ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (201)

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

AbDEGh tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết không xảy aBdegh tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử II Giả sử thể giảm phân, tế bào xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa 12 loại giao tử III Giả sử có tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa loại tinh trùng IV Giả sử có 33 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa 64 loại tinh trùng A B C D ABDEGHKM Câu Xét cặp nhiễm sắc thể lồi thực vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao abdeghkm tử Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Cơ thể giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử II Giả sử thể giảm phân, tế bào xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa loại giao tử III Giả sử có tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa loại tinh trùng IV Giả sử có 20 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa 42 loại tinh trùng A B C D ABDE Mnp Câu Một lồi thực vật có kiểu gen tự thụ phấn thu F1 Biết không xảy tượng abDe mnP đột biến xảy hoán vị gen tất điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, F1 số loại kiểu gen tối đa tạo A 10 B 36 C 360 D 1296 De Câu Một loài thực vật có kiểu gen AaBbCC ;tự thụ phấn thu F1 Biết không xảy tượng dE đột biến xảy hoán vị gen tất điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, F1 có tối đa số loại kiểu gen đồng hợp tất cặp gen A B 16 C 36 D 90 ABD Câu Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen thu F1 có kiểu gen , abD F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Ở F2, có tối đa 10 loại kiểu gen khác II Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp III Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen IV Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen tương phản thu F1 có AB kiểu gen dd , F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có bao ab nhiêu phát biểu sau đúng: I Ở F2, có tối đa 10 loại kiểu gen khác II Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp III Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen IV Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen tương phản thu F1 có AB Dd , F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có bao kiểu gen ab nhiêu phát biểu sau đúng: I Ở F2, có tối đa 30 loại kiểu gen khác II Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp III Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen Câu Một thể động vật có kiểu gen IV Ở F2, có tối đa 12 kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen tương phản thu F1 có AB kiểu gen dị hợp cặp gen , F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí ab thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, có tối đa 10 loại kiểu gen khác II Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp III Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen IV Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D ABDE ABDE Câu Cho phép lai , thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có  abde abde phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 16 kiểu gen đồng hợp II F1 có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen nói III F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp cặp gen IV F1 có tối đa 32 loại kiểu gen A B C D Câu 10 Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; Hai cặp gen Bb Dd quy định màu sắc hoa; kiểu gen có hai gen trội B D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 có có 1600 kiểu hình thân cao, hoa đỏ 900 Biết không xảy tượng đột biến Kiểu gen P là: Ab Ad AB AD A B C D Dd Bb Dd Bb aB aD Ab ad Câu 11 Khi nghiên cứu tính trạng chiều cao thân màu sắc hoa loài thực vật Người ta nhận thấy cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 có 1600 cây, kiểu hình thân cao, hoa đỏ 600 Biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; Hai cặp gen Bb Dd quy định màu sắc hoa; kiểu gen có hai gen trội B D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng; khơng xảy tượng đột biến Kiểu gen P là: Ab AD AB AD A B C D Dd Bb Dd bb aB aD ab ad Câu 12 Một thể (P) giảm phân cho loại giao tử với số lượng: 70Abd, 30ABD, 70AbD, 30abd, 70aBD, 30ABd, 70aBd, 30abD Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ab I Kiểu gen thể nói Dd aB II Xảy hoán vị gen với tần số 30% III Cây P lai phân tích, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 7,5% IV Cây P tự thụ phấn, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 39,1875% A B C D Câu 13 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn - Với thứ hai, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB (1) Kiểu gen H ab Ab aB (2) Kiểu gen thứ nhất, thứ , ab ab (3) Nếu cho thứ giao phấn với thứ đời có kiểu hình thân thấp, tròn chiếm 25% (4) Ở đời phép lai thứ 2, có tối đa loại kiểu gen, có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, tròn A B C D Câu 14 Một loài thực vật, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 2000 cây, có 180 thân thấp, hoa đỏ Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có 1320 thân cao, hoa đỏ II Tần số hoán vị gen 40% III Nếu cho P lai phân tích thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 20% IV Nếu cho P giao phấn với thân thấp, hoa đỏ dị hợp thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 30% A B C D Câu 15 Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, số nguyên, hoa trắng chủng chiếm tỉ lệ 10% (2) Khoảng cách gen A B 40cM (3) Ở F1, số xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10% (4) Ở đời F1 có tổng số kiểu gen (5) Ở đời F1, có kiểu gen quy định kiểu hình nguyên, hoa trắng A B C D Câu 16 Khi nghiên cứu tính trạng chiều cao thân màu sắc hoa loài thực vật Người ta nhận thấy cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 660 thân cao, hoa đỏ : 660 thân cao, hoa trắng : 330 thân thấp, hoa đỏ : 110 thân thấp, hoa trắng Biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; Hai cặp gen Bb Dd quy định màu sắc hoa; kiểu gen có hai gen trội B D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng; không xảy tượng đột biến Cho kết luận kiểu gen P: Ab Ad AB AD (1) (2) (3) (4) Dd Bb Dd Bb aB aD ab ad Số kết luận A B C D Câu 17 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 20 cM II Ở F1, kiểu hình thấp, có kiểu gen quy định III Lấy ngẫu nhiên thân cao, chua F1, xác suất thu chủng IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, F1, xác suất thu chủng 33 A B C D Câu 18 Theo dõi di truyền tính trạng màu mắt độ dài cánh loài động vật người ta tiến hành cho lai cá thể mang kiểu hình mắt đỏ, cánh dài cá thể mắt đen, cánh ngắn (P) thu F1 gồm 100% cá thể mắt đỏ, cánh dài Cho F1 lai với cá thể mắt đen, cánh dài thu F2 có kiểu kiểu hình mắt đen, cánh ngắn chiếm tỉ lệ 18% Biết cặp gen quy định cặp tính trạng, khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, kiểu hình mắt đỏ, cánh dài chiếm tỉ lệ 68% II Ở F2, kiểu hình mắt đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 32% III Ở F2, kiểu hình mắt đỏ, cánh ngắn chiếm tỉ lệ 7% IV Ở F2, kiểu hình mắt đen, cánh dài chủng tỉ lệ mắt đỏ cánh ngắn A B C D AB MNpQ AB MNpQ , thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí  ab mnpq ab mnpq thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp II F1 có tối đa kiểu gen dị hợp tất cặp gen nói III F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp cặp gen IV F1 có tối đa 36 loại kiểu gen A B C D Câu 20 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen b quy định hạt dài; Hai cặp gen nằm cặp NST AB Ab Cho phép lai P: , thu F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 12% Biết không xảy  ab aB đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Ở F1, thân cao, hạt tròn chủng chiếm tỉ lệ 12% II Ở F1, thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 24% III Ở F1, thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18% IV Ở F1, thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 24% A B C D Câu 19 Cho phép lai (P) ... kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 16% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 20... hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu... phát biểu sau đúng? AB (1) Kiểu gen H ab Ab aB (2) Kiểu gen thứ nhất, thứ , ab ab (3) Nếu cho thứ giao phấn với thứ đời có kiểu hình thân thấp, tròn chiếm 25% (4) Ở đời phép lai thứ 2, có tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (201) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (201)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay