ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (214)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 8/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 303  (Đề có 05 trang) Câu 1: Một ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền có tính đặc hiệu D Mã di truyền có tính liên tục Câu 2: Ở người, loại tế bào có nhiều ti thể A tế bào biểu bì B hồng cầu C bạch cầu D tế bào tim Câu 3: Loại mơ phân sinh có Hai mầm là: A Mô phân sinh lóng B Mơ phân sinh đỉnh rễ C Mơ phân sinh đỉnh thân D Mô phân sinh bên Câu 4: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 5: Khi nhuộm thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu A vàng B xanh C nâu D đỏ Câu 6: Nấm phần lớn vi khuẩn khơng quang hợp dinh dưỡng theo kiểu A hố dị dưỡng B quang dị dưỡng C quang tự dưỡng D hoá tự dưỡng Câu 7: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đốn thể nhiễm kép A B 18 C 24 D Câu 8: Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã B 5´ XTA 3’ C 3´ XUA 5’ D 5´ XUA 3’ ´ A 3´ XTA 5´ Câu 9: Mã di truyền có ba mở đầu A UUG B UAX C UGA D AUG Câu 10: Trong opêron, vùng có trình tự nuclêơtit đặc biệt để prơtêin ức chế bám vào ngăn cản q trình phiên mã, A vùng khởi động B vùng vận hành C vùng điều hồ D vùng kết thúc Câu 11: Dùng hoocmơn thực vật sau để nuôi cấy tế bào mơ thực vật, làm chậm q trình già tế bào ? A GA B AAB C AIA D Xitơkinin Câu 12: Mạch khn gen có đoạn trình tự nucleotit :3’… TATGGGXATGTA…5’ mARN phiên mã từ mạch khn có trình tự là: A 3’… AUAXXXGUAXAU…5’ B 5’…AUAXXXGUAXAU…3’ C 3’… ATAXXXGTAXAT …5’ D 5’…ATAXXXGTAXAT …3’ Câu 13: Loại đột biến gen xảy làm liên kết hiđrô? A Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp A-T D Thêm cặp G-X Câu 14: Ở sinh vật nhân thực axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit A pheninalanin B metiônin C foocmin mêtiônin D glutamin Câu 15: Các nguyên tố vi lượng chủ yếu cần cho thể thực vật gồm: A Fe, Mn, B ,Cl, Zn, Cu, Mo, Si B Fe, Mn, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni C Fe, Mn, B, Cl, Zn, Co, Mo,Ni D Fe, Mg, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni Câu 16: Nguyên tắc bổ sung thể chế dịch mã : A A liên kết U ; G liên kết X Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo B A liên kết X ; G liên kết T C A liên kết T ; G liên kết X D A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G Câu 17: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính A 11nm B 30nm C 300nm D 700nm Câu 18: Giới nguyên sinh bao gồm A tảo, nấm, động vật nguyên sinh B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh C vi sinh vật, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh Câu 19: Trên mạch tổng hợp ARN gen, enzim ARN pôlimeraza di chuyển theo chiều A từ 3’ đến 5’ B từ gen C chiều ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Câu 20: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch gốc vùng mã hóa gen C Trong dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit phân tử ARN D Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung không xảy tất nucleotit mạch đơn Câu 21: Dạng đột biến tạo gen tiến hóa: A Chuyển đoạn tương hỗ khơng tương hỗ B Đảo đoạn C Lặp đoạn D Mất đoạn Câu 22: Trong tế bào axít piruvic ơxi hố để tạo thành chất (A) Chất (A) sau vào chu trình Crep Chất (A) : A axit lactic B axit axêtic C Axêtyl-CoA D Glucôzơ Câu 23: Khi đem lai phân tích cá thể có kiểu hình trội hệ F2.Menđen nhận biết được: A 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 B F2 có kiểu gen giống F1 C 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 D 100% cá thể F2 có kiểu gen giống Câu 24: Tìm câu khơng : A Thoát nước tạo độ cứng cho thân thảo B Thoát nước qua cutin chiếm 1/4 chịu bóng , giảm xuống 1/10 sáng C Động vật ăn thịt nhai thức ăn sơ qua miệng D Ở người pH máu khoảng 7,35-7,45 Câu 25: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1,F2,F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, Câu 26: Trong trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ, gen trội trội hoàn toàn phép lai ♂AaBbCcDd EE x ♀AaBbccDdEe Tính tỷ lệ kiểu gen chứa alen trội hệ lai (F1) là: A 35/128 B 56/256 C 16/256 D 70/256 Câu 27: Một dị hợp tử cặp gen, gen quy định tính trạng, gen trội hồn tồn, phân li độc lập Khi tự thụ phấn Xác định tỉ lệ đời có kiểu gen chứa cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp A 4,6875% B 3,125% C.18,75% D 6,25% Câu 28: Bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường di truyền theo quy luật Menden người đàn ông có em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh Biết em chồng anh vợ bị Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo bệnh ra, bên vợ chồng khơng khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh người bị bệnh A 1/81 B 1/9 C 1/36 D 1/16 Câu 29: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đảo đoạn hai chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến chuyển đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể lại bình thường Trong tổng số giao tử sinh ra, giao tử chứa đột biến đoạn đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/2 C 3/4 D 1/8 Câu 30: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 1600 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 0,5% B 1% C 0,25% D 2,5% Câu 31: Tìm số phát biểu đúng: (1) Lồi muỗi tạo nhờ đột biến đảo đoạn (2) Sử dụng dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền (3) Chuyển đoạn làm cho gen alen NST (4) Đột biến đoạn làm cân hệ gen (5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động gen A B C D Câu 32: Q trình nhân đơi ADN có đặc điểm: Ở sinh vật nhân sơ qua lần nhân đôi tạo hai ADN có chiều dài ADN mẹ Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch Q trình tự nhân đơi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Số phương án là: A B C D Câu 33: Ở loài thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Có thể đột biến số lượng NST kí hiệu từ (1) đến (9) Bộ NST thể đột biến sau: (1) có 22 NST (2) có 25 NST (3) có 12 NST (4) có 15 NST (5) có 21 NST (6) có NST (7) có 11 NST (8) có 35 NST (9) có 18 NST Trong thể đột biến nói trên, đột biến thuộc loại lệch bội cặp NST? A B C.5 D Câu 34: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E coli có phát biểu sau sai? 1.Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac 2.Gen điều hòa gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi 3.Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) không phiên mã 4.Khi gen cấu trúc A gen cấu trúc z phiên mã 10 lần gen cấu trúc Y phiên mã 10 lần A B C D Câu 35: Một loài thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cặp nhiễm sắc thể Cá thể Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cá thể 2 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 3 3 3 FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (1) Cá thể 2: thể ba (2n+1) có cặp thừa NST (2) Cá thể 1: thể (2n - 1) có cặp thiếu NST (3) Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) (4) Cá thể 4: thể tứ bội (4n) A B C D Câu 36: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp; màu hoa tính trạng gen khác nhóm gen liên kết với gen quy định chiều cao, hoa đỏ trội hồn tồn so với hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết đời F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình sau đây? I thấp, đỏ: thấp, vàng II thấp, đỏ: thấp, vàng III thấp, đỏ: thấp, vàng IV thấp, đỏ: thấp, vàng V cao, đỏ: thấp, vàng VI 11 thấp, đỏ: thấp, vàng VII 11 thấp, vàng: thấp, đỏ VIII 100% thấp, đỏ A I, IV, VI, VIII B I, II, IV, VII C I, III, VII, VIII D II, IV, V, VIII Câu 37: Giả sử Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =10 Xét cặp gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 189 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 58 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 30 loại kiểu gen A B C D Câu 38: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng consisin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với tứ bội thân thấp, hoa trắng thu F2 Cho phát biểu sau đây: Theo lí thuyết, đời loại kiểu gen AaaaBBbb F2 có tỉ lệ 1/9 Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 : 25:5:5:1 Số kiểu gen F2 = 8, Số kiểu hình F2 = Cho Phép lai P: BB × bb, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 là: 77 hoa đỏ: hoa trắng Số đáp án : A B C D Câu 39: Ở loài sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306nm có 2338 liên kết hiđrô, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G = X = 538; A = T =362 (3) Gen a có A = T = 360; G = X = 540 (4) Đây dạng đột biến cặp A – T Số kết luận A.1 B.2 C.4 D.3 Câu 40: Quá trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số số tạo tối đa 512 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 16 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đoán sau đúng? (1) Cây B có NST 2n = 14 (2) Tế bào M kì sau q trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có NST lệch bội (2n+1) (4) Cây A thể nhiễm A.4 B.2 C.1 D.3 FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang ... sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính A 11nm B 30nm C 300nm D 700nm Câu 18: Giới nguyên sinh bao gồm A tảo, nấm, động vật nguyên sinh B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh. .. https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo bệnh ra, bên vợ chồng khơng khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh người bị bệnh A... https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (1) Cá thể 2: thể ba (2n+1) có cặp thừa NST (2) Cá thể 1: thể (2n - 1) có cặp thi u NST (3) Cá thể
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (214) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (214)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay