ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (184)

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe ĐỀ LIVE SỐ 28 Thời gian live: 2130 tối thứ (26/3/2019) Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/phankhacnghe ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI, TẶNG 100K CHO CÁC BẠN ĐĂNG KÍ KHĨA VIP SINH LIVESTREAM TRONG NGÀY 27 VÀ 28/3 CÁC EM INBOX CÔ NGUYỄN VÂN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN NHÉ ÔN LUYỆN BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN (PHẦN 1) Câu Ở lồi thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ; có A có B hoa có màu vàng; aabb hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Kiểu gen hoa đỏ chủng là? A AABB B AAbb C aaBB D Aabb Câu Ở loài thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Có kiểu gen sau quy định kiểu hình hoa đỏ? I AABB II AAbb III AaBb IV AABb V aaBB VI Aabb VII AaBB VIII Aabb A B C D Câu Cho lai bí tròn với thu đời gồm 270 bí tròn : 180 bí bầu dục : 30 bí dài Sự di truyền tính trạng hình dạng tuân theo quy luật: A Phân li độc lập Men đen B Liên kết hoàn toàn C Tương tác cộng gộp D Tương tác bổ sung Câu Ở loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có 245 hoa trắng: 315 hoa đỏ Hãy chọn kết luận số loại kiểu gen hệ F2 A Đời F2 có loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa đỏ B Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng C Đời F2 có kiểu gen quy định hoa đỏ, kiểu gen quy định hoa trắng D Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng Câu Ở lồi thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ; có A có B hoa có màu vàng; aabb hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Theo lí thuyết, số hoa màu đỏ F1, tỉ lệ kiểu gen A 1: 2: 2: B 2: 2: 2: C 1: 2: 1: D 1: 2: 2: Câu Cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng F1 đồng loạt hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ; 37,5% cho hoa vàng; 6,25% cho hoa trắng Cho hoa vàng F1 lai với nhau, thu đời có kiểu hình là: 50% hoa đỏ : 50 % hoa vàng Theo lí thuyết, kiểu gen có phép lai sau hoa vàng cho két vậy? I Aabb × aaBb II AAbb × aaBb III Aabb × aaBB IV Aabb × Aabb A B C D Câu 7: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen Aa, Bb Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp, có alen trội làm cho cao thêm 10cm Cây thấp có độ cao 110 Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe cm Lấy hạt phấn cao thụ phấn cho thấp F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Ở F2, có chiều cao 140 cm có kiểu gen A AaBbDd B AABBDD C AabbDd D AABBDd Câu Ở loài thực vật, để xác định quy luật di truyền tính trạng màu hoa người ta tiến hành phép lai, thu kết sau: Kiểu hình bố mẹ Kiểu hình đời Phép lai 1: Hoa đỏ (cây 1) × Hoa trắng (cây 2) 50% hoa đỏ; 50% hoa vàng Phép lai 2: Hoa đỏ (cây 3) × Hoa đỏ (cây 4) 56,25% hoa đỏ; 37,5% hoa vàng; 6,25% hoa trắng Phép lai 3: Hoa vàng (cây 5) × Hoa vàng (cây 6) 25% hoa trắng; 75% hoa vàng Có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung II Cây có kiểu gen giống III Cây có kiểu gen dị hợp cặp gen IV Cây có kiểu gen giống A B C D Câu Ở loài động vật, A nằm NST thường quy định lông màu đỏ trội hồn tồn so với a quy định lơng màu trắng Kiểu gen AA làm cho hợp tử bị chết giai đoạn phôi Cho cá thể dị hợp giao phối tự với nhau, tỷ lệ kiểu hình đời ? A cá thể lông màu đỏ : cá thể lông màu trắng B cá thể lông màu đỏ : cá thể lông màu trắng C cá thể lông màu đỏ : cá thể lông màu trắng D cá thể lông màu đỏ : cá thể lông màu trắng Câu 10 Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen nằm cặp NST khác di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp Cây thấp cao 100cm, có alen trội cao thêm 5cm Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F1 Ở F1, số cao 110cm, chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 15/64 B 15/32 C 7/64 D 1/5 Câu 11 Cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ; 37,5% cho hoa vàng; 6,25% cho hoa trắng Cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình đời A 1:1:1:1 B 1:2:1 C 3:1 D 1:1 Câu 12 Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa hồng chủng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ; 18,75% cho hoa vàng; 18,75% cho hoa hồng; 6,25% cho hoa trắng Lấy hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn thu F3 Có phát biểu sau tỉ lệ kiểu hình F3? I Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 100% hoa đỏ II Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 75% hoa đỏ : 25% hoa vàng III Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 75% hoa đỏ : 25% hoa hồng IV Có thể thu F3 gồm đầy đủ loại kiểu hình A B C D Câu 13 Ở ngơ, có cặp gen (Aa; Bb; Dd) thuộc NST khác quy định màu sắc hạt Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A B vắng mặt gen D cho kiểu hình hạt vàng, kiểu gen lại cho hạt màu trắng Cho phép lai P: AaBbDd × AaBbDd thu F1 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, số loại kiểu gen quy định kiểu hình hạt đỏ F1 Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe A B C 27 D Câu 14 Ở loài thực vật, cho hoa vàng chủng (cây 1) lai với hoa vàng chủng (cây 2) thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có 279 hoa đỏ: 186 hoa vàng : 31 hoa trắng Kiểu gen 1, F1 A AABB, aabb, AaBb B AAbb, aaBB, AaBb C aabb, AABB, AaBb D AABB, AAbb, AABb Câu 15 Ở ngơ, có cặp gen (Aa; Bb; Dd) thuộc NST khác quy định màu sắc hạt Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A B vắng mặt gen D cho kiểu hình hạt vàng, kiểu gen lại cho hạt màu trắng Cho phép lai P có hạt màu đỏ chủng (cây 1) lai với có hạt màu trắng chủng (cây 2) thu F1, F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ 270 hạt màu đỏ, 90 hạt vàng, 280 hạt màu trắng Biết không xảy tượng đột biến Kiểu gen 1, F1 A AABBDD, aabbdd, AaBbDd B AAbbDD, aaBBdd, AaBbDd C aabbdd, AABBDD, AaBbDd D AABBDD, AAbbdd, AABbDd Câu 16 Ở ngơ, có cặp gen (Aa; Bb; Dd) phân li độc lập quy định màu sắc hạt Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A B vắng mặt gen D cho kiểu hình hạt vàng, kiểu gen lại cho hạt màu trắng Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình phép lai P: AaBbDd × aabbdd A 27 hạt màu đỏ : hạt màu vàng : 19 hạt màu trắng B hạt màu đỏ : hạt màu vàng : hạt màu trắng C hạt màu đỏ : hạt màu vàng : 14 hạt màu trắng D hạt màu đỏ : hạt màu vàng : hạt màu trắng Câu 17 Một loài thực vật, cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2 cho giao phấn với thu F3 Theo lí thuyết, có phát biểu sau tỉ lệ kiểu hình F3? I Tỉ lệ kiểu hình F3 100% hoa vàng II Tỉ lệ kiểu hình F3 hoa vàng : hoa trắng III Tỉ lệ kiểu hình F3 100% hoa đỏ IV Tỉ lệ kiểu hình F3 hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng A B C D Câu 18 Khi cho giao phấn có kiểu hình hoa đỏ với có kiểu hình hoa trắng (P) hệ F xuất đồng loạt có kiểu hình hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 56,25% hoa đỏ : 43,75% hoa trắng Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 15 I Trong số hệ F2, chủng kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 16 II Trong số hệ F2, hoa đỏ không chủng chiếm tỉ lệ III Trong số hệ F2, hoa trắng không chủng chiếm tỉ lệ IV Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2, xác suất để cá thể không chủng Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe A B C D Câu 19 Xét tính trạng màu lơng lồi động vật, cho đực lông đen giao phối với lông trắng (P), thu F1 có 100% lơng đen Cho F1 × F1 thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 56,25% lơng đen : 43,75% lơng trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, cá thể lơng đen có tỉ lệ kiểu gen 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb II Trong tổng số cá thể lông đen F2, tỉ lệ giao tử tạo 4AB : 2Ab : 2aB : 1ab III Ở F2, cá thể lơng trắng có tỉ lệ kiểu gen 1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb IV Trong cá thể lông trắng F2, tỉ lệ giao tử 2Ab : 2aB : 3ab A B C D Câu 20 Khi nghiên cứu giống trồng người ta nhận thấy tính trạng khối lượng cặp gen Aa, Bb, Dd Ee nằm cặp NST thường khác tương tác theo kiểu cộng gộp quy định Cây có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen cho nặng 100g; Trong kiểu gen, có thêm alen trội nặng thêm 10g Tiến hành cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn (P) người ta thu F1 có tổng cộng 3840 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Ở F1, có 840 có nặng 150g II Ở F1, có 20 cho nặng III Ở F1, tỉ lệ loại có nặng 120g tỉ lệ loại có nặng 150g IV Ở F1, loại có nặng 140g chiếm tỉ lệ lớn có tổng cộng A B C D V Lấy ngẫu nhiên hoa trắng F2, xác suất để cá thể chủng LỚP VIP SINH 2019 – LIVESTREAM - LiveStream thứ thứ hàng tuần, học đến thi - Cung cấp chuyên đề tập, chuyên đề lí thuyết vận dụng hướng dẫn cách học - Đề đăng vào ngày thứ để học sinh làm trước - Học phí 400K, chuyển khoản vào tài khoản thầy Phan Khắc Nghệ - Đăng kí học: Inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... chủng LỚP VIP SINH 2019 – LIVESTREAM - LiveStream thứ thứ hàng tuần, học đến thi - Cung cấp chuyên đề tập, chuyên đề lí thuyết vận dụng hướng dẫn cách học - Đề đăng vào ngày thứ để học sinh làm trước... vật, cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2 cho giao phấn với thu... khơng chủng Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (184) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (184)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay