ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (197)

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

http://www.tailieupro.com/ CÁC CÂU HỎI MẪU PHÂN LOẠI ĐIỂM 9,10 THUỘC http://www.tailieupro.com/ CHƯƠNG 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN TRONG ĐỀ THI THPTQG MÔN SINH HỌC CÁC NĂM GẦN ĐÂY http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Dưới câu hỏi phân loại thuộc dạng khó, thường xuất cuối đề thi dùng để phân loại HS điểm 9, 10 AD nhóm Chất – Sinh Học tổng hợp lại nhằm gửi đến em HS ơn luyện cho kì thi 2018 chuẩn bị cách chu đáo Với số lưu ý sau: 1) Đây câu hỏi đếm ý thuộc dạng khó, dài, phức tạp trung bình câu khoảng 10 dòng 2) Thường nằm cuối đề thi 3) Các câu hỏi loại này: Nếu thiên tính tốn xác suất thường có ý, thiên lí thuyết QLDT 5,6 ý Ví dụ: Các câu thiên tính tốn có ý câu 1,2,6,7,8,9 câu bên http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Chính vậy, em HS ôn luyện ý: tập chuẩn đề thường có ý đếm (tính tốn), khơng mà 6,7 ý đếm tồn tính tốn Để luyện điểm 9,10 bạn bắt buộc phải rèn luyện dạng tập QLDT đếm ý - Trong đề thi, điểm 9,10 thuộc dạng BT: o Bài toán phối hợp QLDT đơn (PLĐL, tương tác, LKG, HVG, DT LK giới tính ), tức tốn thường có QLDT đơn o Bài tốn di truyền Phả hệ Vậy đâu có tập QLDT này? 1) Sách tham khảo 2) Đề thi thức Bộ GD qua năm đề thi thử trường nước (2016,2017,2018) 3) Trên nhóm học tập Sinh Học, đặc biệt nhóm Chất – Sinh Học thường xuyên đăng câu hỏi khó lên em có nhìn đa dạng dạng BT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 1: (THPTQG – 2015) Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Hướng dẫn giải http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Quy ước gen: A_B_: hoa đỏ, A_bb: hoa vàng; aaB_ = aabb: hoa trắng tương tác : :  Cây hoa đỏ tự thụ thu kiểu hình tối đa có kiểu hình hoa vàng (A_bb) P dị hợp Bb; có kiểu hình hoa trắng (aa ) P dị hợp Aa P có kiểu gen AaBb  P : AaBb AaBb  Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp (aaBb) chiếm tỉ lệ  12,5% (1) 16  Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp (aaBB aabb) chiếm tỉ lệ  12,5% (2) 16  Kiểu hình hoa trắng F1 có kiểu gen aaBB aaBb aabb (3)  Tỉ lệ hoa trắng đồng hợp tổng số hoa trắng 16  50% (4) sai 16  Vậy kết luận (1); (2); (3) chọn C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 2: (THPTQG – 2016) Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB Dd (1) Kiểu gen (P) ab (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/      Hướng dẫn giải Nhận xét, cặp gen nằm NST thường đề không đề cặp tới giới tính Tỉ lệ phép lai phân tích :18 : 32 : 43  (1:1)3 3 cặp gen nằm cặp NST thường khác cặp gen nằm NST theo đề B D phân li độc lập 3 cặp gen nằm cặp NST thường khác có xảy hốn vị gen (do tỉ lệ đề không đẹp) : A liên kết với B A liên kết với D NST Chỉ xét trường hợp, giả sử A B nằm NST Phân tích tỉ lệ kiểu hình Fa: – Thân cao : thân thấp = : tương tác bổ sung kiểu : – Quy ước gen: B_D_: thân cao; lại thân thấp Dựa vào kiểu hình thân cao, hoa trắng để tính tần số hốn vị gen, thân cao, hoa trắng xuất aB phép lai phân tích có kiểu gen Dd ab aB 18 aB Dd   0,18   0,18 : 0,5  0,36  Tỉ lệ chân cao, hoa trắng ab 100 ab Ab Dd (1) sai aB  0,36  36%  25% aB giao tử liên kết  P : aB Tần số hoán vị gen f  100%   36%  28% Ab ab  4 kiểu gen; Dd  dd 2 kiểu gen Số kiểu gen xuất Fa   (2) aB ab  f   Ab Ab Cho P tự thụ: Dd  Dd  aabbdd     0, 25 100  0, 49% aB aB    http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/    (3) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Ab Ab 4 kiểu hình 10 kiểu gen; Dd  Dd 2 kiểu hình kiểu gen  aB aB  Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa   kiểu hình 10   30 kiểu gen (4) sai  Vậy kết luận (2) (3) Chọn D  Câu 3: (THPTQG – 2016) Ở loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng; có loại alen trội B cho kiểu hình hoa hồng; có tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến, có cách sau giúp xác định xác kiểu gen hoa đỏ (cây T) thuộc loài này? (1) Cho T tự thụ phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (6) Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D Hướng dẫn giải  Quy ước gen: A_B_: hoa đỏ; A_bb: hoa vàng; aaB_: hoa hồng; aabb: hoa trắng  Cây hoa đỏ (cây T) có kiểu gen sau: AABB (I); AaBB (II); AABb (III); AaBb (IV)  Xét cách: – Cách 1: (I) kết tự thụ kiểu gen: I thu 100% A_B_; II thu A_B_ :1 aaB_ ; III thu A_B_ : A_bb; IV thu tỉ lệ : : : thõa mãn – Cách 2: Cây T lai với có KG AaBb: I thu 100% A_B_; II thu A_B_ :1 aaB_ ; III thu A_B_ : A_bb; IV thu tỉ lệ : : : thõa mãn – Cách 3: Cây T lai với hoa đỏ có KG AaBB AABb Nếu lai với AaBB tỉ lệ kiểu hình lai với (IV) (II) trùng 3 loại – Cách 4: Cây T lai với có KG aaBB thì tỉ lệ kiểu hình lai với (I) (III) trùng 4 loại – Cách 5: Cây T lai với có KG Aabb: I thu 100% A_B_; II thu A_B_ :1 aaB_ ; III thu A_B_ : A_bb; IV thu tỉ lệ : : : thõa mãn – Cách 6: Cây T lai với có KG AABB: kiểu gen có tỉ lệ phân li kiểu hình 100% A_B_ 6 loại  Vậy phương án 1, 2,  Chọn C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 4: (THPTQG – 2016) Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập nhiễm sắc thể thường, gen quy định enzim khác tham gia vào trình chuyển hóa chất thể theo sơ đồ sau: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Các alen đột biến lặn a b không tạo enzim A B tương ứng, alen A B alen trội hồn tồn Khi chất A khơng chuyển hóa thành chất B thể bị bệnh H Khi chất B khơng chuyển hóa thành sản phẩm P thể bị bệnh G Khi chất A chuyển hóa hồn tồn thành sản phẩm P thể không bị hai bệnh Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, cặp vợ chồng có tối đa khả sau đây? (1) Bị đồng thời hai bệnh G H (2) Chỉ bị bệnh H (3) Chỉ bị bệnh G (4) Không bị đồng thời hai bệnh G H A B C D Hướng dẫn giải Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Quy ước gen: A_B_: bình thường; aaB_=aabb: bệnh H; A_bb: bệnh G;  Người đàn ông bệnh H có kiểu gen sau: aaBB aaBb aabb Người phụ nữ bị bệnh G có kiểu gen sau: AAbb Aabb  Các trường hợp xảy sau: – P : aaBB  AAbb  F1 :100%A_B_ (4) – P : aaBB  Aabb  F1 :1A_B_ :1aaB_ ; bị bệnh H (2) – P : aaBb  AAbb  F1 :1A_B_ :1A_bb , bị bệnh G (3) – P : aaBb  Aabb  F1 :1A_B_ :1A_bb :1aaB_ :1aabb có thể sinh bệnh H bệnh G – P : aabb  AAbb  F1 :100%A_bb , bị bệnh G (3) – P : aabb  Aabb  F1 :1A_bb :1aabb , bị bệnh G bệnh H  Vậy phương án (2); (3); (4)  Chọn B Câu 5: (THPTQG – 2016) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ b Ở lồi thú, màu lơng quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen: alen C y g w quy định lông đen, alen C quy định lông vàng, alen C quy định lông xám alen C quy định lông b y g w y g trắng Trong alen C trội hoàn toàn so với alen C , C C ; alen C trội hoàn toàn so với alen C w g w C ; alen C trội hoàn toàn so với alen C Tiến hành phép lai để tạo đời Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình (3) Phép lai cá thể lơng đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lơng vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lơng đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có loại kiểu gen A B C D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Hướng dẫn giải  Ta quy ước kiểu gen đề thành kiểu gen quen thuộc: A: đen > b: vàng > c: xám > d: trắng  Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen có tối đa loại kiểu hình hai cá thể đem lai có kiểu hình nên có loại alen giống Ví dụ: Ac  Ad  1AA:1Ad:1Ac:1cd tối đa kiểu gen kiểu hình (1) sai  Phép lai cá thể có kiểu hình khác (nhưng đồng hợp)  cho loại kiểu hình đời Ví dụ AA  bb  100%Ab (2) sai (5) sai (ít loại kiểu gen)  Kiểm tra kết luận 3: Lưu ý, để tạo kiểu gen tối đa kiểu hình tối đa, ta chọn kiểu gen dị hợp lai với nhau: Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ – Lông đen  lông vàng: o Ab  bc  1Ab :1Ac :1bb :1bc 4 kiểu gen, kiểu hình o Ac  bc  1Ab :1Ac :1bc :1cc 4 kiểu gen, kiểu hình phép lai thõa mãn Ta khơng cần kiểm tra tiếp – Lông vàng  lông xám: o bc  cd  1bc :1bd :1cc :1cd 4 kiểu gen, kiểu hình o bd  cd  1bc :1bd :1cd :1dd 4 kiểu gen, kiểu hình phép lai thõa mãn  Vậy kết luận (3)  Kiểm tra kết luận 4: Để thu đời tỉ lệ kiểu gen : : : 2 lơng đen mang lai phải có kiểu gen dị hợp Con lơng đen dị hợp có kiểu gen sau: Ab;Ac;Ad Số phép lai có C32  (4)  Vậy kết luận (3) (4)  Chọn A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 6: Thử nghiệm 2017 Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định tròn II Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài III Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 IV Cho tất dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 dẹt : 64 tròn : dài A B C D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/      Hướng dẫn giải Trước làm tập này, ta cần nhớ lại phương pháp sử dụng giao tử  Kiểu hình A_B_ có tỉ lệ loại giao tử: AB : Ab : aB : ab  Kiểu hình A_bb có tỉ lệ loại giao tử: Ab : ab  Kiểu hình aaB_ có tỉ lệ loại giao tử: aB : ab  Kiểu hình aabb có tỉ lệ loại giao tử: ab Vì F2 phân ly theo tỷ lệ : :  thu 16 tổ hợp giao tử  F1 phải tạo loại giao tử  F1 dị hợp cặp gen (AaBb) Nhận xét: cặp gen quy định tính trạng  tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen Qui ước gen: A_B_: dẹt; A_bb = aaB_ :quả tròn; aabb: dài I sai Quả tròn (A_B_)ở F2 có kiểu gen quy định (AABB, AaBB, AABb, AaBb) II sai Nếu cho dẹt tự thụ 2 – Quả dẹt gồm có kiểu gen với tỷ lệ sau: AABB : AaBB : AABb : AaBb 9 9 Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ – Nếu cho dẹt tự thụ, có kiểu gen AaBb cho đời dài Tỉ lệ 1 dài đời   16 36 – Trong dài theo đề 16  III – Cây tròn có kiểu gen với tỉ lệ: 1AAbb : 2Aabb : aaBB: 2aaBb 1 – Tỉ lệ giao tử mà tròn tạo là: Ab : aB : ab 3  1 – Tỷ lệ dẹt (A_B_) F3 =  Ab  aB     3  IV sai 2 – Cây dẹt tạo loại giao tử với tỉ lệ: AB : Ab : aB : ab 9 9 – Tỉ lệ kiểu hình F3 là: 1 o Cây dài =   9 81 2 16 2  2  o Cây tròn =  Ab    aB   Ab ab  aB  ab  9 81 9  9  4 2 64 o Cây dẹt = AB  AB     Ab  aB   9 9 9 81  16  64 Hoặc dẹt =       81 81  81 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  tỷ lệ phân ly kiểu hình F3 là: 64 dẹt : 16 tròn : dài  Vậy có ý III  Chọn D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 7: (THPTQG 2017) Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Trong tổng số hoa hồng F2, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa hồng chiếm tỉ lệ 10/27 A B C D Hướng dẫn giải Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/      Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung : : Qui ước gen: A_B_: đỏ, A_bb = aaB_: hồng, aabb: trắng I Đó AABB, AaBB, AABb, AaBb II Hồng dị hợp (Aabb +aaBb) tổng số hồng = (2+2)/6=2/3 III – Đỏ (A_B_) tạo loại giao tử với tỉ lệ 4AB : Ab : 2aB : 1ab – Trắng có kiểu gen aabb tạo loại giao tử ab – Đỏ  Trắng  (4AB : Ab : 2aB : 1ab)  ab  F3: 4A_B_ : 2A_bb : aaB_ : aabb : đỏ : hồng : trắng  IV – Đỏ (A_B_) tạo loại giao tử với tỉ lệ 4AB : Ab : 2aB : 1ab – Hồng tạo loại giao tử sau: 1Ab : aB : 1ab – Hồng  Đỏ  (1Ab : aB : 1ab)  (4AB : Ab : 2aB : 1ab) 1  F3: Trắng: aabb=   27 2 16 Đỏ (A_B_) = AB 1  Ab  aB  aB  Ab  9 27  16  10 Hồng =       27 27  27  Vậy ý I, II, II, IV  Chọn A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 8: (THPTQG 2017) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với AB D d AB D X X  X Y , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số alen d quy định mắt trắng Phép lai P: ab ab ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 28 loại kiểu gen II F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng III F1 có 10% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ IV Khoảng cách gen A gen B 20 cM A B C D Hướng dẫn giải http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Thân xám, cụt, đỏ: A_b_ D_ = 3,75%  A_bb = 3,75% : 75% = 5%  Áp dụng hệ rút từ QLDT: aabb = 25% - 5% = 20% %ab = 20% : 0,5 = 40% > 25%  f= - 240%=20%  I AB AB   (AB, Ab,aB,ab)  (AB,ab) thu kiểu gen – ab ab – XD Xd  XDY  kiểu gen Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Số kiểu gen thu = 74=28  II sai – – – – A_B_ = 0,5 +0,2 =0,7 A_bb = aaB_=0,05 aabb = 0,2 D_ =0,75; dd = 0,25  Tỉ lệ cá thể trội tính trạng (A_B_dd + A_bbD_ + aaB_D_) = 0,70,25+0,050,752 = 0,25     III Cái đen, cụt, đỏ: aabbXDX- = 0,20, 5=10% IV Vây ý I, III, IV Chọn D Câu 9: (THPTQG 2017) Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Trong q trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% III Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen IV F2 có 20% số cá thể mang alen trội A B C D Hướng dẫn giải http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Quăn : thẳng = :  Aa  Aa  Đen : trắng = :  Bb  Bb  Đềđề cập đến giới tính tỉ lệ không đẹp xuất F2  Tính trạng di truyền theo quy luật hốn vị liên kết với NST giới tính  Do đó, gen nằm NST giới tính X vùng không tương đồng  Con đực thẳng, đen XaBY = 5%  XaB = 5% : 0,5 = 10% < 25%  giao tử hoán vị  F1: XABXab  XABY với tần số hoán vị f=210% =20%  I  II sai Hoán vị tần số 20%  III Quăn, đen (A_B_) có kiểu gen sau: XABXAB ;XABXAb ,XABXaB ,XABXab ,XABY  0,  0,  IV Cá thể mang alen trội là: X ABXab  0,5   Vậy ý I, III, IV  Chọn B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | 10 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tài liệu biên soạn AD Cỏ Dù cẩn trọng việc soạn đề, song tránh khỏi sai sót khơng mong muốn Mọi thắc mắc phản hồi xin vui lòng liên hệ qua địa mail clbonthisinhhocthptqg@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/chatsinhhoc/ Nhóm: https://www.facebook.com/groups/1813658475554946/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e 10 | 10 ... soạn đề, song khơng thể tránh khỏi sai sót khơng mong muốn Mọi thắc mắc phản hồi xin vui lòng liên hệ qua địa mail clbonthisinhhocthptqg@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/chatsinhhoc/... lại phương pháp sử dụng giao tử  Kiểu hình A_B_ có tỉ lệ loại giao tử: AB : Ab : aB : ab  Kiểu hình A_bb có tỉ lệ loại giao tử: Ab : ab  Kiểu hình aaB_ có tỉ lệ loại giao tử: aB : ab  Kiểu... phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (197) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (197)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay