ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (205)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi có trang) ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA – LẦN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 345 Họ, tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh:…………………………………………… Câu 81: Ở người, gen qui định nhóm máu có alen: alen IA qui định nhóm máu A trội hoàn toài so với alen IO qui định nhóm máu O; alen IB qui định nhóm máu B trội hoàn toàn so với alen IO; alen IA IB đồng trội qui định nhóm máu AB Mẹ có nhóm máu AB sinh trai có nhóm máu AB, nhóm máu chắn khơng phải bố cậu trai là: A Nhóm máu A B Nhóm máu B C Nhóm máu AB D Nhóm máu O Câu 82: Cho biết gen qui định tính trạng gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời 1:2:1:1:2:1? A Aabb × aaBb B Aabb × Aabb C AaBb × AaBb D aaBb ×AaBb Câu 83: Ở loài thực vật, lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời gồm: A 100% số hoa đỏ B 100% số hoa trắng C 25% số hoa đỏ 75% số hoa trắng D 75% số hoa đỏ 25% số hoa trắng Câu 84: Tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm hai cặp NST khác tương tác gen theo kiểu bổ sung, có gen A B quy định hoa đỏ, thiếu hai gen A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Ở quần thể cân di truyền, alen A có tần số 0,4 alen B có tần số 0,3 Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 32,64% B 12% C 1,44% D 56,25% Câu 85: Ở loài cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi; B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường thể mắt dẹt đồng hợp chết sau sinh Trong phép lai AaBb × AaBb, người ta thu 780 cá thể sống sót Số cá thể mắt dẹt, màu xám là: A 195 B 390 C 260 D 65 Câu 86: Đặc điểm đặc điểm tần số hoán vị gen? A Tần số hoán vị gen thể lực liên kết gen nhiễm sắc thể B Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen nhiễm sắc thể C Các gen nhiễm sắc thể có tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% D Tần số hoán vị gen sử dụng làm sở để lập đồ gen nhiễm sắc thể Câu 87: Đột biến thay nucleotit vị trí thứ ba jnào mạch mã gốc gen làm cho trình dịch mã không diễn được? A 5’-XAT-3’ B 5’-TAX-3’ C 5’-AGA-3’ D 5’-ATX-3 Câu 88: Ở ruồi gấm, gen Hbr có ba alen khác gồm Hbr1, Hbr2, Hbr3 nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y qui định sản xuất protein liên quan đến màu sắc mắt Số lượng alen Hbr tối đa mà cá thể ruồi đực bình thường có hệ gen số tế bào sinh dưỡng là: A B C D Trang 1/5 – Mã đề thi 345 Câu 89: Trong quần thể thực vật xuất đột biến: alen A đột biến thành alen a; alen b đột biến thành alen B; alen D đột biến thành alen d Biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hồn tồn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AabbDd; aaBbDD; AaBbdd B AaBbDd; aabbdd; aaBbDd C aaBbDd; AabbDD; AaBBdd D aaBbDD; AabbDd; AaBbDd Câu 90: Ở người, bệnh pheylketo niệu gen lặn NST thường quy định Một quần thể người cân di truyền có 84% số người mang gen gây bệnh Tần số alen a là: A 0,2 B 0,8 C 0,6 D 0,4 Câu 91: Sơ đồ sau mô tả chế gây đột biến 5-BU? A A-T → G-5BU → X-5BU → G-X B A-T → X-5BU → G-5BU → G-X C A-T → G-5BU → X-5BU → G-X.` D A-T → A-5BU → G-5BU → G-X Câu 92: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Với loại nucleotit A, U, X tạo 27 ba mã hóa axit amin B Tính phổ biến mã di truyền có nghĩa tất lồi có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ C Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin metionin D Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa codon mã hóa cho nhiều loại axit amin Câu 93: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen đột biến (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (1), (4) B (2), (4) C (1), (2) D (2), (3) Câu 94: Cho phát biểu đây: (1) Thường biến di truyền (2) Thường biến biến đổi không theo hướng xác định (3) Mức phản ứng di truyền (4) Trong kiểu gen gen có mức phản ứng khác nhạu (5) Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng Số phát biểu là: A B C D Câu 95: Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông đen (P), thu F1 gồm 50% gà trống lông đen 50% gà mái lông trắng Biết gen quy định tính tráng, alen trội trội hồn tồn Trong dự đốn sau có dự đốn đúng? (1) Tính trạng màu lơng gen vùng khơng tương đồng NST X quy định (2) Cho F1 giao phối với nhau, F2 có kiểu hình phân bố đồng giới (3) Cho F1 giao phối với tạo F2, cho F2 giao phối ngẫu nhiên với thu F3 có tỉ lệ kiểu hình 13 đen: trắng (4) Nếu cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen chủng thu đời gồm tồn lơng đen A B C D Câu 96: Nhận định sau xác nói quy luật di truyền liên kết khơng hồn tồn? A Các gen gần dễ xảy trao đổi chéo dẫn đến tượng hoán vị gen ngược lại B Tùy lồi mà hốn vị gen xảy giới đực, hay giới hai giới C Quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo xảy hai cromatic chị em nhiễm sắc thể kép D Quá trình tiếp hợp trao đổi chéo xảy kì giảm phân I Trang 2/5 – Mã đề thi 345 Câu 97: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định, tính trạng chiều cao gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng kháng thuốc gen nằm ti thể quy định Chuyển nhân từ tế bào đực A có màu lơng vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng loại bỏ nhân thể B có màu lơng đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo tế bào chuyển nhân C Nếu tế bào C phát triển thành thể kiểu hình thể là: A đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc B đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc C đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc D cái, lông vàng, chân cao, khơng kháng thuốc Câu 98: Gen A có alen, gen D có alen, gen nằm nhiễm sắc thể X (khơng có alen Y), gen B nằm nhiễm sắc thể thường có alen Số loại kiểu gen tối đa tạo quần thể là: A 12 B 108 C 126 D 162 Câu 99: Một nhiễm sắc ethể có đoạn khác xếp theo trình tự ABCDEG*HKM bị đột biến Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM Trong phát biểu sau, có phát biểu dạng đột biến này: (1) Thường gây hại cho thể đột biến làm cân gen (2) Thường gây chết thể đột biến (3) Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết lồi (4) Có thể làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng (5) Đột biến gen xảy tạo thêm gen q trình tiến hóa A B C D Câu 100: Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AB/ab có 34% tế bào xảy trao đổi chéo B b Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân thể là: A AB = ab = 8,5%; Ab = aB = 41,5% B AB = ab = 41,5%; Ab = aB = 8,5% C AB = ab = 33%; Ab = aB = 17% D AB = ab = 17%; Ab = aB = 33% Câu 101: Biết AA – hoa đỏ, Aa – hoa hồng, aa – hoa trắng, B quy định cánh kép trội hoàn toàn so với b quyh định cánh đơn Các cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác Hãy cho biết số phép lai tối đa cho kết đời với màu sắc hoa phân li 1:1, tính trạng hình dạng cánh hoa đồng tính? A B 12 C D Câu 102: Ở operon Lactozo, có đường lactozo trình phiên mã diễn vì: A Lactozo gắn với chất ức chế làm cho chất ức chế bị bất hoạt B Lactozo gắn với vùng khởi động làm khích hoạt tổng hợp protein C Lactozo gắn với enzim ARN polimeraza làm kích hoạtm enzim D Lactozo gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành Câu 103: Ở loài động vật, xét locut gồm alen nằm NST thường quy định tính trạng màu mắt Người ta tiến hành ba phép lai sau: Phép lai 1: mắt đỏ × mắt đỏ → F1: 75% mắt đỏ: 25% mắt nâu Phép lai 2: mắt vàng × mắt trắng → F1: 100% mắt trắng Phép lai 3: mắt nâu × mắt vàng → F1: 25% mắt trắng: ,50% mắt nâu: 25% mắt vàng Vậy thứ tự alen từ trội đến lặn là: A mắt nâu → mắt vàng → mắt đỏ → mắt trắng B mắt nâu → mắt đỏ → mắt vàng → mắt trắng C mắt đỏ → mắt nâu → mắt vàng → mắt trắng D mắt vàng → mắt nâu → mắt đỏ → mắt trắng Câu 104: Trong thực tiễn sản xuất, nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng giống lúa diện rộng”? A Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi giống bị thối hóa, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị giảm B Vì nhiều vụ canh tác, đất khơng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng từ suất bị suy giảm Trang 3/5 – Mã đề thi 345 C Vì qua nhiều vụ canh tác, giống bị thối hóa, khơng có đồng kiểu gen làm cho suất bị sụt giảm D Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi bị trắng, giống lúa có kiểu gen nên mức phản ứng giống Câu 105: Ở loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lơng gen nhiễm sắc thể thường có alen qui định Alen A1 qui định lơng xám trội hồn tồn so với alen a2 a3 Alen a2 qui định lông đen trội hồn tồn so với alen a3 qui định lơng trắng Một quần thể qua ngẫu phối không chịu tác động nhân tố tiến hóa có 36% cá thể lông xám, 55% cá thể lông đen, cá thể lại có lơng trắng Tính theo lí tuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen A1 = 0,6 (2) Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp quần thể 62% (3) Trong số cá thể mang kiểu hình lơng xám quần thể số cá thể chủng chiếm tỉ lệ 1/9 (4) Cho tất lông đen quần thể giao phối ngẫu nhiên với lông trắng, tỉ lệ phân li kiểu hình đời trắng: 11 đen A B C D Câu 106: Một gen mã hóa enzim qui định màu sắc lơng loài động vật gồm hai alen A, a nằm NST thường có số lượng cá thể có kiểu gen tương ứng quần thể sau Biết cá thể giao phối ngẫu nhiên: Con Con đực AA Aa aa AA Aa aa 300 600 100 200 400 400 Dự đoán tần số kiểu gen Aa hệ là: A 0,52 B 0,48 C 0,16 D 0,36 Câu 107: Một số bà nông dân mua hạt ngô lai có suất cao trồng ngơ lai cho số lượng hạt bắp thấp Giả sử công ty giống cung cấp hạt giống tiêu chuẩn Nguyên nhân phù hợp để giải thích tính trạng ngơ cho hạt: A Do thường biến đột biến B Do biến dị tổ hợp thường biến C Điều kiện gieo trồng khơng thích hợp D Do đột biến gen đột biến NSTG Câu 108: Ở người, bệnh mù màu gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể giới tính Y qui định Một phụ nữ khơng bị bệnh mù màu có bố mẹ bình thường người em trai cô ta bị bệnh mù màu, lấy người chồng bình thường Xác suất để cặp vợ chồng sinh người bị bệnh mù màu bao nhiêu? Biết khơng có đột biến xảy A 1/8 B 1/16 C 1/2 D 1/4 Câu 109: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,2BB: 0,4Bb: 0,4bb Biết cá thể có kiểu gen BB khơng có khả sinh sản Tần số kiểu gen đồng hợp trội thể hệ tự phối thứ là: A 0,04 B 0,125 C 0,1 D 0,0625 Câu 110: Để kiểm chứng lại giả thuyết mình, Menden dùng phép lai nào? A Lai thuận nghịch B Lai phân tích C Giao phối gần D Tự thụ phấn Câu 111: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho thân cao, dài chủng giao phấn với thân thấp, chủng (P), thu F1 gồm 100% thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, tròn chiếm tỉ lệ 50,64% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) F2 có 10 loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn (3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen F1 chiếm tỉ lệh 64,72% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 8% (5) Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, chiếm tỉ lệ 24,84% A B C D Trang 4/5 – Mã đề thi 345 Câu 112: Lai hai hoa trắng chủng với thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phân với thu F2 gồm 56,25% ghoa đỏ: 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hai hoa trắng F2 thu hệ Cho nhận định phân li kiểu hình hệ sau: (1) đỏ: trắng (2) đỏ: trắng (3) đỏ: trắng (4) đỏ: trắng (5) đỏ: trắng Trong số nhận định có nhận định đúng? A B C D Câu 113: Ở người, gen qui định nhóm máu ABO gồm alen IA, IB, IO nằm NST thường Trong alen IA, IB đồng trội so với alen IO Xét quần thể người cân di truyền có tần số alen IA=0,5; IB=0,3; IO=0,2 Một cặp vợ chồng quần thể có nhóm máu B Xác suất để cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng nhóm máu O là: A 1/4 B 2/49 C 2/9 D 47/98 Câu 114: Quá trình phiên mã vi khuẩn E.coli xảy trong: A ti thể B nhân tế bào C tế bào chất D riboxom Câu 115: Ở người, bệnh máu khó đơng bệnh mù màu đỏ - xanh lục hai gen lặn (a, b) nằm nhiễm sắc thể X, khơng có alen tương ứng Y quy định Một phụ nưc bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục không bị bệnh máu khó đơng lấy chồng bị bệnh máu khó đống khơng bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Phát biểu sau đứa cặp vợ chồng trên? A Tất trai họ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục B Tất gái họ mắc bệnh máu khó đơng C Tất gái nhọ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục D Tất trai họ mắc bệnh máu khó đơng Câu 116: Điều sau điều kiện định luật Hacđi – Vanbec? A Khơng có tượng di cư nhập cư, không xảy chọn lọc tự nhiên B Khơng có đột biến C Alen trội phải có tỉ lệ lớn alen lặn D Kích thước quần thể phải lớn, xảy giao phối tự cá thể Câu 117: Ở người, bệnh động kinh đột biến điểm gen nằm ti thê rgây Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh này? A Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh B Bệnh gặp nữ giới m không gặp nam giới C Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh D Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh tất họ bị bệnh Câu 118: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi là: A Gen điều hòa B Gen tăng cường C Gen trội D Gen đa hiệu Câu 119: Ở đậu Hà Lan có 2n = 14 Một hợp tử đậu Hà Lan nguyên phân bình thường đợt liên tiếp, mơi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 84 nhiễm sắc thể đơn Hợp tử bị đột biến dạng: A tứ bội B tam nhiễm C nhiễm D tam bội Câu 120: Kiểu gen hệ xuất phát quần thể thực vật AaBb, cho tự thụ phấn chặt chẽ qua nhiều hệ số dòng tạo quần thể là: A B C D HẾT Trang 5/5 – Mã đề thi 345 ... F1 giao phối với nhau, F2 có kiểu hình phân bố đồng giới (3) Cho F1 giao phối với tạo F2, cho F2 giao phối ngẫu nhiên với thu F3 có tỉ lệ kiểu hình 13 đen: trắng (4) Nếu cho gà mái lông trắng giao... C D Trang 4/5 – Mã đề thi 345 Câu 112: Lai hai hoa trắng chủng với thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phân với thu F2 gồm 56,25% ghoa đỏ: 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hai hoa... thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, tròn chiếm tỉ lệ 50,64% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) F2 có 10 loại
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (205) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (205)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay