ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (186)

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ LUYỆN ĐỀ XUYÊN QUỐC GIA TEAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 40 câu, trình bày … trang) facebook.com/groups/hmm123/ ĐỀ THI THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI 2019 MƠN:SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:…………………………………… MãĐề 013 Đề Thi biên soạn bởi: Vũ Văn Tâm Đề thi phản biện bởi: Vũ Văn Tâm Thời gian thi: Thứ 2, ngày12/11/2018; thời gian làm bài: từ 22h00p – 22h50p, nộp muộn lúc 22h55p Câu (Nhận biết): Tính đặc hiệu mã di truyền thể A ba mã di truyền mã hóa cho axitamin B mã di truyền đặc trưng cho đối tượng sinh vật C nhiều ba khác mã hóa cho aa D aa mã hóa ba mã di truyền Câu (Thơng hiểu): Có ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBbdd X EY giảm phân bình thường tạo giao tử Số loại giao tử tối đa tạo A B C D 10 Câu (Nhận biết): Cấu trúc operoonlac gồm A vùng khởi động, vùng vận hành, gen cấu trúc B gen điều hòa, vùng vận hành, vùng khởi động C gen điều hòa, vùng vận hành, gen cấu trúc D gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành, gen cấu trúc Câu (Nhận biết): Khi nói phân tử mARN, phát biểu sai A phân tử mARN cấu trúc từ đơn phân A, U, G, X B phân tử mARN có cấu trúc mạch thẳng C phân tử mARN có nhiều liên kết hidro D phân tử mARN có cấu trúc đa phân Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 1/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu (Nhận biết): Chu kìhoạt động tim gồm pha (1) pha giãn chung (2) pha co tâm thất (3) pha co tâm nhĩ Thứ tự hoạt động pha chu kìhoạt động tim A 3, 2, B 2, 1, C 1, 2, D 3, 1, Câu (Nhận biết): Ở người hoocmon isulin tuyến tiết A tuyến giáp B tuyến yên C tuyến mật D tuyến tụy Câu (Thông hiểu): Biết gen quy định tính trạng phép lai: P: AaBbDd x AaBbdd , cho số loại kiểu hình tối đa đời A B 10 C 12 D 18 Câu (Nhận biết): Liên kết gen có đặc điểm A làm giảm xuất biến dị tổ hợp B làm tăng xuất biến dị tổ hợp C tạo điều kiện cho gen nhiễm sắc thể khác tổ hợp lại với D liên kết gen tạo nhiều giao tử hoán vị Câu (Nhận biết): Trong phát biểu (1) Mọi tượng di truyền qua tế bào chất di truyền theo dòng mẹ (2) Trong di truyền tế bào chất thìcon lai mang kiểu hình mẹ (3) Khi tính trạng di truyền theo tế bào chất thìkết lai thuận lai nghịch khác (4) Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất Số phát biểu sai A B C D Câu 10 (Nhận biết): Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm tăng hay giảm vật chất di truyền nhiễm sắc thể A Mất đoạn đảo đoạn B Mất đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 2/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ C Đảo đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn chuyển đoạn tương hỗ Câu 11 (Thơng hiểu): Ở ruồi giấm có nhiễm sắc thể lưỡng 2n = Số nhóm gen liên kết ruồi giấm đực A B C D Câu 12 (Nhận biết): Bệnh bạch tạng người dạng đột biến gây ra? A Đột biến gen B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể thường D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính Câu 13 (Nhận biết): Trong phân tử ADN khơng có liên kết A Liên kết hidro B Liên kết peptit C Liên kết hóa trị D Liên kết phospho dieste Câu 14 (Nhận biết): Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể là: A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến lặp đoạn Câu 15 (Nhận biết): Nội dung đặc điểm chung mã di truyền A Tính thối hóa B Tính đa dạng C Tính đặc hiệu D Tính phổ biến Câu 16 (Nhận biết): Cho bệnh, tật di truyền người sau đây: (1) Ung thư máu;(2) Bệnh máu khó đơng; (3) Bệnh bạch tạng; (4) Hội chứng đao; (5) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; (6) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) Số bệnh, tật di truyền liên quan tới đột biến gen A B C D Câu 17 (Nhận biết): Trong phát biểu đây: Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 3/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ (1) Đột biến điểm dạng đột biến thêm, thay nhiều cặp Nu (2) Đột biến xuất tế bào xơ ma, thìkhơng di truyền qua sinh sản hữu tính (3) Gen có cấu trúc bền vững thìrất dễ bị đột biến tạo thành nhiều alen (4) Đột biến xuất giao tử thìdi truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Số phát biểu sai A B C D Câu 18 (Nhận biết): Trong phát biểu (1) Thường biến di truyền học (2) Thường biến biến đổi không theo hướng xác định (3) Mức phản ứng di truyền (4) Trong kiểu gen gen có mức phản kháng khác (5) Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng Số phát biểu A B C D Câu 19 (Thông hiểu): Trong phát biểu sau: (1) Khi gen tồn nhiễm sắc thể thường thìnó tồn thành cặp alen (2) Khi gen tồn đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X thìnó tồn thành cặp alen (3) Khi gen tồn nhiễm sắc thể Y đoạn khơng tương đồng thìnó tồn thành alen (4) Khi gen tồn đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y thìnó tồn thành alen (5) Số cặp nhiễm sắc thể giới tính người cặp Số phát biểu sai A B C D Câu 20 (Thơng hiểu): Ở lồi động vật có vú xét gen Gen có alen, gen hai có alen, gen gen hai nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X; gen ba có alen nằm Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 4/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ cặp nhiễm sắc thể thường; gen bốn có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y Số loại kiểu gen tối đa có quần thể A 4600 B 4651 C 4652 D 6150 Câu 21 (Thông hiểu): Ở loài thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20 Xét ba thể đột biến thể đảo đoạn, thể lệch bội đơn thể tam bội Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào thể đột biến tế bào kìgiữa nguyên phân A 20:19:30 B 40:38:60 C 40:19:30 D 20:21:30 Câu 22 (Thông hiểu): Xét thể có kiểu gen Aadd(EG/eg) Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử adEg chiếm tỉ lệ 6% Số tế bào xảy hoán vị gen A 48 B 36 C 24 D 72 Câu 23 (Thơng hiểu): Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hidro 1670, bị đột biến thay cặp Nu cặp nu khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hidro Số nu loại gen b A A = T = 610; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 250; G = X = 390 Câu 24 (Thơng hiểu): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau có phát biểu sai? (I) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (II) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêotit (III) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (IV) Mức độ gây hại alen đột biến không phụ thuộc vào tổ hợp gen mà phụ thuộc vào điều kiện môi trường (V) Đột biến thay cặp nuclêotit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã A B C D Câu 25 (Nhận biết): Khi nói phiên mã dịch mã, phát biểu sau với tế Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 5/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ bào nhân sơ tế bào nhân thực? (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN thìq trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc biệt, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối exôn lại với thành mARN trưởng thành A (2) (4) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 26 (Thông hiểu): Một loại động vật có loại nhiễm sắc thể kíhiệu Aa, Bb, Dd, Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, ba? I AaaBbDdEe III AbbDdEe V AaBbbDdEe II Abbde IV AaBbDdEEe VI AaBBbDddEe A B C D Câu 27 (Thơng hiểu): Ở lồi động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường, thể giảm phân bình thường Theo líthuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A B 12 C 12 D 12 Câu 28 (Thơng hiểu): Một gen có 1500 cặp nuclêơtit, hiệu sso nuclêôtit loại A với loại nuclêôtit khác 30% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có số nuclêơtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêơtit mạch có 150 nuclêơtit loại G Có phát biểu sau đúng? I Mạch có G/T = 1/5 II Mạch gen có 10% số nuclêôtit loại X III Mạch gen có (A + X)/(G + T) = 3/2 IV Mạch có X/T = 2/3 A B C Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! D Trang 6/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu 29 (Thông hiểu): Một gen cấu trúc có chiều dài 0,306μm, số nuclêơtit loại G chiếm 40% tổng số nuclêôtit gen Sau đột biến chiều dài gen khơng đổi có tỉ lệ A/G = 0,2535 Dạng đột biến xảy gen A thay cặp G - X cặp A - T B thay cặp G - X cặp A - T C thay cặp A - T cặp G - X D thay cặp A - T cặp G - X Câu 30 (Thơng hiểu): Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =24 Tế bào sinh dưỡng thể khơng thuộc lồi có số lượng nhiễm sắc thể A 12 B 10 C 20 D 22 Câu 31 (Nhận biết): Trong trình dịch mã, phân tử sau khơng đóng vai trò làm khn cho q trình dịch mã ribơxơm? A tARN B mARN C tARN D ADN Câu 32 (Nhận biết): Khi nói q trình nhân đơi ADN, có phát biểu đúng? (I) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3' → 5' (II) Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hồn chỉnh (III) Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (IV) Nhờ enzim tháo xoắn enzim ADN pôlimeraza, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y (V) Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác biệt với nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ enzim tham gia số lượng đơn vị nhân đôi A B C D Câu 33 (Thơng hiểu): Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = 14 Một thể đột biến bị đoạn NST số 3, đảo đoạn NST số 4, lặp đoạn NST số Khi giảm phân bình thường, tỉ lệ giao tử mang đột biến A 87,5% B 25% C 75,5% D 12,5% Câu 34 (Thơng hiểu): Khi nói opêron Lac vi khuẩn Ecoli, có phát biểu đúng? Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 7/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ (I) Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac (II) Vùng vận hành nơi ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (III) Khi môi trường khơng có Lactơzơ gen điều hòa khơng phiên mã (IV) Khi gen cấu trúc Z, Y phiên mã 11 lần thìgen cấu trúc A phiên mã 11 lần A B C D Câu 35 (Thông hiểu): Cho phép lai tứ bội sau đây: (1) AaaaBBBB x AaaaBBbb (2) AaaaBBbb x AAAaBbbb (3) AAaaBBbb x AAAABBBb (4) AAAaBbbb x AAAABBBb (5) AAAaBBbb x Aaaabbbb (6) AAaaBBbb x AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo líthuyết, phép lai trên, phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1? A (1) (5) B (2) (4) C (2) (5) D (3) (6) Câu 36 (Vận dụng): Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh không xảy đột biến Cho giao phấn hai cà chua tứ bội (P) với nhau, thu F1: 375 đỏ : 125 vàng Theo líthuyết, có dự đoán dự đoán sau? (I) Kiểu gen hai chua tứ bội (P) AAaa Aaaa (II) Ở F1 có loại kiểu gen khác (III) Trong số cà chua đỏ F1, cà chua đỏ có kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ 2/3 (IV) Khi cho cà chua vàng F1 giao phấn với đời lai thu 100% vàng A B C D Câu 37 (Vận dụng): Ở loài thực vật, alen A quy định tính trạng hạt đỏ trội hồn tồn so với alen Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 8/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ a quy định tính trạng hạt màu trắng Cho phép lai: (I) P: Aaa(2n + 1) x Aaa(2n + 1) (II) P: AAAa(4n) x Aaaa(4n) (III) P: Aaaa(4n) x Aaaa(4n) (IV) P: AAaa(4n) x AAaa(4n) (V) P: AAaa(4n) x Aaaa(4n) (VI) P: Aaa(2n + 1) x AAa(2n + 1) Biết thể ba tạo giao tử n n + tham gia thụ tinh, thể tứ bội tạo giao tử 2n tham gia thụ tinh.Theo líthuyết, có phép lai đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 11 hạt đỏ : hạt màu trắng? A B C D Câu 38 (Thông hiểu): Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met - tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiều đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trínhận biết đặc hiệu (3) Tiều đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiều đơn vị bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh (4) Cơđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 - tARN (aa1: axit amin gắn liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5'→ 3' (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit A (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) B (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) C (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) D (2) → (3) → (1) → (4) → (6) → (5) Câu 39 (Vận dụng): Bảng cho biết trình tự nuclêơtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prôtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: Gen ban đầu: Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGXXG… 5’ Alen đột biến Mạch gốc: 3’ …TAXATXGGGXXG… 5’ Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGXXA… 5’ Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3’ … TAXTTXGGGTXG… 5’ Biết cơđơn mã hóa axit amin tương ứng là: 5'AUG3': Met; 5'AAG3': Lys; 5'XXX3': Pro; 5'GGX3' 5'GGU3': Gly; 5'AGX3': Ser Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 9/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Phân tích liệu trên, cho biết dự đoán sau, có dự đốn sai? (I) Chuỗi pơlipeptit alen đột biến mã hóa khơng thay đổi thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen ban đầu mã hóa (II) Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến có cơđơn bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến (III) Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã (IV) Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit A B C D Câu 40 (Vận dụng cao) Xét bệnh người gen quy định Gen có hai alen có tượng trội hồn tồn Có phả hệ Biết II-3 không mang gen bệnh Xác suất để III-7 III-8 sinh bị bệnh ? A 0,025 B 0,043 C 0,083 Tham gia group Hướng đến kìthi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! D 0,063 Trang 10/ 10 mã đề 013 ... thể Tham gia group Hướng đến k thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 2/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/... nằm Tham gia group Hướng đến k thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 4/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/... với tế Tham gia group Hướng đến k thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phívàhọc tập tốt nhất!!! Trang 5/ 10 mã đề 013 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (186) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (186)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay