; 16/30 Aabb; 4/30 aabb F1: Thân cao hoa trắng x Thân cao hoa trắng (3Ab; 3ab; 4AAbb; 16Aabb; 4aabb)2 3 4 → Tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ – aabb – aaaabbbb – aaabbb =   94,56% 30 30 30 30 30 30 (4) Đúng Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội tự thụ phấn F1: AAaabbbb x AAaabbbb 1 Đời thân thấp, hoa trắng =  6 36  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang 11 ... thấp, hoa trắng =  6 36  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... lệ giao tử AbX DE tạo là: Câu 36: Ở ruồi giấm, xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen + tế bào trứng khơng tạo giao tử AbX DE = 0%; + tế bào trứng tạo giao tử AbX DE = 25%; + tế bào trứng tạo giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (215) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (215)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay