ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (194)

25 3 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Câu 1: Một gen có tổng số 2185 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêơtit loại T Có phát biểu sau đúng? (1) Mạch hai gen cóA/G = 1/3 (2) Số nuclêơtit loại A G gen 575 230 o (3) Gen có chiều dài 2737 A (4) Mạch gen có 14,29 % số nuclêơtit loại T A B C D Câu 2: Một gen sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêơtit gen Mạch có 150 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? (1) Mạch gen có G/X = 3/4 (2) Mạch gen có (A + G) = (T + X) (3) Mạch gen có T = 2A (4) Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 2/3 A B C D A+T = tỉ lệ Câu 3: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, Giả sử phân tử ADN có tỉ lệ G+X nuclêôtit loại G phân tử ADN A 20% B 40% C 25% D 10% Câu 4: Khi nói đến điểm khác ADN tế bào nhân sơ ADN nhân tế bào nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) ADN tế bào nhân sơ có dạng vòng ADN nhân tế bào nhân thực khơng có dạng vòng (2) Các bazơ nitơ hai mạch ADN nhân tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung bazơ nitơ ADN tế bào nhân sơ không liên kết theo nguyên tắc bổ sung (3) ADN tể bào nhân sơ có chuỗi polinucleotit ADN nhân tế bào nhân thực gồm hai chuỗi polinucleotit (4) Đơn phân ADN nhân tế bào nhân thực A, T, G, X đơn phân ADN tế bào nhân sơ A, U, G, X A B C D Câu 5: Một phân tử ADN nhân sơ có tổng số nucleotit 10 cặp nucleotit, tỷ lệ A:G = 3:2 Cho phát biểu sau đây: (1) Phân tử ADN có 3.105 cặp nucleotit loại A-T (2) Phân tử ADN có 2.106 liên kết cộng hóa trị đường acid (3) Phân tử ADN có tỷ lệ nucleotit loại X 20% (4) Nếu phân tử ADN tái lần liên tiếp số nucleotit loại G môi trường cung cấp 1,4.106 cặp nucleotit A B C D Câu 6: Phát biểu sau vùng điều hòa gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A Trong vùng điều hòa có chứa trình tự nucleotit kết thúc trình phiên mã B Vùng điều hòa phiên mã mARN C Trong vùng điều hòa có trình tự nucleotit đặc biệt giúp ARN polimeraza nhận biết liên kết để khởi động q trình phiên mã D Vùng điều hòa nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen Câu 7: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết khơng xảy đột biến, có dự đoán sau đúng? (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Câu 8: Sản phâm gen là: A phân tử protein hay mARN B phân tử ARN hay chuỗi polipeptit C polipeptit hay phân tử mARN, tARN, rARN D phân tử protein hay phân tử tARN, rARN Câu 9: Trong phát biểu sau mã di truyền, có phát biểu đúng? (1) Mọi dạng sống Trái Đất có chung mã di truyền (2) Trong 64 ba có ba khơng mã hố axit amin, là: UAA, AUG UAG (3) Mỗi ba mã hoá cho loại axit amin (4) Sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có ba mở đầu giống hệt A B C D Câu 10: Khi nói mã di truyền, phát biểu sai? A Mã di truyền mã ba, đọc liên tục điểm xác định theo cụm gồm ba nuclêôtit B Sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có ba mở đầu (thuộc vùng mã hoá) AUG C Mỗi ba mã hoá cho loại axit amin D Mọi dạng sống Trái Đất có chung mã di truyền Câu 11: Tính thối hóa mã di truyền biểu A ba mã hóa loại axit amin B loại axit amin mã hóa nhiều ba C loài sinh vật dùng chung mã D dọc theo cụm nối tiếp không gối lên Câu 12: Khi nói ARN, phát biểu sau sai? A ARN tổng hợp dựa mạch gốc gen B ARN tham gia vào trình dịch mã C Ở tế bào nhân thực, ARN tồn nhân tế bào D ARN cấu tạo loại nuclêôtit A, U, G, X Câu 13: Điểm khác biệt mARN tARN là: (1) Chúng khác số lượng đơn phân chức (2) mARN khơng có cấu trúc xoắn ngun tắc bổ sung tARN ngược lại (3) mARN có liên kết hidro tARN khơng (4) Khác thành phần đơn phân tham gia A (1) (4) B (3) (4) C (1) (2) D (2) (3) Câu 14: Chức ARN ribôxôm (rARN) A dùng làm khn mẫu cho q trình tổng hợp tARN rARN B mang axít amin đến ribơxơm q trình dịch mã C dùng làm khn mẫu cho q trình dịch mã ribôxôm D kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm nơi tổng hợp prôtêin Câu 15: Điều không với chế tự nhân đôi ADN? A Enzim tổng hợp đoạn mồi phải hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục B Enzim ADN-lygaza hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục C Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc chậm mạch liên tục D Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc nhanh mạch liên tục Câu 16: Câu nói hoạt động enzim ADN pơlimezara q trình nhân đôi đúng? A Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ → 3’ B Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch mã gốc theo chiều từ 3’ đến 5’ mạch bổ sung theo chiều theo chiều từ 5’đến 3’ C Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5’ đến 3’ tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ → 3’ D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch mã gốc theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch bổ sung theo chiều theo chiều từ 3’đến 5’ Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu trình nhân đơi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực? (1) Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ (2) Trong chu kì tế bào, ADN nhân thường nhân đơi nhiều lần (3) Trong q trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn làm tách mạch phân tử tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) A B C D Câu 18: Cho đặc điểm sau: (1) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ ADN ban đầu tạo hai ADN có cấu trúc giống hệt (2) Mạch đơn tổng hợp theo chiều 5’ - 3’ (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Trong chạc ba chép, hai mạch kéo dài liên tục (5) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Có đặc điểm với q trình tái ADN? A B C D Câu 19: Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Hiện tượng xảy A mạch tổng hợp theo chiều tháo xoắn ADN B mạch tổng hợp theo chiều 3’ - 5’ C mạch tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn ADN D mạch tổng hợp theo chiều 5’ - 3’ Câu 20: Khi nói q trình nhân đôi ADN tế bào nhân thực, xét phát biểu sau đây: (1) Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN (2) Enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ (3) Có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (5) Diễn pha S chu kì tế bào Có phát biểu đúng? A B C D Câu 21: Trong trình tự nhân đôi ADN, enzim ligaza tác dụng nối đoạn okazaki A mạch tổng hợp chiều tháo xoắn B mạch tổng hợp ngược chiều tháo xoắn C mạch mạch tổng hợp theo chiều từ 3’ đến 5’ D mạch tổng hợp liên tục Câu 22: Khi nói hoạt động enzim chế di truyền cấp độ phân tử, có phát biểu đúng? (1) Enzim ADN polimeraza có khả tháo xoắn xúc tác cho q trình nhân đơi ADN (2) Enzim ARN polimeraza có khả tháo xoắn và tách mạch đơn ADN (3) Enzim ligaza có chức lắp ráp nucleotit tự môi trường vào đoạn okazaki (4) Enzim ADN polimeraza có chức tổng hợp nucleotit mở đầu mạch (5) Enzim ligaza hoạt động hai mạch khuôn A B C D Câu 23: Trong q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ, enzim ADN pôlymeraza tác động theo cách A Di chuyển mạch khuôn phân tử ADN theo chiều từ 3’đến 5’ để tổng hợp mạch B Nối đoạn Okazaki với để tạo thành mạch đơn hoàn chỉnh C Dựa phân tử ADN cũ để tạo nên phân tử ADN hoàn toàn mới, theo nguyên tắc bổ sung D Tháo xoắn, tách mạch phân tử ADN lắp nuclêôtit tự môi trường theo nguyên tắc bổ sung Câu 24: Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Nhờ enzym tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y B Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Quá trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn D Enzim ADN polimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ – 5’ Câu 25: Trong q trình nhân đơi ADN để tổng hợp nên mạch cần phải có đoạn ARN mồi Vì: A ADN polimeraza kéo dài mạch có ARN mồi B ADN polimeraza kéo dài mạch có đầu 3’ OH tự C Cần có ARN mồi để khởi động q trình tái D ARN mồi tạo nơi bám cho ADN polimeraza hoạt động Câu 26: Trong phát biểu sau, có phát biểu ? (1) Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’UGA3' mARN trình dịch mã dừng lại (2) Trên phân tử mARN có nhiều riboxom thực q trình dịch mã (3) Khi thực trình dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 3'→5' phân tử mARN (4) Mỗi phân tử tARN có đến nhiều anticodon A B C D Câu 27: Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau sai? A Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit sinh vật nhân thực mêtiônin B Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã C Anticodon phân tử tARN khớp bổ sung vói cơđon tưong ứng phân tử mARN D Ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 3' → 5' Câu 28: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met-tARN (UAX) gắn bổ sung với codon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Codon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticodon phức hệ sau aa1 – tARN (aa1: acid amin đứng liền sau acid amin mở đầu) (5) Riboxom dịch codon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit acid amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi polipeptit là: A (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Câu 29: Trong trình dịch mã tế bào nhân thực; trình dịch mã bắt đầu ba mARN aa mở đầu chuỗi polipeptit? A AUG axit amin Met B AGU axit foocmin-Met C AGU axit amin Met D AUG axit foocmin-Met Câu 30: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau đúng? (1) Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac (2) Vùng khởi động (P) nơi prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã (3) Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) phiên mã (4) Khi gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Z phiên mã lần A B C D Câu 31: Theo mơ hình opêron Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A lactozo làm gen điều hòa khơng hoạt động B gen cấu trúc làm gen điều hòa bị bất hoạt C prơtêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ D lactơzơ làm biến đổi cấu hình khơng gian ba chiều Câu 32: Cho tượng sau (1) Gen điều hòa Opern lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian chức sinh học (2) Vùng khởi động Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không khả gắn kết với enzim ARN polimeraza (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị biến đổi không gian không trở thành enzim xúc tác (4) Vùng vận hành Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Trong trường hợp trên, có trường hợp mà khơng có đường Lactozơ Operon Lac thực phiên mã A B C D Câu 33: Cho phát biểu sau: (1) Chất cảm ứng Operon-Lac E.coli lactose (2) Khi Operon Lac phiên mã tạo ba mARN tương ứng với gen Z, Y A (3) Sản phẩm tất trình phiên mã ARN (4) Ở sinh vật nhân thực, trình điều hòa hoạt động gen chủ yếu diễn giai đoạn trước phiên mã Số phát biểu A B C D Câu 34: Cho số phát biểu sau gen operon Lac E coli: (1) Mỗi gen mã hóa cho chuỗi pôlipeptit khác (2) Mỗi gen tạo phân tử mARN riêng biệt (3) Các gen có số lần nhân đơi phiên mã (4) Sự nhân đôi, phiên mã dịch mã gen diễn tế bào chất Số phát biểu là: A B C D Câu 35: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac ecoli đường lactơzơ có vai trò nào? A Liên kết với vùng vận hành opêron, vận hành phiên mã từ gen cấu trúc B Liên kết với vùng khởi động opêron, khởi động phiên mã từ gen cấu trúc C Cung cấp lượng cho trình phiên mã D Liên kết với protein ức chế làm vai trò ức chế gen cấu trúc Câu 36: Trong mơ hình operon Lăc, gen điều hồ A ln tổng hợp lượng nhỏ prơtêin ức chế mơi trường có khơng có lăctozơ B tổng hợp prơtêin ức chế mơi trường có lăctozơ C tổng hợp prơtêin ức chế mơi trường khơng có lăctozơ D tổng hợp prơtêin ức chế có tín hiệu đặc biệt môi trường Câu 37: Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có chủng đột biến sau đây: Chủng 1: Đột biến ở vùng vận hành (O) Opêron làm cho vùng bị chức Chủng 2: Đột biến gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin gen quy định tổng hợp bị chức Chủng 3: Đột biến gen cấu trúc Y không làm thay đổi chức prôtêin Chủng 4: Đột biến gen điều hòa R làm cho phân tử prơtêin gen quy định tổng hợp bị chức Chủng 5: Đột biến gen điều hòa R làm cho gen khả phiên mã Khi môi trường đường lactozơ, có chủng có gen cấu trúc Z, Y, A thực phiên mã? A B C D Câu 38: Điều khẳng định hoạt động opêron Lac đúng? A Khi mơi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với ARN pôlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành B Khi mơi trường khơng có lactơzơ phân tử ARN pơlimeraza liên kết với vùng vận hành C Khi mơi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi môi trường khơng có lactơzơ phân tử prơtêin ức chế liên kết với ARN pơlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 39: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Opêron Lac bị đột biến dẫn tới prôtêin ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) Đột biến làm vùng khởi động (vùng P) Opêron Lac (3) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới prôtêin gen quy định tổng hợp bị chức (4) Vùng vận hành (vùng O) Opêron Lac bị đột biến khơng khả gắn kết với prôtêin ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN pôlimeraza Trong trường hợp trên, môi trường có đường lactozơ có trường hợp Opêron Lac thực phiên mã? A B C D Câu 40: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau sai? (1) Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac (2) Vùng vận hành (O) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (3) Khi mơi trường khơng có lactơzo gen điều hòa (R) khơng phiên mã (4) Khi gen câu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 12 lần gen cấu trúc Y phiên mã 12 lần A B C D Câu 41: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozơ mơi trường khơng có lactozơ? A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã Câu 42: Cho phát biểu sau đây: (1) Điều hòa hoạt động gen sau phiên mã thực chất điều khiển trưởng thành thời gian tồn mARN (2) Ở sinh vật nhân thực, hai gen khác (khơng bị đột biến) tổng hợp nên phân tử protein giống (3) Ở sinh vật nhân thực, gen bị đột biến sản phẩm protein phải khác với sản phẩm protein gen bình thường (4) Hoạt động gen chịu kiểm sốt chủ yếu gen điều hòa (5) Sự điều hòa hoạt động operon Lac E.coli dựa vào tương tác protein ức chế với vùng vận hành Số phát biểu đúng: A B C D Câu 43: Trong mơ hình cấu trúc operon Lac, vùng vận hành nơi A chứa thơng tin mã hóa acid amin phân tử protein cấu trúc B ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế Câu 44: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động (promoter) là: A nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã B trình tự nucleotit đặc biệt, protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C trình tự nucleotit mang thơng tin mã hóa cho phân tử protein ức chế D nơi mà ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Câu 45: Một vi khuẩn bị đột biến gen nên có khả tổng hợp enzim phân giải lactozo có khơng có lactozo mơi trường Ngun nhân sau dẫn đến tượng trên? (1) Đột biến xảy vùng vận hành làm cho protein ức chế không bám (2) Đột biến xảy vùng khởi động làm cho enzim ARN polimeraza không bám vào (3) Đột biến xảy gen điều hòa làm cho protein ức chế chức (4) Đột biến xảy nhóm gen cấu trúc A (1), (3) B (3), (4) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 46: Điều khẳng định hoạt động operon Lac đúng? A Khi mơi trường có lactozơ phân tử đường liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành B Khi môi trường khơng có lactozơ phân tử ARN polimeraza khơng thể liên kết với vùng vận hành C Khi mơi trường có lactozơ phân tử đường liên kết với phân tử protein ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi môi trường khơng có lactozơ phân tử protein ức chế liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 47: Khi nói chế di truyền biến dị cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? (1) Quá trình nhân đôi ADN tế bào sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực ADN tất virut theo nguyên tắc bổ sung bán bảo tồn (2) Gen cấu trúc gen mang thông tin mã hóa cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào (3) Thông tin di truyền ADN tế bào truyền đạt cho hệ tế bào thông qua chế nhân đôi, phiên mã dịch mã (4) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo A (l), (4) B (2), (3) C (3), (4) D (2), (4) Câu 48: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? (1) Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khn ADN phiên mã mạch có chiều 3' → 5' (2) Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều 5' → 3' (3) Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 3' → 5' liên tục mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 5' → 3' không liên tục (gián đoạn) (4) Trong trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN dịch mã theo chiều 3' → 5' A (2), (3), (4) B (1), (2), (5) C (1), (2), (4) D (1), (3), (4) Câu 49: Khi nói phiên mã dịch mã, đặc điểm sau đặc điểm chung tế bào nhân thực tế bào nhân sơ? (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ intron nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành A (1) (4) B (2) (3) C (2) (4) D (3) (4) Câu 50: Khi nói gen mã di truyền, có nội dung: (1) Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa chuỗi polipeptit hay phân tử ARN (2) Mã di truyền mã ba (3) Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba nucleotit mà không gối lên (4) Mã di truyền có tính phổ biến, tức tất loại có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ (5) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức axit amin mã hóa ba Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 51: Phát biểu không A Trong giới sống, thông tin di truyền truyền từ ADN → ARN → Pr B Trong tế bào sinh vật nhân thực có ADN dạng mạch thẳng mạch vòng C Plasmit đơn vị tái độc lập với ADN miền nhân D rARN có thời gian tồn lâu tế bào so với loại ARN khác Câu 52: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? A Dịch mã trình dịch trình tự cơđon mARN thành trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit B Q trình dịch mã có tham gia nuclêơtit tự C Trong q trình nhân đơi ADN, hai mạch tổng hợp liên tục D Quá trình phiên mã cần có tham gia enzim ADN pơlimeraza Câu 53: Khi nói đến chế di truyền phân tử, có phát biểu sau đúng? (1) Q trình phiên mã có virút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực (2) Quá trình dịch mã có sinh vật nhân thực (3) Ở sinh vật nhân sơ gen quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác (4) Trong trình nguyên phân nhân đôi ADN diễn vào pha S kì trung gian A B C D Câu 54: Khi nói đến phiên mã dịch mã, có phát biểu sau đúng? (1) Trong trình dịch mã, thường thời điểm, mARN thường có số riboxom hoạt động gọi polixom (2) Trong trình dịch mã, nguyên tắc bổ sung codon anticodon thể toàn nucleotit mARN (3) Trong trình dịch mã, riboxom dịch chuyển mARN theo chiều 3’ 5’ (4) Điểm giống chế trình phiên mã dịch mã dựa nguyên tắc bổ sung (5) Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, diễn mạch mã gốc gen A B C D Câu 55: Khi nói đến chế di truyền phân tử, có phát biểu sau đúng? (1) Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư gen không phiên mã nên thể không bị bệnh ung thư Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thể bị bệnh Gen tiền ung thư bị đột biến vùng điều hoà (2) Sản phẩm gen phân tử ARN hay chuỗi polipeptit (3) Khả tự chép xác đặc tính đảm bảo sinh giống với cha mẹ chúng (4) Người cơng bố mơ hình cấu trúc không gian cùa ADN Oatxơn Cric A B C D Câu 56: Cho phát biểu sau đây: (1) Các ba khác số lượng nucleotit; thành phần nucleotit; trình tự nucleotit (2) ARN polimeraza sinh vật nhân sơ xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5' - 3'; bắt đầu phiên mã từ ba mở đầu gen; phân tử ARN tạo lai với ADN mạch khn (3) Chỉ có loại ARN polimeraza chịu trách nhiệm tổng hợp rARN, mARN, tARN (4) Bộ ba mARN (3’GAU5’; 3'AAU5’; 3’AGU5’) tín hiệu kết thúc trình dịch mã (5) Điểm giống q trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực diễn tồn phần tư ADN có có enzim ARN polimeraza xúc tác Số phát biểu đúng: A B C D Câu 57: Khi nói đến chế di truyền cấp độ phân tử, cho phát biểu sau đây: (1) Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn phiên mã (2) Ở sinh vật nhân chuẩn, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn dịch mã (3) Số lượng, thành phần trật tự xếp nucleotit AND yếu tố quan trọng định tính đặc thù loại AND (4) Ở giai đoạn hoạt hóa acid amin, ATP có vai trò cung cấp lượng để acid amin hoạt hóa gắn với tARN (5) ARN polimeraza enzim trực tiếp tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ Số phát biểu đúng: A B C D Câu 58: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tấc bổ sung xảy tất nucleotit phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch mã gốc vùng mã hoá gen Câu 59: Trong đặc điểm nêu đây, có đặc điểm có q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực có q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Có hình thành đoạn Okazaki (2) Nuclêôtit tự liên kết vào đầu 3' mạch (3) Trên phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu q trình tái (4) Diễn theo nguyên tắc bổ sung ngun tắc bán bảo tòan (5) Enzim ADN pơlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN A B C D Câu 60: Cho hình vẽ đây: Số nhận định là: (1) Một operon gồm thành phần: vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), cụm gen cấu trúc (Z, Y, A), gen điều hòa R (2) Trong operon gen cấu trúc có số lần nhân đơi phiên mã (3) Chỉ mơi trường khơng có lactose, gen điều hòa R hoạt động (4) Khi đường lactose bị phân giải hết protein ức chế lại liên kết vùng vận hành trình phiên mã dừng lại (5) Nếu vùng vận hành O bị đột biến chất ức chế gen điều hòa R tạo khơng liên kết với vùng này, nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) phiên mã A B C D Câu 61: Tại chất ức chế operon Lac liên kết vào vùng vận hành (vùng O) operon phiên mã gen Z, Y, A bị ngăn cản? A Vì chất ức chế liên kết vào vùng O khơng làm ảnh hưởng đến q trình tương tác gắn ARN polymerase vào promoter lại ngăn cản trình ARN polymerase tiếp xúc với gen Z, Y, A B Vì chất ức chế liên kết vào vùng O thúc đẩy enzyme phân hủy ADN thời điểm khởi đầu phiên mã C Vì chất ức chế liên kết vào vùng O làm thay đổi cấu hình khơng gian ARN polymerase D Vì chất ức chế liên kết vào vùng O ngăn cản ARN polymerase tương tác với ADN vị trí khởi đầu phiên mã Câu 62: Cho phát biểu sau, có phát biểu Operon Lac vi khuẩn E coli (1) Operon Lac gồm vùng điều hòa, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc Z, Y, A (2) Protein ức chế đóng vai trò chất cảm ứng để đóng mở Operon (3) Gen điều hòa ln hoạt động dù mơi trường có hay khơng có lactose (4) Khi mơi trường có Lactose, gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã với số lần khác tùy nhu cầu thể (5) Điều hòa hoạt động Operon lac chủ yếu diễn giai đoạn dịch mã Số phát biểu là: A B C D Câu 63: Khi nói hoạt động operon Lac, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu đột biến điểm làm cho chuỗi pôlipeptit gen A quy định dài bình thường gen Z, Y khả phiên mã (2) Một đột biến điểm xảy vùng P operon làm gen điều hòa tăng cường phiên mã (3) Một đột biến xảy vùng P gen điều hòa làm cho gen Z, Y, A khả phiên mã (4) Nếu đột biến làm cho gen Y không phiên mã gen Z A khơng phiên mã A B C D Câu 64: Trong q trình điều hòa hoạt động operon Lac E.coli, sản phẩm hình thành sau trình phiên mã operon là: A loại prơtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân giải lactose B loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactose, vận chuyển lactose hoạt hóa lactose C phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A sau chúng dịch mã để tạo sản phẩm cuối tham dự vào trình vận chuyển phân giải lactose D chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A Câu 65: Trong chế điều hòa hoạt động gen operon Lac E.coli, gen điều hòa operon phiên mã tạo mARN điều kiện nào? A Chỉ mơi trường có chất cảm ứng lactose B Chỉ operon Lac khơng có protein điều hòa bám vào operater C Gen điều hòa tạo sản phẩm mARN điều kiện D Gen điều hòa liên kết với Operon Lac Câu 66: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac E.coli, cho phát biểu sau đây: (1) Trong trường hợp mơi trường khơng có Lactose, gen điều hòa tạo sản phẩm protein ức chế (2) Trong môi trường có lactose, gen điều hòa khơng tạo sản phẩm protein ức chế (3) Mỗi gen cấu trúc operon Lac có vùng điều hòa riêng nằm đầu 3’ mạch mang mã gốc (4) Sản phẩm operon Lac sau trình phiên mã phân tử protein tham gia vận chuyển phân giải lactose (5) Lactose đóng vai trò chất cảm ứng làm “bật” operon Lac chế độ hoạt động Số phát biểu là: A B C D Câu 67: Mô tả nói chức thành phần cấu trúc gen điển hình sinh vật nhân sơ: A Vùng khởi động nơi tương tác với protein khởi động trình tự B Vùng khởi động nằm đầu 5’ mạch mang mã gốc tương tác với ARN polymerase C Vùng vận hành nằm trước vùng khởi động nơi tương tác với enzyme ADN polymerase D Các triple quy đinh cho ba kết thúc nằm vùng mã hóa gen Câu 68: Khi nghiên cứu cấu trúc operon lactose E.coli, khẳng định gen điều hòa xác? A Gen điều hòa cung cấp vùng trình tự cho phép ARN polymerase nhận biết, bám vào thực trình phiên mã B Gen điều hòa nằm xen kẽ trình tự vận hành trình tự khởi động nhóm gen cấu trúc C Gen điều hòa hoạt động tổng hợp nên protein ức chế, có khả liên kết với vùng khởi động ngăn cản trình tái D Sản phẩm gen điều hòa bị cấu hình khơng gian phân tử lactose bám vào làm chúng bám vào vùng vận hành operon Câu 69: Điều xảy gen điều hoà Opêron Lac vi khuẩn bị đột biến tạo sản phẩm có cấu hình khơng gian bất thường? A Opêron Lac hoạt động q mức bình thường mơi trường có lactơza B Opêron Lac khơng họat động mơi trường có lactơza C Opêron Lac hoạt động mơi trường khơng có lactơza D Opêron Lac không hoạt động môi trường có loại đường Câu 70: Có phát biểu nói đặc điểm điều hoà hoạt động gen tế bào nhân thực? (1) Cơ chế điều hoà phức tạp sinh vật nhân sơ (2) Phần ADN khơng mã hố đóng vai trò điều hồ hoạt động yếu (3) Có nhiều mức điều hồ, qua nhiều giai đoạn: từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã (4) Điều hoà dịch mã điều hoà lượng mARN tạo (5) Điều hoà sau dịch mã trình làm biến đổi prơtêin để thực chức định Những prôtêin không cần thiết, dư thừa phân giải tạo axit amin dự trữ làm ổn định độ pH huyết tương A B C D Câu 71: Trong chế điều hồ hoạt động ơpêron Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động là: A trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hố cho phân tử prôtêin ức chế B nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi động phiên mã C trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D nơi mà ARN polimeraza bám vào khởi động phiên mã Câu 72: Xét Operon Lac Ecoli, mơi trường khơng có lactơzơ enzim chuyển hố lactơzơ tạo ra? Một học sinh đưa số giải thích tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN pơlimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hồ (R) bị đột biến nên khơng tạo prơtêin ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với prôtêin ức chế (4) Do gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (4) B (2), (3), (4) C (2), (3) D (1), (2), (3) Câu 73: Trong chế điều hòa hoạt động gen operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có lactozo? A Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế B ARN polimezara liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế D Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D Vùng vận hành O Câu 74: Những kiện sau xảy điều hòa hoạt động opêron Lac mơi trường có lactơzơ? (1) Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế (2) Prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (3) Nhóm gen cấu trúc(Z,Y,A) thực phiên mã (4) Lactôzơ bị phân giải, cung cấp lượng cho tế bào A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu 75: Trong điều hòa hoạt động opêron Lac, mơi trường khơng có lactơzơ prơtêin ức chế liên kết với A gen cấu trúc ngăn cản trình phiên mã B gen điều hòa ngăn cản q trình phiên mã C vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã D vùng khởi động ngăn cản trình phiên mã Câu 76: Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã B prơtêin điều hòa bám vào để ngăn cản phiên mã C chứa thơng tin mã hóa axit amin prơtêin cấu trúc D mang thông tin quy định cấu trúc prơtêin ức chế Câu 77: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, mơi trường có lactơzơ, kiện sau không diễn ra? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã gen cấu trúc C Enzim ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã D Gen điều hòa thực phiên mã tạo ARN tổng hợp prôtêin ức chế Câu 78: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (3), (4), (5) B (1), (3), (5) C (2), (4), (5) D (1), (2), (3) Câu 79: Cho số thơng tin sau: (1) lồi đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; (2) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X khơng có alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY; (3) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y khơng có alen tương ứng X; (4) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X cá thể có chế xác định giới tính XO; (5) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nhiễm sắc thể thường; Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Số trường hợp biểu thành kiểu hình là: A B C D Câu 80: Có nhận xét không nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen số nhận xét đây? (1) Trong q trình nhân đơi ADN, có mặt bazơ nitơ dạng làm phát sinh đột biến gen (2) Đột biến gen phát sinh chủ yếu q trình nhân đơi ADN (3) Tần số phát sinh đột biến gen không phụ thuộc vào liều lượng, cường độ tác nhân gây đột biến (4) Tác nhân gây đột biến gen tác nhân vật lí tác nhân hoá họC A B C D Câu 81: Cho phát biểu sau đột biến gen: (1) Khi gen bị đột biến điểm nhiều lần liên tiếp vị trí khác tạo nhiều alen khác (2) Đột biến gen xảy lần nguyên phân hợp tử hình thành nên thể đột biến (3) Ở mức độ phân tử, phần lớn đột biến gen trung tính (4) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit gen mã hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 82: Hầu hết bệnh di truyền phân tử người đột biến gen gây nên Có lí đâydùng để giải thích nguyên nhân gây bệnh gen đột biến? (1) gen đột biến hồn tồn khơng tổng hợp prơtêin (2) gen đột biến tổng hợp prôtêin bị biến đổi chức (3) gen đột biến tổng hợp số lượng prôtêin nhiều (4) gen đột biến tổng hợp số lượng prơtêin q A B C D Câu 83: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến Câu 84: Cho trường hợp sau: (1) Gen tạo sau tái ADN bị cặp nucleotit (2) Gen tạo sau tái ADN bị thay cặp nucleotit (3) mARN tạo sau phiên mã bị nucleotit (4) mARN tạo sau phiên mã bị thay nucleotit (5) Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị axitamin (6) Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay axitamin Có trường hợp xếp vào đột biến gen? A B C D Câu 85: Đột biến gen đột biến NST có điểm khác là: A Đột biến NST làm thay đổi số lượng gen NST đột biến gen khơng thể làm thay đổi số lượng gen NST B Đột biến NST thường phát sinh giảm phân, đột biến gen thường phát sinh nguyên phân C Đột biến NST có hướng, đột biến gen vô hướng D Đột biến NST gây chết, đột biến gen khơng thể gây chết Câu 86: Cho biết ba 5’GXU3’; 5’GXX3’; 5’GXA3’; 5’GXG3’ quy định tổng hợp axit amin Ala; ba 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định tổng hợp axit amin Thr Một đột biến điểm xảy alen làm cho alen A thành alen a, chuỗi mARN alen a bị thay đổi cấu trúc ba dẫn tới axit amin Ala thay axit amin Thr Theo lí thuyết, có phát biểu sau ? (1) Alen a có chiều dài lớn chiều dài alenA (2) Đột biến thay cặp A-T cặp T-A làm cho alen A thành alen a (3) Nếu alen A có 150 nuclêơtit loại A alen a có 151 nuclêơtit loạiA (4) Nếu alen A phiên mã lần cần môi trường cung cấp 100 nuclêơtit loại X alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 200 nuclêôtit loại X A B C D Câu 87: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến điểm không làm thay đổi tổng liên kết hidro gen (2) Qua trình phân bào, gen đột biến di truyền cho tất tế bào (5) Nếu đột biến điểm làm tăng liên kết hidro gen chứng tỏ làm tăng chiều dài gen (4) Đột biến thay cặp nucleotit làm xuất ba kết thúc sớm A B C D Câu 88: Gen A có chiều dài 510 nm bị đột biến điểm trở thành alena Nếu alen a có 3801 liên kết hidro có phát biểu sau đúng? (1) Nếu alen a có tổng số 150 chu kì xoắn chứng tỏ đột biến thêm cặp nuclêơtit (2) Nếu alen A có tổng số 3801 liên kết hidro chứng tỏ đột biến thay cặp A-T cặp T-A (3) Nếu alen a có 699 số nuclêơtit loại A chứng tỏ đột biến thay cặp nuclêôtit (4) Nếu chuỗi polipeptit alen a quy định tổng hợp chuỗi polipeptit alen A quy định 10 axit amin chứng tỏ đột biến cặp nucleotit A B C D Câu 89: Trong số phát biểu đây, phát biểu xác đột biến gen là: A Đột biến gen ln gây hại cho thể đột biến phá vỡ trạng thái chọn lọc qua thời gian dài B Đột biến gen đột biến điểm làm thay đổi trình tự cặp nucleotide với trường hợp: mất, đảo, lặp, chuyển cặp nucleotide C Đột biến gen có khả tạo alen làm tăng đa dạng vốn gen quần thể sinh vật D Đột biến gen xuất ngồi q trình giảm phân hình thành giao tử khơng có khả di truyền cho hệ sau Câu 90: Cho khẳng định đột biến gen: (1) Chỉ có đột biến gen có khả tạo alen locus (2) Khi alen trội A trội hoàn toàn đột biến thành alen a, thể có kiểu gen Aa gọi thể đột biến (3) Có thể gây đột biến nhân tạo định hướng có chủ đích vào gen cụ thể điểm xác định để tạo dòng đột biến khác (4) Đột biến gen vùng mã hóa gen chắn dẫn đến thay đổi trình tự amino acid có chuỗi polypeptide mà gen mã hóa Số khẳng định xác là: A B C D Câu 91: Cho số thơng tin sau: (1) Lồi đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; (2) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X khơng có alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY; (3) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y khơng có alen tương ứng X; (4) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X cá thể có chế xác định giới tính XO; (5) Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nhiễm sắc thể thường; (6) Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm NST thường NST giới tính Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn so với alen lặn Có trường hợp biểu thành kiểu hình? A B C D Câu 92: Trong phát biểu sau đột biến gen, có phát biểu đúng? (1) Tần số đột biến gen tự nhiên thường thấp (2) Gen đột biến có hại mơi trường lại vơ hại có lợi mơi trường khác (3) Gen đột biến có hại tổ hợp gen lại trở nên vơ hại có lợi tổ hợp gen khác (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính Xét cấp độ phân tử đa phần đột biến gen trung tính A B C D Câu 93: Cho phát biểu sau đột biến gen: (1) Trong tự nhiên tần số đột biến gen thường thấp (2) Đột biến gen xảy giai đoạn từ đến phơi bào có khả truyền lại cho hệ sau qua sinh sản hữu tính (3) Mọi đột biến gen xảy có tác động tác nhân đột biến (4) Đột biến cấu trúc gen đòi hỏi số điều kiện định biểu kiểu hình thể (5) Đột biến gen xảy vị trí gen khơng làm ảnh hưởng đến phiên mã (6) Trong quần thể lưỡng bội có loại kiểu gen: AA, Aa, aa Cơ thể mang kiểu gen aa gọi thể đột biến Số phát biểu là: A B C D Câu 94: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói đột biến gen? (1) Ở vi khuẩn, đột biến gen lặn có hại khơng bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn khỏi quần thể (2) Cơ thể mang đột biến gen trội luôn biểu thành thể đột biến (3) Đột biến gen phát sinh điều kiện khơng có tác nhân gây đột biến (4) Đột biến gen không làm thay đổi nhóm gen liên kết nhiễm sắc thể A B C D Câu 95: Các phát biểu nói đột biến gen (1) Đột biến xôma nhân lên mô biểu phần thể (2) Đột biến tiền phôi thường biểu kiểu hình bị đột biến (3) Đột biến giao tử thường khơng biểu kiểu hình hệ trạng thái dị hợp (4) Đột biến xơ ma di truyền sinh sản sinh dưỡng gen lặn khơng biểu kiểu hình A (1),(2),(3) B (2),(3),(4) C (1),(3),(4) D (3), (4) Câu 96: Đột biến gen dạng thay đảo vị trí cặp nucleotit ba mã hóa mà khơng phải ba mở đầu hay kết thúc, dẫn đến hậu A làm thay đổi toàn axit amin chuỗi polipeptit tương ứng B làm thay đổi hai axit amin chuỗi polipeptit tương ứng C làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit tương ứng kể từ điểm xảy đột biến đến cuối chuỗi polipeptit D làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit tương ứng Câu 97: Khi nói đột biến điểm sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Gen đột biến truyền lại cho tế bào qua phân bào (2) Đột biến thay cặp nuclêơtit làm cho gen không biểu (3) Đột biến gen xảy gen cấu trúc mà khơng xảy gen điều hòa (4) Đột biến thay cặp A-T cặp G-X biến đổi ba mã hóa axit amin thành ba kết thúc A B C D Câu 98: Alen A vi khuẩn E.coli bị đột biến điểm thành alena Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln (2) Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài (3) Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống (4) Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 99: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 300 nm? A Crơmatit B Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) C Sợi D Sợi nhiễm sắc Câu 100: Khi nói chế di truyền diễn nhân sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đơi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Enzym ARN polimeaza tác động lên mạch tổng hợp liên tục (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Đoạn mồi tổng hợp mạch ADN chất ARN (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu KHƠNG đúng? A B C D Câu 101: Đặc điểm mã di truyền, nội dung sau khơng đúng? A Mã di truyền có tính phổ biến, tức loại ba mã hóa axit amin B Mã di truyền mang tính thối hóa, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin C Mã di truyền mang tính đặc hiệu, tức ba mã hóa cho loại axit amin D Vùng nuclêôtit đầu mút NST có chức Câu 102: Cho nhận xét hình vẽ sau (1) Hình diễn tả q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực, hình diễn tả q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ (2) ADN sinh vật nhân sơ có cấu tạo mạch vòng, ADN sinh vật nhân thực có cấu tạo mạch thẳng (3) Trên phân tử ADN sinh vật nhân thực có nhiều điểm khởi đầu tái (4) Thực chất toàn phân tử ADN sinh vật nhân thực nhân sơ mạch tổng hợp gián đoạn (5) Các đoạn Okazaki hình thành mạch phân tử ADN tổng hợp Số đáp án là: A B C D Câu 103: Nhận định gen là: A Gen mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN B Gen cấu trúc đọan ADN mang thơng tin mã hóa cho tARN, rARN hay polipeptit hoàn chỉnh C Trong nucleotit thành phần đường deoxiribozo yếu tố cấu thành thông tin D Ở sinh vật nhân thực tất trình tự nucleotit ADN trình tự mang thơng tin axitamin Câu 104: Mã di truyền có tính thối hóa do: A Số loại axit amin nhiều số loại nucleotit B Số loại mã di truyền nhiều số loại nucleotit C Số loại axit amin nhiều số loại mã di truyền D Số loại mã di truyền nhiều số loại axit amin Câu 105: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu ? (1) Bốn loại nucleotit A, T, G, X cấu tạo nên ADN khác nhóm bazonito (2) Trong q trình nhân đơi ADN, mạch khn diễn tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 5'-3' so với chiều trượt enzim tháo xoắn (3) Ở sinh vật nhân thực trình phiên mã, dịch mã ti thể lục lạp diễn độc lập với ADN nhân (4) Trong trình phiên mã, có mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN (5) Trong q trình dịch mã, ribơxơm trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 5' đến 3' mARN (6) Q trình phiên mã khơng cần đoạn mồi A B C D Câu 106: Phát biểu sau xác? A Trong q trình dịch mã – riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’→5’ B Trong chạc ba tái bản, mạch tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 3’ → 5’ so với chiều trượt enzim tháo xoắn C Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN D Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc số loại axit amin Câu 107: Phát biểu mô tả cấu trúc nucleosome? A Có phân tử histon liên kết với vòng ADN tạo nên nucleosome B Lõi phân tử protein histon, phía ngồi đoạn ADN dài 146 nucleotide cuộn 1¾ vòng C Một phân tử ADN cuộn quanh khối cầu gồm phân tử protein histon D Một phần phân tử ADN dài 146 cặp nucleotide cuộn (1),75 vòng quanh lõi gồm phân tử protein histon Câu 108: Trong số khẳng định cấu trúc NST, khẳng định xác là: A Ở kỳ đầu trình phân bào, NST tồn trạng thái đơn thành cặp gọi cặp NST tương đồng B Sợi chromatin (sợi nhiễm sắc) có đường kính 30nm chứa nhiều đơn vị nucleosome C Ở kỳ sau trình nguyên phân NST trạng trạng thái duỗi xoắn cực đại tồn trạng thái kép D Mỗi NST tế bào nhân thực chứa nhiều phân tử ADN, phân tử ADN chứa nhiều gen Câu 109: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Ở sinh vật nhân thực, cơđon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hố axit amin mêtiơnin B Cơđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Tính thối hố mã di truyền có nghĩa cơđon mã hố cho nhiều loại axit amin D Với ba loại nuclêôtit A, U, G tạo 24 loại cơđon mã hố axit amin Câu 110: Tính đặc hiệu mã di truyền việc mã hóa cho axit amin thể ở: A Mỗi axit amin mã hóa mã di truyền B Mỗi mã di truyền mã hóa cho axit amin C Sự khớp mã codon anticodon trình dịch mã đặc hiệu theo nguyên tắc bổ sung D Mỗi mã di truyền chi phối cho số axit amin số mã nhiều số axit amin Câu 111: Trong số phát biểu mã di truyền: (1) Mã di truyền có tính phổ biến nghĩa sinh vật sử dụng mã di truyền để mã hóa thơng tin sinh vật có mã khác (2) Mã di truyền có tính thối hóa, codon mã hóa cho nhiều axit amin khác (3) Các ba kết thúc mARN xuất đầu 3’ mạch mã gốc quy định tín hiệu kết thúc q trình phiên mã (4) Các triplet quy định ba kết thúc nằm vùng mã hóa gen, gần với vùng 5’ mạch mang mã gốc Số phát biểu là: A B C D Câu 112: Về trình dịch mã sinh vật nhân sơ, khẳng định KHƠNG xác? A Chiều dài mARN tham gia vào trình dịch mã chiều dài gen mã hóa ương ứng với mARN B Có thể xảy tượng nhiều ribosome dịch mã mARN để tạo nhiều phân tử polypeptide giống C Mã mở đầu 3’AGU5’ quy định cho axit amin formyl Met trình dịch mã mARN D Khi ribosome gặp ba kết thúc phức hệ tARN mang axit amin vào để dịch mã Câu 113: Trong số nhận định NST: (1) Ở tất loài, giới dị giao tử có NST giới tính gồm khác (2) Trên NST giới tính chứa gen chi phối tính trạng thường (3) NST giới tính ln có số lượng so với NST thường tế bào động vật (4) Giới tính lồi động vật ln bị chi phối có mặt cặp NST giới tính Có nhận định xác? A B C D Câu 114: Xét phát biểu sau đây: (1) Một mã di truyền mã hóa cho loại axit amin (2) Đơn phân cấu trúc ARN gồm bốn loại nuclêôtit A, T, G, X (3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit mêtiônin (4) Phân tử tARN rARN phân tử có cấu trúc mạch kép (5) Ở tế bào, loại ARN mARN có hàm lượng cao (6) Ở tế bào, ADN loại axit nucleic có kích thước lớn Phát biểu đúng: A B C D Câu 115: Cho phát biểu sau: (1) Trên mạch polynucleotit, khoảng cách hai đơn phân 0,34nm (2) Khi so sánh đơn phân AND ARN, ngoại trừ T U đơn phân lại đơi có cấu trúc giống nhau, ví dụ đơn phân A AND ARN có cấu tạo (3) Thơng tin di truyền lưu trữ phân tử ADN dạng số lượng, thành phần trình tự nu (4) Trong tế bào, rARN tARN bền vững mARN (5) Ở sinh vật nhân thực trình phiên mã gọi q trình tổng hợp ARN, xảy lúc NST chuẩn bị dãn xoắn (6) Trong q trình nhân đơi ADN có loại nu tham gia vào việc tổng hợp nên mạch (7) Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực mARN, rARN, tARN tạo loại ARN polimeraza (8) ARN có tham gia cấu tạo số bào quan Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 116: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, hai mạch tổng hợp liên tục B Quá trình dịch mã có tham gia nuclêơtit tự C Dịch mã q trình dịch trình tự cơđon mARN thành trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit D Q trình phiên mã cần có tham gia enzim ADN pôlimeraza Câu 117: Đặc điểm sau đặc điểm mã di truyền? A mã di truyền mang tính phổ biến, tất sinh vật dùng chung mã di truyền B mã di truyền đọc theo chiều 3' - 5' từ điểm xác định phân tử mARN C mã di truyền đọc liên tục theo cụm ribonucleotit không ngắt quãng, ba khơng gối lên D mã di truyền có tính thối hóa, có hai hay nhiều ba mã hóa cho axit amin Câu 118: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Các gen tế bào ln có số lần phiên mã (2) Quá trình phiên mã ln diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN (5) Thông tin di truyền ADN truyền từ tế bào sang tế bào khác nhờ chế nhân đơi ADN (4) Q trình dịch mã có tham gia mARN, tARN ribôxôm A B C D Câu 119: Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể cấu trúc thành phần chủ yếu là: A ADN prôtêin histôn B AND mARN C ADN tARN D ARN prơtêin Câu 120: Có điểm giống q trình nhân đơi ADN phiên mã tổng hợp ARN? (1) Nguyên liệu dùng tổng hợp sản phẩm (2) Xảy toàn phân tử ADN (3) Sản phẩm tạo thành (4) Chiều tổng hợp sản phẩm A B C D Câu 121: Khi nói tâm động nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể B Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đơi C Tâm động có vai trò bảo vệ nhiễm sắc thể giúp nhiễm sắc thể khơng dính vào D Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác Câu 122: Một nucleoxom có cấu trúc gồm A ADN chứa khoảng 146 cặp nucleotit bọc phân tử histon B phân tử histon quấn quanh đoạn ADN chứa khoảng 140 nucleotit C phân tử histon quấn quanh đoạn ADN chứa khoảng 140 nucleotit D phân tử histon đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nucleotit quấn quanh vòng Câu 123: Cho nhận định thực hành quan sát đột biến số lượng NST tiêu cố định tiêu tạm thời: (1) Công việc việc quan sát tiêu đặt tiêu lên kính hiển vi quan sát mẫu vật (2) Khi quan sát đột biến số lượng NST, người ta quan sát vật kính 10x để quan sát sơ sau chuyển sang vật kính 40x (3) Hóa chất oocxerin axetic chất giúp nhuộm màu NST (4) Trong cách tiến hành làm tiêu tạm thời quan sát NST, lúc đầu dùng bội giác lớn để xác định tế bào, sau dùng bội giác nhỏ Có nhận định đúng? A B C D Câu 124: Khi nói thể di đa bội, cho phát biểu sau: (1) Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa (2) Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường (3) Thể dị đa bội thường gặp thực vật, gặp động vật (4) Thể dị đa bội có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi Số phát biểu là: A B C D Câu 125: Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? (1) Tất đột biến đa bội làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Đột biến lệch bội làm giảm hàm lượng ADN nhân tế bào (3) Trong tự nhiên, gặp thể đa bội động vật (4) Đều đột biến thể ba thể ba cặp nhiễm sắc thể khác biểu thành kiểu hình khác A B C D Câu 126: Phát biểu sau khơng nói đột biến lệch bội? A Có thể phát sinh nguyên phân giảm phân B Làm thay đổi số lượng cặp nhiễm sắc thể C Chỉ xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính D Xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể phân li Câu 127: Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu số phát biểu sau ? (1) Số NST tế bào sinh dưỡng thường số lẻ (2) Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường (3) Có hàm lượng ADN tăng gấp số nguyên lần so với thể lưỡng bội (4) Được ứng dụng để tạo giống khơng hạt (5) Khơng có khả sinh sản hữu tính nên khơng hình thành lồi A B C D Câu 128: Đột biến lệch bội A làm giảm số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng Câu 129: Phát biểu sau nói đột biến số lượng NST sai? A Trong lần nguyên phân hợp tử, số cặp NST khơng phân li tạo thành thể tứ bội B Đột biến dị đa bội phát sinh lai khác loài C Thể đa bội thường gặp thực vật gặp động vật D Ở số loài, thể đa bội thấy tự nhiên tạo thực nghiệm Câu 130: Cho đặc điểm đột biến sau: (1) Chiều dài NST khơng thay đổi (2) Số lượng nhóm gen liên kết thay đổi (3) Sức sinh sản thể đột biến bị giảm (4) Có thể góp phần hình thành lồi (5) Số lượng thành phần gen NST khơng thay đổi Có đặc điểm thuộc đột biết chuyển đoạn NST? A B C D Câu 131: Nói dạng đột biến cấu trúc NST, có phát biểu phát biểu sau: (1) Đột biến đoạn xảy NST thường (2) Đột biến chuyển đoạn NST dạng đột biến cấu trúc làm thay đổi nhóm gen liên kết (3) Đột biến lặp đoạn dạng đột biến cấu trúc làm cho gen alen nằm NST (4) Đột biến đảo đoạn không gây hậu nghiêm trọng không làm thay đổi số lượng, cấu trúc gen NST A B C D Câu 132: Cho biết số hệ dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau: (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm liên kết (4) Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (6) Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nhiễm sắc thể Trong hệ đột biến đảo đoạn có hệ quả? A B C D Câu 133: Số phát biểu đột biến chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể: (1) Chuyển đoạn tương hỗ làm thay đổi nhóm gen liên kết (2) Chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể sát nhập vào nhiễm sắc thể khác (3) Tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ hai nhiễm sắc thể giảm phân tạo loại giao tử bình thường (4) Chuyển đoạn tương hỗ đoạn nhiễm sắc thể chuyển sang nhiễm sắc thể khác không tương đồng với ngược lại A B C D Câu 134: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau không đúng? (1) Để nhận biết dạng đột biến người ta quan sát tiếp hợp NST kì đầu giảm phân (2) Lặp đoạn làm cho gen alen nằm nhiễm sắc thể (3) Đảo đoạn góp phần tạo đa dạng nòi lồi (4) Mất đoạn ứng dụng để làm cơng cụ phòng trừ sâu hại (5) Chỉ có đột biến chuyển đoạn tạo nên nguồn ngun liệu cho q hình tiến hóa A B C D Câu 135: Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu khơng xác? A Q trình trao đổi chéo khơng cần xảy nhiễm sắc tử không chị em cặp NST tương đồng làm xuất đột biến lặp đoạn đoạn NST B Đột biến đảo đoạn NST làm xuất lồi C Trong số trường hợp, đột biến đoạn nhỏ giúp loại bỏ gen có hại cho quần thể D Có thể sử dụng đột biến chuyển đoạn để xây dựng đổ gen Câu 136: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Mất đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn tương hỗ không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính D Chuyển đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết sang nhóm liên kết khác Câu 137: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm gen tương ứng nên gây hại cho thể đột biến (2) Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm tăng số lượng gen vị trí lặp đoạn (3) Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào (4) Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen tế bào nên không gây hại cho thể đột biến A B C D Câu 138: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu phát biểu sau đúng? (1) Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác (2) Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi sổ lượng thành phần gen nhiễm sắc thể (3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tỉnh (4) Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể A B C D Câu 139: Ý sau khơng nói đột biến đảo đoạn ? A Đột biến đảo đoạn làm cho gen hoạt động trở nên khơng hoạt động B Đột biến đảo đoạn dẫn đến làm phát sinh loài C Đột biến đảo đoạn xảy dộng vật thực vật D Đột biến đảo đoạn làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể Câu 140: Cho phát biểu sau: (1) Gen đoạn ADN mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm xác định, sản phẩm phân tử ARN chuỗi pôlipeptit (2) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit mà gen tổng hợp (3) Có ba ba làm tín hiệu kết thúc q trình dịch mã 5'UAA3'; 5'UAG3' 3'UGA5' (4) Gen bị đột biến tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu sai? A B C D Câu 141: Dung dịch cơnsixin có tác dụng gây đột biến là: A đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T B đột biến cặp nuclêôtit C đột biến thay cặp A-T thành cặp G-X D ngăn cản hình thành thoi vơ sắc dẫn đến đột biến số lượng NST Câu 142: Khi nói q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ, có kết luận đúng? (1) Q trình nhân đơi có hình thành đoạn okazaki (2) Nguyên liệu tổng hợp axit amin (3) Trên phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu chép (4) Quá trình nhân đôi diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (5) Q trình nhân đơi sử dụng loại nucleotit làm nguyên liệu A B C D Câu 143: Khi nói mã di truyền, cho phát biểu sau (1) Ở sinh vật thực, ba 5'AUG3' có chức khởi đầu q trình dịch mã mã hóa axit amin mêtiơnin (2) Bộ ba 5'AUG3' khơng mã hóa axit amin quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã (3) Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa ba mã hóa cho nhiều loại axit amin (4) Với loại nuclêôtit A, X, G tạo 26 loại ba mã hóa axit amin có kết thúc khơng mã hóa axit amin Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 144: Xét phát biểu sau đây: (1) Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mã hóa cho loại axit amin (2) Trong q trình nhân đôi ADN, mạch tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 3' - 5' so với chiều trượt enzim tháo xoắn (3) Tính phổ biến mã di truyền tượng nhiều ba khác xác định loại axit amin (4) Trong trình dịch mã, ribơxơm trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 5' mARN đến đầu 3' mARN Trong phát biểu nói trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 145: Quan sát hình ảnh sau đây: Có nhận xét hình ảnh đúng? (1) Cấu trúc (1) có chứa phân tử histon gọi nuclêôxôm (2) Chuỗi cấu trúc (1) nối tiếp với gọi sợi nhiễm sắc với đường kính 11 nm (3) Cấu trúc (2) gọi sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) với đường kính 300 nm (4) Cấu trúc (3) mức cuộn xoắn cao nhiễm sắc thể có đường kinh 700 nm (5) Cấu trúc (4) xuất nhân tế bào sinh vật nhân thực vào kỳ trình nguyên phân (6) Khi dạng cấu trúc 4, nhiễm sắc thể chứa phân tử ADN mạch thẳng kép A B C D Câu 146: Khi nói trình dịch mã phát biểu sau khơng đúng? (1) Dịch mã q trình tổng hợp prơtêin, trình diễn tế bào chất sinh vật nhân thực nhân sơ (2) Quá trình dịch mã chia thành hai giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi pơlipeptit (3) Trong q trình dịch mã, nhiều riboxom tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit gọi tượng poliriboxom (4) Quá trình dịch mã kết thúc tARN bổ sung với ba kết thúc mARN A B C D Câu 147: Khi nói q trình dịch mã, xét kết luận sau đây: (1) Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN (3) Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều 5’ đến 3’ từ ba mở đầu đến gặp ba kết thúc (4) Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN ln có cấu trúc giống Có kết luận đúng? A B C D Câu 148: Khi nói q trình dịch mã, xét kết luận sau đây: (1) Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN (3) Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu đến ba kết thúc (4) Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp mARN ln có cấu trúc giống Có kết luận đúng? A B C D Câu 149: Khi nói gen nhiễm sắc thể giới tính người, cho kết luận sau: (1) Chỉ có tế bào sinh dục có nhiễm sắc thể giới tính (2) Trên nhiễm sắc thể giới tính có gen quy định giới tính thể (3) Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể Y thường tồn theo cặp alen (4) Ở giới XY, gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X Y không tồn theo cặp alen (5) Gen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y tồn theo cặp alen (6) Đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có gen đoạn khơng tương đồng NST giới tính Y Số kết luận là: A B C D A 21 B 41 B 61 D 81 C 101 A 121 D 141 D D 22 D 42 C 62 A 82 C 102 B 122 D 142 A B 23 A 43 C 63 A 83 A 103 A 123 B 143 B A 24 D 44 D 64 D 84 D 104 D 124 D 144 A C 25 B 45 A 65 C 85 A 105 C 125 D 145 B C 26 B 46 C 66 A 86 D 106 B 126 C 146 C B 27 D 47 D 67 D 87 C 107 D 127 A 147 A B 28 A 48 B 68 D 88 D 108 B 128 B 148 B A 29 A 49 A 69 C 89 C 109 D 129 A 149 B 10 D 30 A 50 D 70 B 90 A 110 B 130 D 11 B 31 D 51 A 71 D 91 B 111 C 131 A 12 C 32 B 52 A 72 C 92 D 112 C 132 B 13 C 33 D 53 A 73 A 93 A 113 D 133 B 14 D 34 C 54 B 74 D 94 B 114 B 134 D 15 16 D A 35 36 DB A 55Ả 56 DN B 75G 76 C B 95Đ 96 DÁ D 115P 116 A C Á 135 136 N D B 17 A 37 A 57 C 77 B 97 C 117 B 137 B 18 B 38 C 58 B 78 C 98 B 118 D 138 C 19 D 39 B 59 A 79 B 99 B 119 A 139 C 20 C 40 C 60 C 80 D 100 A 120 C 140 D A A A A 0 C Â U H Ó I Đ Ế M C H Ư Ơ N G D I T R U Y Ề N C C C A A 10 B ... ADN sinh vật nhân thực, hình diễn tả q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ (2) ADN sinh vật nhân sơ có cấu tạo mạch vòng, ADN sinh vật nhân thực có cấu tạo mạch thẳng (3) Trên phân tử ADN sinh. .. phát sinh đột biến gen số nhận xét đây? (1) Trong q trình nhân đơi ADN, có mặt bazơ nitơ dạng làm phát sinh đột biến gen (2) Đột biến gen phát sinh chủ yếu q trình nhân đơi ADN (3) Tần số phát sinh. .. thực chất điều khiển trưởng thành thời gian tồn mARN (2) Ở sinh vật nhân thực, hai gen khác (không bị đột biến) tổng hợp nên phân tử protein giống (3) Ở sinh vật nhân thực, gen bị đột biến sản
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (194) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (194)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay