ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (183)

16 2 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUN ĐỀ: TIẾN HĨA Bài thi: LÍ THUYẾT_CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA Thời gian làm bài: 40 phút - 36 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Lời giải gồm 16 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vô vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert Hubbard- 1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.C 9.B 10.C 11.B 21.D 12.C 22.B 13.A 23.B 14.B 24.D 15.C 25.A 16.C 26.A 17.C 27.C 18.A 28.A 19.A 29.A 20.D 30.D 31.D 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A Câu 1: Cơ chế cho phép nhà tiến hóa dự đốn tốt tần số alen quần thể theo thời gian? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối khơng ngẫu nhiên D Dòng gen Đáp án: B - Chọn lọc tự nhiên cho phép nhà tiến hóa dự đốn tốt tần số alen quần thể theo thời gian Câu 2: Theo quan niệm đại, nhân tố sau cung cấp nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa sinh giới? A Đột biến B Các chế cách li C Các yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc ngẫu nhiên Đáp án: A - Nếu xét hệ thống sinh giới khơng đột biến khơng có tiến hóa, khơng có đột biến sinh giới khơng có biến dị di truyền tiến hóa khơng xãy - Đột biến có hai loại là: Đột biến gen đột biến NST đột biến gen đong vai trò quan trọng cung cấp ngun liệu cho tiến hóa chọn giống Câu 3: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di - nhập gen B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Đáp án: A - Nhân tố vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể tượng di nhập gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 - Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên yếu tố làm nghèo vốn gen quần thể Câu 4: Đột biến gen có ý nghĩa tiến hóa A Là đột biến nhỏ B Làm xuất alen C Tổng đột biến quần thể có số lượng lớn D Đột biến không gây hậu nghiêm trọng Đáp án: B - Đột biến có ý nghĩa tiến hóa làm xuất alen Cung cấp nguyên liệu cho trình tạo biến dị tổ hợp chọn lọc tự nhiên giúp sinh vật thích nghi tiến hóa Câu 5: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu sau đúng? A Làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định B Có thể làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể C Là nguồn ngun liệu q trình tiến hóa D Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể Đáp án: D + Tác dụng yếu tố ngẫu nhiên mạnh với quần thể có kích thước nhỏ + Yếu tố ngẫu nhiên làm gen bất lợi trở nên phổ biến quần thể + Yếu tố ngẫu nhiên làm biến đổi sâu sắc vốn gen quần thể cách ngẫu nhiên, khơng có hướng (khác với chọn lọc tự nhiên làm biến đổi theo hướng xác định) + Yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể Câu 6: Một alen gặp quần thể sau thời gian ngắn lại trở nên phổ biến quần thể Ngun nhân giải thích A Do mơi trường sống có nhiều tác nhân gây đột biến B Do môi trường sống liên tục thay đổi theo hướng xác định C Do tốc độ đột biến gen cao bất thường D Do đột biến lặp đoạn tạo nhiều gen Đáp án: B - Khi môi trường thay đổi liên tục theo hướng xác định, chọn lọc tự nhiên xảy theo hình thức chọn lọc vận động, làm tăng tần số alen cách nhanh chóng Câu 7: Yếu tố ngẫu nhiên A Ln đào thải alen có lợi giữ lai alen có hại B Ln làm tăng vốn gen quần thể C Làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định D Luôn làm tăng đa dạng di truyền sinh vật Đáp án: C + Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố vô hướng ngồi có đột biến, di nhập gen Nhân tố có hướng bao gồm: Chọn lọc tự nhiên (nhân tố tiến hóa có hướng) giao phối khơng ngẫu nhiên (thây đổi tần số kiểu gen theo hướng xác định) + Yếu tố ngẫu nhiên đào thải alen có lợi yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 dạng di truyền quần thể Câu 8: Di nhập gen có ý nghĩa sau tiến hóa? A Là điều kiện thúc đẩy phân li tính trạng xảy mạnh B Là nhân tố định thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C Là nhân tố thay đổi vốn gen quần thể D Là nhân tố gây biến động di truyền Đáp án: C - Di nhập gen nhân tố làm thay đổi vốn gen quần thể Các cá thể nhập cư mang đến alen hồn tồn mà trước quần thể khơng có làm phong phú vốn gen quần thể nhận - Đây nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng xác định Di - nhập gen làm tăng hay giảm tần số alen vốn có sẵn quần thể Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tần số alen phụ thuộc vào số lượng cá thể vào quần thể Di nhập gen biểu hình thức đơn giản truyền hạt phấn nhờ sâu bọ gió quần thể thực vật Câu 9: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau F1: 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa F2: 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa F3: 0,24AA : 0,32Aa : 044aa F4: 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến gen D Giao phối ngẫu nhiên Đáp án: B Nhận thấy tỉ lệ dị hợp giảm dần qua hệ, tỉ lệ đồng hợp tăng dần → Quần thể chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên Câu 10: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nhân tố chi phối hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật A Sự thay đổi ngoại cảnh tác động trực tiếp lên thể sinh vật B Môi trường thay đổi nên sinh vật tự biến đổi để hình thành đặc điểm thích nghi C Q trình đột biến, trình giao phối trình chọn lọc tự nhiên D Các chế cách li làm phân li tính trạng Đáp án: C Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại nhân tố chi phối đến q trình hình thành quần thể thích nghi - Quá trình phát sinh đột biến - Các đột biến nhân lên nhanh quần thể nhờ trình giao phối - Chọn lọc tự nhiên sàng lọc đột biến mang đặc điêmt thích nghi với mơi trường Câu 11: Phát biểu khơng nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp A Đột biến giao phối ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu cho trình tiến hóa B Đột biến ln làm phát sinh biến dị có lợi từ cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc C Yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ alen có lợi khỏi quần thể D Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hố có hướng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Đáp án: B - Đột biến phát sinh biến dị di truyền, làm ngun liệu cho q trình tiến hóa - Biến dị có lợi, có hại hay trung tính, để xét điều phải xét tổ hợp gen đặt môi trường xác định Câu 12: Đâu đặc điểm mà nhân tố di - nhập gen nhân tố đột biến gen thường có ? A Đều làm xuất kiểu gen quần thể B Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định C Đều làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể D Đều làm xuất alen quần thể Đáp án: C - Đột biến làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể nhiên sở lí thuyết thực tế chẳng quần thể xãy đột biến để giảm tính đa dạng di truyền (kể đột biến gây chết quần thể có nhiều cá thể) Vậy nên giảm tính đa dạng di truyền thường có di nhập gen đột biến khó Câu 13: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Khi không xảy đột biến yếu tố ngẫu nhiên khơng thể làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể B Một quần thể có kích thước lớn, yếu tố bất thường làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác với vốn gen quần thể ban đầu C Với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền Đáp án: A - Tần số alen quần thể thay đổi đột ngột yếu tố ngẫu nhiên Sự thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể yếu tố ngẫu nhiêu gọi biến động di truyền (hay phiêu bạt gen) - Sự biến động di truyền hay xảy với quần thể có kích thước nhỏ; quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể - Sự biến đổi tần số alen yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm:  Tần số alen thay đổi không theo chiều hướng định: alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể alen có hại trở nên phổ biến quần thể  Một quần thể có kích thước lớn thiên tai hay yếu tố ngẫu nhiên làm giảm kíchthước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác biệthẳn với vốn gen quần thể ban đầu  Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền Câu 14: Khi nói di - nhập gen, phát biểu sau đúng? A Kết di – nhập gen dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 di truyền quần thể B Các cá thể nhập cư mang đến alen làm phong phú thêm vốn gen quần thể C Nếu số lượng cá thể nhập cư số lượng cá thể xuất cư chắn khơng làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D Hiện tượng xuất cư làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Đáp án: B A Sai di nhập gen làm giàu vốn gen quần thể C Sai lượng cá thể xuất cư mang kiểu gen khác số cá thể nhập cư làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể D Sai xuất cư làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen Câu 15: Đặc điểm khác yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên A Chọn lọc tự nhiên diễn mạnh mẽ mơi trường thay đổi, yếu tố ngẫu nhiên xảy môi trường không thay đổi B Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi yếu tố ngẫu nhiên khơng C Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định, yếu tố ngẫu nhiên khơng D Kết chọn lọc tự nhiên hình thành lồi kết yếu tố ngẫu nhiên tăng tần số alen có lợi quần thể Đáp án: C - Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo hướng xác định Vì vậy, CLTN quy định chiều hướng tiến hóa Như vậy, CLTN nhân tố tiến hóa có hướng Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên biến đổi tần số alen với số đặc điểm sau - Thay đổi tần số alen không theo chiều hướng xác định - Một alen dù có lợi bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể alen có hại trờ nên phổ biến quần thể Câu 16: Một quần thể sâu ăn ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,5AA : 0,3 Aa : 0,2 aa Do bị xử lí thuốc trừ sâu, cấu trúc di truyền quần thể sau : 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa Kết luận xác A Đột biến làm cho tần số alen thay đổi chậm chạp, coi khơng đáng kể B Giao phối không ngẫu nhiên làm tần số alen không thay đổi làm tăng tần số kiểu gen lặn giảm tần số kiểu gen trội C Chọn lọc tự nhiên làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội D Yếu tố môi trường (thuốc trừ sâu) làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội Đáp án: C - Quần thể sâu ăn ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,5AA : 0,3 Aa : 0,2 aa nên tần số tương đối Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 0,3 0,3  0,65 , qa = 0,2   0,35 = 0,35 2 - Do bị xử lí thuốc trừ sâu, cấu trúc di truyền quần thể sau : 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa → Tần số 0,2 0,2 tương đối alen hệ sau là: pA = 0,3   0,4 , qa = 0,5   0,6 = 0,6 2 Chứng tỏ tần số alen trội có xu hướng giảm đi, tần số alen lặn tăng lên → chọn lọc tự nhiên làm tần số alen hệ ban đầu là: pA = 0,5  alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội A Sai đột biến xảy với tần số thấp nên sau hệ tần số alen thay đổi nhanh B Sai quần thể chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên tần số alen quần thể phải khơng thay đổi so với ban đầu D Sai chọn lọc tự nhiên làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội Câu 17: Ở loài động vật, alen A quy định lơng đỏ trội hồn hồn tồn so với alen a quy định lơng đen Q trình sau khơng làm thay đổi tần số alen quần thể? A Một nhóm cá thể có kiểu hình lơng đỏ di cư khỏi quần thể B Một nhóm cá thể có kiểu hình lơng đen di cư khỏi quần thể C Các cá thể có màu lơng giao phối với mà khơng giao phối với cá thể có màu lơng khác D Các cá thể có lơng đỏ bị đột biến làm xuất alen Đáp án: C - Trong nhân tố tiến hóa, có giao phối không làm thay đổi tần số alen quần thể Khi cá thể màu lông giao phối với làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể mà không làm thay đổi tần số alen quần thể - Các nhân tố đột biến, di nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 18: Cho nhân tố sau (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa A (1) (4) B (1) (2) C (3) (4) D (2) (4) Đáp án: A - Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa - Giao phối ngẫu nhiên làm xuất biến dị tổ hợp, cung cấp nguồn ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa Câu 19: Theo quan niệm đại, vai trò giao phối ngẫu nhiên gồm nội dung sau đây? (1) Tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (2) Giúp phát tán đột biến quần thể (3) Tạo biến dị tổ hợp ngun liệu cho q trình tiến hóa (4) Trung hòa bớt tính có hại đột biến quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen quần thể dẫn đến hình thành lồi Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 A (2), (3), (4) B (1), (2), (3) Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C (2), (4), (5) D (1), (2), (5) Đáp án: A - Ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể nên khơng coi nhân tố tiến hóa Tuy nhiên, ngẫu phối làm phát tán đột biến quần thể tạo đa hình kiểu gen kiểu hình, hình thành nên vơ số biến dị tổ hợp tạo nguồn biến dị thứ cấp cho trình tiến hóa Mặt khác, ngẫu phối trung hòa đột biến có hại, góp phần tạo tổ hợp gen thích nghi Do đó, ngẫu phối đóng vai trò quan trọng tiến hóa, có ý nghĩa gián tiếp với q trình tiến hóa Vai trò ngẫu phối (2), (3), (4) (1) Sai giao phối ngẫu nhiên không tạo alen (5) Sai giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen Câu 20: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hố sau (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền cùa quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thơng tin nói vai trò đột biến gen A (3) (4) B (1) (4) C (1) (3) D (2) (5) Đáp án: D Các thơng tin nói vai trò đột biến gen (2) (5) (1) Sai vai trò CLTN, đột biến gen thay đổi thành phần kiểu gen quần thể cách ngẫu nhiên vô hướng (3) Sai vai trò yếu tố ngẫu nhiên (4) Sai vai trò giao phối khơng ngẫu nhiên Câu 21: Cho nhân tố sau (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Số nhân tố phù hợp A B C D Đáp án: D - Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: (1), (4), (5), (6) - Giao phối không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 22: Cho nhân tố sau (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Di, nhập gen (6) Các yếu tố ngẫu nhiên (7) Cách li địa lí Chun luyện thi đại học online mơn sinh học (3) Chọn lọc tự nhiên Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, số nhân tố tiến hoá A B C D Đáp án: B Các nhân tố tiến hoá: Là nhân tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể + Đột biến: Đột biến gen → Tạo alen đột biến → Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể → Nhân tố tiến hố + Giao phối ngẫu nhiên: Khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể, tạo vô số biến dị tổ hợp → Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá → Khơng phải nhân tố tiến hố + Chọn lọc tự nhiên: Thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định → Nhân tố tiến hố + Giao phối khơng ngẫu nhiên (đặc biệt): Ví dụ tự thụ, giao phối có chọn lọc làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng tăng tỉ lệ đồng hợp giảm tỉ lệ dị hợp → Nhân tố tiến hoá + Di, nhập gen: Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (Ví dụ: Sự di nhập cá thể vào quần thể ban đầu mang theo alen → Làm thay đổi số alen quần thể gốc) → Nhân tố tiến hoá + Các yếu tố ngẫu nhiên: làm thay đổi tần số alen quần thể cách đột ngột (Ví dụ: Bão làm cá thể chết hàng loạt → Thay đổi tần số alen quần thể gốc) → Nhân tố tiến hố + Cách li địa lí: Duy trì khác biệt vỗn gen quần thể mà không làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể → Không phải nhân tố tiến hố Câu 23: Cho thơng tin vai trò nhân tố tiến hóa sau (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hóa (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiển gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Số thơng tin nói vai trò đột biến gen A B C D Đáp án: B - Trong thông tin mà đề đưa ra, có thơng tin nói vai trò đột biến gen, (2) (5) (1) Khơng phải vai trò đột biến đột biến có tính vơ hướng nên khơng thể làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (3) Khơng phải vai trò đột biến đột biến loại bỏ alen Đột biến làm xuất alen quần thể (4) Sai đột biến vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi phần kiểu gen quần thể Câu 24: Cho nhận định sau (1) Theo học thuyết Đacuyn, có biến dị tổ hợp xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa (2) Yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên tác động liên tục qua nhiều hệ (3) Giao phối khơng ngẫu nhiên có khả làm giảm tần số alen lặn gây hại Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Giao phối khơng ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Giao phối không ngẫu nhiên lúc làm quần thể thối hóa (6) Áp lực chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào khả phát sinh tích lũy đột biến lồi (7) Chọn lọc tự nhiên tạo gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Số phát biểu sai A B C D Đáp án: D (1) Sai theo học thuyết Đacuyn, có biến dị cá thể xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Các em nhớ nhắc đến Đacuyn nhắc đến biến dị cá thể (2) Sai có chọn lọc tự nhiên tác động liên tục qua nhiều hệ (3) Sai giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo chiều hướng làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử không làm thay đổi tần số alen (4) Đúng giao phối khơng ngẫu nhiên tác động vào quần thể có thành phần kiểu gen gồm kiểu gen đồng hợp khơng làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Đúng giao phối khơng ngẫu nhiên tác động vào quần thể gồm kiểu gen đồng hợp thành phần kiểu gen giữ nguyên không đổi nên quần thể khơng bị thối hóa (6) Sai tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi phụ thuộc vào khả phát sinh tích lũy đột biến lồi (7) Sai chọn lọc tự nhiên không tạo gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 25: Trong số phát biểu đây, số lượng phát biểu xác nhân tố tiến hóa tác động lên quần thể theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại: (1) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Khi khơng có tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể thay đổi tác động yếu tố khác (3) Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa (5) Giao phối khơng ngẫu nhiên cải biến tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo thời gian A B C D Đáp án: A (1) Sai CLTN tác động trực tiếp đến kiểu hình tác động gián tiếp lên kiểu gen Chọn lọc tự nhiên diễn theo hai hướng  Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng thay đổi thành phần kiểu gen nhanh chóng  Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn ⇒ thay đổi thành phần kiểu gen cách chậm chạp - Hiện tượng làm thay đổi tần số alen cách đột ngột tượng biến động di truyền (2) Đúng Nhân tố khác nhân tố ngẫu nhiên Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Đúng Q trình tiến hóa nhỏ diễn khơng ngừng tác động nhân tố tiến hóa, CLTN củng cố đặc điểm thích nghi cá thể, làm biến đổi vốn gen quần thể theo hướng thich nghi với điều kiện môi trường xác định, phân hóa thành nhóm quần thể có vốn gen kiểu hình đặc trưng → hình thành nòi địa lí, nòi sinh thái → khác biệt đủ lớn → cách li sinh sản → loài (4) Sai Vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể nên yếu tố ngẫu nhiên có vai trò tiến hóa (5) Sai Giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen Câu 26: Khi nói di nhập gen, phát biểu sau không đúng? (1) Sự nhập cư mang đến alen làm phong phú vốn gen, làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (2) Sự di cư làm thay đổi tần số tương đối alen, thành phần kiểu gen quần thể (3) Sự di cư nhập cư làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể theo hướng xác định, làm tăng dần tần số alen có hại, giảm dần tần số alen có lợi (4) Quần thể nhập gen tăng đa dạng di truyền quần thể có di gen ln giảm đa dạng di truyền Số phát biểu không A B C D Đáp án: A (3) Sai di cư nhập cư làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể không theo hướng xác định di cư định nhiều yếu tố khác nhau, xảy ngẫu nhiên nhóm cá thể quần thể (4) Sai Quần thể nhập gen chưa tăng đa dạng di truyền có trường hợp cá thể di cư đến có gen mà quần thể có gen đó.khi khơng thể nói nhập cư làm tăng đa dạng truyền Câu 27: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng định (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Di nhập gen (4) Yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến Số nhân tố phù hợp A B C D Đáp án: C - Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng định là: CLTN - Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng xác định không làm thay đổi tần số alen quần thể - Các nhân tố lại làm thay đổi tân số alen cách vô hướng Câu 28: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể giao phối qua hệ liên tiếp thu kết bảng sau Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 AA 0,64 0,64 0,2 0,16 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Aa 0,32 0,32 0,4 0,48 aa 0,04 0,04 0,4 0,36 Dưới kết luận rút từ quần thể (1) Đột biến nhân tố gây thay đổi cấu trúc di truyền quần thể F3 (2) Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên thay đổi cấu trúc di truyền quần thể F3 (3) Tất kiểu gen đồng hợp tử lặn vô sinh nên F3 có cấu trúc di truyền (4) Tần số alen A trước chịu tác động nhân tố tiến hóa 0,8 Số kết luận A B C D Đáp án: A (1) Sai đột biến khơng thể làm cho tần số alen tần số kiểu gen thay đổi cách đột ngột sau sắc (2) Đúng Do có thay đổi đột nên yếu tố ngẫu nhiên gây nên (3) Sai Vì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn vơ sinh tần số kiểu gen kiểu gen aa tăng cách đột ngột 0,32 (4) Đúng Tần số A = 0,64   0,8 Câu 29: Cho phát biểu sau (1) Đột biến gen di-nhập gen làm vốn gen quần thể phong phú (2) Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa có hướng cấp phân tử quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Giao phối không ngẫu nhiên di-nhập gen làm nghèo vốn gen quần thể (4) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể (5) Giao phối ngẫu nhiên đột biến gen nhân tố tiến hóa vơ hướng (6) Đột biến giao phối không ngẫu nhiên làm thây đổi tần số alen quần thể cách chậm chạp (7) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen cách nhanh chóng (8) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh Số phát biểu có nội dung A B C D Đáp án: A (1) Đúng Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Di nhập gen làm xuất alen quần thể cá thể mang theo alen mà quần thể chưa có (2) Đúng Giao phối khơng ngẫu nhiên làm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng lên, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm xuống → coi nhân tố tiến hóa có hướng cấp phân tử (3) Đúng vốn gen quần thể đặc trưng tần số alen tần số kiểu gen Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số kiểu gen dị hợp, tăng tần số kiểu gen đồng hợp → làm nghèo vốn gen quần thể Di nhập gen làm nghèo vốn gen quần thể cá thể mang theo alen quần thể (4) Đúng chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen, CLTN đào thải Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 11 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 kiểu hình có hại, giữ lại kiểu hình có lợi, làm giảm đa dạng di truyền Các yếu tố ngẫu nhiên làm alen biến khỏi quần thể chúng làm dảm đa dạng di truyền quần thể (5) Sai giao phối ngẫu nhiên khơng coi nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể (6) Sai giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen quần thể (7) Đúng chọn lọc tự nhiên trường hợp chọn lọc chống lại alen trội làm thay đổi tần số alen cách nhanh chóng Chỉ sau hệ chọn lọc, alen trội bị loại bỏ hoàn tồn khỏi quần thể (8) Sai yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh Câu 30: Cho phát biểu sau (1) Quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết qua nhiều hệ, hoàn cảnh sống thay đổi sinh vật dễ dàng bị tiêu diệt hàng loạt (2) Áp lực chọn lọc lớn trình hình thành đặc điểm thích nghi diễn nhanh (3) Mỗi đặc điểm thích nghi thể sinh vật hợp lí tương đối (4) Vi khuẩn có khả kháng thuốc nhanh alen khơng tồn thành cặp tốc độ sinh sản nhanh (5) Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc làm tăng tỉ lệ cá thể có kiểu hình thích nghi tồn sẵn quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên tác động lên thể sinh vật qua tạo đặc điểm thích nghi thể sinh vật (7) Trong mơi trường khơng có thuốc trừ sâu DDT dạng ruồi đột biến có kháng DDT sinh trưởng nhanh dạng ruồi bình thường Số phát biểu có nội dung A B C D Đáp án: D (1) Đúng Ở quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết quần thể bị phân hóa thành dòng Những dòng thích nghi tốt điều kiện sống ổn định Nhưng điều kiện sống thay đổi, kiểu gen quần thể đơn giản, vốn gen nghèo nàn nên quần thể khó thích nghi với điều kiện sống, sinh vật bị tiêu diệt hàng loạt (2) Đúng Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi phụ thuộc vào yếu tố: Tốc độ đột biến, tốc độ sinh sản, áp lực chọn lọc tự nhiên Khi áp lực chọn lọc tự nhiên mạnh tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi nhanh ngược lại (3) Đúng Các đặc điểm thích nghi mang tính hợp lí tương đối vì: - Mỗi đặc điểm thích nghi sản phẩm chọn lọc tự nhiên hồn cảnh dịnh nên có ý nghĩa hoàn cảnh sống phù hợp - Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm vốn có lợi trở thành bất lợi bị thay đặc điểm khác thích nghi - Ngay hồn cảnh sống ổn định đột biến biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên khơng ngừng tác động, đặc điểm thích nghi liên tục hoàn thiện (4) Đúng Vi khuẩn có khả kháng thuốc nhanh alen khơng tồn thành cặp tốc độ sinh sản Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 12 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 nhanh (5) Đúng Chọn lọc tự nhiên không tạo mà sàng lọc làm tăng tỉ lệ cá thể có kiểu hình thích nghi tồn sẵn quần thể Nếu qua giao phối sinh sản làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi (6) Sai chọn lọc tự nhiên khơng tạo mà sàng lọc làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn sẵn quần thể (7) Sai ngừng phun DDT dạng ruồi có khả kháng DDT sinh trưởng dạng bình thường Câu 31: Cho phát biểu sau (1) Trong nhân tố tiến hóa, có đột biến tạo nguồn nguyên liệu cho trình tiến hóa quần thể (2) Di - nhập gen làm tăng tính đa dạng vốn gen quần thể (3) Thuyết tiến hóa tổng hợp chia tiến hóa hai mức độ tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ (4) Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa vơ hướng (5) Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa định hướng (6) Đột biến làm nghèo vốn gen quần thể (7) Nếu tần số đột biến thuận tần số đột biến nghịch quần thể tiến hóa Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Đáp án: D (1) Sai q trình giao phối, di nhập gen tạo nguồn nguyên liệu cho trình tiến hóa cho quần thể hay phạm vi xác định Nếu xét tồn sinh giới mà khơng có đột biến khơng có alen nên dù có di nhập gen hay giao phối khơng có nghĩa kiểu gen bị bão hòa Vậy em để ý xét quần thể (hay phạm vi đó) hay tồn sinh giới (2) Đúng cá thể mang theo alen mà quần thể chưa có di nhập gen làm tăng tính đa dạng vốn gen quần thể (3) Đúng Thuyết tiến hóa tổng hợp chia tiến hóa hai mức độ tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ Ranh giới hai qua trình lồi xuất (4) Sai giao phối ngẫu nhiên khơng coi nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (5) Đúng Chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng hình thành lồi, quy định chiều hướng nhịp điệu thay đổi tần số tương đối alen, lựa chọn tổ hợp alen đảm bảo thích nghi với mơi trường (6) Đúng Đột biến đoạn loại bỏ gen xấu khỏi quần thể làm gen quần thể lí thuyết thực tế vơ khó khăn để làm nghèo vốn gen em nha, có từ nên xem phát biểu (7) Đúng Nếu tần số đột biến thuận tần số đột biến nghịch quần thể có nguồn biến dị vơ phong phú Nguồn biến dị huy động qua giao phối CLTN tác động quần thể tiến hóa Câu 32: Cho kết luận sau nhân tố tiến hóa Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 13 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể (2) Không phải nhân tố tiến hóa có khả làm biến đổi tần số alen quần thể (3) Không phải đột biến gen có khả làm thay đổi tần số alen quần thể (4) Không phải yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể (5) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng Số phát biểu A B C D Đáp án: D (1) Đúng Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Các em nhớ ý định nghĩa sách giáo khoa nha, anh có giiar thịc video ý em nha (2) Đúng Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa khơng làm biến đổi tần số alen quần thể, làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Đúng Nếu tần số đột biến thuận = tần số đột biến nghịch tần số alen khơng thay đổi nhiên khó xãy lí thuyết em nha, ngồi thực tế khơng có đâu (4) Đúng Yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể khơng phải loại bỏ hồn tồn alen lặn khỏi quần thể (5) Đúng Yếu tố ngẫu nhiên yếu tố bất thường môi trường tác động đến quần thể Do làm thay đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng Câu 33: Cho nội dung (1) Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa kích thước quần thể có kích thước nhỏ (2) Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố quan trọng trình hình thành lồi (3) Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể (4) Yếu tố ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen quy định tính trạng có lợi (5) Quần thể có kích thước lớn, ảnh hưởng yếu tố ngẫu nhiên mạnh mẽ Có nội dung nói yếu tố ngẫu nhiên? A B C D Đáp án: B (1) Sai yếu tố ngẫu nhiên tác động lên quần thể lớn hay nhỏ làm thay đổi tần số alen nhanh mạnh quần thể nhỏ (2) Đúng yếu tố ngấu nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen tròng quần thể → có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi (3) Sai yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen khơng có hướng khơng chọn lọc alen có lợi biến hồn tồn khỏi quần thể alen có hại trở nên phổ biến quần thể → làm alen quần thể nên làm giảm đa dạng di truyền (4) Sai yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen cách vô hướng không làm thay đổi tần số alen quy định tính trạng có lợi (5) Sai quần thể có kích thước lớn, ảnh hưởng yếu tố ngẫu nhiên khơng phải mạnh Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 14 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 34: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết theo bảng sau: Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,04 0,32 0,64 F2 0,04 0,32 0,64 F3 0,5 0,4 0,1 F4 0,6 0,2 0,2 F5 0,65 0,1 0,25 Từ kết trên, bạn Quang rút nhận xét sau (1) Tần số alen trội tăng dần qua thể hệ (2) Chọn lọc tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội (3) Ở hệ F3 có tượng kích thước quần thể giảm mạnh (4) Ở hệ F1 F2 quần thể trạng thái cân Số nhận xét A B C D Đáp án: A (1) Sai tần số alen A : F1 = F2 = 0,2 F3 = F4 = F5 = 0,7 (2) Sai từ F3 đến F4, kiểu hình trội A- giảm (từ 0,9 → 0,8) khơng phải chọn lọc tự nhiên tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng (từ 0,5 → 0,6) Nguyên nhân giảm tỉ lệ dị hợp (0,4 → 0,2) nhiều tăng tỉ lệ đồng hợp trội (từ 0,5 → 0,6) dẫn dến giảm chung kiểu hình A- Nguyên nhân sâu xa giao phối không ngẫu nhiên quần thể (3) Đúng F3 có thay đổi cách đột ngột, mạnh cấu trúc quần thể, điều thường xảy quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên khiến quần thể giảm mạnh (4) Đúng Quần thể cân y2 – 4xz = Câu 35: Cho phát biểu sau (1) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chống lại alen trội (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi (3) Đột biến di nhập gen nhân tố tiến hóa làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa A B C D Đáp án: D (1) Đúng chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm alen trội alen lặn tồn trạng thái dị hợp quần thể, khơng bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể (2) Sai chọc lọc tự nhiên liên tục tác động để hình thành đặc điểm thích nghi (3) Đúng đột biến tạo alen mới, di nhập gen - cá thể mang alen vào quần thể Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 15 Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Đúng yếu tố ngẫu nhiên lũ lụt, hạn hán, làm chết cá thể sinh vật quần thể → thay đổi tần số alen cách ngẫu nhiên không theo hướng định (5) Đúng Tuy nhiên thực chất phân hóa khả sinh sản chủ yếu (6) Đúng Chọn lọc tự nhiên đào thải alen trội tác động nhanh đến trình biến đổi số alen alen trội biểu trạng thái đồng hợp dị hợp Câu 36: Một nhân tố tiến hóa X tác động vào quần thể theo thời gian mơ tả qua hình vẽ dây X Aa AA Aa aa aa aa aa aa aa aa AA Aa Aa aa aa aa aa aa aa Aa aa aa aa Aa Aa Aa aa Có phát biểu sau nói nhân tố tiến hóa X này? (1) Nhân tố X nhân tố có hướng (2) Nhân tố X làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (3) Nhân tố X làm tăng đa dạng di truyền quần thể (4) Nhân tố X có xu hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tử trì kiểu gen đồng hợp quần thể A B C D Đáp án: A Nhân tố tác động qua thời gian làm cho quần thể kiểu gen aa: Đây chọn lọc tự nhiên nhân tố ngẫu nhiên Ta thấy nhân tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Trong quần thể sau chịu tác động nhân tố X lại kiểu gen aa (1) Đúng Nhân tố X chọn lọc tự nhiên (2) Đúng Dù chọn lọc tự nhiên hay yếu tố ngẫu nhiên làm thây đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (3) Sai Các yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền (4) Sai Vì kiểu gen AA bị loại bỏ Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 16 ... có hướng Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Đáp án: B - Đột biến phát sinh biến dị di truyền,... đột biến gen thường có ? A Đều làm xuất kiểu gen quần thể B Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định C Đều làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể D Đều làm xuất alen quần thể... alen lặn gây hại Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Giao phối khơng ngẫu nhiên khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (183) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (183)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay