ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (212)

39 3 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 MỤC LỤC PHẦN I ĐỀ BÀI QUY LUẬT PHÂN LI (MEN ĐEN) BÀI QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP (MEN ĐEN) BÀI QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT (MOOC GAN) 10 BÀI PHÂN LI ĐỘC LẬP HOẶC DI TRUYỀN LIÊN KẾT 18 BÀI TƢƠNG TÁC GEN 20 BÀI DI TRUYỀN GIỚI TÍNH 28 BÀI DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT 36 BÀI ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG ĐẾN BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN 37 PHẦN II ĐÁP ÁN 39 https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 1/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế https://www.facebook.com/phantan.thien SĐT: 0961.55.19.19 Trang 2/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 PHẦN I ĐỀ BÀI QUY LUẬT PHÂN LI (MEN ĐEN) Câu (ĐH 2009): Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao, thu đƣợc F1 gồm 900 thân cao 299 thân thấp Tính theo lí thuyết, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn thân cao so với tổng số F1 1 A B C D 4 Câu (ĐH 2009): Kiểu gen cá chép không vảy Aa, cá chép có vảy aa Kiểu gen AA làm trứng khơng nở Tính theo lí thuyết, phép lai cá chép không vảy cho tỉ lệ kiểu hình đời A l cá chép khơng vảy : cá chép có vảy B cá chép không vảy : l cá chép có vảy C 100% cá chép khơng vảy D cá chép khơng vảy : l cá chép có vảy Câu (CĐ 2011): Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Cho (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu đƣợc F1; tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu đƣợc F2 Biết khơng có đột biến xảy ra, số đƣợc tạo F tự thụ phấn tƣơng đƣơng Tính theo lí thuyết, có kiểu hình hoa đỏ F2 chiếm tỉ lệ A 37,5% B 50,0% C 75,0% D 62,5% Câu (ĐH 2011): Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Dùng cơnsixin xử lí hạt lƣỡng bội (P), sau đem gieo hạt thu đƣợc F1 Chọn ngẫu nhiên hai F1 cho giao phấn với nhau, thu đƣợc F2 gồm 1190 đỏ 108 vàng Cho biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen F2 A AAA : AAa : Aaa : aaa B AAA : AAa : Aaa : aaa C AAA : AAa : Aaa : aaa D AAA : AAa : Aaa : aaa Câu (CĐ 2012): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng (P), thu đƣợc F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 Tính theo lí thuyết, số hoa đỏ F2, chủng chiếm tỉ lệ A B C D 3 4 Câu (CĐ 2013): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu đƣợc F1 gồm 75% thân cao 25% thân thấp Cho tất thân cao F1 giao phấn với thân thấp Theo lí thuyết, thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân thấp : thân cao B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu (ĐH 2013): Ở loài động vật, xét gen nhiễm sắc thể thƣờng có alen, alen A trội hồn toàn so với alen đột biến a Giả sử phép lai, tổng số giao tử đực, giao tử mang alen a chiếm 5%; Trong tổng số giao tử cái, giao tử mang alen a chiếm 10% Theo lí thuyết, tổng số cá thể mang alen đột biến đời con, thể đột biến chiếm tỉ lệ A 85,5% B 3,45% C 0,5% D 90,5% Câu (ĐH 2013): Ở lồi thực vật, lơcut gen quy định màu sắc gồm alen, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu đƣợc F1 Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trƣờng Dự đốn sau nói kiểu hình F1? A Trên F1 có hai loại quả, có 50% số đỏ 50% số vàng B Trên F1 có hai loại quả, có 75% số đỏ 25% số vàng C Các F1 có ba loại kiểu hình, có 25% số vàng, 25% số đỏ 50% số có đỏ vàng D Trên F1 có loại quả, đỏ vàng Câu (ĐH 2013): Ở loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm nhiễm sắc thể thƣờng có alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn Cho đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với cánh ngắn (P), thu đƣợc F1 gồm 75% số cánh dài, https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 3/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 25% số cánh ngắn Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, F2 số cánh ngắn chiếm tỉ lệ 25 39 A B C D 64 64 Câu 10 (ĐH 2014): Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho hai có kiểu hình khác giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu đƣợc F2 gồm 56,25% hoa trắng 43,75% hoa đỏ Biết không xảy đột biến, tổng số thu đƣợc F2, số hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ A 12,5% B 37,5% C 18,55% D 25% Câu 11 (ĐH 2015): Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu di truyền tính trạng số lồi cá cảnh, cơng thức lai sau đƣợc nhóm học sinh bố trí sai? A Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ B Cá mún mắt đỏ × cá kiếm mắt đen C Cá kiếm mắt đen × cá kiếm mắt đỏ D Cá khổng tƣớc có chấm màu × cá khổng tƣớc khơng có chấm màu Câu 12 (ĐH 2015): Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu đƣợc F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trƣờng Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt đƣợc có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tƣơng tác alen gen A B C D Câu 13 (ĐH 2015): Ở lồi động vật lƣỡng bội, tính trạng màu mắt đƣợc quy định gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng có alen, alen trội trội hoàn toàn Ngƣời ta tiến hành phép lai sau: Tỉ lệ kiểu hình F1 (%) Phép lai Kiểu hình P Đỏ Vàng Nâu Trắng Cá thể mắt đỏ x cá thể mắt nâu 25 25 50 Cá thể mắt vàng x cá thể mắt vàng 75 25 Biết không xảy đột biến Cho cá thể mắt nâu (P) phép lai giao phối với hai cá thể mắt vàng (P) phép lai Theo lí thuyết, kiểu hình đời A 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng B 100% cá thể mắt nâu C 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng D 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng Câu 14 (THPT QG 2016): Từ dòng hoa đỏ (D), phƣơng pháp gây đột biến chọn lọc, nhà khoa học tạo đƣợc hai dòng hoa trắng chủng (dòng dòng 2) Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trƣờng Trong dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Cho dòng dòng giao phấn với dòng D, phép lai cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : kiểu hình hoa trắng dòng dòng alen đột biến gen quy định (2) Cho dòng giao phấn với dòng 2, thu đƣợc đời có tồn hoa đỏ tính trạng màu hoa gen không alen quy định dòng bị đột biến gen khác (3) Cho dòng D lần lƣợt giao phấn với dòng dòng 2, thu đƣợc đời gồm tồn hoa đỏ kiểu hình hoa đỏ dòng D alen trội quy định (4) Nếu cho dòng dòng tự thụ phấn thu đƣợc đời gồm tồn hoa trắng A B C D https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 4/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu 15 (THPT QG 2016): Ở loài thú, màu lông đƣợc quy định gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng có alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám alen Cw quy định lông trắng Trong alen Cb trội hồn tồn so với alen Cy, Cg Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw Tiến hành phép lai để tạo đời Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình (3) Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lông vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lông đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có loại kiểu gen A B C D Câu 16 (M 2017 L2): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có thân cao thân thấp? A Aa × Aa B Aa × AA C AA × aa D aa × aa Câu 17 (M 2017 L2): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp (P), thu đƣợc F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu đƣợc F2 Cho F2 tự thụ phấn, thu đƣợc F3 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 18 (M 2017 L3): Một loài thực vật lƣỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng Giao phấn thân cao với thân thấp, thu đƣợc F1 gồm 50% thân cao; 50% thân thấp Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, thân cao F2, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ A B C D 16 Câu 19 (THPT QG 2018): Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thƣờng quy định Thực hai phép lai, thu đƣợc kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt đỏ đƣợc quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đƣợc đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Câu 20 (THPH QG 2018): Một loài động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thƣờng quy định Thực hai phép lai, thu đƣợc kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 5/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 I Ở lồi này, kiểu hình mắt nâu đƣợc quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai cho đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đƣợc đời có 75% số cá thể mắt đỏ A B C D BÀI QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP (MEN ĐEN) Câu (CĐ 2009): Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, gen phân li độc lập Cơ thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn, F1 thu đƣợc tổng số 240 hạt Tính theo lí thuyết, số hạt dị hợp tử cặp gen F1 A 30 B 50 C 60 D 76 Câu (CĐ 2009): Lai hai cà tím có kiểu gen AaBB Aabb với Biết rằng, cặp gen A, a nằm cặp nhiễm sắc thể số 2, gặp gen B, b nằm cặp nhiễm sắc thể số Do xảy đột biến giảm phân nên tạo lai thể ba cặp nhiễm sắc thể số Các kiểu gen sau kiểu gen thể ba đƣợc tạo từ phép lai trên? A AAaBb AaaBb B Aaabb AaaBB C AaaBb AAAbb D AAaBb AAAbb Câu (CĐ 2009): Ở đậu Hà Lan, gen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh; gen B qui định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt nhăn Hai cặp gen phân li độc lập Cho giao phấn hạt vàng, trơn với hạt xanh, trơn F1 thu đƣợc 120 hạt vàng, trơn; 40 hạt vàng, nhăn; 120 hạt xanh, trơn; 40 hạt xanh, nhăn Tỉ lệ hạt xanh, trơn có kiểu gen đồng hợp tổng số hạt xanh, trơn F1 1 A B C D Câu (ĐH 2009): Trong trƣờng hợp giảm phân thụ tinh bình thƣờng, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 27 81 27 A B C D 64 256 64 256 Câu (CĐ 2010): Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: : : : : : 1? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C aaBb × AaBb D Aabb × AAbb Câu (CĐ 2010): Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau tạo đời có loại kiểu gen loại kiểu hình? A AaBbDd × aabbDD B AaBbdd × AabbDd C AaBbDd × aabbdd D AaBbDd × AaBbDD Câu (CĐ 2010): Ở loài thực vật, ngƣời ta tiến hành phép lai sau: (1) AaBbDd × AaBbDd (2) AaBBDd × AaBBDd (3) AABBDd × AAbbDd (4) AaBBDd × AaBbDD Các phép lai tạo lai có kiểu gen dị hợp ba cặp gen A (2) (4) B (2) (3) C (1) (3) D (1) (4) Câu (ĐH 2010): Cho lƣỡng bội dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn Biết gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đƣợc đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen số cá thể có kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ lần lƣợt A 50% 25% B 25% 50% C 25% 25% D 50% 50% Câu (ĐH 2010): Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 9 27 A B C D 64 128 128 256 https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 6/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu 10 (CĐ 2011): Giả sử khơng có đột biến xảy ra, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe × aaBbddEE cho đời có kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ A 12,50% B 6,25% C 18,75% D 37,50% Câu 11 (CĐ 2011): Tính theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen : 1? A AABbDd × AaBBDd B AabbDD × AABBdd C AaBbdd × AaBBDD D AaBBDD × aaBbDD Câu 12 (CĐ 2011): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb × Aabb cho đời có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ A 37,50% B 56,25% C 6,25% D 18,75% Câu 13 (ĐH 2011): Cho biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh ngƣời có alen trội cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbDd 27 15 A B C D 64 16 64 32 Câu 14 (ĐH 2011): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Trong phép lai, ngƣời ta thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B: 3aaB- :1A-bb : 1aabb Phép lai sau phù hợp với kết trên? A AaBb × aaBb B AaBb × Aabb C Aabb × aaBb D AaBb × AaBb Câu 15 (CĐ 2012): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDdEe × AabbDdee cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 81 27 A B C D 128 64 32 256 Câu 16 (CĐ 2012): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Theo lí thuyết, phép lai: AaBb × aaBb cho đời có kiểu hình thân cao, đỏ chiếm tỉ lệ A 56,25% B 12,5% C 37,5% D 18,75% Câu 17 (CĐ 2012): Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình thƣờng; giảm phân II diễn bình thƣờng Ở thể có kiểu gen AABb, trình giảm phân diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, phép lai: ♀AABb × ♂AaBb cho đời có tối đa loại kiểu gen? A B 12 C D Câu 18 (CĐ 2012): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1? A Aabb × aaBb B AaBB × aaBb C AaBb × aaBb D AaBb × AaBb Câu 19 (CĐ 2012): Cho biết trình giảm phân thụ tinh diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDd × AaBbDd cho đời có kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 25% C 12,5% D 6,25% Câu 20 (ĐH 2012): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen phân li độc lập Cho hai đậu (P) giao phấn với thu đƣợc F1 gồm 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân thấp, hoa đỏ; 12,5% thân cao, hoa trắng 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen F1 là: A 3:1:1:1:1:1 B 3:3:1:1 C 2:2:1:1:1:1 D 1:1:1:1:1:1:1:1 Câu 21 (ĐH 2012): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? A Aabb × AaBb AaBb × AaBb B Aabb × aabb Aa × aa C Aabb × aaBb AaBb × aabb D Aabb × aaBb Aa × aa https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 7/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu 22 (ĐH 2012): Ở loài thực vật lƣỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu đƣợc F1 gồm loại kiểu hình Cho P giao phấn với hai khác nhau: - Với thứ nhất, thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 - Với thứ hai, thu đƣợc đời có loại kiểu hình Biết không xảy đột biến cá thể có sức sống nhƣ Kiểu gen P, thứ thứ hai lần lƣợt là: A AaBb, Aabb, AABB B AaBb, aaBb, AABb C AaBb, aabb, AABB D AaBb, aabb, AaBB Câu 23 (CĐ 2013): Ở loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aaBbdd Trong trình giảm phân thể cái, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thƣờng; Cơ thể đực giảm phân bình thƣờng Theo lí thuyết, đời có tối đa loại kiểu gen gen trên? A B C D Câu 24 (CĐ 2013): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời có A 12 loại kiểu gen loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 25 (CĐ 2013): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Xét phép lai sau: (1) AaBb x aabb (2) aaBb x AaBB (3) aaBb x aaBb (4) AABb x AaBb (5) AaBb x AaBB (6) AaBb x aaBb (7) AAbb x aaBb (8) Aabb x aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 26 (ĐH 2013): Cho phép lai tứ bội sau đây: (1) AAaaBBbb × AAAABBBb (2) AaaaBBBB × AaaaBBbb (3)AaaaBBbb × AAAaBbbb (4) AAAaBbbb × AAAABBBb (5) AAAaBBbb × Aaaabbbb (6) AAaaBBbb × AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lƣỡng bội có khả thụ tinh bình thƣờng Theo lí thuyết, phép lai trên, phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 A (2) (4) B (3) (6) C (1) (5) D (2) (5) Câu 27 (ĐH 2013): Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb Giả sử q trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thƣờng; thể giảm phân bình thƣờng Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lƣỡng bội loại hợp tử lệch bội? A 12 B 12 C D 12 Câu 28 (CĐ 2014): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng khác Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau, có phép lai cho đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? (1) AaBb x Aabb (2) AaBB x aaBb (3) Aabb x aaBb (4) aaBb x aaBb A B C D Câu 29 (CĐ 2014): Ở loài động vật, xét cặp gen A, a; B, b D, d nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng Theo lí thuyết, có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen quy định kiểu hình A-B-D-? A B C D Câu 30 (ĐH 2014): Cho phép lai P: ♀AaBbDd x ♂AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thƣờng Quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen? A 56 B 42 C 18 D 24 https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 8/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu 31 (THPT QG 2016): Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có hai alen Cho hai (P) chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu đƣợc F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trƣờng Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 32 (THPT QG 2016): Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AaBb × aabb B Aabb × Aabb C AaBB × aabb D AaBb × AaBb Câu 33 (M 2017 L2): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm 448 cây, có 112 thân thấp, dài Biết không xảy đột biến Trong phép lai sau đây, có phép lai phù hợp với kết trên? I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A B C D Câu 34 (M 2017 L3): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số cá thể mang kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm 12,5%? A AaBb x AaBb B Aabb x aaBb C AaBb x Aabb D AaBb x aaBB Câu 35 (THPT QG 2017): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội khơng hồn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu đƣợc F1 gồm 100% thân cao, hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng B Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, số chủng chiếm 25% C F2 có 18,75% số thân cao, hoa trắng D F2 có 12,5% số thân thấp, hoa hồng Câu 36 (THPT QG 2017): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội khơng hồn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu đƣợc F1 gồm 100% thân cao, hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất lấy đƣợc chủng B F2 có 6,25% số thân thấp, hoa trắng C F2 có loại kiểu gen loại kiểu hình D F2 có 18,75% số thân cao, hoa đỏ Câu 37 (THPT QG 2017): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu đƣợc F1 gồm 100% thân cao, hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Tất thân thấp, hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp tử B F2 có 37,5% số thân cao, hoa hồng C F2 có 12,5% số thân thấp, hoa hồng D F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa hồng Câu 38 (THPT QG 2017): Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thƣờng thể có kiểu gen Aabb tạo loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ A 50% B 12,5% C 75% D 25% Câu 39 (THPT QG 2017): Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: : : : : : 1? https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 9/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 I AaBbdd × AABBDD II AaBBDD × AABbDD III Aabbdd × AaBbdd IV AaBbdd × aaBbdd V AaBbDD × AABbdd VI AaBBdd × AabbDD A B C D Câu 40 (M 2018): Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu đƣợc F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 là: A : : : B : : C 19 : 19 : : D : : : Câu 41 (M 2018): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở loài có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu đƣợc đời có số thân cao, hoa trắng chiếm 75% III Cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu đƣợc đời có loại kiểu hình số thân cao, hoa trắng đời chiếm 18,75% IV Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đƣợc đời có loại kiểu hình A B C D BÀI QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT (MOOC GAN) Câu (CĐ 2009): Ở loài thực vật, tính trạng thân cao trội hồn tồn so với thân thấp, hình cầu trội hồn tồn so với hình lê Các gen quy định chiều cao hình dạng nằm nhiễm sắc thể cách 20 centimoocgan (cM) Cho chủng thân cao, trình cầu lai với thân thấp, hình lê, F1 thu đƣợc 100% thân cao, hình cầu Cho F1 lai với thân thấp, hình lê, F2 thu đƣợc loại kiểu hình, cao, hình lê chiếm tỉ lệ A 40% B 25% C 10% D 50% Câu (CĐ 2009): Cho biết gen qui định tính trạng, gen trội trội hồn tồn, khoảng cách tƣơng đối gen nhiễm sắc thể 12 centimoocgan (cM) Phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình đời 1:1 ? A Ab ab x aB ab B AB Ab x ab Ab Câu (CĐ 2010): Một cá thể có kiểu gen C Ab aB x aB ab D AB AB x ab aB AB DE , biết khoảng cách gen A gen B 40 ab DE cM Các tế bào sinh tinh cá thể giảm phân bình thƣờng hình thành giao tử, theo lí thuyết, số loại giao tử đƣợc tạo ra, loại giao tử ab DE chiếm tỉ lệ A 40% B 20% C 15% D 30% Câu (CĐ 2010): Ở loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hồn tồn so với alen quy định hạt chín muộn Cho có kiểu gen giống dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, đời thu đƣợc 4000 cây, có 160 có kiểu hình hạt tròn, chín muộn Biết khơng có đột biến xảy ra, q trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Theo lí thuyết, số có kiểu hình hạt dài, chín sớm đời A 3840 B 840 C 2160 D 2000 Câu (CĐ 2010): Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng cách 17 cM Lai hai cá thể ruồi giấm chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu đƣợc F1 Cho ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài F2 chiếm tỉ lệ A 41,5% B 56,25% C 50% D 64,37% Câu (ĐH 2010): Lai hai cá thể dị hơp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đƣợc đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai không đúng? https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 10/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB (1) Kiểu gen (P) Dd ab (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 31 (M 2017 L1): Ở loài thực vật, màu hoa đƣợc quy định hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập; Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Biết không xảy đột biến khơng tính phép lai thuận nghịch Theo lí thuyết, có phép lai hai có kiểu hình khác cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A B C D Câu 32 (M 2017 L2): Ở lồi động vật, tính trạng màu lông hai cặp gen (A, a ; B, b) quy định Khi kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A B cho lơng nâu; kiểu gen có loại alen trội (A B) khơng có alen trội cho lông trắng Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời có số lơng nâu, chân cao chiếm tỉ lệ A 3,125% B 28,125% C 42,1875% D 9,375% Câu 33 (M 2017 L3): Một loài thực vật, hai cặp gen A, a B, b quy định chiều cao cây; kiểu gen có loại alen trội A B cho thân cao, kiểu gen lại cho thân thấp Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho (P) tự thụ phấn, thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd I Kiểu gen P là: Aa bD II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng III F1 có loại kiểu gen IV F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 34 (M 2017 L3): Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định tròn II Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài III Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu đƣợc F3 có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 IV Cho tất dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 dẹt : 64 tròn : dài A B C D Câu 35 (THPT QG 2017): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Tính trạng chiều cao gen có alen D, d quy định Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa hồng, thân cao : hoa hồng, thân thấp : hoa trắng, thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao? A B C D Câu 36 (THPT QG 2017): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 25/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 2/3 II Các hoa đỏ khơng chủng F2 có loại kiểu gen III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu đƣợc F3 có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 37 (THPT QG 2017): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Trong tổng số hoa hồng F2, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu đƣợc F3 có số 10 hoa hồng chiếm tỉ lệ 27 A B C D Câu 38 (THPT QG 2017): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Trong tổng số hoa đỏ F2, số không chủng chiếm tỉ lệ III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu đƣợc F3 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 39 (THPT QG 2017): Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các hoa hồng chủng F2 có loại kiểu gen II Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng IV Cho F1 giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đƣợc đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 40 (THPT QG 2017): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Kiểu gen có hai loại alen A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen khác cho kiểu hình hoa trắng Alen D quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen d quy định xẻ thùy Phép lai P: AaBbDd × aaBbDd, thu đƣợc F1 Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 26/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 A F1 có loại kiểu gen đồng hợp tử quy định kiểu hình hoa trắng, xẻ thùy B F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, xẻ thùy C F1 có 46,875% số hoa trắng, nguyên D F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, nguyên Câu 41 (M 2018): Một loài thực vật, chiều cao cặp gen A, a B, b quy định; màu hoa cặp gen D, d quy định Cho P tự thụ phấn, thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P dị hợp tử cặp gen xét II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng III Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa vàng F1, xác suất lấy đƣợc chủng IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa vàng F1, xác suất lấy đƣợc dị hợp tử cặp gen A B C D Câu 42 (THPT QG 2018): Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đƣợc đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đƣợc đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc đời có 75% số hoa đỏ A B C D Câu 43 (THPT QG 2018): Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD I Kiểu gen P AA x aa bD Bd II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D Câu 44 (THPT QG 2018): Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu đƣợc F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết khơng xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? bd BD I Kiểu gen P AA x aa BD bd II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 27/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D Câu 45 (THPT QG 2018): Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prôtêin hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có số loại kiểu hình khác II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đƣợc đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đƣợc đời có loại kiểu hình IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đƣợc đời có 50% số hoa đỏ A B C D BÀI DI TRUYỀN GIỚI TÍNH Câu (CĐ 2009): Trong trƣờng hợp gen quy định tính trạng, kết lai thuận lai nghịch khác hai giới, tính trạng lặn xuất giới dị giao tử (XY) nhiều giới đồng giao tử (XX) tính trạng đƣợc quy định gen A Nằm nhiễm sắc thể (ngoài nhân) B Trên nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tƣơng ứng Y C Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, khơng có alen tƣơng ứng X D Trên nhiễm sắc thể thƣờng Câu (CĐ 2009): Ở ngƣời, bệnh máu khó đơng bệnh mù màu đỏ-xanh lục hai gen lặn (a,b) nằm nhiễm sắc thể X , khơng có alen tƣơng ứng Y quy định Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục khơng bị bệnh máu khó đơng lấy chồng bị bệnh máu khó đơng khơng bị bệnh mù màu đỏ-xanh lục Phát biểu sau đứa cặp vợ chồng ? A Tất trai họ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục B Tất trai họ mắc bệnh máu khó đơng C Tất gái họ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục D Tất gái họ mắc bệnh máu khó đông Câu (CĐ 2009): Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Phép lai sau tạo đời nhiều loại kiểu gen kiểu hình ? A AaBb x AaBb B AaXBXB x AaXbY C Ab Ab x aB aB D AaXBXb x AaXbY Câu (ĐH 2009): Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tƣơng ứng Y Phép lai: AB D d AB D X X x X Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt ab ab đỏ chiếm tỉ lệ 15% Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A 5% B 7,5% C 15% D 2,5% Câu (CĐ 2010): Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Trong trƣờng hợp khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu hình nhất? A AaBbDd × AaBbDd C Ab AB Dd x dd ab aB https://www.facebook.com/phantan.thien AB DE x ab dE Ab D d D X X x aB B AB DE ab dE AB D X Y ab Trang 28/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu (CĐ 2010): Ở ngƣời, gen B quy định mắt nhìn màu bình thƣờng trội hồn tồn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tƣơng ứng Y Một cặp vợ chồng sinh đƣợc gái bị mù màu trai mắt nhìn màu bình thƣờng Biết khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen cặp vợ chồng A XBXb × XbY B XBXB × XbY C XbXb × XBY D XBXb × XBY Câu (CĐ 2010): Ở ngƣời, gen A quy định da bình thƣờng trội hồn tồn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng; gen B quy định mắt nhìn màu bình thƣờng trội hồn tồn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tƣơng ứng Y Biết khơng có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ sau sinh ngƣời trai mắc đồng thời hai bệnh trên? A AAXBXB × AaXbY B AAXBXb × aaXBY C AAXbXb × AaXBY D AaXBXb × AaXBY Câu (CĐ 2010): Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen gồm alen quy định Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm mắt đỏ, thu đƣợc F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ Cho ruồi giấm hệ F1 giao phối tự với thu đƣợc F2 có tỉ lệ kiểu hình: mắt đỏ : mắt trắng, ruồi giấm mắt trắng tồn ruồi đực Cho ruồi giấm mắt đỏ có kiểu gen dị hợp F2 giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ thu đƣợc F3 Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, tổng số ruồi giấm thu đƣợc F3, ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 25% B 50% C 75% D 100% Câu (ĐH 2010): Trong trƣờng hợp khơng có đột biến xảy ra, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen A AaBb  AaBb C B AB AB x ab ab AB Ab DD x dd ab ab D XAXABb  XaYBb Câu 10 (ĐH 2010): Ở ngƣời, alen A quy định mắt nhìn màu bình thƣờng trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục Gen nằm đoạn khơng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Trong gia đình, ngƣời bố có mắt nhìn màu bình thƣờng, ngƣời mẹ bị mù màu, sinh ngƣời trai thứ có mắt nhìn màu bình thƣờng, ngƣời trai thứ hai bị mù màu Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, trình giảm phân mẹ diễn bình thƣờng Kiểu gen hai ngƣời trai lần lƣợt kiểu gen sau ? A XAXAY, XaXaY B XaY, XAY C XAXAY, XaY D XAXaY, XaY Câu 11 (ĐH 2010): Trong quần thể lồi lƣỡng bội, xét gen có hai alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen gen Tính theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen 1: 1? A Aa  aa B XAXa  XAY C AA  Aa D XAXA  XaY Câu 12 (ĐH 2010): Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma B Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, cái; có gen quy định tính trạng thƣờng C Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tƣơng đồng, giống giới đực giới D Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Câu 13 (CĐ 2011): Giả sử gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai sau đây, phép lai cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình giống với tỉ lệ phân li kiểu gen A AaXBXb × AaXbY B Aabb × aaBb C Ab AB x ab ab D XAXa × XAY Câu 14 (CĐ 2011): Ở ngƣời, alen m quy định bệnh mù màu (đỏ lục), alen trội tƣơng ứng M quy định mắt nhìn màu bình thƣờng, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng khơng tƣơng đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y Alen a quy định bệnh bạch tạng, alen trội tƣơng ứng A quy định https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 29/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 da bình thƣờng, gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng Trong trƣờng hợp khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cặp vợ chồng có kiểu gen sau sinh mắc hai bệnh trên? A AaXMXm × AAXmY B AaXMXM × AAXmY C AaXmXm × AaXMY D AaXmXm × AAXMY Câu 15 (CĐ 2011): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Tính theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng? A XAXA × XaY B XAXa × XAY C XaXa × XAY D XAXa × XaY Câu 16 (CĐ 2011): Ở lồi động vật, alen A quy định lơng vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng khơng tƣơng đồng với nhiễm sắc thể giới tính Y Tính theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 50% lơng trắng : 50% lơng vằn? A XaY × XAXA B XAY × XAXa C XAY × XaXa D XaY × XaXa Câu 17 (ĐH 2011): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Trong trƣờng hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XAXA × XaY B XAXa × XaY C XAXa × XAY D XaXa × XAY Câu 18 (ĐH 2011): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thƣờng Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu đƣợc F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 A 45,0% B 30,0% C 60,0% D 7,5% Câu 19 (ĐH 2011): Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX eD X dE xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, d tỉ lệ loại giao tử ab X e đƣợc tạo từ thể A 5,0% B 7,5% C 2,5% D 10,0% Câu 20 (ĐH 2011): Ở gà, alen A quy định tính trạng lơng vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng lơng nâu Cho gà mái lơng vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu đƣợc F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lông vằn : gà lông nâu Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ gà lơng vằn : gà lông nâu Phép lai (P) sau phù hợp với kết trên? A XAXa × XaY B XaXa × XAY C AA × aa D Aa × aa Câu 21 (CĐ 2012): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Theo lí thuyết, phép lai: Ab D Ab X Yx aB ab XDXd cho đời có tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A 12,5% B 6,25% C 18,75% D 25% Câu 22 (CĐ 2012): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai: X AXa × XAY cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng B ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng C ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi mắt trắng D ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ Câu 23 (ĐH 2012): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: https://www.facebook.com/phantan.thien AB D d AB D X X x X Y ab ab Trang 30/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 thu đƣợc F1 Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A 1,25% B 3,75% C 2,5% D 7,5% Câu 24 (ĐH 2012): Khi nói nhiễm sắc thể giới tính ngƣời, phát biểu sau đúng? A Trên vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen B Trên vùng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen C Trên vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tƣơng ứng nhiễm sắc thể Y Câu 25 (ĐH 2012): Ở ngƣời, xét gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng có hai alen: alen A khơng gây bệnh trội hồn tồn so với alen a gây bệnh Một ngƣời phụ nữ bình thƣờng nhƣng có em trai bị bệnh kết với ngƣời đàn ơng bình thƣờng nhƣng có em gái bị bệnh Xác suất để đầu lòng cặp vợ chồng không bị bệnh bao nhiêu? Biết ngƣời khác hai gia đình không bị bệnh A B C D 9 Câu 26 (ĐH 2012): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến nhƣng xảy hoán vị gen bố mẹ Theo lí thuyết, phép lai P: BD A a BD X X x bd bD XaY cho đời có số loại kiểu gen kiểu hình tối đa A 24 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình Câu 27 (CĐ 2013): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: AB D d AB X X  ab ab XDY, thu đƣợc F1 Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Câu 28 (CĐ 2013): Khi nói di truyền gen lặn nằm vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X ngƣời, trƣờng hợp khơng có đột biến, phát biểu sau không đúng? A Ở nữ giới, tế bào sinh dƣỡng gen tồn thành cặp alen B Gen bố di truyền cho gái mà không di truyền cho trai C Tỉ lệ ngƣời mang kiểu hình lặn nam giới cao nữ giới D Gen mẹ di truyền cho trai mà không di truyền cho gái Câu 29 (CĐ 2013): Ở tằm, tính trạng màu sắc trứng gen có alen nằm đoạn khơng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen A quy định trứng màu sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm Ngƣời ta dựa vào kết phép lai sau để phân biết đƣợc tằm đực tằm từ giai đoạn trứng? A XAXa x XaY B XaXa x XAY C XAXA x XaY D XAXa x XAY Câu 30 (ĐH 2013): Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu đƣợc F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng Cho F1 giao phối tự với thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, tổng số ruồi F2, ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 6,25% B 75% C 18,75% D 31,25% Câu 31 (ĐH 2013): Ở lồi động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lơng hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D AB D d Ab quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P: ♀ X X x♂ ab aB d X Y thu đƣợc F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 31/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 1% Biết trình giảm phân khơng xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen hai giới với tần số nhƣ Theo lí thuyết, số cá thể lơng xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ A 8,5% B 2% C 10% D 17% Câu 32 (ĐH 2013): Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen, alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông không vằn Gen quy định chiều cao chân nằm nhiễm sắc thể thƣờng có alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp Cho gà trống lông vằn, chân thấp chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao chủng thu đƣợc F1 Cho F1 giao phối với để tạo F2 Dự đốn sau kiểu hình F2 đúng? A Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp B Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao C Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao D Tất gà lông không vằn, chân cao gà trống Câu 33 (ĐH 2014): Ở gà, alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen nằm vùng khơng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu đƣợc F1; Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 Biết không xảy đột biến, kết luận sau đúng? A F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ lông vằn : lông không vằn B F1 tồn gà lơng vằn C Nếu cho gà mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lông vằn F1 thu đƣợc đời gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn 50% gà mái lơng vằn D F2 có loại kiểu gen Câu 34 (ĐH 2014): Ở loài động vật, xét gen có hai alen nằm vùng khơng tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng(P), thu đƣợc F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ vảy đỏ : vảy trắng, tất vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trƣờng Dựa vào kết trên, dự đốn sau đúng? A F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen : : B Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỉ lệ 25% C Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiêu F3 đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75% D Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5% AB D d Ab d Câu 35 (ĐH 2015): Cho phép lai P: X X x X Y, thu đƣợc F1 Trong tổng số cá thể F1, số ab aB cá thể không mang alen trội gen chiếm 3% Biết không xảy đột biến nhƣng xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, F1 số cá thể mang alen trội gen chiếm tỉ lệ A 22% B 28% C 32% D 46% Câu 36 (ĐH 2015): Ở loài động vật, xét phép lai sau: Phép lai 1: (P) XAXA × XaY Phép lai 2: (P) XaXa× XAY Phép lai 3: (P) Dd × Dd Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến; phép lai tạo F1, cá thể F1 phép lai ngẫu phối với tạo F2 Theo lí thuyết, phép lai (P) có: (1) phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới (2) phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn (3) phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới (4) phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Câu 37 (ĐH 2015): Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng lai với đực cánh trắng chủng (P), thu đƣợc F1 toàn cánh đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đƣợc Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 32/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ A B C D Câu 38 (THPT QG 2016): Cho ruồi giấm mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu đƣợc F1 toàn ruồi mắt đỏ Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng, tất ruồi mắt trắng ruồi đực Cho biết tính trạng màu mắt ruồi giấm gen có hai alen quy định Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu đƣợc F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : B Ở hệ P, ruồi mắt đỏ có hai loại kiểu gen C Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu đƣợc F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25% D Ở F2 có loại kiểu gen Câu 39 (M 2017 L1): Ở quần thể sinh vật lƣỡng bội, xét gen có hai alen A a Trong trƣờng hợp không xảy đột biến, trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen thuộc gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA × Aa B Aa × aa C X AX A × XaY D X AX a × XAY Câu 40 (M 2017 L2): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, BD A a không xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen bố mẹ Theo lí thuyết, phép lai X X x bd BD a X Y cho đời có tối đa bD A 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình Câu 41 (M 2017 L3): Một lồi trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: ♂ XDY × ♀ XDXd , tạo F1 Biết không xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, số cá thể thân đen, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm tỉ lệ A 25% B 45% C 20% D 2,5% Câu 42 (M 2017 L3): Màu lơng gà gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Lai gà trống lông trắng với gà mái lông đen (P), thu đƣợc F1 gồm 50% gà trống lông đen 50% gà mái lơng trắng Có dự đốn sau đúng? I Gen quy định màu lông nằm nhiễm sắc thể giới tính II Cho gà F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình giống giới đực giới III Cho gà F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 Cho tất gà F2 giao phối ngẫu nhiên, thu đƣợc F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 13 gà lông đen : gà lông trắng IV Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lơng đen chủng, thu đƣợc đời tồn gà lông đen A B C D Câu 43 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XAXA × XaY B XaXa × XAY C XAXa × XaY D XAXa × XAY Câu 44 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng? A XAXA × XAY B XAXa × XaY C XAXa × XAY D XAXA × XaY Câu 45 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 33/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 A XaXa × XAY B XAXa × XaY C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 46 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XaXa × XAY B XAXa × XAY C XAXA × XaY D XAXa × XaY A a a Câu 47 (THPT QG 2017): Phép lai P: ♀ X X × ♂ X Y, thu đƣợc F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thƣờng; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XAXAY B XAXAXa C XaXaY D XAXaXa Câu 48 (THPT QG 2017): Phép lai P: ♀ XAXa × ♂ XAY, thu đƣợc F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thƣờng; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XAXAXA B XaXaY C XAXAY D XAXAXa Câu 49 (THPT QG 2017): Phép lai P: ♀ XaXa × ♂ XAY, thu đƣợc F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thƣờng; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thƣờng Theo lí thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XAXAXa B XAXAY C XAXaY D XaXaY Câu 50 (THPT QG 2017): Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu đƣợc F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Trong trình phát sinh giao tử đực giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lông thẳng, trắng thu đƣợc đời có số cá thể lông quăn, đen chiếm 50% IV Nếu cho cá thể F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thu đƣợc đời có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5% A B C D Câu 51 (THPT QG 2017): Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu đƣợc F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Trong trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% III Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen IV F2 có 20% số cá thể mang alen trội A B C D Câu 52 (THPT QG 2017): Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu đƣợc F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Q trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen IV Trong tổng số cá thể F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 34/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 A B C D Câu 53 (THPT QG 2017): Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu đƣợc F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Trong q trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III F2 có 20% số cá thể dị hợp tử cặp gen IV Các cá thể có kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen A B C D Câu 54 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy AB D d AB D định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: X X x X Y, thu ab ab đƣợc F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết khơng xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 20 cM III F1 có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ IV F1 có 25% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Câu 55 (THPT QG 2017): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy AB D d AB D định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: X X x X Y, thu ab ab đƣợc F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết khơng xảy đột biến nhƣng xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 28 loại kiểu gen II F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng III F1 có 10% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ IV Khoảng cách gen A gen B 20 cM A B C D AB D d AB D Câu 56 (THPT QG 2017): Phép lai P: ♀ X X x♂ X Y, thu đƣợc F1 Trong tổng số cá ab ab thể F1, số cá thể đực có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm 16,5% Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; khơng xảy đột biến nhƣng xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 40 cM III F1 có 8,5% số cá thể dị hợp tử cặp gen IV F1 có 28% số cá thể có kiểu hình trội tính trạng A B C D AB D d AB D Câu 57 (THPT QG 2017): Phép lai P: ♀ X X x♂ X Y, thu đƣợc F1 Trong tổng số cá ab ab thể F1, số cá thể có kiểu hình trội tính trạng chiếm 33% Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến nhƣng xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 36 loại kiểu gen https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 35/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 II Khoảng cách gen A gen B 20 cM III có 8,5% số cá thể dị hợp tử cặp gen IV F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 58 (M 2018): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XAXa × XAY B XAXA × XaY C XAXa × XaY D XaXa × XAY AB D d Ab D Câu 59 (M 2018): Thực phép lai P: ♀ X X x♂ X Y, thu đƣợc F1 Cho biết gen ab ab quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 40 loại kiểu gen II Nếu tần số hốn vị gen 20% F1 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng III Nếu F1 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng P xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Nếu khơng xảy hốn vị gen F1 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 60 (M 2018): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng Alen D quy h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy h mắt trắng; gen nằm vùng không tƣơng đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi đực ruồi (P) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu đƣợc F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 35% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ II F1 có 10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ III F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A B C D BÀI DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT Câu (ĐH 2009): Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh ngƣời Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bình thƣờng, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh B Nếu mẹ bình thƣờng, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh C Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới D Nếu mẹ bị bệnh, bố khơng bị bệnh họ bị bệnh Câu (ĐH 2012): Ở loài thực vật, tiến hành phép lai thuận nghịch, ngƣời ta thu đƣợc kết nhƣ sau: Phép lai thuận: Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng, thu đƣợc F toàn hoa trắng Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ, thu đƣợc F1 toàn hoa đỏ Lấy hạt phấn F1 phép lai thuận thụ phấn cho F1 phép lai nghịch thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, F2 có A 100% hoa trắng B 100% hoa đỏ C 75% hoa đỏ, 25% hoa trắng D 75% hoa trắng, 25% hoa đỏ Câu (CĐ 2013): Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen nằm tế bào chất quy định Lấy hạt phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ (P), thu đƣợc F1 Cho F1 tự thụ phấn thu đƣợc F2 Theo lí thuyết, kiểu hình F2 gồm A 50% hoa đỏ 50% hoa trắng B 100% hoa trắng C 100% hoa đỏ D 75% hoa đỏ 25% hoa trắng Câu (ĐH 2014): Khi nói gen nhân, phát biểu sau đúng? A Các gen ngồi nhân ln đƣợc phân chia cho tế bào phân bào https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 36/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 B Gen ngồi nhân biểu kiểu hình giới khơng biểu kiểu hình giới đực C Gen nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử D Gen ngồi nhân đƣợc di truyền theo dòng mẹ Câu (ĐH 2015): Bảng sau cho biết số thông tin di truyền gen tế bào nhân thực động vật lƣỡng bội: Cột A Cột B Hai alen gen cặp nhiễm a phân li độc lập, tổ hợp tự trình sắc thể thƣờng giảm phân hình thành giao tử b thƣờng đƣợc xếp theo trật tự định di truyền tạo thành nhóm gen Các gen nằm tế bào chất liên kết Các alen lặn vùng không tƣơng đồng c thƣờng không đƣợc phân chia đồng cho nhiễm sắc thể giới tính X tế bào trình phân bào Các alen thuộc lôcut khác d phân li đồng giao tử nhiễm sắc thể trình giảm phân Các cặp alen thuộc lơcut khác e thƣờng biểu kiểu hình giới dị giao tử cặp nhiễm sắc thể khác nhiều giới đồng giao tử Trong tổ hợp ghép đôi phƣơng án dƣới đây, phƣơng án đúng? A 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a B 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e C 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a D 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e BÀI ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN Câu (ĐH 2009): Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định khơng sừng, kiểu gen Hh biểu có sừng cừu đực không sừng cừu Gen nằm nhiễm sắc thể thƣờng Cho lai cừu đực khơng sừng với cừu có sừng đƣợc F1, cho F1 giao phối với đƣợc F2 Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 F2 A F1: 100% có sừng; F2: có sừng: khơng sừng B F1: 100% có sừng; F2: có sừng: khơng sừng C F1: có sừng : khơng sừng; F2: có sừng: khơng sừng D F1: có sừng : khơng sừng; F2: có sừng: khơng sừng Câu (ĐH 2009): Giống lúa X trồng đồng Bắc Bộ cho suất tấn/ha, vùng Trung Bộ cho suất tấn/ha, đồng sông Cửu Long cho suất 10 tấn/ha Nhận xét sau đúng? A Điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng, thay đổi làm cho kiểu gen giống lúa X bị thay đổi theo B Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác tính trạng suất C Năng suất thu đƣợc giống lúa X hồn tồn mơi trƣờng sống quy định D Tập hợp tất kiểu hình thu đƣợc suất (6 tấn/ha, tấn/ha, 10 tấn/ha, ) đƣợc gọi mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng suất giống lúa X Câu (ĐH 2014): Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể nhƣ tai, bàn chân, mõm có lơng đen Tại tế bào thể, có kiểu gen nhƣng lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tƣợng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lơng trắng lƣng thỏ buộc vào cục nƣớc; vị trí lơng mọc lên lại có màu đen Từ kết thí nghiệm trên, có kết kết luận sau đây? (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin khơng đƣợc biểu hiện, lơng có màu trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hƣởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nƣớc đá vào lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lơng mọc lên có màu đen A B C D https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 37/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 Câu (THPT QG 2016): Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trƣờng có nhiệt độ 20 oC hoa đỏ, trồng mơi trƣờng có nhiệt độ 35oC hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trƣờng có nhiệt độ 20oC lại hoa đỏ - Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trƣờng có nhiệt độ 20oC hay 35oC hoa trắng Trong kết luận sau đƣợc rút phân tích kết thí nghiệm trên, có kết luận đúng? (1) Nhiệt độ môi trƣờng ảnh hƣởng đến biểu kiểu gen AA (2) Cây có kiểu gen AA trồng mơi trƣờng có nhiệt độ 35oC hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng môi trƣờng có nhiệt độ 20oC lại hoa đỏ, điều chứng tỏ bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn (3) Nhiệt độ mơi trƣờng 20oC hay 35oC không làm thay đổi biểu kiểu gen aa (4) Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ (5) Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trƣớc môi trƣờng, kiểu hình kết tƣơng tác kiểu gen môi trƣờng (6) Hiện tƣợng thay đổi màu hoa có kiểu gen AA trƣớc điều kiện môi trƣờng khác gọi mềm dẻo kiểu hình (thƣờng biến) A B C D https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 38/39 ThS Phan Tấn Thiện – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế SĐT: 0961.55.19.19 PHẦN II ĐÁP ÁN BÀI QUY LUẬT PHÂN LI (MEN ĐEN) 1.C 11.B 2.D 12.C1,2,4 3.D 13.C 4.A 14.D2,3,4 5.A 6.B 15.C-3,4 16.A 7.B 17.B 8.D 18.D 9.C 19.DII,IV 10.B 20.AI,II,III 6.A 16.C 26.D 7.D 17.B 27.D 8.A 18.B 28.B 9.D 19.C 29.C 10.A 20.C 30.B 36.A 37.D 38.A 39.A40.B III,IV,V 8.A 18.C 28.D 38.C 48.C 9.C 19.A 29.C 39.B 49.C 10.B 20.A 30.A 40.A 50.C BÀI QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP (MEN ĐEN) 1.C 11.B 21.A 2.A 12.A 22.C 3.C 13.D 23.A 4.D 14.A 24.A 31.D 32.C 33.A34.C II,IV,VII 5.C 15.D 25.B2,3,4,5,7 35.B 41.D BÀI DI TRUYỀN LIÊN KẾT (MOOC GAN) 1.C 11.B 21.B 31.A 41.C 51.B 2.B 12.C 22.A 32.D 42.AI,IV 52.C 3.D 13.B 23.C 33.A 43.D 4.C 14.D 24.B 34.C 44.B 5.C 15.C 25.C 35.C 45.D 6.B 16.B 26.B 36.B 46.B 7.A 17.D 27.A 37.A 47.B 53.C 54.B 55.A 56.D 57.C BÀI PHÂN LI ĐỘC LẬP HOẶC DI TRUYỀN LIÊN KẾT 1.D 2.C 3.A 4.D 11.B 12.D 13.A 14.D 5.B 6.D7.D 1,2,4,5,6,8 8.A 9.C 10 5.C 15.B 25.C 35.C 45.C 6.C 16.D 26.D 36.B 7.B 17.A 27.B 37.A 8.C 18.A 28.A 38.C 9.B 19.D 29.B 39.A 10.B 20.D 30.D 40.A 10.D 20.B 30.D 40.C 50.CI,III,IV 60 BÀI TƯƠNG TÁC GEN 1.B 11.B 21.A 31 41 2.B 12.B 22.D 32 42.A 3.B 13.B 23.D 33 43.D 4.B 14.C 24.B 34 44.A BÀI DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1.B 11.D 21.A 31.A 41 2.A 12.B 22.A 32.A 42 3.D 13.B 23.A 33.A 43.D 4.A 14.C 24.B 34.C 44.C 5.D 15.B 25.B 35.B 45.A 6.A 16.C 26.C 36.A 46.D 7.D 17.C 27.A 37.B 47.D 8.A 18.A 28.D 38.C 48.D 9.C 19.C 29.B 39 49.D 51.A 52.B 53.A 54.D-II 55.CI,III,IV 56.A 57.C 58 59 BÀI DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT 1.D 2.B 3.C 4.D 5.A BÀI ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN 1.D 2.D 3.C1,2,3 4.D1,2,3,5,6 https://www.facebook.com/phantan.thien Trang 39/39 ...ThS Phan Tấn Thi n – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng – TP Huế https://www.facebook.com/phantan.thien SĐT: 0961.55.19.19 Trang 2/39 ThS Phan Tấn Thi n – GV luyện thi Trung tâm Cao Thắng... Cho giao phấn hai (P) chủng đƣợc F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu đƣợc F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao... thƣờng, hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử Giao phấn chủng có kiểu hình trội tính trạng với có kiểu hình lặn tính trạng (P), thu đƣợc F Cho F1 giao phấn với nhau, thu đƣợc F2 Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (212) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (212)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay