ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (195)

19 2 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Câu Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng Cho F1 giao phối tự với thu F2 Cho phát biểu sau ruồi hệ F2, có phát biểu ? (1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25% (2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ ruồi đực mắt trắng (3) Số ruồi mắt trắng 50% số ruồi đực mắt trắng (4) Ruồi mắt đỏ chủng 25% ruồi mắt đỏ không chủng A B C D Câu Ở loài thực vật, xét hai cặp gen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng Cho chủng hoa đỏ, tròn lai với chủng hoa vàng, bầu dục thu F1 có 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với nhau, F2 thu 3600 thuộc loại kiểu hình khác nhau, có 576 hoa đỏ, bầu dục Cho nhận xét sau: (1) F2 có 10 kiểu gen (2) Ở F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) F1 dị hợp tử hai cặp gen (4) Nếu thể đực khơng có hốn vị gen tần số hốn vị gen thể 36% Có nhận xét ? A B C D [ĐỀ THI TẬP HUẤN – BẮC NINH] Câu Ở loài động vật ngẫu phối, xét gen có alen nhiễm sắc thể thường, alen A (lơng đen) trội hồn tồn so với alen a (lơng trắng) Có bốn quần thể thuộc loài trạng thái cân di truyền gen có tỉ lệ kiểu hình lặn sau: Quần thể 1: 64%; Quần thể 2: 6,25%; Quần thể 3: 9%; Quần thể 4: 25% Trong nhận xét quần thể trên, có nhận xét đúng? (1) Trong bốn quần thể trên, quần thể có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao (2) Trong tổng số cá thể lông đen quần thể 2, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 40% (3) Quần thể có số cá thể lơng đen đồng hợp lớn số cá thể lông đen đồng hợp quần thể (4) Quần thể có tần số kiểu gen đồng hợp tần số kiểu gen dị hợp tử A B C D Câu Lai hai cà chua chủng (P) khác biệt cặp tính trạng tương phản F1 thu 100% thân cao, hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với khác, tỉ lệ phân li kiểu hình F2 thân cao, hoa đỏ, dài: thân cao, hoa vàng, tròn: thân thấp, hoa đỏ, dài: thân thấp, hoa vàng, tròn: thân cao, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa vàng, dài: thân thấp, hoa đỏ, tròn: thân thấp, hoa vàng, dài Biết gen quy định tính trạng, q trình sinh học diễn bình thường Có nhận xét sau đúng? (1) Khi cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài đời 0,0025 (2) Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết với cặp tính trạng màu sắc hoa (3) Hai cặp gen quy định màu sắc hoa hình dạng di truyền liên kết có xảy hốn vị gen (4) Tần số hoán vị gen 20% A B C D Câu Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ (A), trơn (B) trội hồn tồn so với tính trạng hoa trắng (a), nhăn (b); cặp alen di truyền độc lập Có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen hoa đỏ, nhăn chủng AABB AAbb (2) Cây hoa trắng, trơn có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường cho loại giao tử (3) Lai phân tích hoa đỏ, trơn đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 (4) Phép lai P: aaBb x Aabb cho đời F1 có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình A B C D [ĐỀ THI HKI – SỞ GD&ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN] Câu Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen (Aa Bb), gen trội trội hoàn toàn diễn biến NST tế bào sinh giao tử cá thể bố, mẹ giống nhau, người ta thống kê kết kiểu hình F1 sau: - Kiểu hình A-B- có tỉ lệ lớn - Kiểu hình aabb nhiều kiểu hình A-bb 7% Theo lý thuyết, số nhận định sau có nhận định xác? AB (1) Kiểu gen bố mẹ tần số hoán vị gen f = 20% ab (2) Số kiểu gen đồng hợp F1 nhiều số kiểu gen dị hợp (3) Kiểu hình A-bb có số kiểu gen quy định nhiều so với kiểu hình aaB - (4) F1 có kiểu gen dị hợp (5) Tổng tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen tổng tỉ lệ kiểu gen dị hợp hai cặp gen A B C D [ĐỀ THI HKI – SỞ GD&ĐÀO TẠO TÂY NINH] Câu Ở loài thực vật A–hạt vàng trội hoàn toàn so với a – hạt xanh, B – vỏ trơn trội hoàn toàn so với b – vỏ nhăn; D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp Cho hạt vàng, vỏ trơn, thân cao lai với hạt xanh, vỏ trơn, thân cao đời F1 thu loại kiểu hình, hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 27 Biết cặp gen quy định tính trạng màu sắc hạt liên kết khơng hồn tồn với cặp gen quy định 80 tính chất vỏ hạt Trong trường hợp khơng có đột biến, tính theo lí thuyết có phát biểu đúng? (1) Đời F1 cho 21 loại kiểu gen khác (2) Tỉ lệ hạt vàng,vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp ln 0% (3) Tỉ lệ kiểu gen mang cặp dị hợp thu đời F1 1,25% (4) Tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn, thân cao chiếm 12,5% A B C D Câu Ở loài thực vật, tiến hành phép lai sau đây: - Phép lai 1: Ptc: Hoa đỏ x hoa trắng; F1: 100 % hoa đỏ, cho F1 giao phấn với nhau; F2: 901 hoa đỏ: 598 hoa vàng: 103 hoa trắng - Phép lai 2: Ptc: Quả dài x tròn; F1: 100 % tròn, cho F1 giao phấn với nhau, F2: 299 tròn: 101 dài - Phép lai 3: Cho hoa đỏ, tròn dị hợp tất cặp gen tự thụ phấn, đời thu 800 có 18 hoa trắng, dài Biết cặp gen quy định màu sắc hoa di truyền liên kết với cặp gen quy định hình dạng Tính theo lí thuyết, có phát biểu đúng? (1) Tỷ lệ hoa vàng, dài đời phép lai chiếm 10,75% (2) Số loại kiểu gen tối đa đời phép lai 27 (3) Tỉ lệ hoa đỏ, tròn đời phép lai chiếm tỉ lệ 54,68% (4) Ở phép lai 1, số hoa vàng F2 có kiểu gen chủng chiếm tỉ lệ A B C D [ĐỀ THI HKI –TTLTĐH DIỆU HIỀN – CẦN THƠ] Câu Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt: tròn: dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F2 có loại kiểu gen quy định tròn (2) Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu F3 có kiểu hình dẹt chiếm tỉ lệ 25/36 (3) Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu đời có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 (4) Lai hai tròn thu F2 đời có tỉ lệ kiểu hình gồm dẹt; tròn; dài A B C D Câu 10 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với AB AB alen d quy định mắt trắng Phép lai  P  : ♀ X D X d x ♂ X DY , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ab ab ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 28 loại kiểu gen (2) F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội tính trạng (3) F1 có 15% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (4) Khoảng cách gen A gen B 20 cM A B C D [ĐỀ THI HKI – TRỰC NINH – NAM ĐỊNH] Câu 11 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A, a quy định Trong đó, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa xanh Cho hoa tím giao phối với hoa xanh, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Cho tứ bội có hoa tím F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa xanh chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? (1) Loại kiểu gen có alen A chiếm tỉ lệ 1/9 (2) Loại kiểu gen có alen a chiếm tỉ lệ 8/35 (3).Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa tím loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa xanh (4) Lấy ngẫu nhiên hoa tím, xác suất thu không mang alen a 1/36 A B C D Câu 12 Ở loài động vật, tính trạng màu sắc lơng cặp gen khơng alen tương tác quy định, có mặt alen A kiểu gen quy định lông xám, kiểu gen aaB- quy định lông đen, kiểu gen aabb quy định lơng trắng Tính trạng chiều cao chân cặp alen D, d trội lặn hoàn toàn quy định Tiến hành lai thể bố mẹ (P) chủng tương phản cặp gen thu F1 tồn lơng xám, chân cao Cho F1 giao phối với thể (Q) lơng xám, chân cao thu đời F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% lơng xám, chân cao; 25% lông xám, chân thấp; 12,5% lông đen, chân cao; 12,5% lông trắng, chân cao Khi cho lông trắng, chân cao F2 giao phối tự với thu đời F3 có kiểu hình Biết khơng có đột biến xảy ra, sức sống cá thể Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Ở hệ (P) có phép lai khác (khơng kể đến vai trò bố mẹ (2) Cặp gen quy định chiều cao thuộc nhóm gen liên kết với cặp gen (A, a) (B, b) AD Ad (3) F1 có kiểu gen Bb Bb ad aD AD (4) Cơ thể (Q) có kiểu gen bb ad (5) Nếu cho F1 lai phân tích, đời thu kiểu hình lơng xám, chân thấp chiếm tỉ lệ 50% A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – QUẢNG NAM LẦN I] Câu 13 Nghiên cứu tính trạng loài chim, người ta cho giao phối đực chân cao, lông xám với kiểu hình (P), thu F1: - Giới đực: 75% chân cao, lông xám: 25% chân cao, lông vàng - Giới cái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng: 20% chân cao, lơng vàng Biết khơng xảy đột biến, tính trạng chiều cao chân cặp gen có hai alen (A,a) quy định Trong nhận định sau đây, có nhận định phù hợp với kết trên? (1) Gen quy định chiều cao chân nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y (2) Ở F1, lơng xám lơng vàng có tỉ lệ tương ứng 9:7 (3) Một hai cặp gen quy định màu lông nằm vùng không tương đồng NST X (4) Con đực (P) xảy hoán vị gen với tần số 20% (5) Con đực chân cao, lông xám chủng F1 chiếm tỉ lệ 5% (6) Ở F1 có kiểu gen quy định chân cao, lông vàng A B C D Câu 14 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình 1201 hoa đỏ 399 hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận không đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ: hoa trắng (4) Màu sắc hoa kết tương tác gen không alen A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – YÊN BÁI LẦN I] Câu 15 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen quy định, tính trạng dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn thu F2 gồm loại kiểu hình, có 16% hoa vàng, tròn Biết khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? (1) F2 có 10 loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Trong tổng số F2 có 26% số có kiểu gen giống kiểu gen F1 (4) Quá trình giảm phân F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (5) Trong tổng số F2 có 24% số hoa đỏ, quỉa tròn, dị hợp tử cặp gen (6) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, bầu dục A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – HÀ NỘI LẦN I] Câu 16 Ở ruồi giấm gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng nằm vùng không tương đồng NST giới tính X Cho ruồi mắt đỏ lai với ruồi đực mắt trắng, biết khơng có đột biến, tính theo lý thuyết có kết sau phù hợp? (1) 100% ruồi đực, mắt đỏ (2) 50% ruồi mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng (3) 25% ruồi mắt đỏ: 25% ruồi mắt trắng: 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng (4) 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng A B C D Câu 17 Ở lồi trùng, người ta đem lai Ptc khác tính trạng tương phản thu F1 mắt đỏ, cánh dày Tiếp tục thực phép lai sau: - Phép lai 1: Cho đực F1 lai phân tích thu được: 25% mắt đỏ, cánh dày: 25% mắt vàng mơ, cánh dày: 50% đực mắt vàng mơ, cánh mỏng - Phép lai 2: Cho F1 lai phân tích thu được: mắt vàng mơ, cánh dày: mắt vàng mơ, cánh mỏng: mắt đỏ, cánh dày: mắt đỏ, cánh mỏng Biết khơng có đột biến xảy ra, độ dày mỏng cánh gen quy định, cá thể XX cá thể đực XY Có kết sau đúng? (1) Kiểu gen F1 AaXB Y AaX B X b D d D (2) Ở phép lai xuất hoán vị gen với tần số 40% (3) Nếu đem F1 giao phối với tỷ lệ đực mắt đỏ, cánh dày 7,5% (4) Ở phép lai không xuất mắt vàng mơ, cánh mỏng A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – BÀ RỊA VŨNG TÀU LẦN I] Câu 18 Xét phép lai ♂AaBbDdEe × ♀AaBbDdee Trong trình giảm phân thể đực, 10% tế bào sinh tinh có tượng NST kép mang D không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, 20% tế bào sinh trứng có tượng NST kép mang d không phân li giảm phân II, cặp NST phân li bình thường Biết giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho số nhận xét sau (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 198 (2) Theo lý thuyết, thể ba có tối đa 72 kiểu gen (3) Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AABbDDEe đời 1,13% (4) Theo lý thuyết, tỷ lệ loại đột biến thể ba thu đời 71% Số phát biểu là? A B C D Câu 19 Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa quy định gen nằm NST thường có alen, alen trội trội hoàn toàn Người ta tiến hành phép lai sau: Tỷ lệ kiểu hình F1 (%) Phép lai Kiểu hình P Vàng Tím Đỏ Trắng Cây hoa tím  hoa vàng 50 50 Cây hoa vàng  Cây hoa vàng 75 25 Cây hoa đỏ  Cây hoa tím 75 Cây hoa đỏ  Cây trắng 25 25 50 Biết không xảy đột biến, biểu kiểu hình khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lý thuyết, phát biểu sau, có phát biểu khơng đúng? (1) Trong quần thể lồi có tối đa kiểu gen quy định hoa tím (2) Cho hoa tím giao phấn với hoa vàng, đời xuất hoa trắng (3) Cây hoa trắng (P) phép lai có kiểu gen dị hợp (4) Cây hoa tím (P) phép lai mang alen quy định hoa trắng (5) Cây hai loại kiểu gen khác phù hợp với hoa đỏ (P) phép lai A B C D Câu 20 Xét cặp alen Aa, Bb nằm NST thường Mỗi gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Q trình di truyền xảy liên kết gen Cho phát biểu sau: (1) F1: (Aa, Bb)  (Aa, bb)  F2 xuất loại kiểu hình theo tỷ lệ 1:2:1 Kiểu gen F1 số trường hợp (2) F1: (Aa,Bb)  (aa, bb)  F2 xuất loại kiểu hình với tỷ lệ Có phép lai phù hợp với kết (3) F1: (Aa, Bb)  (Aa,Bb)  F2 xuất loại kiểu hình theo tỷ lệ 1:2:1 kiểu gen F1 trường hợp (4) Nếu hệ lai có tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 có phép lai phù hợp (5) Nếu hệ lai có loại kiểu hình với tỷ lệ có phép lai phù hợp Số phát biểu có nội dung là? A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – BẮC NINH LẦN II] Câu 21 Cho giao phối hai cá thể (P) có kiểu gen ♂ AaBbDd x ♀AabbDd , cặp gen quy định cặp tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác nhau, tính trạng trội lặn hồn tồn Biết khơng xảy đột biến.Theo lí thuyết, có nhận định sau kết phép lai trên? (1) Tỉ lệ F1 có kiểu hình trội tất tính trạng 27/64 (2) F1 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7/8 (3) Xác suất thu đời có kiểu hình giống mẹ 9/32 (4) Trong số đồng hợp F1, đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 1/4 A B C D Câu 22 Ở ruồi giấm, gen quy định màu sắc thân gen quy định chiều dài cánh nằm nhiễm sắc thể Alen A (thân xám) trội hoàn toàn so với alen a (thân đen), alen B (cánh dài) trội hoàn toàn so với alen b (cánh ngắn) Đem lai thân xám, cánh dài dị hợp với đực thân đen, cánh ngắn Trong số cá thể thu F1, ruồi giấm thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 7,5%.Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng: AB ab (1) Kiểu gen ruồi giấm đem lai ♀ x ♂ ab ab (2) Hoán vị gen xảy ruồi giấm với tần số 30% (3) Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh ngắn thu F1 3/40 (4) Đem lai phân tích ruồi đực thân xám, cánh dài F1 đời thu loại kiểu hình A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – ĐỒNG NAI LẦN I] Câu 23 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho tất F1 tự thụ phấn, thu F2 có 16% số hoa đỏ, bầu dục Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu cho F1 lai phân tích thu đời có tỷ lệ kiểu hình 4:4:1:1 (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể dị hợp cặp gen có kiểu gen khác F1 chiếm tỷ lệ 2% (4) F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 24 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân cao, hoa trắng (P), thu F1 có kiểu hình, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm 30% Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB (1) Cây thân cao, hoa đỏ P có kiểu gen ab (2) F1 có số thân thấp, hoa đỏ chiếm 20% (3) F1 có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (4) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1 Xác suất thu dị hợp A B C D Câu 25 Cho biết trình giảm phân thể đực có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong trình giảm phân thể có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb khơng phân li giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂ AaBb  ♀ AaBb , loại hợp tử đột biến thể kép chiếm tỷ lệ? A 0,18% B 26% C 0,72% D 0,3% Câu 26 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ (2) Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình (3) Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F Nếu F1 có loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% (4) Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Câu 27 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen (Aa Bb) quy định Tính trạng hình dạng cặp Dd quy định Các gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân hai giới giống Cho giao phấn (P) có kiểu hình hoa đỏ, tròn, thu F1 có tỷ lệ: 44,25% hoa đỏ, tròn: 12% hoa đỏ, bầu dục: 26,75% hoa hồng, tròn: 10,75% hoa hồng, bầu dục: 4% hoa trắng, tròn: 2,25% hoa trắng, bầu dục Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các hệ P có kiểu gen giống (2) F1 có 30 kiểu gen khác (3) Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% (4) Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, tròn F1 xác suất thu chủng 2,25% A B C D Câu 28 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Thế hệ xuất phát (P) có 100% thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có tỷ lệ: 15 thân cao: thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở hệ P, chủng chiếm 50% (2) Ở hệ F1, chủng chiếm 62,5% (3) Lấy ngẫu nhiên thân cao F1, xác suất thu chủng (4) Nếu F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên F2, thân thấp chiếm tỷ lệ 6,25% A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – HÀ TĨNH LẦN I] Câu 29 Một loài thực vật, xét locus gen có alen, alen a1 quy định hoa đỏ, alen a2 quy định hoa vàng, alen a3 quy định hoa hồng alen a4 quy định hoa trắng Biết gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1  a  a  a Theo lý thuyết, có nhận định sau đúng? (1) Cho lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình đời 50% hoa vàng: 25% hoa trắng: 25% hoa hồng (2) Biết tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Thực phép lai hai cá thể tứ bội  P  : a1a 2a 3a × a 2a 2a 3a thu F1 có hoa vàng chiếm tỷ lệ 12 (3) Những tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen (4) Có tối đa loại kiểu gen lưỡng bội A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – PHÚ THỌ LẦN II] Câu 30 Ở lồi thực vật lưỡng bội, xét cặp gen khơng alen (A, a; B, b) quy định màu sắc hoa, kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – VĨNH PHÚC LẦN II] Câu 31 Cho cá thể chủng khác cặp gen giao phối với nhau, thu F1 Cho F1 lai phân.tích thu Fa Biết không phát sinh đột biến, không xảy hoán vị gen Theo lý thuyết, ứng với quy luật di truyền khác nhau, phát biểu sau có phát biểu kiểu hình Fa? (1) Tỷ lệ phân li kiểu hình Fa 3:3:2:2 (2) Tỷ lệ phân li kiểu hình Fa 3:1 (3) Tỷ lệ phân li kiểu hình Fa 1:1:1:1 (4) Tỷ lệ phân li kiểu hình Fa 9:6:1 A B C D Câu 32 Ở lồi thực vật tính trạng màu sắc hoa hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể khác chi phối, kiểu gen chứa hai loại gen trội cho hoa đỏ, kiểu gen chứa loại gen trội cho hoa hồng, kiểu gen đồng hợp lặn cho hoa trắng Tiến hành tự thụ phấn hoa đỏ dị hợp hai cặp gen F Xét phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Tỷ lệ dị hợp tử F1 50% (2) Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên tỷ lệ hoa đỏ chủng số hoa đỏ F2 thu 25% (3) Nếu cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn tỷ lệ hoa hồng thu khoảng 27,78% (4) Nếu cho hoa hồng F1 giao phấn ngẫu nhiên đến cân di truyền tỷ lệ kiểu hình thu 25 hoa đỏ: 40 hoa hồng: 16 hoa trắng A B C D Câu 33 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen ( A , a ; B , b ; D , d ) nằm cặp nhiễm sắc thể khác chi phối.Kiểu gen có mặt loại gen trội quy định hoa đỏ, kiểu gen có mặt loại gen trội A B quy định hoa hồng, kiểu gen lại quy định hoa trắng Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn F1 Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Tỷ lệ kiểu hình F1 đỏ: hồng: trắng (2) Có kiểu gen chủng quy định hoa màu trắng (3) Trong số hoa trắng, tỷ lệ chủng 14 (4) Lấy hoa hồng giao phấn với đời xuất tồn hoa hồng Có phép lai khác cho kết phù hợp A B C D [ĐỀ THI THỬ CÁC CHUM TRƯỜNG CHUYÊN LẦN II] Câu 34 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Các gen thuộc nhiễm sắc thể thường Cho P chủng, mang hai cặp tính trạng tương phản lai với thu F1 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có 10000 cây, gồm kiểu hình khác số cao hoa trắng 2400 Biết không xảy đột biến, diễn biến nhiễm sắc thể hai giới hoàn toàn giống nhau, biểu kiểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, nhận định sau, có nhận định sai? (1) Ở F2, số lượng có thành phần gen (AA,bb) số lượng có thành phần gen (aa, BB) (2) Ở F2, số thân cao, hoa đỏ dị hợp hai cặp gen 3900 (3) Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng xét nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng (4) Ở F2, tỉ lệ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen tỉ lệ có kiểu gen đồng lặn mà khơng phụ thuộc vào tần số hoán vị gen F1 A B C D Câu 35 Ở cà chua, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cặp bố mẹ chủng, đỏ lai với vàng thu F1, F1 tự thụ phấn F2 Có nhận định sau sai? (1) Trên F1, tất có đỏ chứa hạt mang kiểu gen BB bên (2) Trên F1, tất có đỏ chứa hạt mang kiểu gen Bb bên (3).Trên F1, tất có đỏ chứa hạt mang kiểu gen bb bên (4) Trên F1, vừa có đỏ, vừa có vàng với tỉ lệ đỏ: vàng (5) Trên F1, có vàng chứa hạt mang kiểu gen bb bên A B C D Câu 36 Ở loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có 56,25% hoa đỏ, 37,5% hoa hồng: 6,25% hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Đời F2 có kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa hồng (2) Cho hoa hồng giao phấn với nhau, đời có tỉ lệ đỏ: hồng: trắng (3) Cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời có tỉ lệ kiểu hình đỏ: hồng (4) Lấy ngẫu nhiên hoa hồng F2, xác suất thu chủng 1/3 A B C D Câu 37 Ở loài thực vật, đem hoa tím chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa tím Đem F1 lai phân tích thu đời có loại kiểu hình hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ hoa vàng với tỉ lệ ngang Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Đem loại bỏ hoa đỏ hoa trắng F2, sau cho lại giao phấn ngẫu nhiên với thu F3 Biết khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết có kết luận sau đúng? (1) Tỉ lệ hoa đỏ chủng F3 1/9 (2) Có loại kiểu gen quy định hoa vàng lồi thực vật (3) Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen không alen kiểu bổ sung (4) Tỉ lệ hoa tím chủng tổng số hoa tím F3 1/6 A B C D [ĐỀ THI THỬ THPT YÊN THÀNH – NGHỆ AN LẦN I] Câu 38 Một số tế bào vi khuẩn E coli chứa N14 nuôi môi trường chứa N15 Sau hệ người ta chuyển sang mơi trường ni cấy có chứa N14, tế bào nhân đôi thêm lần Trong tổng số ADN tạo thành, có 42 phân tử ADN chứa mạch đơn N15 Biết không xảy đột biến, có nhận định sau đúng? (1) Số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu (2) Trong tổng số ADN tạo thành, có 42 phân tử ADN chứa mạch đơn N14 (3) Trong số ADN sinh từ lần nhân đơi cuối cùng, có 70 phân tử ADN chứa hoàn toàn N14 (4) Nếu cho tất phân tử ADN sinh từ lần nhân đôi cuối tiếp tục nhân đôi thêm số lần môi trường N15, kết thúc nhân đơi có 182 phân tử ADN chứa mạch đơn N14 A B C D Câu 39 Ở loài động vật ngẫu phối, có nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX, đực XY Xét bốn locut gen, locut có alen Locut hai nằm cặp NST thường, locut ba nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, locut bốn nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Tính theo lí thuyết, có phát biểu sau nói gen xét quần thể? (1) Có tối đa 180 loại kiểu (2) Những cá thể có tối đa 32 loại kiểu gen dị hợp hai cặp gen (3) Những cá thể đực có tối đa 40 loại kiểu gen (4) Những cá thể có tối đa 16 loại kiểu gen đồng hợp tử A B C D [ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN BẾN TRE – LẦN I] Câu 40 Tính trạng khối lượng di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, alen trội qui định to, alen lặn qui định nhỏ phân li độc lập với Các alen qui định to làm gia tăng kiểu hình liều lượng Ở loài cây, khối lượng dao động khoảng từ 0,5 đến 4,5kg Người ta lai có khối lượng 0,5kg với có khối lượng 4,5kg cho đời tất cho 2,5kg Trong đời F2, tất cân Kết cho thấy F2 có đủ loại với khối lượng khác số cho to chiếm tỷ lệ 1/256 Theo lí thuyết có nhận định sau đúng? (1) Các F2 có 27 kiểu gen khác (2) Ở F2, cho nhỏ chiếm tỉ lệ cao (3) Cây cho kg có kiểu gen dị hợp tính trạng khối lượng (4) Hồn tồn tạo giống chủng cho có khối lượng kg A B C D Câu 41 Ở lồi thực vật, di truyền cặp tính trạng quy định cặp gen, trội – lặn hồn tồn Trong đó, alen A quy định thân thấp; alen a quy định thân cao; alen B quy định hoa tím; alen b quy định hoa trắng.Cho lai P có kiểu gen khác nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình: thân thấp, hoa tím: thân thấp, hoa trắng: thân cao, hoa tím: thân cao, hoa trắng Theo lí thuyết, có nhận định sau di truyền tính trạng nói trên? (1) Hai P đem lai dị hợp hai cặp gen Aa, Bb (2) Các thân thấp, hoa tím F1 có kiểu gen dị hợp (3) Trong số thân cao, hoa tím F1, tỉ lệ chủng chiếm 6,25% (4) F1 có tối đa kiểu gen khác A B C D [ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI LẦN II] Câu 42 Ở loài thực vật, tế bào mang NST lưỡng bội thuộc loài giảm phân xảy trao đổi chéo điểm cặp NST tương đồng tạo tối đa 1024 loại giao tử Quan sát tế bào (gọi tế bào X) khác (gọi Y) thuộc lồi nói thực trình phân bào, người ta xác định tế bào có 14 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào (X) diễn bình thường Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tế bào lưỡng bội lồi nói có 16 NST (2) Tế bào (X) kì sau q trình nguyê phân (3) Cây (Y) thuộc thể nhiễm (4) Kết thúc trình phân bào tế bào (X) tạo nhóm tế bào có NST khác (5) Nếu q trình giảm phân tế bào lưỡng bội thuộc loài nói diễn bình thường khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 512 loại giao tử A B C D Câu 43 Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng, cặp gen nằm cặp NST thường khác Cho lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Chọn thân cao, hoa đỏ F1 cho giao phấn với thu F2 Biết không xảy đột biến biểu tính trạng khơng phụ thuộc mơi trường Có trường hợp phân li tỉ lệ kiểu hình sau phù hợp kết F2? (1) 56,25% thân cao, hoa đỏ; 18,75% thân cao, hoa trắng; 18,75% thân thấp, hoa đỏ; 6,25% thân thấp, hoa trắng (2) 75% thân cao, hoa đỏ; 25% thân cao, hoa trắng (3) 75% thân thấp, hoa đỏ, 25% thân thấp, hoa trắng (4) 100% thân cao, hoa đỏ (5) 75% thân cao, hoa đỏ; 25% thân thấp, hoa đỏ A B C D [ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM – QUẢNG NAM LẦN II] Câu 44 Chiều cao di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, gen có alen gen phân ly độc lập với Ở loài cây, chiều cao dao động từ đến 36 cm Người ta tiến hành lai cao cm với cao 36 cm cho đời cao 21 cm Ở F2, người ta đo chiều cao tất kết cho thấy 1/64 số có chiều cao cm Cho nhận định di truyền tính trạng chiều cao cây: (1) Có cặp gen quy định chiều cao (2) F2 có loại kiểu hình khác (3) Có thể có loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm (4) Ở F2, tỉ lệ cao 11 cm tỉ lệ cao 31 cm Có nhận định đúng? A B C D Câu 45 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen quy định, tính trạng dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, có 16% số hoa vàng, tròn Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đục giao tử với tần số Cho kết luận sau: (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Trong tổng số F2 có 18% số có kiểu gen giống kiểu gen F1 (4) Quá trình giảm phân F1 xảy hoán vị gen với tần số 20%, (5) Trong tổng số F2 có 24% số hoa đỏ, tròn dị hợp tử cặp gen (6) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, bầu dục Theo lí thuyết, có kết luận không đúng? A B C D Câu 46 Lai bí dẹt chủng với bí dài chủng (P), thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 180 bí dẹt, 120 bí tròn 20 bí dài Cho biết khơng xảy đột biến Cho phát biểu sau: (1) Các F1 giảm phân cho loại giao tử (2) F2 có loại kiểu gen (3) Các tròn F2 có loại kiểu gen (4) Trong tổng số bí dẹt F2, số chủng chiếm tỉ lệ 1/9 Theo lí thuyết, có phát biểu không đúng? A B C D [ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG TP VINH LẦN II] Câu 47 Ở lồi trùng, người ta đem lai PTC khác tính trạng tương phản thu F1 mắt đỏ, cánh dày Tiếp tục thực phép lai sau: Phép lai 1: Cho ♂ F1 lai phân tích thu được: 25% ♀ mắt đỏ, cánh dày: 25% ♀ mắt vàng mơ, cánh dày:50% ♂ mắt vàng mơ, cánh mỏng Phép lai 2: Cho ♀ F1 lai phân tích thu được: mắt vàng mơ, cánh dày: mắt vàng mơ, cánh mỏng: mắtđỏ, cánh dày: mắt đỏ: cánh mỏng Biết khơng có đột biến xảy ra, độ dày mỏng cánh gen quy định, cá thể XX cá thể đực XY Có kết sau đúng? (1) Phép lai cho tối đa 16 kiểu gen kiểu hình (2) Ở phép lai xuất hoán vị gen với tần số 20% (3) Nếu đem F1 giao phối với tỉ lệ đực mắt đỏ, cánh dày 37,5% (4) Ở phép lai tỉ lệ mắt vàng mơ 25% A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – BÀ RỊA VŨNG TÀU LẦN I] Câu 48 Màu lông đen, nâu trắng chuột tương tác gen không alen A B Alen A quy định tổng hợp sắc tố đen; a quy định sắc tố nâu Chỉ có alen trội B sắc tố đen nâu chuyển đến lưu lại lông Thực phép lai P:AaBb x aaBb, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Màu lông tương ứng chuột bố mẹ nêu đen nâu (2) Màu lông đen nâu đời phân li theo tỉ lệ 1:1 (3) 3/4 số chuột đời có lơng đen (4) 1/4 số chuột đời có lơng trắng A B C D Câu 49 Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, AB D d trình giảm phân xảy hốn vị gen hai giới với tần số Xét phép lai (P) ♀ X X × ab AB D X Y thu F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng 4% Theo lí thuyết, có kết luận ab sau đúng? (1) Ở F1, cá thể có kiểu hình trội hai ba tính trạng chiếm tỉ lệ 30% (2) Trong tổng số cá thể F1, cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 17% (3) Ở giới đực F1, có tối đa 15 kiểu gen quy định kiểu hình có ba tính trạng trội (4) Ở giới F1, có tối đa 12 kiểu gen dị hợp A B C D Câu 50 Một nghiên cứu trước cho thấy sắc tổ hoa đỏ loài thực vật kết đường chuyển hóa gồm nhiều bước sắc tố trung gian màu trắng dòng đột biến chủng hoa màu trắng (trắng 1, trắng trắng 3) loài lai với theo cặp tỷ lệ phân li kiểu hình đời sau: F1 F2 (F1 x F1) Số phép lai Phép lai Trắng x Trắng Tất đỏ đỏ: trắng Trắng x Trắng Tất đỏ đỏ: trắng Trắng x Trắng Tất đỏ đỏ: trắng Biết khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Kết chứng tỏ màu hoa hai gen nằm NST khác quy định (2) Các F1 dị hợp tử tất gen quy định màu hoa (3) Cá thể F1 phép lai lai với cá thể trắng cho tất đời trắng (4) Lai cá thể F1 phép lai với F1 phép lai cho đời có 1/4 kiểu hình trắng A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – THANH HĨA LẦN I] Câu 51 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1; A2; A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có hoa đỏ F1 cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? (1) Loại kiểu gen có alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36 (2) Loại kiểu gen có alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9 (3) Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng (4) Lấy ngẫu nhiên hoa vàng, xác suất thu không mang alen A3 1/35 A B C D Câu 52 Ở loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Cho thân cao, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình, có 3,24% số thân thấp, chín muộn Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, kiểu hình thân cao, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 3,24% (2) Ở F1, kiểu hình thân thấp, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 10,24% (3) Ở F1, tổng số cá thể đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 26,96% (4) Ở F1, tổng số cá thể dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 23,04% A B C D Câu 53 Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu sắc cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng giao phối với đực cánh trắng chủng (P), thu F1 có 100% cá thể cánh đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng: cánh đen: cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tính trạng màu sắc cánh di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính (2) Trong số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ 5/7 (3) Trong số cánh đen F2, số đực chiếm tỉ lệ 1/3 (4) Trong số đực F2, số cánh trắng chiếm tỉ lệ 5/8 A B C D Câu 54 Ở lồi thú, tính trạng màu lơng cặp gen có alen quy định, lơng đỏ trội hồn tồn so với lơng trắng Khi cho cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lơng trắng thu F1 có tỉ lệ 50% cá thể lông đỏ: 50% cá thể lông trắng Cho F1 giao phối tự thu đời F2 có tỉ lệ 50% cá thể lông đỏ: 50% cá thể lông trắng Có phát biểu sau đúng? (1) Gen quy định tính trạng màu lơng nằm nhiễm sắc thể thường (2) Nếu F2 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên đời F3 có tỉ lệ kiểu hình cá thể lơng đỏ:1 cá thể lơng trắng (3) Trong quần thể lồi này, có tối đa kiểu gen tính trạng màu lơng (4) Trong quần thể lồi này, có kiểu gen quy định lông trắng A B C D [ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT – NINH BÌNH LẦN I] Câu 55 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thề thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F1 giao phối với F2 xuất tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng 51,25% Biết khơng có đột biến Cho kết luận sau: (1) Con ruồi F1 có tần số hoán vị gen 30% AB D D ab d AB D D AB D (2) Con ruồi F1 có kiểu X X × X Y  F: X X × X Y AB ab ab ab (3) Tỉ lệ ruồi dị hợp cặp gen F2 15% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn F2 31,25% (5) Lấy ngẫu nhiên cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ F2, xác suất lấy chủng 14,2% Số kết luận là: A B C D Câu 56 Ở loài thực vật, xét hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, có alen trội B kiểu hình hoa hồng, có hồn tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến có cách sau giúp xác định xác kiểu gen đỏ T thuộc loài ? (1) Cho T tự thụ phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử (6) Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN BẮC GIANG LẦN I] Câu 57 Ở loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, người ta thu (F1) 63% hạt tròn, đỏ; 21% hạt tròn, trắng; 12% hạt dài, đỏ; 4% hạt dài, trắng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, biểu gen khơng phụ thuộc môi trường Theo li thuyết, phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Trong tổng số hạt tròn, đỏ thu hệ F1, hạt có kiểu gen chủng chiếm tỉ lệ 1/7 (2) Ở F1, hạt dài, đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 0,08 (3) Cho nảy mầm từ hạt tròn, trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên với nảy mầm từ hạt tròn, đỏ F1 thu F2 gồm hạt có kiểu gen dị hợp chiếm 118/147 (4) Ở F1, hạt có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 0,74 A B C D Câu 58 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc di cặp gen không alen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định, kiểu gen có mặt hai loại alen trội A B quy định kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội (A B) quy định kiểu hình hoa hồng, kiểu gen khơng có hai loại alen trộ A B quy định kiểu hình hoa trắng; tính trạng chiều cao thân gen có alen (D, d) quy định, kiểu gen có mặt alen trội D quy định kiểu hình thân cao, kiểu gen khơng có alen trội D quy định kiểu hình thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao dị hợp tử cặp gen (cây X) giao phấn với hoa hồng, thân cao (cây Y), hệ F1 thu được: 33,75% hoa đỏ, thân cao: 3,75% hoa đỏ, thân thấp: 33,75% hoa hồng, thân cao: 16,25% hoa hồng, thân thấp: 7,5% hoa trắng, thân cao: 5% hoa trắng, thân thấp Biết không xảy đột biến, biểu tính trạng khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) F1 thu tối đa 20 kiểu gen khác (2) Cho Y tự thụ phấn, đời kiểu gen đồng hợp tử cặp gen chiếm 50% (3) Cho X tự thụ phấn, đời thu hoa đỏ, thân cao chiếm tỉ lệ 40,5% (4) Cho X lai phân tích, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN BẮC NINH LẦN II] Câu 59 Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng Cho F1 giao phối tự với thu F2 Cho phát biểu sau hệ F2, có phát biểu đúng? (1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25% (2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ ruồi đực mắt trắng (3) Số ruồi mắt trắng 50% số ruồi đực mắt trắng (4) Ruồi mắt đỏ chủng 25% ruồi mắt đỏ không chủng A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN BẮC NINH LẦN III] Câu 60 Ở loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc cằm cặp alen NST thường chi phối, tiến hành phép lai P chủng, tương phản F1: 100% đực có râu 100% khơng râu, cho F1 ngẫu phối với đời F2, số 75% khơng có râu, trong số đực 75% có râu Có nhận định xác? (1) Tính trạng mọc râu gen nằm NST giới tính chi phối (2) Tỷ lệ có râu: khơng râu F1 F2 tính chung cho giới 1:1 (3) Cho F2 không râu ngẫu phối với đực không râu, đời sau có 83,33% cá thể khơng râu (4) Nếu cho đực có râu F2 lai với không râu F2, đời F3 thu tỷ lệ 1:1 tính trạng A B C D Câu 61 Ở loài thú, giới đực dị giao tử tiến hành phép lai (♀) lông dài, đen  (♂) lông ngắn, trắng F1 100% lông dài, đen Cho đực F1 lai phân tích Fb: 125 (♀) ngắn, đen: 42 (♀) dài, đen: 125 (♂) lông ngắn, trắng: 42 (♂) lông dài, trắng Biết màu thân gen quy định, có kết luận đúng? (1) Fb có tối đa loại kiểu gen (2) Sự di truyền chiều dài lông theo quy luật tương tác gen (3) Có kiểu gen quy định lơng ngắn, trắng (4) Cho cá thể dài Fb ngẫu phối, mặt lý thuyết tạo tối đa 36 loại kiểu gen kiểu hình A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN SƯ PHẠM LẦN III] Câu 62 Ở lồi động vật có vú, cho lai cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài với cá thể mắt đỏ đuôi dài, F1 thu tỷ lệ sau: - Ở giới cái: 75% mắt đỏ, đuôi dài: 25% mắt trắng đuôi dài - Ở giới đực; 30% mắt đỏ, đuôi dài: 42,5% mắt trắng, đuôi ngắn: 20% mắt trắng, đuôi dài: 7,5% mắt đỏ đuôi ngắn Theo lý thuyết, nói phép lai nói có phát biểu sau đúng? (1) Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung (2) Tính trạng ngắn trội hồn tồn so với dài (3) Cả hai loại tính trạng liên kết với giới tính (4) Hốn vị gen xảy với tần số 20% A B C D Câu 63 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định vàng, alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Biết trình giảm phân diễn bình thường, trình phát sinh giao tử đực xảy hoán vị gen AB DE Ab DE alen B b với tần số 20%, alen E e với tần số 40% Thực phép lai: × ab de aB de Theo lý thuyết, có phát biểu sau nói F1? (1) Kiểu hình thân cao, hoa tím vàng tròn chiếm tỉ lệ 8,16% (2) Tỷ lệ thân cao hoa trắng đỏ dài tỷ lệ thân thấp hoa tím vàng, tròn (3) Tỷ lệ kiểu hình mang bốn tính trạng trội lớn 30% (4) Kiểu hình lặn bốn tính trạng 0,09% A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ – HỊA BÌNH – LẦN I] Câu 64 Cho biết trình giảm phân thể đực có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác diễn bình thường Trong trình giảm phân thể có 24% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác diễn bình thường Ở đời phép lai: P: ♂AabbDd × ♀AaBbdd , theo lí thuyết có nhận xét ? (1) Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử (2n – 1) chiếm 55,56% (2) Hợp tử 2n chiếm 66,88% (3) Số loại kiểu gen tối đa hợp tử 84 (4) Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12% A B C D Câu 65 Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ: 50% hoa hồng: 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ: hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Câu 66 Ở loài động vật, xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng (P), thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ vảy đỏ: vảy trắng, tất vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu ? (1) F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen 1: 2: (2) Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỉ lệ 25% (3) Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiêu F3 đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75% (4) Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5% A B C D Câu 67 Nghiên cứu cấu trúc di truyền quần thể động vật người ta phát gen thứ có alen, gen thứ có alen, q trình ngẫu phối tạo quần thể tối đa 30 kiểu gen hai gen Cho biết khơng có phát sinh đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu ? (1) Có kiểu gen đồng hợp tử cặp alen (2) Gen thứ có kiểu gen dị hợp (3) Hai gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường (4) Gen thứ nằm đoạn tương đồng cặp X Y (5) Có 216 kiểu giao phối khác cá thể (6) Ở giới XX có loại kiểu gen đồng hợp A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI – LẦN I] Câu 68 Lai ruồi giấm mắt trắng với ruồi giấm đực mắt đỏ, thu F1 phân li theo tỷ lệ: ruồi mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng Cho ruồi F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: ruồi mắt đỏ: ruồi đực mắt đỏ: ruồi mắt trắng: ruồi đực mắt trắng Cho F2 giao phối ngẫu nhiên thu F3 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tính trạng màu mắt gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định (2) Ở F2, số ruồi mắt đỏ đồng hợp tử chiếm tỷ lệ 31,25% (3) Trong tổng số ruồi F3, số ruồi mắt trắng chiếm tỷ lệ 37,5% (4) Nếu cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên thu F3 gồm toàn ruồi mắt đỏ A B C D Câu 69 Ở thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa , Bb Dd Biết Bb Dd nằm cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm cặp nhiễm sắc thể khác Quá trình giảm phân bình thường P tạo loại giao tử Abd với tỷ lệ 11% Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Trong trình giảm phân xảy hoán vị gen với tần số 44% (2) Tỷ lệ giao tử có alen trội chiếm 14% BD bd (4) Cho P lai phân tích thu Fa Ở Fa, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm tỷ lệ 15% A B C D Câu 70 Ở loài thực vật, thực phép lai P : AaBb  AaBb thu F1 Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu F2 Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lý thuyết, có phát biểu sau F1 F2? (1) Ở F1, có kiểu hình trội hai tính trạng có kiểu gen phân li theo tỷ lệ 3:3:1:1 (3) Kiểu gen P Aa (2) Ở F1, mang alen trội chiếm 56,25% (3) Ở F1, chứa alen lặn chiếm 25% (4) F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9:3:3:1 A B C D Câu 71 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục, alen D quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen d quy định chín muộn Cho thân cao, tròn, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 539 thân cao, tròn, chín sớm: 180 thân cao, bầu dục, chín muộn: 181 thân thấp, tròn, chín sớm: 60 thân thấp, bầu dục, chín muộn Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd (1) Kiểu gen P Aa bD (2) Ở F1, số có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm tỷ lệ 25% (3) Ở F1 có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Cho P giao phấn với thân thấp, tròn, chín sớm có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen thu đời có loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN KHTN LẦN III] Câu 72 Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội so với hạt xanh Gieo hạt vàng chủng hạt xanh chủng cho giao phấn thu hạt lai, tiếp tục gieo hạt F1 cho chúng tự thụ phấn hạt F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở hệ F1 thu toàn hạt vàng di hợp (2) Trong số toàn hạt thu F1 ta thấy tỉ lệ hạt vàng: hạt xanh (3) Nếu tiến hành gieo hạt F2 cho chùng tự thụ phấn có tạo hạt xanh (4) Trên tất F1, có loại hạt tạo ra, hạt vàng hạt xanh A B C D Câu 73 Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen; alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông không vằn Gen quy định chiều cao chân nằm nhiễm sắc thể thường có alen; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp Cho gà trống lông vằn, chân thấp chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao chủng thu F1 Cho F1 giao phối với để tạo F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau kiểu hình F2 đúng? (1).Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông vằn không vằn, chân cao (2) Gà mái lông vằn, chân cao chiếm tỉ lệ 18,75% (3) Gà có lơng khơng vằn chân cao gà mái (4) Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUN LÊ Q ĐƠN – BÌNH ĐỊNH LẦN I] Câu 74 Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y, gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Tính theo lí thuyết, có nhận định sau: (1) Số kiểu gen tối đa loài động vật ba gen nói 378 (2) Số kiểu gen tối đa giới 310 (3) Số kiểu gen dị hợp tối đa giới 210 (4) Số kiểu gen dị hợp cặp gen giới 72 A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN V] Câu 75 Ở lồi thực vật có hoa, tính trạng màu sắc hoa có gen alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phối với hoa trắng chủng (P) thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân ly 1/4 hoa đỏ: 2/4 hoa hồng: 1/4 hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết cho biết kết luận sau có kết luận đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỷ lệ kiểu gen giống kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử dị hợp (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN II] D 21 D 41 61 D D C C 22 23 24 A D D 42 43 44 B C C 62 63 64 C C B B C 25 26 D D 45 46 A A 65 66 C A D 27 B 47 B 67 B B B 28 29 B A 48 49 B C 68 69 A D 10 C 30 D 50 C 70 C 11 D 31 B 51 C 71 A 12 D 32 C 52 D 72 C 13 C 33 C 53 C 73 D 14 B 34 B 54 D 74 B 15 A 35 BB 55Ả AN 75G D Đ Á P Á N 0 C Â U H Ó I Đ 16 17 18 A C 36 37 38 C D D 56 57 58 C D B 19 B 39 C 59 C 20 C 40 60 A ... tử chiếm 25% A B C D [ĐỀ THI THỬ SƠ GD&ĐT – VĨNH PHÚC LẦN II] Câu 31 Cho cá thể chủng khác cặp gen giao phối với nhau, thu F1 Cho F1 lai phân.tích thu Fa Biết không phát sinh đột biến, không xảy... thụ phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với hoa... chủng (5) Cho T giao phấn với hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử (6) Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D [ĐỀ THI THỬ CHUYÊN BẮC GIANG LẦN I] Câu 57 Ở loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (195) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (195)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay