ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (206)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 18 Ngày thi: 15/01/2019 Thời gian làm bài: 35 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 018 Câu 1: Vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần họ Đậu biểu mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D kí sinh – vật chủ Câu 2: Hiện tượng sau biểu mối quan hệ hỗ trợ loài? A Cá mập nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn B Động vật loài ăn thịt lẫn C Tỉa thưa tự nhiên thực vật D Các thơng mọc gần nhau, có rễ nối liền Câu 3: Tháp số lượng xây dựng dựa A số lượng cá thể bậc dinh dưỡng B số lượng cá thể đơn vị thể tích C số lượng cá thể đơn vị diện tích D số lượng cá thể đơn vị thời gian Câu 4: Trong trình phát sinh sống Trái Đất, giai đoạn tiến hoá hố học hình thành nên A tế bào nhân thực B đại phân tử hữa C giọt côaxecva D tế bào sơ khai Câu 5: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Đột biến D Cách li địa lí Câu 6: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm nóng, sau khí hậu trở nên lạnh khô Đặc điểm sinh vật điển hình kì A dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát B có mạch động vật di cư lên cạn C hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hố chim D xuất thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát Câu 7: Hiện nay, người ta giả thiết trình phát sinh sống Trái Đất, phân tử tự nhân đơi A lipit B ADN C protein D ARN Câu 8: Ốc sống đáy hồ ví dụ A quần thể sinh vật B quần xã sinh vật C dàn ốc D tập hợp cá thể ngẫu nhiên Câu 9: Trong quần xã có vài quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh hơn, quần thể gọi A quần thể trung tâm B quần thể C quần thể ưu D quần thể chủ yếu Câu 10: Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy loài A động vật bậc cao B động vật C thực vật D có khả phát tán mạnh Câu 11: Tại khu rừng có lồi chim ăn sâu, số lượng sâu không thật dồi Khả nguyên nhân giúp cho lồi chim tồn tại? A Mỗi loài ăn loài sâu khác B Mỗi lồi kiếm ăn vị trí khác rừng C Các loài chim ăn loài sâu, vào thời gian địa điểm Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 1/5- Mã đề thi 003 D Mỗi loài kiếm ăn vào thời gian khác ngày Câu 12: Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc A tiêu chuẩn di truyền B tiêu chuẩn sinh lí – hố sinh C tiêu chuẩn địa lí – sinh thái D tiêu chuẩn hình thái Câu 13: Loài giun dẹp Convolvuta ruscoffensin sống cát vùng ngập thuỷ triều ven biển Trong mô giun dẹp có tảo lục đơn bào sống Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi cát tảo lục có khả quang hợp Giun dẹp sống chất tinh bột tảo lục quan hợp tổng hợp nên Quan hệ số quan hệ sau quan hệ giun dẹp tảo? A Hợp tác B Kí sinh C Cộng sinh D Vật ăn thịt – mồi Câu 14: Học thuyết tiến hoá đại bên cạnh việc chứng minh q trình hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật đưa dẫn chứng chứng tỏ đặc điểm thích nghi mang tính tương đối Chẳng hạn (1) đặc điểm thích nghi chọn lọc quần thể định tất quần thể lồi (2) đặc điểm thích nghi sản phẩm q trình chọn lọc tự nhiên mơi trường định (3) sinh vật xuất sau thích nghi sinh vật xuất trước (4) điều kiện ngoại cảnh thay đối, đặc điểm thích nghi chuyển từ có lợi sang có hại thân sinh vật mang Trong dẫn chứng gồm: A Dẫn chứng (3) (4) B Dẫn chứng (2) (4) C Dẫn chứng (1) (3) D Dẫn chứng (2), (3) (4) Câu 15: Sau 50 nnăm thành phố Manchester bị nhiễm, 98% bướm bạch dương có màu đen A chúng bị nhuộm đen bụi than B chúng đột biến thành màu đen C chọn lọc tự nhiên giữ lại thể đột biến màu đen D bướm trắng bị chết hết Câu 16: Trong trường hợp sau, cạnh tranh loài diễn khốc liệt nhất? A Quần thể có kích thước tối đa B Quần thể có kích thước tối thiểu C Quần thể có kích thước bình thường D Quần thể phân bố theo nhóm Câu 17: Tuy có tần số thấp, đột biến gen thường xuyên xuất quần thể vì? A Đột biến gen hay xuất chế tự phân tử ADN B Gen có độ bền so với nhiễm sắc thể C Qua nguyên phân thường xuyên xuất đột biến gen D Số lượng gen quần thể lớn Câu 18: Chiều cao trung bình lồi thực vật chi phối locus thoe kiểu tương tác cộng gộp, alen trội làm tăng chiều cao Ở hệ bao đầu, chiều cao trung bình quần thể đạt 172 cm, sống loài gỗ khác nên bị che nắng Sau nhiều hệ người ta thấy chiều cao trung bình 215 cm tần số alen trội tăng Đây ví dụ A chọn lọc vận động B chọn lọc chống lại alen trội C chọn lọc phân hoá D chọn lọc kiên định Câu 19: Mối quan hệ tò vò nhện ca dao “Tò vò mà ni nhện; sau lớn quện đi; tò vò ngồi khóc tỉ ti; nhện ơi, nhện hỡi, nhện đằng nào” mối quan hệ sau đây? A Kí sinh B Hội sinh C Con mồi – vật ăn thịt D Ức chế - cảm nhiễm Câu 20: Giả sử tần số tương đối alen quần thể 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a Nguyên nhân sau dẫn đến tượng trên? A Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối B Đột biến xảy quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a C Giao phối không ngẫu nhiên xảy quần thể D Sự phát tán hay di chuyển nhóm cá thể quần thể lập quần thể Câu 21: Những loài hẹp nhiệt thường sống ở: A Các vùng cực B Vùng nhiệt đới C Vùng ôn đới D Trên đỉnh núi cao Câu 22: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh lồi có hệ gen nào? Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 2/5- Mã đề thi 003 A Hệ gen lưỡng bội B Hệ gen đơn bội C Hệ gen đa bội D Hệ gen lệch bội Câu 23: Các lồi cá ăn sinh vật thường có quan lọc thức ăn lược mang Số que mang lược mang đặc trưng cho loài sau: loài I – 55, loài – 77, loài III – 56 loài IV – 44 Khi sống chung môi trường, cặp sau có tượng cạnh tranh mạnh nhất? A I II B II III C I III D II IV Câu 24: Dạng cách li cần thiết để nhóm cá thể phân hố tích luỹ biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác ngày nhiều A cách li trước hợp tử B cách li sau hợp tử C cách li di truyền D cách li địa lí Câu 25: Ở rừng nhiệt đới Châu Phi Muỗi Aedes afrieanus (lồi A) sống vòm rừng, muỗi Anophenles gambiae (lồi B) sống tầng sát mặt đất Khẳng định sau đúng? A Loài A loài hẹp nhiệt so với loài B B Loài A loài rộng nhiệt, loài B loài hẹp nhiệt C Cả hoi loài rộng nhiệt D Cả hai loài hẹp nhiệt Câu 26: Nhân tố gây biến động số lượng, quần thể có kích thước A nhân tố vô sinh B độ ẩm nước C nhân tố hữu sinh D nhiệt độ ánh sáng Câu 27: Loài cỏ Spartina sử dụng chăn nuôi Anh kết lai xa tứ bội hoá cách tự nhiên lồi có gốc Châu Âu có 2n = 50 lồi cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 2n = 70 Hãy cho biết số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể loài cỏ Spartina? A 60 B 120 C 240 D 100 Câu 28: Sau tách từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại phân hố thành nhiều lồi khác nhau, số có nhánh tiến hố hình thành chi Homo Loài xuất chi Homo là: A Homo habilis B Homo sapiens C Homo erectus D Homo neanderthalensis Câu 29: Khi nói trình hình thành lồi mới, nhận định sau khơng xác? A Hình thành lồi cải biến thành phần kiểu gen quần thể theo hường thích nghi, tạp hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc B Quá trình hình thành loài diễn từ từ thời gian dài chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ để tạo nên biến đổi lớn gây cách li sinh sản C Các đột biến lờn thường gây chết gây bất thụ cho thể đột biến, khơng có chế hình thành lồi thơng qua đột biến lớn D Loài xuất với quần thể, hay nhóm quần thể tồn phát triển mắt xích hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian tác dụng chọn lọc tự nhiên Câu 30: Cho ví dụ chúng đóng vai trò chứng tiến hố số đối tượng sinh vật (1) Hoa đực đu đủ có 10 nhị, có di tích nhuỵ (2) Chi trước động vật có xương sống có trình tự phân bố xương tương tự (3) Gai bưởi biến dạng cành, gai hoa hồng biến dạng biểu bì thân (4) Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người có chung nguồn gốc (5) Cá mập cá heo có hình dạng phù hợp với “thuỷ động lực” giúp di chuyển tốt nước (6) Ruột thừa người có chung nguồn gốc từ manh tràng động vật ăn thực vật Sự tiến hoá hội tụ thể qua ví dụ: A (2); (3); (5) B (3) C (3) (5) D (1); (3); (4) (5) Câu 31: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F2 : 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa F1 : 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa F3 : 0,24AA : 0,32Aa : 0,44aa F4 : 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên D Đột biến gen Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 3/5- Mã đề thi 003 Câu 32: Xét gen riêng lẻ, tần số đột biến tự nhiên trung bình khoảng A 10−3 đến 10−2 B 10−4 đến 10−3 C 10−2 đến 10−1 D 10−6 đến 10−4 Câu 33: Sau 20 hệ chịu tác động thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen lặn kháng thuốc quần thể sau tăng lên gấp 500 lần, hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng A chuyển gen gây bệnh cho sâu B chuyển gen kháng sâu bệnh cho trồng C hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học D nuôi nhiều chim ăn sâu Câu 34: Nhóm sinh vật sau tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức thể? A Động vật có xương sống B Sinh vật sống cộng sinh C Sinh vật sống kí sinh D Sinh vật nhân sơ Câu 35: Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm khơng tiến hố thành lồi đa bào A hệ gen chúng q đơn giản nên khơng tiến hố B thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với mơi trường C Vi khuẩn sinh bào tử để chống lại điều kiện bất lợi D Vi khuẩn chịu tác động chọn lọc tự nhiên Câu 36: Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức sau đây? A Mang axit amin tham gia trình dịch mã B Phân giải prôtêin C Làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit D Cấu tạo nên ribôxôm Câu 37: Để kiểm tra giả thuyết Oparin Hanđan, năm 1953 Milơ tạo mơi trường nhân tạo có thành phần hố học giống khí ngun thuỷ Trái Đất Mơi trường nhân tạo gồm A CH , NH , H nước B CH , CO2 , H nước C N2, NH , H nước Câu 38: Cho nhận xét sau: D CH , CO , H nước (1) Nếu mơi trường lý tưởng mức sinh sản tối đa, mức tử vong tối thiểu (2) Kích thước tối đa mang đặc tính lồi (3) Kích thước quần thể mô tả công thức N t = N + D – B + E – I ( N t N số lượng cá thể thời điểm t t , B mức sinh sản, D mức tử vong, I mức nhập cư E mức xuất cư) (4) Mức sống sót (Ss) số cá thể sống đến thời điểm định, biểu diễn công thức Ss = – D (1 kích thước quần thể xem đơn vị D mức tử vong) (5) Trong kiểu tăng trưởng môi trường bị giới hạn, tốc độ sinh sản tăng lên cao sau điểm uốn (6) Trong kiểu tăng trưởng môi trường bị giới hạn, tốc độ sinh sản tăng lên cao sau điểm uốn (7) Kích thước quần thể tổng sản lượng cá thể quần thể (8) Mật độ quần thể vượt mức cho phép, phận cá thể xuất cư, bệnh dịch cơng cá thể yếu quần thể (9) Đàn cá mòi cờ di cư vào sơnh Hồng hàng năm gọi quần thể cá mòi cờ di cư sinh sản (10) Quần thể gọi dạng tồn loài thực chức sinh sản, dễ dàng tránh tác động xấu, khai thác nguồn sống tốt Số nhận xét A B C D Câu 39: Nội dung chủ yếu thuyết “ra từ Châu Phi” cho A Người H.sapiens hình thành từ lồi người H.erectus Châu Phi B Người H.sapiens hình thành từ lồi người H.erectus châu lục khác C Người H.erectus từ Châu Phi di cư sang châu lục khác sau tiến hoá thành H.sapiens D Người H.erectus từ Châu Phi di cư sang châu lục khác sau tiến hoá thành H.habilis Câu 40: Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30oC, lồi bọ cánh cứng có chu kì sống 10 ngày đêm Còn thành phố B, nhiệt độ trung bình 18oC chu kì sống loài 30 ngày đêm Ngưỡng nhiệt phát triển số hệ trung bình năm 2019 loài thành phố A B A 12oC, 18 36 B 12oC, 37 12 Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 4/5- Mã đề thi 003 C 10oC, 12 18 D 14oC, 36 13 …HẾT… Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 5/5- Mã đề thi 003 ... sâu sinh học D nuôi nhiều chim ăn sâu Câu 34: Nhóm sinh vật sau tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức thể? A Động vật có xương sống B Sinh vật sống cộng sinh C Sinh vật sống kí sinh D Sinh. .. bình năm 2019 loài thành phố A B A 12oC, 18 36 B 12oC, 37 12 Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol- bookgol.com Trang 4/5- Mã đề thi 003 C 10oC, 12 18 D 14oC, 36 13 …HẾT… Cộng đồng Bookgol: Sinh Học... sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên D Đột biến gen Cộng đồng Bookgol: Sinh Học Bookgol-
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (206) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (206)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay