ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (207)

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 2007 - 2014 CAO ĐẲNG 2007 Câu 1: Thể dị bội (thể lệch bội) thể có A tất cặp NST tương đồng tất tế bào sinh dưỡng thể tăng lên giảm B số gen số tế bào sinh dưỡng thể bị đột biến C số lượng nhiễm sắc thể (NST) cặp NST tương đồng tất tế bào sinh dưỡng thể tăng lên giảm D số NST số tế bào sinh dưỡng bị đột biến cấu trúc Câu 2: ADN tái tổ hợp kỹ thuật cấy gen A ADN thể ăn khuẩn tổ hợp với ADN sinh vật khác B ADN thể truyền ghép (nối) với gen cần lấy sinh vật khác C ADN plasmit tổ hợp với ADN sinh vật khác D ADN sinh vật tổ hợp với ADN sinh vật khác Câu 3: Cônsixin gây đột biến đa bội q trình phân bào cản trở A màng tế bào phân chia B nhiễm sắc thể tập trung mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc C hình thành thoi vơ sắc D việc tách tâm động nhiễm sắc thể kép Câu 4: Dạng đột biến sau không làm thay đổi thành phần nuclêôtit gen? A Thay cặp A-T cặp G-X B Mất cặp nuclêơtit C Thêm cặp nuclêơtit D Đảo vị trí cặp nuclêôtit Câu 8: Phát biểu sau thể đột biến? A Thể đột biến thể mang đột biến biểu kiểu hình B Thể đột biến thể mang đột biến chưa biểu kiểu hình C Thể đột biến thể mang đột biến khơng biểu kiểu hình D Thể đột biến thể mang biến dị tổ hợp biểu kiểu hình Câu 9: Phát biểu sau biểu kiểu hình đột biến gen đúng? A Đột biến gen lặn không biểu B Đột biến gen trội biểu thể đồng hợp dị hợp C Đột biến gen lặn biểu thể dị hợp D Đột biến gen trội biểu thể đồng hợp Câu 12: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) gây hậu nghiêm trọng cho thể A đoạn lớn NST B lặp đoạn NST C đảo đoạn NST D chuyển đoạn nhỏ NST Câu 16: Tần số đột biến gen phụ thuộc vào (1) số lượng gen có kiểu gen (2) đặc điểm cấu trúc gen (3) cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến (4) sức chống chịu thể tác động môi trường Phương án A (2), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (3), (4) Câu 17: Ở loài thực vật, cho tứ bội có kiểu gen AAaa giao phấn với tứ bội có kiểu gen Aaaa; giảm phân cho giao tử 2n Số kiểu tổ hợp tạo từ phép lai A 36 B 16 C D 12 Câu 24: Tế bào sinh dưỡng thể ngũ bội (5n) chứa nhiễm sắc thể (NST), A cặp NST có B số cặp NST mà cặp có C tất cặp NST mà cặp có D NST lưỡng bội tăng lên lần Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Câu 33: Dạng đột biến thay cặp nuclêơtít cặp nuclêơtít khác loại A ba có nuclêơtít thay thay đổi ba khác khơng thay đổi B tồn ba nuclêơtít gen bị thay đổi C nhiều ba nuclêơtít gen bị thay đổi D ba từ vị trí cặp nuclêơtít bị thay đến cuối gen bị thay đổi Câu 35: Ở loài thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng; thể đem lai giảm phân cho giao tử 2n Phép lai khơng thể tạo lai có kiểu hình hạt màu trắng A AAaa x AAaa B AAAa x aaaa C Aaaa x Aaaa D AAaa x Aaaa Câu 37: Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn A tất cặp nhiễm sắc thể (NST) tự nhân đơi có số cặp NST khơng phân ly B số cặp NST tự nhân đôi không phân ly C cặp NST tự nhân đơi khơng phân ly D tất cặp NST tự nhân đôi không phân ly Câu 41: Đột biến gen biến đổi A cấu trúc gen, liên quan đến nuclêơtit điểm ADN B vật chất di truyền cấp độ phân tử cấp độ tế bào C cấu trúc gen, liên quan đến cặp nuclêơtit điểm ADN D cấu trúc nhiễm sắc thể, xảy trình phân chia tế bào Câu 44: Yếu tố quan trọng định tính đặc thù loại ADN A hàm lượng ADN nhân tế bào B số lượng, thành phần trật tự xếp nuclêơtít ADN C tỉ lệ A+T/ G +X D thành phần ba nuclêôtit AND Câu 51: Một gen dài 0,51 micrômet, gen thực mã lần, môi trường nội bào cung cấp số ribônuclêôtit tự A 6000 B 3000 C 4500 D 1500 ĐẠI HỌC 2007 Câu 11: Nguyên nhân tượng bất thụ thường gặp lai hai loài khác A tế bào thể lai xa mang đầy đủ nhiễm sắc thể hai loài bố mẹ B tế bào thể lai xa không mang cặp nhiễm sắc thể tương đồng C tế bào thể lai xa có kích thước lớn, thể sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt D tế bào thể lai xa chứa nhiễm sắc thể tăng gấp bội so với hai loài bố mẹ Câu 13: Đột biến gen trội phát sinh trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng khơng có khả A di truyền qua sinh sản vơ tính B nhân lên mô sinh dưỡng C di truyền qua sinh sản hữu tính D tạo thể khảm Câu 14: Trường hợp sau tạo hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao? A Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường B Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị đoạn kết hợp với giao tử bình thường C Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường D Giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường Câu 20: Một thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa Trong q trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp nhiễm sắc thể không phân li lần phân bào II Các loại giao tử tạo từ thể là: A XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXA , XAXa, XA, Xa, O C XAXA, XaXa , XA, Xa, O D XAXa, O, XA, XAXA Câu 26: Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với lưỡng bội có kiểu gen Aa Quá trình giảm phân bố mẹ xảy bình thường, loại giao tử tạo có khả thụ tinh Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola A 1/6 B 1/12 C 1/36 D 1/2 Câu 28: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm biến đổi cặp nuclêôtit cấu trúc gen B Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể C Đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 30: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây hậu nghiêm trọng cho thể A chuyển đoạn lớn đảo đoạn B đoạn lớn C lặp đoạn đoạn lớn D đảo đoạn Câu 33: Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng làm xuất dạng đột biến A lặp đoạn đoạn B đảo đoạn lặp đoạn C chuyển đoạn đoạn D chuyển đoạn tương hỗ Câu 36: Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trường nội bào cung cấp 2398 nuclêôtit Đột biến thuộc dạng A cặp nuclêơtít B thêm cặp nuclêơtít C thêm cặp nuclêơtít D cặp nuclêơtít Câu 39: Một gen có 4800 liên kết hiđrơ có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrơ có khối lượng 108.104 đvC Số nuclêôtit loại gen sau đột biến là: A T = A = 601, G = X = 1199 B T = A = 598, G = X = 1202 C T = A = 599, G = X = 1201 D A = T = 600, G = X = 1200 Câu 41: Ở loài thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, có đột biến dị bội xảy số loại thể tam nhiễm đơn tạo tối đa quần thể loài A 12 B 36 C 24 D 48 Câu 42: Hố chất gây đột biến nhân tạo 5-Brơm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp G-X cặp X-G C thay cặp A-T cặp T-A D thay cặp A-T cặp G-X Câu 43: Hiện tượng sau đột biến? A Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa B Cây sồi rụng vào cuối mùa thu non vào mùa xuân C Người bị bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng D Số lượng hồng cầu máu người tăng lên núi cao Câu 47: Prôtêin khơng thực chức A điều hồ q trình sinh lý B xúc tác phản ứng sinh hoá C bảo vệ tế bào thể D tích lũy thơng tin di truyền Câu 48: Phát biểu sau đúng? A Một ba mã di truyền mã hố cho axit amin B Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 bazơ nitric A, T, G, X C Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit tổng hợp metiônin D Phân tử tARN rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép CAO ĐẲNG 2008 Câu 2: Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể giới tính X làm biến đổi kiểu hình từ A mắt lồi thành mắt dẹt B mắt trắng thành mắt đỏ C mắt dẹt thành mắt lồi D mắt đỏ thành mắt trắng Câu 3: Dạng đột biến gen sau xảy làm thay đổi số liên kết hiđrơ không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen? A Thêm cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Đảo vị trí số cặp nuclêơtit D Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác Câu 9: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrơng, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen bị đột biến thay cặp A - T Hội người ôn thi đại học môn sinh Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola cặp G - X Số lượng nuclêôtit loại gen sau đột biến là: A A = T = 720 ; G = X = 480 B A = T = 419 ; G = X = 721 C A = T = 719 ; G = X = 481 D A = T = 721 ; G = X = 479 Câu 10: Dạng đột biến gen sau làm thay đổi thành phần axit amin không làm thay đổi số lượng axit amin chuỗi pôlipeptit tương ứng? A Thêm cặp nuclêơtit ba mã hố thứ năm gen B Mất cặp nuclêôtit ba mã hố thứ năm gen C Mất cặp nuclêơtit ba mã hoá thứ năm gen D Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy ba mã hoá thứ năm gen Câu 16: Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn so với nhiễm sắc thể bình thường Dạng đột biến tạo nên nhiễm sắc thể bất thường dạng số dạng đột biến sau? A Đảo đoạn nhiễm sắc thể B Mất đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 22: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng màu đỏ trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng màu vàng Lai cà chua tứ bội với (F1), thu hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 màu đỏ : màu vàng Cho biết trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn bình thường Kiểu gen F1 A AAaa x AAaa B AAAa x AAAa C Aaaa x Aaaa D AAAa x Aaaa Câu 23: Sự kết hợp giao tử 2n với giao tử 2n loài tạo hợp tử 4n Hợp tử phát triển thành thể A bốn nhiễm B tứ bội C tam bội D bốn nhiễm kép Câu 26: Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Tế bào loài thực vật thuộc thể ba nhiễm có số nhiễm sắc thể A 21 B 17 C 13 D 15 Câu 29: Những thể sinh vật mà nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng bội số đơn bội, lớn 2n (3n 4n, 5n, ) thuộc dạng dạng đột biến sau đây? A Thể đa bội B Thể đơn bội C Thể lệch bội (dị bội) D Thể lưỡng bội Câu 31: Hiện tượng sau biểu đột biến? A Sản lượng sữa giống bò kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng B Một bé trai có ngón tay trỏ dài ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé C Lợn sinh có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng D Một cành hoa giấy màu trắng xuất hoa giấy màu đỏ Câu 36: Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12 Một hợp tử loài sau lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào có tổng số nhiễm sắc thể đơn 104 Hợp tử phát triển thành A thể nhiễm B thể bốn nhiễm C thể khuyết nhiễm D thể ba nhiễm Câu 47: Một gen cấu trúc thực trình mã liên tiếp lần tạo số phân tử ARN thông tin (mARN) A 15 B C 10 D 25 Câu 52: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm A ARN pôlipeptit B lipit pôlisaccarit C ADN prôtêin loại histon D ARN prôtêin loại histon Câu 53: Xét tế bào lưỡng bội loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm x 109 cặp nuclêơtit Khi bước vào kì đầu q trình ngun phân tế bào có hàm lượng ADN gồm A 18 × 109 cặp nuclêơtit B × 109 cặp nuclêơtit C 24 × 10 cặp nuclêơtit D 12 × 109 cặp nuclêơtit Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola ĐẠI HỌC 2008 Câu 1: Đột biến gen A phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống C phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính D phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể Câu 11: Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? (1) ABCD.EFGH → ABGFE.DC (2) ABCD.EFGH → AD.EFGBCH A (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn nhiễm sắc thể B (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động C (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn nhiễm sắc thể D (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động Câu 16: Khi cá thể quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể thường không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Sự giao phối tự cá thể tạo kiểu tổ hợp nhiễm sắc thể là: A 2n; 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2 B 2n+1; 2n-1-1-1; 2n C 2n-2; 2n; 2n+2+1 D 2n+1; 2n-2-2; 2n; 2n+2 Câu 17: Hố chất gây đột biến 5-BU (5-brơm uraxin) thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp A–T thành cặp G–X Quá trình thay mô tả theo sơ đồ: A A–T → X–5BU → G–5BU → G–X B A–T → A–5BU → G–5BU → G–X C A–T → G–5BU → X–5BU → G–X D A–T → G–5BU → G–5BU → G–X Câu 19: Trong chọn giống, để loại bỏ gen có hại khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến A lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể B đoạn nhỏ nhiễm sắc thể C lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể D đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 23: Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, gái có kiểu gen XAXaXa Cho biết trình giảm phân bố mẹ khơng xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Kết luận sau trình giảm phân bố mẹ đúng? A Trong giảm phân II bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li Ở mẹ giảm phân bình thường B Trong giảm phân I bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li Ở mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân II mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li Ở bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li Ở bố giảm phân bình thường Câu 25: Thể song nhị bội A có tế bào mang hai nhiễm sắc thể lưỡng bội hai lồi bố mẹ B có 2n nhiễm sắc thể tế bào C sinh sản vơ tính mà khơng có khả sinh sản hữu tính D biểu đặc điểm hai loài bố mẹ Câu 26: Thể đa bội lẻ A có tế bào mang nhiễm sắc thể 2n+1 B có khả sinh sản hữu tính bình thường C có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội D khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường Câu 29: Một gen có 3000 liên kết hiđrơ có số nuclêơtit loại guanin (G) hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A) Một đột biến xảy làm cho chiều dài gen giảm 85Å Biết số nuclêơtit bị có nuclêôtit loại xitôzin (X) Số nuclêôtit loại A G gen sau đột biến A 370 730 B 375 745 C 375 725 D 355 745 Câu 30: Dùng cônsixin để xử lí hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola phân li kiểu gen đời là: A 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa B 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa C 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa D 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 32: Gen S đột biến thành gen s Khi gen S gen s tự nhân đơi liên tiếp lần số nuclêơtit tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s so với cho gen S 28 nuclêôtit Dạng đột biến xảy với gen S A đảo vị trí cặp nuclêơtit B thay cặp nuclêôtit C cặp nuclêôtit D cặp nuclêôtit Câu 33: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C aaBb, Aabb D AaBb, AABb Câu 41: Một nhiễm sắc thể có đoạn khác xếp theo trình tự ABCDEG.HKM bị đột biến Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG.HKM Dạng đột biến A thường làm xuất nhiều gen quần thể B thường gây chết cho thể mang nhiễm sắc thể đột biến C thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết lồi D thường làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng Câu 46: Trên mạch phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêôtit A+G/T+X = 1/2 Tỉ lệ mạch bổ sung phân tử ADN nói A 0,2 B 2,0 C 5,0 D 0,5 z CAO ĐẲNG 2009 Câu 7: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hố B Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi C Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn giảm khả sinh sản D Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động Câu 9: Lai hai cà tím có kiểu gen AaBB Aabb với Biết rằng, cặp gen A,a nằm cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B,b nằm cặp nhiễm sắc thể số Do xảy đột biến giảm phân nên tạo lai thể ba cặp nhiễm sắc thể số Các kiểu gen sau kiểu gen thể ba tạo từ phép lai trên? A AAaBb AaaBb B Aaabb AaaBB C AaaBb AAAbb D AAaBb AAAbb Câu 14: Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hiđrô 1670, bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b là: A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 251; G = X = 389 C A = T = 610; G = X = 390 D A = T = 249; G = X = 391 Câu 16: Ở cà chua có tứ bội lưỡng bội Gen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng Biết rằng, tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n, lưỡng bội giảm phân bình thường cho giao tử n Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 màu đỏ : màu vàng đời A AAaa x Aa AAaa x aaaa B AAaa x Aa AAaa x AAaa C AAaa x aa AAaa x Aaaa D AAaa x Aa AAaa x Aaaa Câu 18: Ở gen xảy đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác số lượng trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit khơng thay đổi Giải thích sau đúng? A Mã di truyền mã ba B Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin C Một ba mã hoá cho nhiều loại axit amin D Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Câu 34: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, vùng khởi động (promoter) A nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hố cho phân tử prơtêin ức chế D nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Câu 37: Ở loài thực vật, cho lai hai lưỡng bội với hợp tử F1 Một hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt Ở kì lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm tất tế bào có 336 crơmatit Số nhiễm sắc thể có hợp tử A 14 B 21 C 15 D 28 Câu 38: Trong ba sau đây, ba ba kết thúc? A 3' AGU 5' B 3' UAG 5' C 3' UGA 5' D 5' AUG 3' Câu 43: Phát biểu sau vùng điều hoà gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A Trong vùng điều hồ có chứa trình tự nuclêơtit kết thúc q trình phiên mã B Vùng điều hồ phiên mã mARN C Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêơtit đặc biệt giúp ARN pơlimeraza nhận biết liên kết để khởi động trình phiên mã D Vùng điều hồ nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen Câu 46: Ở loài động vật, người ta phát nhiễm sắc thể số II có gen phân bố theo trình tự khác kết đột biến đảo đoạn là: (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG Giả sử nhiễm sắc thể số (3) nhiễm sắc thể gốc Trình tự phát sinh đảo đoạn A (1) ← (3) → (4) → (1) B (3) → (1) → (4) → (1) C (2) → (1) → (3) → ( 4) D (1) ← (2) ← (3) → (4) Câu 51: Một gen sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêơtit gen.Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Số liên kết hiđrô gen A 1120 B 1080 C 990 D 1020 Câu 59: Trong trình tái ADN sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pơlimeraza có chức A nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN cần nhân đơi B tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự C nối đoạn Okazaki với D tháo xoắn phân tử ADN ĐẠI HỌC 2009 Câu 7: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định tế bào sinh dưỡng có 40 nhiễm sắc thể khẳng định thể tứ bội (4n) Cơ sở khoa học khẳng định A so sánh hình dạng kích thước nhiễm sắc thể tế bào, người ta thấy chúng tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước B số nhiễm sắc thể tế bào bội số nên nhiễm sắc thể 1n = 10 4n = 40 C nhiễm sắc thể tồn thành cặp tương đồng gồm có hình dạng, kích thước giống D sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh có khả chống chịu tốt Câu 23: Ở ngô, nhiễm sắc thể 2n = 20 Có thể dự đốn số lượng nhiễm sắc thể đơn tế bào thể bốn kì sau trình nguyên phân A 44 B 20 C 80 D 22 Câu 25: Một phân tử mARN dài 2040Å tách từ vi khuẩn E coli có tỉ lệ loại nuclêơtit A, G, U X 20%, 15%, 40% 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320, A = T = 280 B G = X = 280, A = T = 320 C G = X = 240, A = T = 360 D G = X = 360, A = T = 240 Câu 27: Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi Hội người ôn thi đại học môn sinh Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola A chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc B ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế Câu 30: Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể ? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 31: Bộ ba đối mã (anticôđon) tARN vận chuyển axit amin mêtiônin A 5'AUG3' B 3'XAU5' C 5'XAU3' D 3'AUG5' Câu 32: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến tổng số giao tử A 1/4 B 1/2 C 1/8 D 1/16 Câu 36: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy ngun liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN A B C D Câu 48: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Số loại thể kép (2n-1-1) có lồi A 42 B 21 C D 14 Câu 49: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể không dính vào Câu 53: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hoá gen Câu 55: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N14? A 32 B 30 C 16 D CAO ĐẲNG 2010 Câu 3: Thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gồm A ARN mạch đơn prôtêin loại histôn B ADN mạch đơn prôtêin loại histôn C ARN mạch kép prôtêin loại histôn D ADN mạch kép prôtêin loại histôn Câu 7: Phân tích thành phần hóa học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêôtit sau: A = 20%; G = 35%; T = 20% Axit nuclêic A ADN có cấu trúc mạch đơn B ARN có cấu trúc mạch đơn C ADN có cấu trúc mạch kép D ARN có cấu trúc mạch kép Câu 9: Tiến hành đa bội hóa tế bào sinh dưỡng lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) Theo lí thuyết, thu loại tế bào chứa nhiễm sắc thể là: A 6n, 8n B 4n, 8n C 4n, 6n D 3n, 4n Câu 13: Một gen có 900 cặp nuclêơtit có tỉ lệ loại nuclêơtit Số liên kết hiđrô gen Hội người ôn thi đại học môn sinh Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola A 2250 B 1798 C 1125 D 3060 Câu 25: Gen D có 3600 liên kết hiđrơ số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit gen Gen D bị đột biến cặp A-T thành alen d Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân lần, số nuclêôtit loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen nhân đôi là: A A = T = 1799; G = X = 1200 B A = T = 1800; G = X = 1200 C A = T = 899; G = X = 600 D A = T = 1199; G = X = 1800 Câu 27: Mỗi gen mã hóa prơtêin điển hình có vùng trình tự nuclêơtit Vùng trình tự nuclêơtit nằm đầu 5' mạch mã gốc gen có chức A mang tín hiệu mở đầu q trình phiên mã B mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C mang tín hiệu mở đầu q trình dịch mã D mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã Câu 34: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’→3’ phân tử mARN B Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3’→5’ phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin Câu 35: Lồi bơng châu Âu có 2n = 26 nhiễm sắc thể có kích thước lớn, lồi bơng hoang dại Mĩ có 2n = 26 nhiễm sắc thể có kích thước nhỏ Lồi bơng trồng Mĩ tạo đường lai xa đa bội hóa lồi bơng châu Âu với lồi bơng hoang dại Mĩ Lồi bơng trồng Mĩ có số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng A 13 nhiễm sắc thể lớn 26 nhiễm sắc thể nhỏ B 13 nhiễm sắc thể lớn 13 nhiễm sắc thể nhỏ C 26 nhiễm sắc thể lớn 13 nhiễm sắc thể nhỏ D 26 nhiễm sắc thể lớn 26 nhiễm sắc thể nhỏ Câu 36: Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Cho biết tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường, khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai AAaa × Aaaa cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình là: A hoa đỏ : hoa vàng B 35 hoa đỏ : hoa vàng C 11 hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ : hoa vàng Câu 38: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 42: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C dịch mã D phiên mã Câu 50: Cà độc dược có nhiễm sắc thể 2n = 24 Trong trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số không phân li, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số không phân li, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Sự thụ tinh giao tử đực giao tử mang 11 nhiễm sắc thể tạo từ trình tạo thể đột biến dạng A thể ba B thể kép C thể D thể không Câu 51: Một phân tử ADN trình nhân đơi, có phân tử acridin chèn vào mạch khn phát sinh đột biến dạng A thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C thêm cặp nuclêôtit D cặp nuclêôtit Câu 55: Cho lai cải củ có kiểu gen aaBB với cải bắp có kiểu gen MMnn thu F1 Đa bội hóa F1 thu thể song nhị bội Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội có kiểu gen A aBMMnn B aBMn C aaBBMn D aaBBMMnn Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola ĐẠI HỌC 2010 Câu 4: Người ta sử dụng chuỗi pơlinuclêơtit có T+X/A+G = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài chiều dài chuỗi khn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại nuclêơtit tự cần cung cấp cho trình tổng hợp là: A A + G = 20%; T + X = 80% B A + G = 25%; T + X = 75% C A + G = 80%; T + X = 20% D A + G = 75%; T + X = 25% Câu 10: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Tính theo lí thuyết, phép lai hai cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa aaaa cho đời có tỉ lệ kiểu hình A 11 đỏ : vàng B đỏ : vàng C 35 đỏ : vàng D đỏ : vàng Câu 12: Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrơ bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen A A thay cặp A - T cặp G - X B thay cặp G - X cặp A - T C cặp G - X D cặp A - T Câu 13: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x Câu 19: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng thể đột biến sau đây? A Thể B Thể ba C Thể không D Thể bốn Câu 26: Trong lần nguyên phân tế bào thể lưỡng bội, nhiễm sắc thể cặp số nhiễm sắc thể cặp số không phân li, nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Kết q trình tạo tế bào có nhiễm sắc thể A 2n + – 2n – – 2n + + 2n – + B 2n + + 2n – 2n + 2n – – C 2n + 2n – 2n + + 2n – – D 2n + + 2n – – 2n + – 2n – + Câu 30: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xơma B Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường C Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Ở tất lồi động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới Câu 35: Trong tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A Abb B ABB b B ABb A aBb a C ABB abb AAB aab D ABb a aBb A Câu 39: Phát biểu sau khơng nói gen cấu trúc? A Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hố axit amin (êxơn) đoạn khơng mã hố axit amin (intron) B Vùng điều hoà nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q Hội người ơn thi đại học môn sinh Trang 10 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola CAO ĐẲNG 2010 Câu 4: Trong hệ sinh thái, chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình lượng bị thất tới 90% Phần lớn lượng thất bị tiêu hao A qua chất thải (ở động vật qua phân nước tiểu) B hoạt động nhóm sinh vật phân giải C qua hơ hấp (năng lượng tạo nhiệt, vận động thể, ) D phận rơi rụng (rụng lá, rụng lông, lột xác động vật) Câu 12: Cơ sở để xác định chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật A vai trò lồi quần xã B mối quan hệ sinh sản cá thể loài C mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã D mối quan hệ nơi loài quần xã Câu 14: Trong đặc trưng sau đây, đặc trưng đặc trưng quần xã sinh vật? A Nhóm tuổi B Tỉ lệ giới tính C Số lượng cá thể lồi đơn vị diện tích hay thể tích D Sự phân bố lồi không gian Câu 15: Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: (1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 8o C (2) Ở Việt Nam, vào mùa xn mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều (3) Số lượng tràm rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau cố cháy rừng tháng năm 2002 (4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô Những dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì A (2) (4) B (2) (3) C (1) (4) D (1) (3) Câu 18: Kích thước tối thiểu quần thể sinh vật A số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, cân với sức chứa môi trường B số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển C số lượng cá thể phân bố khoảng khơng gian quần thể D khoảng không gian nhỏ mà quần thể cần có để tồn phát triển Câu 19: Trong chu trình sinh địa hóa, nitơ từ thể sinh vật truyền trở lại môi trường khơng khí dạng nitơ phân tử (N2) thơng qua hoạt động nhóm sinh vật nhóm sau đây? A Vi khuẩn phản nitrat hóa B Động vật đa bào C Vi khuẩn cố định nitơ D Cây họ đậu Câu 23: Ở thực vật, thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nên lồi thuộc nhóm ưa bóng có đặc điểm hình thái là: A phiến mỏng, có màu xanh đậm B phiến dày, có màu xanh đậm C phiến mỏng, có màu xanh nhạt D phiến dày, có màu xanh nhạt Câu 32: Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hai lồi, lồi có lợi lồi khơng có lợi khơng có hại A quan hệ vật chủ - vật kí sinh B quan hệ ức chế - cảm nhiễm C quan hệ hội sinh D quan hệ cộng sinh Câu 41: Khi nói phân bố cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau khơng đúng? A Phân bố đồng có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể B Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường D Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 94 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 49: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ mơi trường ngồi vào quần xã sinh vật thơng qua hoạt động nhóm A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 52: Dấu hiệu sau không với xu hướng tiến sinh học? A Khu phân bố mở rộng liên tục B Phân hóa nội ngày đa dạng phong phú C Khu phân bố ngày thu hẹp trở nên gián đoạn D Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày cao Câu 58: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại nông nghiệp (4) Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản Giải pháp phát triển bền vững hoạt động A (2) (3) B (1) (2) C (1) (3) D (3) (4) Câu 60: Trong quần xã sinh vật, lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, có mặt làm tăng mức đa dạng cho quần xã gọi A loài thứ yếu B loài ngẫu nhiên C loài chủ chốt D loài ưu ĐẠI HỌC 2010 Câu 1: Trong chu trình sinh địa hố, nhóm sinh vật số nhóm sinh vật sau có khả biến đổi nitơ dạng NO - thành NH + A Động vật đa bào B Vi khuẩn cố định nitơ đất C Thực vật tự dưỡng D Vi khuẩn phản nitrat hoá Câu 6: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng B Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 24: Phát biểu sau nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật? A Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao B Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào chuỗi thức ăn định C Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp D Trong tất quần xã sinh vật cạn, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng Câu 25: So với loài tương tự sống vùng nhiệt đới ấm áp, động vật nhiệt sống vùng ôn đới (nơi có khí hậu lạnh) thường có A tỉ số diện tích bề mặt thể với thể tích thể tăng, góp phần hạn chế toả nhiệt thể B tỉ số diện tích bề mặt thể với thể tích thể giảm, góp phần hạn chế toả nhiệt thể C tỉ số diện tích bề mặt thể với thể tích thể giảm, góp phần làm tăng toả nhiệt thể D tỉ số diện tích bề mặt thể với thể tích thể tăng, góp phần làm tăng toả nhiệt thể Câu 32: Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Cạnh tranh cá thể quần thể không xảy khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể B Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 95 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola với làm tăng khả sinh sản C Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt lồi Câu 37: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Giải thích sau không phù hợp? A Nguồn sống môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu cá thể quần thể B Số lượng cá thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể C Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khơng có khả chống chọi với thay đổi môi trường D Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể Câu 38: Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh (3) Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ loài thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hố học để tiêu diệt lồi sâu hại Phương án là: A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4), (6) C (2), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) Câu 40: Mối quan hệ sau đem lại lợi ích khơng có hại cho lồi tham gia? A Một số loài tảo biển nở hoa loài tôm, cá sống môi trường B Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng C Loài cá ép sống bám loài cá lớn D Dây tơ hồng sống tán rừng Câu 47: Các kết nghiên cứu phân bố loài diệt vong lồi tồn cung cấp chứng cho thấy giống sinh vật chủ yếu A chúng sống mơi trường B chúng có chung nguồn gốc C chúng sống môi trường giống D chúng sử dụng chung loại thức ăn Câu 48: Trong hệ sinh thái, A lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường sinh vật sản xuất tái sử dụng B lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường không tái sử dụng C vật chất lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường không tái sử dụng D vật chất lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường sinh vật sản xuất tái sử dụng Câu 50: Hiện tượng sau phản ánh dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật không theo chu kì? A Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất nhiều B Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất nhiều C Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 8oC D Ở đồng rêu phương Bắc, năm đến năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần sau lại giảm Câu 57: Phát biểu sau nói sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (sản lượng thực tế để ni nhóm sinh vật dị dưỡng)? A Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo sản lượng sơ cấp tinh lớn hoang mạc vùng nước đại dương thuộc vĩ độ thấp B Trong sinh quyển, tổng sản lượng sơ cấp tinh hình thành hệ sinh thái nước lớn Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 96 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola tổng sản lượng sơ cấp tinh hình thành hệ sinh thái cạn C Sản lượng sơ cấp tinh sản lượng sơ cấp thô trừ phần hô hấp thực vật D Những hệ sinh thái hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sơ cấp tinh thấp có sức sản xuất thấp Câu 59: Phát biểu sau khơng nói mối quan hệ loài quần xã sinh vật? A Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh biến tướng quan hệ mồi - vật ăn thịt B Những loài sử dụng nguồn thức ăn chung sống sinh cảnh C Trong tiến hố, lồi gần nguồn gốc thường hướng đến phân li ổ sinh thái D Quan hệ cạnh tranh loài quần xã xem động lực trình tiến hoá CAO ĐẲNG 2011 Câu 5: Cho giai đoạn diễn ngun sinh: (1) Mơi trường chưa có sinh vật (2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực) (3) Các sinh vật phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong (4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm quần xã biến đổi tuần tự, thay lẫn Diễn nguyên sinh diễn theo trình tự là: A (1), (4), (3), (2) B (1), (3), (4), (2) C (1), (2), (4), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 6: Khi nói chu trình sinh địa hố nitơ, phát biểu sau khơng đúng? A Vi khuẩn phản nitrat hố phân hủy nitrat (NO3- thành nitơ phân tử N2) B Một số lồi vi khuẩn, vi khuẩn lam có khả cố định nitơ từ khơng khí C Thực vật hấp thụ nitơ dạng muốn muối amôn (NH4+), nitrat (NO3¯) D Động vật có xương sống hấp thụ nhiều nguồn nitơ muốn amôn (NH4+), nitrat (NO3¯) Câu 16: Cho ví dụ: (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống môi trường (2) Cây tầm gửi kí sinh thân gỗ sống rừng (3) Cây phong lan bám thân gỗ sống rừng (4) Nấm, vi khuẩn lam cộng sinh địa y Những ví dụ thể mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã sinh vật A (3) (4) B (1) (4) C (2) (3) D (1) (2) Câu 21: Đặc điểm sau phân tầng loài sinh vật quần xã rừng mưa nhiệt đới đúng? A Các loài thực vật phân bố theo tầng lồi động vật không phân bố theo tầng B Sự phân tầng loài thực vật kéo theo phân tầng loài động vật C Các loài thực vật hạt kín khơng phân bố theo tầng lồi khác phân bố theo tầng D Sự phân tầng thực vật động vật không phụ thuộc vào nhân tố sinh thái Câu 24: Khi nói hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Trong hệ sinh thái cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật vi sinh vật tự dưỡng B Các hệ sinh thái tự nhiên Trái Đất đa dạng, chia thành nhóm hệ sinh thái cạn nhóm hệ sinh thái nước C Các hệ sinh thái tự nhiên hình thành quy luật tự nhiên bị biến đổi tác động người D Các hệ sinh thái tự nhiên nước có loại chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất Câu 31: Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học A điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng B mức độ sinh sản mức độ tử vong xấp xỉ C điều kiện môi trường không bị giới hạn (môi trường lí tưởng) Hội người ơn thi đại học mơn sinh Trang 97 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola D mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng Câu 38: Trường hợp sau làm tăng kích thước quần thể sinh vật? A Mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm B Mức độ sinh sản mức độ tử vong C Các cá thể quần thể không sinh sản mức độ tử vong tăng D Mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng Câu 39: Các động vật nhiệt (động vật đồng nhiệt) sống vùng nhiệt đới (nơi có khí hậu nóng ẩm) có A phần thể nhô (tai, đuôi, ) thường bé phần nhơ lồi động vật tương tự sống vùng lạnh B tỉ số diện tích bề mặt thể (S) với thể tích thể (V) giảm, góp phần hạn chế toả nhiệt thể C kích thước thể lớn so với động vật lồi với lồi có họ hàng gần sống vùng có khí hậu lạnh D kích thước thể bé so với động vật lồi với lồi có họ hàng gần sống vùng có khí hậu lạnh Câu 42: Cho khu sinh học (biôm) sau đây: (1) Rừng rụng ôn đới (2) Rừng kim phương Bắc (rừng Taiga) (3) Rừng mưa nhiệt đới (4) Đồng rêu hàn đới Các khu sinh học phân bố theo vĩ độ mức độ khô hạn từ Bắc Cực đến xích đạo là: A (4), (1), (2), (3) B (3), (1), (2), (4) C (4), (3), (1), (2) D (4), (2), (1), (3) Câu 45: Trong thuỷ vực, người ta thường ni ghép lồi cá khác nhau, loài kiếm ăn tầng nước định Mục đích chủ yếu việc ni ghép loài cá khác A tăng tính cạnh tranh lồi thu suất cao B hình thành nên chuỗi lưới thức ăn thủy vực C tận dụng tối đa nguồn thức ăn, nâng cao suất sinh học thủy vực D tăng cường mối quan hệ cộng sinh loài Câu 52: Trong quần xã sinh vật, lồi chủ chốt A lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, sinh khối nhỏ, định chiều hướng phát triển quần xã phá vỡ ổn định quần xã B vài lồi (thường động vật ăn thịt đầu bảng) có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã C lồi có quần xã lồi có số lượng nhiều hẳn lồi khác có vai trò quan trọng quần xã D lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, xuất làm tăng mức đa dạng quần xã Câu 56: Những tài nguyên sau tài nguyên tái sinh? A Năng lượng mặt trời lượng gió B Địa nhiệt khống sản C Đất, nước sinh vật D Năng lượng sóng lượng thủy triều ĐẠI HỌC 2011 Câu 1: Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật A thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong B xuất mật độ cá thể quần thể xuống thấp C xảy quần thể động vật, không xảy quần thể thực vật D đảm bảo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp với sức chứa môi trường Câu 7: Giả sử lượng đồng hoá sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 98 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A 10% 9% B 12% 10% C 9% 10% D 10% 12% Câu 8: Khi nói chu trình cacbon, phát biểu sau không đúng? A Không phải tất lượng cacbon quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín B Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi lưới thức ăn C Khí CO2 trở lại mơi trường hồn tồn hoạt động hơ hấp động vật D Cacbon từ mơi trường ngồi vào quần xã sinh vật chủ yếu thơng qua q trình quang hợp Câu 11: Tháp tuổi quần thể sinh vật với trạng thái phát triển khác sau: A A: Tháp tuổi quần thể B: Tháp tuổi quần thể C: Tháp tuổi quần thể B C Nhóm tuổi trước sinh sản Nhóm tuổi sinh sản Nhóm tuổi sau sinh sản Quan sát tháp tuổi biết A quần thể phát triển, quần thể ổn định, quần thể suy giảm (suy thoái) B quần thể phát triển, quần thể ổn định, quần thể suy giảm (suy thoái) C quần thể phát triển, quần thể ổn định, quần thể suy giảm (suy thoái) D quần thể phát triển, quần thể ổn định, quần thể suy giảm (suy thoái) Câu 23: Trong quần xã sinh vật sau đây, quần xã có mức đa dạng sinh học cao nhất? A Hoang mạc B Thảo nguyên C Rừng mưa nhiệt đới D Savan Câu 39: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Động vật ăn động vật (2) Động vật ăn thực vật (3) Sinh vật sản xuất Sơ đồ thể thứ tự truyền dòng lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái A (1) → (3) → (2) B (2) → (3) → (1) C (1) → (2) → (3) D (3) → (2) → (1) Câu 37: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Thực vật (2) Động vật (3) Giun (4) Cỏ (5) Cá ăn thịt Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp hệ sinh thái A (2) (3) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (5) Câu 42: Giả sử lưới thức ăn đơn giản gồm sinh vật mô tả sau: cào cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn thỏ chim sâu Trong lưới thức ăn này, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp A chim sâu, thỏ, mèo rừng B cào cào, chim sâu, báo C chim sâu, mèo rừng, báo D cào cào, thỏ, nai Câu 48: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 99 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola (4) Ln dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 52: Thời gian để hoàn thành chu kì sống lồi động vật biến nhiệt 18o C 17 ngày đêm 25o C 10 ngày đêm Theo lí thuyết, nhiệt độ ngưỡng phát triển loài động vật A 6o C B 4o C C 8o C D 10o C Câu 59: Cho số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra) (2) Rừng rộng rụng theo mùa (3) Rừng kim phương bắc (Taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới Có thể xếp khu sinh học nói theo mức độ phức tạp dần lưới thức ăn theo trình tự A (2) → (3) → (4) → (1) B (2) → (3) → (1) → (4) C (1) → (3) → (2) → (4) D (1) → (2) → (3) → (4) CAO ĐẲNG 2012 Câu 6: Hệ sinh thái sau có độ đa dạng sinh học cao nhất? A Đồng rêu hàn đới B Rừng rụng ôn đới C Rừng kim phương Bắc (rừng Taiga) D Rừng mưa nhiệt đới Câu 7: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, nhái động vật tiêu thụ A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 8: Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, tăng trưởng kích thước quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm Nguyên nhân chủ yếu tăng chậm số lượng cá thể A số lượng cá thể quần thể cân với sức chịu đựng (sức chứa) môi trường B cạnh tranh cá thể quần thể diễn gay gắt C nguồn sống môi trường cạn kiệt D kích thước quần thể nhỏ Câu 18: Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sau qua chuỗi thức ăn A tái sử dụng cho hoạt động sống sinh vật B giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt C trở lại mơi trường dạng ban đầu D tích tụ sinh vật phân giải Câu 29: Mối quan hệ hai lồi sinh vật, lồi có lợi lồi khơng có lợi khơng bị hại thuộc A quan hệ hội sinh B quan hệ kí sinh C quan hệ cộng sinh D quan hệ cạnh tranh Câu 31: Sự cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật làm cho A số lượng cá thể quần thể giảm xuống mức tối thiểu B số lượng cá thể quần thể trì mức độ phù hợp với nguồn sống môi trường C mức độ sinh sản quần thể giảm, quần thể bị diệt vong D số lượng cá thể quần thể tăng lên mức tối đa Câu 32: Trong trường hợp khơng có nhập cư xuất cư, kích thước quần thể sinh vật tăng lên A mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm B mức độ sinh sản giảm, cạnh tranh tăng C mức độ sinh sản không thay đổi, mức độ tử vong tăng D mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng Câu 37: Cho ví dụ sau: (1) Sán gan sống gan bò (2) Ong hút mật hoa (3) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm (4) Trùng roi sống ruột mối Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 100 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Những ví dụ phản ánh mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã là: A (2), (3) B (1), (4) C (2), (4) D (1), (3) Câu 46: Trong hệ sinh thái, chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình lượng thất tới 90%, có khoảng 70% lượng bị tiêu hao A chất thải (phân động vật chất tiết) B hoạt động hô hấp (năng lượng tạo nhiệt, vận động thể,…) C phận rơi rụng (rụng lá, rụng lông, lột xác động vật) D hoạt động nhóm sinh vật phân giải Câu 48: Cho quần xã sinh vật sau: (1) Rừng thưa gỗ nhỏ ưa sáng (2) Cây bụi cỏ chiếm ưu (3) Cây gỗ nhỏ bụi (4) Rừng lim nguyên sinh (5) Trảng cỏ Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn A (5) → (3) → (1) → (2) → (4) B (2) → (3) → (1) → (5) → (4) C (4) → (1) → (3) → (2) → (5) D (4) → (5) → (1) → (3) → (2) Câu 58: Trong diễn thứ sinh đất canh tác bỏ hoang để trở thành rừng thứ sinh, phát triển thảm thực vật trải qua giai đoạn: (1) Quần xã đỉnh cực (2) Quần xã gỗ rộng (3) Quần xã thân thảo (4) Quần xã bụi (5) Quần xã khởi đầu, chủ yếu năm Trình tự giai đoạn A (5) → (3) → (2) → (4) → (1) B (5) → (3) → (4) → (2) → (1) C (5) → (2) → (3) → (4) → (1) D (1) → (2) → (3) → (4) → (5) Câu 59: Trong hệ sinh thái cạn, thực vật hấp thụ nitơ qua hệ rễ dạng A NO3- NH4+ B NO NH4+ C NO3- N2 D N2O NO3- ĐẠI HỌC 2012 Câu 11: Khi nói chuỗi lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong quần xã, loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn B Khi thành phần lồi quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi C Tất chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất D Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có lồi Câu 19: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ mối quan hệ vật - mồi giống đặc điểm sau đây? A Đều mối quan hệ đối kháng hai loài B Loài bị hại ln có số lượng cá thể nhiều lồi có lợi C Lồi bị hại ln có kích thước cá thể nhỏ lồi có lợi D Đều làm chết cá thể loài bị hại Câu 23: Khi nói phân bố cá thể không gian quần xã, phát biểu sau khơng đúng? A Nhìn chung, phân bố cá thể tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh loài nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống mơi trường B Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều vùng có điều kiện sống thuận lợi C Sự phân bố cá thể không gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống loài D Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng gặp thực vật mà không gặp động vật Câu 27: Khi nói mật độ cá thể quần thể, phát biểu sau không đúng? A Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống môi trường B Khi mật độ cá thể quần thể giảm, thức ăn dồi cạnh tranh cá thể loài giảm C Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 101 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola D Mật độ cá thể quần thể cố định, không thay đổi theo thời gian điều kiện sống môi trường Câu 28: Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu A số lượng cá thể quần thể ít, hội gặp cá thể đực tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng B mật độ cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho cạnh tranh loài diễn khốc liệt C cạnh tranh nơi cá thể giảm nên số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng D hỗ trợ cá thể quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường quần thể giảm Câu 29: Đặc trưng sau đặc trưng quần thể giao phối? A Độ đa dạng lồi B Tỉ lệ giới tính C Mật độ cá thể D Tỉ lệ nhóm tuổi Câu 30: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Thực vật nhóm sinh vật có khả tổng hợp chất hữu từ chất vô B Tất loài vi khuẩn sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải chất hữu thành chất vô C Nấm nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô D Sinh vật tiêu thụ gồm động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật vi khuẩn Câu 34: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau có vai trò truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào quần xã sinh vật? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 46: Một điểm khác hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên là: A Hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên có can thiệp người B Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên người bổ sung thêm loài sinh vật D Hệ sinh thái nhân tạo ln hệ thống kín, hệ sinh thái tự nhiên hệ thống mở Câu 48: Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 54: Khi nói xu hướng biến đổi q trình diễn ngun sinh, xu hướng sau không đúng? A Ổ sinh thái loài ngày mở rộng B Tổng sản lượng sinh vật tăng lên C Tính đa dạng loài tăng D Lưới thức ăn trở nên phức tạp Câu 55: Một đặc điểm khu sinh học rừng rộng rụng theo mùa A nhóm thực vật chiếm ưu rêu, cỏ B khu hệ động vật đa dạng khơng có lồi chiếm ưu C khí hậu lạnh quanh năm, kim chiếm ưu D kiểu rừng tập trung nhiều vùng xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều CAO ĐẲNG 2013 Câu 2: Trong kiểu phân bố cá thể quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến A phân bố ngẫu nhiên B phân bố theo nhóm Hội người ơn thi đại học môn sinh Trang 102 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola C phân bố theo chiều thẳng đứng D phân bố đồng Câu 4: Tài nguyên sau thuộc tài nguyên không tái sinh? A Tài nguyên đất B Tài nguyên nước C Tài nguyên khoáng sản D Tài nguyên sinh vật Câu 6: Trong hệ sinh thái, trình sử dụng lượng mặt trời để tổng hợp chất hữu thực nhóm A sinh vật sản xuất B sinh vật phân giải C sinh vật tiêu thụ bậc D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 23: Khi nói chuỗi thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau không đúng? A Tất chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Chuỗi thức ăn thể mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã C Chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn không kéo dài mắt xích D Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có lồi sinh vật Câu 24: Quan hệ loài sinh vật sau thuộc quan hệ cạnh tranh? A Cây tầm gửi thân gỗ B Chim sáo trâu rừng C Trùng roi mối D Lúa cỏ dại ruộng lúa Câu 26: Môi trường sống lồi giun kí sinh A mơi trường đất B môi trường nước C môi trường cạn D môi trường sinh vật Câu 32: Khi nói diễn thứ sinh, phát biểu sau đúng? A Diễn thứ sinh xảy môi trường mà trước chưa có quần xã sinh vật B Diễn thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống quần xã C Diễn thứ sinh dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định D Diễn thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài quần xã Câu 37: Trong cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, tuổi quần thể A thời gian tồn thực quần thể tự nhiên B thời gian để quần thể tăng trưởng phát triển C thời gian sống cá thể có tuổi thọ cao quần thể D tuổi bình quân (tuổi thọ trung bình) cá thể quần thể Câu 41: Khi nói lưới chuỗi thức ăn, kết luận sau đúng? A Trong lưới thức ăn, sinh vật sản xuất xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác B Trong chuỗi thức ăn, lồi thuộc nhiều mắt xích khác C Trong lưới thức ăn, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có lồi sinh vật Câu 43: Hệ sinh thái sau đặc trưng cho vùng nhiệt đới? A Đồng rêu B Thảo nguyên C Rừng Địa Trung Hải.D Hoang mạc Câu 58: Khi nói mối quan hệ vật ăn thịt - mồi, phát biểu sau không đúng? A Sự biến động số lượng mồi số lượng vật ăn thịt có liên quan chặt chẽ với B Vật ăn thịt thường có kích thước thể lớn kích thước mồi C Trong q trình tiến hố, vật ăn thịt hình thành đặc điểm thích nghi nhanh mồi D Con mồi thường có số lượng cá thể nhiều số lượng vật ăn thịt Câu 59: Trong quần xã sinh vật, lồi có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển loài khác, trì ổn định quần xã gọi A loài ngẫu nhiên B loài đặc trưng C loài chủ chốt D loài ưu ĐẠI HỌC 2013 Câu 2: Các khu sinh học (Biôm) xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là: A Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng ôn đới (rừng rộng rụng theo mùa) B Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng ôn đới (rừng rộng rụng theo mùa) C Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng ôn đới (rừng rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới D Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng ôn đới (rừng rộng rụng theo mùa) → Rừng mưa nhiệt đới Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 103 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Câu 6: Mối quan hệ hai loài sau thuộc quan hệ cộng sinh? A Cỏ dại lúa B Tầm gửi thân gỗ C Giun đũa lợn D Nấm vi khuẩn lam tạo thành địa y Câu 8: Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, kết luận sau khơng đúng? A Các lồi động vật ăn thực vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ B Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải C Sinh vật phân giải có vai trò phân giải chất hữu thành chất vơ D Các lồi thực vật quang hợp xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Câu 14: Khi nói mức sinh sản mức tử vong quần thể, kết luận sau không đúng? A Mức sinh sản quần thể số cá thể quần thể sinh đơn vị thời gian B Sự thay đổi mức sinh sản mức tử vong chế chủ yếu điều chỉnh số lượng cá thể quần thể C Mức tử vong số cá thể quần thể bị chết đơn vị thời gian D Mức sinh sản mức tử vong quần thể có tính ổn định, khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Câu 16: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, mắt xích vừa nguồn thức ăn mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn mắt xích phía trước là: A sâu ăn ngơ, nhái, rắn hổ mang B ngô, sâu ăn ngô, nhái C nhái, rắn hổ mang, diều hâu D ngô, sâu ăn ngô, diều hâu Câu 18: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống mơi trường B Kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ dẫn tới diệt vong C Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào mức sinh sản mức tử vong quần thể D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển Câu 32: Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện sau đây? A Nguồn sống mơi trường khơng hồn tồn thuận lợi, gây nên xuất cư theo mùa B Nguồn sống mơi trường khơng hồn tồn thuận lợi, hạn chế khả sinh sản loài C Nguồn sống mơi trường dồi dào, hồn tồn thỏa mãn nhu cầu cá thể D Không gian cư trú quần thể bị giới hạn, gây nên biến động số lượng cá thể Câu 36: Ở bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn, lượng bị tiêu hao nhiều qua A trình tiết chất thải B trình sinh tổng hợp chất C hoạt động hô hấp D hoạt động quang hợp Câu 46: Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng có xu hướng A làm giảm mức độ cạnh tranh loài, nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống B làm tăng mức độ cạnh tranh loài, giảm hiệu sử dụng nguồn sống C làm giảm mức độ cạnh tranh loài, giảm khả sử dụng nguồn sống D làm tăng mức độ cạnh tranh loài, tăng hiệu sử dụng nguồn sống Câu 48: Khi nói chuỗi lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong chuỗi thức ăn, lồi thuộc nhiều mắt xích khác B Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản C Trong lưới thức ăn, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định D Chuỗi lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã Câu 51: Khi nói tháp sinh thái, phát biểu sau khơng đúng? A Tháp lượng ln có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ B Tháp số lượng tháp sinh khối bị biến dạng, tháp trở nên cân đối C Trong tháp lượng, lượng vật làm mồi đủ đến dư thừa để ni vật tiêu thụ D Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước thường cân đối sinh khối sinh vật tiêu thụ nhỏ sinh khối sinh vật sản xuất Câu 54: Khi nói vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu sau không đúng? Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 104 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola A Con người cần phải bảo vệ môi trường sống B Con người phải biết khai thác tài nguyên cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học C Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh D Con người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên CAO ĐẲNG 2014 Câu 2: Khi nói đặc trưng quần thể, phát biểu sau khơng đúng? A Kích thước quần thể ln ổn định giống lồi B Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng quần thể có hình chữ S C Tỉ lệ giới tính thay đổi tuỳ thuộc vào lồi, thời gian điều kiện mơi trường sống D Mật độ cá thể quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm tuỳ theo điều kiện môi trường sống Câu 7: Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn C Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường D Năng lượng chủ yếu qua tiết, phần nhỏ hô hấp Câu 10: Dựa vào mức độ phức tạp dần lưới thức ăn, xếp khu sinh học sau theo trình tự A Rừng kim phương Bắc → đồng rêu → rừng rụng ôn đới → rừng mưa nhiệt đới B Đồng rêu → rừng kim phương Bắc → rừng rụng ôn đới → rừng mưa nhiệt đới C Đồng rêu → rừng kim phương Bắc → rừng mưa nhiệt đới → rừng rụng ôn đới D Đồng rêu → rừng rụng ôn đới → rừng kim phương Bắc → rừng mưa nhiệt đới Câu 14: Cho lưới thức ăn ao nuôi sau: Thực vật Động vật Cá mè hoa Cá mương Cá măng Nếu ao nuôi trên, cá mè hoa đối tượng tạo nên sản phẩm kinh tế, cá mương cá măng loài tự nhiên kết luận sau đúng? A Để tăng hiệu kinh tế, cần giảm phát triển loài thực vật B Mối quan hệ cá mè hoa cá mương quan hệ cạnh tranh C Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp D Tăng số lượng cá mương làm tăng hiệu kinh tế ao Câu 31: Trong ví dụ sau, có ví dụ biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì? (1) Số lượng tràm rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh cháy rừng (2) Chim cu gáy thường xuất nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm (3) Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh người nơng dân sử dụng thuốc trừ sâu hố học (4) Cứ 10 - 12 năm, số lượng cá cơm vùng biển Pêru bị giảm mạnh có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt A B C D Câu 39: Những tài nguyên sau thuộc dạng tài nguyên tái sinh? A Năng lượng mặt trời lượng gió B Năng lượng sóng biển lượng thủy triều C Khoáng sản D Sinh vật Câu 41: Hệ sinh thái sau có đặc điểm: cung cấp thêm phần vật chất có số lượng lồi hạn chế? A Rừng rộng ôn đới B Hệ sinh thái đồng ruộng C Rừng nguyên sinh D Hệ sinh thái biển Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 105 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Câu 44: Khi nói chu trình nước tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Nước thành phần thiếu chiếm phần lớn khối lượng thể sinh vật B Nguồn nước vô tận mà bị suy giảm nghiêm trọng C Nước nguồn tài nguyên không tái sinh D Nước Trái Đất ln chuyển theo vòng tuần hồn Câu 46: Cho ví dụ mối quan hệ lồi quần xã sinh vật: (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống môi trường (2) Cây tầm gửi sống bám thân gỗ rừng (3) Cây phong lan bám thân gỗ sống rừng (4) Vi khuẩn Rhizobium sống nốt sần rễ họ Đậu Những ví dụ thuộc mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã sinh vật A (1) (4) B (1) (2) C (3) (4) D (2) (3) Câu 50: Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Quan hệ cộng sinh B Sinh vật kí sinh - sinh vật chủ C Sinh vật ăn sinh vật khác D Nhiệt độ môi trường ĐẠI HỌC 2014 Câu 1: Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (2) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh (3) Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên (4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy A B C D Câu 4: Trên đồng cỏ, bò ăn cỏ Bò tiêu hố cỏ nhờ vi sinh vật sống cỏ Các chim sáo tìm ăn rận sống da bò Khi nói quan hệ sinh vật trên, phát biểu sau đúng? A Quan hệ chim sáo rận quan hệ hội sinh B Quan hệ rận bò quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác C Quan hệ vi sinh vật rận quan hệ cạnh tranh D Quan hệ bò vi sinh vật quan hệ cộng sinh Câu 8: Lưới thức ăn quần xã sinh vật cạn mơ tả sau: Các lồi thức ăn sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ số lồi động vật ăn rễ Chim sâu ăn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại Chim sâu chim ăn hạt thức ăn chim ăn thịt cỡ lớn Động vật ăn rễ thức ăn rắn, thú ăn thịt chim ăn thịt cỡ lớn Phân tích lưới thức ăn cho thấy: A Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt cỡ lớn rắn gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt B Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng hồn tồn C Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích D Chim ăn thịt cỡ lớn bậc dinh dưỡng cấp 2, bậc dinh dưỡng cấp Câu 11: Khi nói mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh mối quan hệ mồi - sinh vật ăn thịt, phát biểu sau đúng? A Sinh vật kí sinh có kích thước thể nhỏ sinh vật chủ B Mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh nhân tố gây tượng khống chế sinh học C Sinh vật ăn thịt có số lượng cá thể nhiều mồi D Sinh vật kí sinh có số lượng cá thể sinh vật chủ Hội người ơn thi đại học môn sinh Trang 106 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola Câu 14: Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường nay, cần tập trung vào biện pháp sau đây? (1) Xây dựng nhà máy xử lí tái chế rác thải (2) Quản lí chặt chẽ chất gây ô nhiễm môi trường (3) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh (4) Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người (5) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản A (2), (3), (5) B (1), (3), (5) C (3), (4), (5) D (1), (2), (4) Câu 21: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hoá học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng lồi thiên địch có ưu điểm sau đây? (1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người (2) Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết (3) Nhanh chóng dập tắt tất loại dịch bệnh (4) Không gây ô nhiễm môi trường A (1) (4) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (2) Câu 27: Khi nói quần xã sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản B Sinh vật quần xã tác động lẫn đồng thời tác động qua lại với môi trường C Mức độ đa dạng quần xã thể qua số lượng loài số lượng cá thể loài D Phân bố cá thể không gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống loài Câu 31: Trong phát biểu sau, có phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể (2) Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể (3) Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Câu 38: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau khơng đúng? A Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác lồi B Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển C Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển Câu 46: Một quần xã có sinh vật sau: (1) Tảo lục đơn bào (2) Cá rô (3) Bèo hoa dâu (4) Tôm (5) Bèo Nhật Bản (6) Cá mè trắng (7) Rau muống (8) Cá trắm cỏ Trong sinh vật trên, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp là: A (1), (3), (5), (7) B (2), (4), (5), (6) C (1), (2), (6), (8) D (3), (4), (7), (8) Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 107 Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola CẤU TRÚC ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN SINH 2014 Phần Cơ chế di truyền biến dị Tính qui luật tượng di truyền Di truyền học quần thể Di truyền học người Ứng dụng di truyền học Tiến hóa Sinh thái Tổng câu 13 câu Lí thuyết câu câu Bài tập câu 11 câu câu câu câu câu 10 câu câu câu câu câu 10 câu câu câu câu câu câu MỤC LỤC Trang CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ……………………………………………….1 TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN ………………………………………………21 DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ ……………………………………………… 45 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI ………………………………………………52 ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC ……………………………………………… 61 TIẾN HÓA ……………………………………………… 69 SINH THÁI ……………………………………………… 89 Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang 108 Hội người ôn thi đại học môn sinh ... thường, loại giao tử tạo có khả thụ tinh Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator... người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator Cọp Uống Cola ĐẠI HỌC 2008 Câu 1: Đột biến gen A phát sinh nguyên... amin D Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Hội người ôn thi đại học môn sinh Trang Hội người ôn thi đại học môn sinh Phân loại đề thi đại học-cao đẳng môn sinh Administrator
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (207) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (207)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay