ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (190)

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 SINH HỌC OCEAN Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 Phương pháp giải tập đột biến gen NGUYỄN THANH QUANG Ngày phát hành: 9/8/2018 TỔNG QUÁT VỀ BÀI TOÁN ĐỘT BIẾN GEN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA 5-BRƠM URAXIN I 5-Brơm Uraxin có lần thay đổi trạng thái suốt trình nhân đơi gen T-A x1 A-T A – 5BU T-A T-A T-A T-A T-A T-A x2 T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A G-5BU T-A T-A G-X x3 G - 5BU x4 T - A G - X G - X G - X G - 5BU Công thức: [Nguyễn Thanh Quang] Đột biến gen phát sinh trình nhân đơi khơng theo ngun tắc bổ sung Nếu có phân tử 5-BU tác động vào lần nhân đôi thì sau k lần nhân đơi: - Chúng ta để ý sau lần nhân đôi thứ trở ta thấy số gen không bị đột biến chiếm ¾ so với tổng số gen tạo ( sau lần nhân đôi thứ 3/4 , sau lần nhân đôu thứ 6/8, sau lần nhân đôi thứ 12/16 lại ¾) Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 k  2k ( với k  2) k số lần nhân đơi  Số gen không đột biến là:  = 4 - Chúng ta thấy số gen tiền đột biến ln ln - Vì số gen khơng đột biến chiếm tỉ lệ đột biến ¾ suy số gen lại chiếm ¼ (kể gen tiền đột biến)  Số gen đột biến sinh là: k 2k 2 1 =  ( trừ gen tiền đột biến) 4 Vậy có cơng thức:  2k - Số gen không đột biến là: - Số gen tiền đột biến bằng: 2k - Số gen đột biến sinh là: 1 I 5-Brôm Uraxin thay đổi trạng thái qua lần nhân đôi T-A x1 A-T A – 5BU T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A T-A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học x2 G-5BU T-A T-A G-X x3 A- 5BU x4 T - A G - X G - X A - T G - 5BU Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Công thức: [Nguyễn Thanh Quang] Đột biến gen phát sinh q trình nhân đơi khơng theo ngun tắc bổ sung Nếu có phân tử 5-BU tác động vào lần nhân đơi thì sau k lần nhân đôi: - Chúng ta để ý từ lần nhân đôi thứ đến sau kết thúc lần nhân đơi thứ giống trường hợp Tuy nhiên sau lần nhân đôi thứ kết lại khác, gen khơng đột biến khơng chiếm tỉ lệ ¾ - Tỉ lệ gen khơng đột biết sau lần nhân lần đôi thứ 13/16 - Tỉ lệ gen không đột biến sau lần nhân đôi thứ 26/32 - Tỉ lệ gen không đột biến sau lần nhân đôi thứ 53/64 - Tỉ lệ gen không đột biến sau lần nhân đôi thứ 106/128  Số gen không đột biến là: 2k – 2k-2 + 2k-4 + 2k-6 + 2k-8+2k-10 +… +2k-2n ( với điều kiện k – 2n = với k số lẻ k – 2n = với k số chẵn) - Chúng ta thấy số gen tiền đột biến luôn  Số gen đột biến sinh là: 2k – (2k – 2k-2 + 2k-4 + 2k-6 + 2k-8+2k-10 +… +2k-2n) – = 2k-2 – 2k-4 – 2k-6 – 2k-8 – 2k-10 –… – 2k-2n – ( với điều kiện k – 2n  0) k – 2n = với k số lẻ; k – 2n = với k số chẵn) Câu 1: Một gen có chiều dài 0,51μm có 3900 liên kết hiđrơ tiến hành nhân đôi đợt Nếu lần nhân đôi gen có phân tử 5-Brơm Uraxin liên kết với nuclêôtit loại A mạch khuôn gen tổng số nucleotit loại có gen đột biến bao nhiêu? Biết 5-Brôm Uraxin có lần thay đổi trạng thái suốt q trình nhân đơi gen Bài giải: - Tính số nucleotit loại gen ban đầu (gen chưa đột biến): + N = 3000 (nucleotit) 2A  2G  3000  A  T  600  + 2A  3G  3900   G  X  900 - Tính số nucleotit loại gen đột biến: hóa chất BU gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 A  T  600   599  G  X  900   901 - Tính số nucleotit loại tổng số gen đột biến tạo sau lần nhân đôi 2k 25 + Số gen đột biến tạo ra:     (gen) 4 A  T  599   4193 + Số nucleotit loại tổng số gen đột biến là:  G  X  901   6307 Câu 2: Một gen có chiều dài 0,51μm có 3900 liên kết hiđrơ tiến hành nhân đôi đợt Nếu lần nhân đơi gen có phân tử 5-Brôm Uraxin liên kết với nuclêôtit loại A mạch khn gen tổng số nucleotit loại có gen đột biến bao nhiêu? Biết 5-Brôm Uraxin thay đổi trạng thái qua lần nhân đơi Bài giải: - Tính số nucleotit loại gen ban đầu (gen chưa đột biến): 2A  2G  3000  A  T  600  + N = 3000 (nucleotit) +  2A  3G  3900   G  X  900 - Tính số nucleotit loại gen đột biến: hóa chất BU gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X A  T  600   599  G  X  900   901 - Tính số nucleotit loại tổng số gen đột biến tạo sau lần nhân đôi + Số gen đột biến tạo ra: 2k-2 – 2k-4 – 2k-6 – 2k-8 – 2k-10 –… –2k-2n – = 25-2 – 25-4 – = A  T  599   2995 + Số nucleotit loại tổng số gen đột biến là:  G  X  901   4505 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... T-A T-A T-A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học x2 G-5BU T-A T-A G-X x3 A- 5BU x4 T - A G - X G - X A - T G - 5BU Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn... chất BU gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042... 2995 + Số nucleotit loại tổng số gen đột biến là:  G  X  901   4505 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang |
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (190) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (190)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay