ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (200)

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Câu Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Ab Dd tiến hành giảm phân khơng xảy đột biến aB tạo tối đa loại tinh trùng? A B C D Câu Một loài thực vật có NST 2n = 48 Giả sử cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp Q trình giảm phân khơng xảy đột biến tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A 25 × 224 B 48 × 224 C 24 × 225 D 224 Câu Một lồi động vật có nhóm gen liên kết Giả sử cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp q trình giảm phân, tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A × 24 B × 25 C × 28 D × 29 AbDEGh Câu Một thể động vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết không xảy aBDegH tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử II Giả sử thể giảm phân, tế bào xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa 12 loại giao tử III Giả sử có tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa loại tinh trùng IV Giả sử có 31 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa 64 loại tinh trùng A B C D ABDEGHK Câu Xét cặp nhiễm sắc thể lồi thực vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử abdeGHK Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, thể giảm phân tạo tối đa loại giao tử? A 64 B 16 C 32 D ABDEGHKM Câu Xét cặp nhiễm sắc thể lồi thực vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao abdeghkm tử Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử II Giả sử thể giảm phân, tế bào xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa loại giao tử III Giả sử có tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa loại tinh trùng IV Giả sử có 20 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa 42 loại tinh trùng A B C D Ab Câu Có tế bào sinh tinh thể đực có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, aB q trình khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen tế bào Theo lí thuyết, loại giao tử AB chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 1 1 A B C D Ab Câu Có tế bào sinh tinh thể đực có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, aB q trình khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen tế Theo lí thuyết, loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 1 A B C D 12 AB Câu Có tế bào sinh dục đực có kiểu gen nguyên phân liên tiếp lần tạo tế bào Tất ab tế bào bước vào vùng chín giảm phân tạo tinh trùng Biết không xảy đột biến có tế bào xảy tượng hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo A AB : 1Ab : aB : 1ab B 3AB : 3ab : 1aB : 1Ab C AB : 1Ab : 5aB : 5ab D 5AB : 5Ab : 1aB : 1ab Ab tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, q aB trình khơng xảy tượng đột biến có xảy hốn vị gen tế bào Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Có tổng cộng loại giao tử tạo II Tỉ lệ loại giao tử tạo : : : III Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ IV Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 10 A B C D AB Câu 11 Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân tạo tinh trùng Biết khơng có đột biến ab Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khơng có tế bào xảy hốn vị gen tỉ lệ loại tinh trùng : II Chỉ có tế bào xảy hốn vị gen tỉ lệ loại tinh trùng : : : III Có tế bào xảy hoán vị gen tỉ lệ loại tinh trùng : : : IV Cả 10 tế bào có hốn vị gen tỉ lệ loại tinh trùng : : : A B C D AB Câu 12 Có tế bào sinh dục đực sơ khai có kiểu gen nguyên phân liên tiếp lần lần tạo tế bào ab con, tất tế bào tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, q trình khơng xảy đột biến có xảy hốn vị gen tế bào Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có tổng cộng 18 loại giao tử tạo II Tỉ lệ loại giao tử tạo 13 : 13 : : 13 III Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ 32 IV Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 32 A B C D AbDE Câu 13 Có tế bào sinh tinh thể động vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử aBde Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen Theo lí thuyết, có tối đa loại giao tử? A 24 B 20 C 12 D 10 Câu 14 Ở loài thực vật, cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn; Gen quy định hình dạng hạt thời gian chín nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định chiều cao thân nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác gen quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen quy định thân thấp Cho có kiểu hình hạt tròn, chín muộn, thân thấp giao phấn với hạt dài, chín sớm, thân thấp (P), thu F1 có 100 % hạt tròn, chín sớm, thân thấp F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình hạt dài, chín sớm, thân thấp chiếm tỉ lệ 4,75% Biết không xảy tượng đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 10% II Ở F2, kiểu hình hạt tròn, chín muộn, thân thấp chiếm tỉ lệ 20,25% III Ở F2, kiểu hình hạt tròn, chín sớm, thân thấp chiếm tỉ lệ cao IV Ở F2, tỉ lệ kiểu hình hạt dài, chín muộn, thân thấp chiếm tỉ lệ thấp A B C D Câu 15 Theo dõi q trình tính trạng chiều cao thân, màu sắc hoa hình dạng lồi thực vật người ta nhận thấy cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Gen quy định chiều cao thân hình dạng nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định hình dạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác, tròn trội hồn tồn so với xẻ Cây thân cao, hoa đỏ, xẻ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, xẻ (P), thu F1 có 100 % thân cao, hoa đỏ, xẻ F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình gồm 2000 cây, 320 có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, xẻ Biết khơng xảy Câu 10 Có 10 tế bào sinh tinh thể có kiểu gen tượng đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 30% II Ở F2, có 180 mang kiểu hình thân cao, hoa trắng, xẻ III Ở F2, có 320 mang kiểu hình thân cao, hoa đỏ, xẻ chủng IV Ở F2, có 180 mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, xẻ A B C D Câu 16 Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ lai với thân thấp hoa trắng (P) thu F1 F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 9% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 59 II Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 81 III Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 3481 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng A B C D Câu 17 Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ lai với thân thấp hoa trắng (P) thu F1 F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng II Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 60 III Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 343 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng A B C D Câu 18 Ở loài thực vật, cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100 % thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 10,24% Biết không xảy tượng đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 36% II Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 14,28% III Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ cao 60,24% IV Ở F2, tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ chủng 10,24% A B C D Câu 19 Ở loài thực vật, cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100 % thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 10,24% Biết không xảy tượng đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 36% II Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 14,28% III Ở F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ cao 60,24% IV Ở F2, tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ chủng 10,24% A B C D Câu 20 Ở loài động vật, gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể, gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể thường khác mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Cho lai ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt trắng với ruồi giấm thân đen, cánh cụt, mắt trắng (P) thu F1 có 100 % ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 15% Biết không xảy tượng đột biến xảy hốn vị gen giới Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 33,3 % II Ở F2, kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 10% III Ở F2, kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 65% IV Tỉ lệ kiểu hình thân đen, cánh dài, mắt trắng tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng A B C D ... đúng? I Có tổng cộng loại giao tử tạo II Tỉ lệ loại giao tử tạo : : : III Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ IV Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 10 A B C D AB Câu 11 Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm... Có tổng cộng 18 loại giao tử tạo II Tỉ lệ loại giao tử tạo 13 : 13 : : 13 III Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ 32 IV Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 32 A B C D AbDE Câu 13 Có tế bào sinh tinh thể động vật... tinh thể động vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử aBde Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen Theo lí thuyết, có tối đa loại giao tử? A 24 B 20 C 12 D 10 Câu 14 Ở loài thực vật, cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (200) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (200)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay