ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (182)

16 19 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 40 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Lời giải gồm 16 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert Hubbard- Lời giải biện soạn Admin Nguyễn Thanh Quang Dù tâm huyết dành nhiều thời gian để biên soạn, song hạn chế khách quan chủ quan nên lời giải khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong q thầy (cơ) học sinh góp ý để lần thi sau hồn thiện hơn! Mọi đóng góp ý kiến inbox qua faecbook gmail: nguyenthanhquanga2@gmail.com 01.B 11.D 21.B 31.B 02.D 12.A 22.B 32.A 03.C 13.C 23.B 04.C 14.B 24.C 05.A 15.B 25.A 06.D 16.B 26.D 07.A 17.B 27.A 08.B 18.D 28 + 09.B 19.A 29.D 10.B 20.B 30.B Câu 1: Từ hai dòng có kiểu gen AABBddee aabbDDEE Có thể tạo dòng từ hai dòng này? A 16 B 14 C D 32 Đáp án: B - Vì lai hai dòng nói hình thành thể có kiểu gen AaBbDdEe Từ thể có cặp gen dị hợp (AaBbDdEe) hình thành 16 dòng Tuy nhiên, 16 dòng tạo ra, có dòng cũ ban đầu Vì tạo 14 dòng Câu 2: Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hoàn toàn Hãy cho biết: Để cho hệ sau đồng loạt có hình lặn, có phép lai kiểu gen nói trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Đáp án: D - Với alen A a nst thường, gen trội hồn tồn có kg: AA, Aa, aa - Có phép lai: AA x AA, Aa x Aa, AA x Aa, AA x aa, Aa x aa, aa x aa  Chỉ có phép lai aa x aa cho hệ sau đồng loạt có kiểu hình lặn Câu 3: Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn (h) liên kết với giới tính gây Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải để sinh với tỉ lệ bình thường : máu khó đơng trai A XHXH × XhY B XHXh × XhY C XHXh × XHY D XHXH × XHY Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Đáp án: C - máu khó đơng trai có kiểu gen XhY→ nhận Xh từ mẹ → loại A, D - Xét B: loại có máu khó đơng trai Câu 4: Một số bà nông dân mua hạt ngơ lai có suất cao trồng, ngô lại không cho hạt Giả sử công ty giống cung cấp hạt giống tiêu chuẩn Ngun nhân dẫn đến tình trạng ngơ không cho hạt A Do đột biến gen đột biến NST B Do biến dị tổ hợp thường biến C Điều kiện gieo trồng khơng thích hợp D Do thường biến đột biến Đáp án: C - Khi trồng hạt ngô suất cao không cho hạt Nếu hạt giống cung cấp tiêu chuẩn chế độ chăm sóc, điều kiện gieo trồng khơng phù hợp - Kiểu hình = tương tác kiểu gen môi trường Câu 5: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbXDeXdE xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXde tạo từ thể là: A 2,5% B 5,0% C 10,0% D 7,5% Đáp án: A Giao tử chung tích giao tử riêng 1 - abXde = a b Xde = 10% 0,025 2, 5% (Xde giao tử hoán vị phần hai tần số hốn 2 vị gen) Câu 6: Ở lồi thực vật, cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn đời F1 thu 510 thân cao, hoa đỏ : 240 thân cao, hoa trắng : 242 thân thấp, hoa đỏ : 10 thân thấp, hoa trắng Kết luận sai nói đời bố mẹ? A Có tượng trao đổi chéo xảy trình phát sinh giao tử đực B Alen qui định thân cao alen qui định hoa trắng thuộc nhiễm sắc thể C Giao tử ab chiếm tỉ lệ thấp giao tử Ab D Alen qui định thân cao alen qui định hoa đỏ thuộc nhiễm sắc thể Đáp án: D P tự thụ, F1 thu tỉ lệ: 51% cao, đỏ: 24% cao trắng: 24% thấp đỏ: 1% thấp trắng Cây thấp, trắng = 1% < 6,25% nên có xảy tượng hốn vị gen giới 1% thấp, trắng (ab/ab) = 10%ab x 10%ab 10%ab < 25% nên ab giao tử sinh hoán vị P dị hợp tử chéo Ab nên alen quy định thân cao hoa đỏ không nằm NST aB Câu 7: Ở loài động vật giao phối, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có tối đa phép lai khác cá thể lồi (chỉ tính phép lai thuận) tạo đời có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen xét? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 A 10 B 16 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Đáp án: A - Có kiểu hen tạo giao tử ab: AaBb, Aabb, aaBb aabb n  (n  1)    10 2 Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; q trình giảm phân khơng xảy đột biến Phép lai AaXBXb × AaXbY cho đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình C loại kiểu gen, loại kiểu hình D 10 loại kiểu gen, loại kiểu hình Đáp án: B Phép lai chung tích phép lai riêng: AaXBXb × AaXbY = (Aa x Aa) (XBXb x XbY) - XBXb x XbY bên cho giao tử nên số loại kiểu gen x = (XBXb, XbXb, XBY, XbY) kiểu gen đọc thành hai loại kiểu hình (nếu khơng xét hao trò giới tính) đọc loại kiểu hình (nếu xét vai trò giới tính) - Aa x Aa cho loại kiểu gen loại kiểu hình Vậy: Số loại kiểu gen là: x = 12, số loại kiểu hình x = Câu 9: Ở loài hoa, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm cặp NST thường khác Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P) F1, F1 giao phấn tự F2 Lấy thân cao, hoa đỏ F2, xác suất để có chủng 63 351 63 A B C D 4096 128 243 256 Đáp án: B F1 dị hợp cặp gen (AaBb) F1 × F1 = AaBb × AaBb = (Aa × Aa)( Bb × Bb) → F2 : (3A- :1aa)(3B-:1bb) 1 Trong cao, đỏ chủng chiếm tỉ lệ Loại khác chiếm tỉ lệ - = 9 - Vì tính phép lai thuận kiểu gen khác nên ta có số phép lai là: 1 8 Lấy F2, xác suất để có thân cao, hoa trắng là: C23            243 Ab Câu 10: Có tế bào sinh tinh thể đực có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, aB q trình khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen tế bào Theo lí thuyết, loại giao tử AB chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 1 A B Đáp án: B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C D Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 AB  Ab  giảm phân, có y tế bào xảy ab  aB  hốn vị gen (x  y) tỉ lệ loại giao tử sinh là: (2x – y) : (2x – y) : y : y Ta có AB giao tử y hoán vị nên có tỉ lệ   (2x  y)   y (2   2)    - Nếu có x tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Câu 11: Cho hai giống đậu Hà Lan chủng khác cặp tính trạng tương phản lai với nhau, thu F1 100% hoa mọc trục, màu đỏ (đối lập với kiểu hình hoa mọc đỉnh, màu trắng) Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, giả sử F2 thu 1000 theo lý thuyết, số tự thụ phấn cho hạt nảy mầm thành có hoa mọc đỉnh màu đỏ có phân li độc lập hai tính trạng cho? A 500 B 125 C 188 D 563 Đáp án : D - Quy ước: A – mọc trục, a – mọc đỉnh ; B – màu đỏ, b – màu trắng - F1: AaBb giao phấn : - F2: Tỉ lệ F2 tự thụ cho aaB- là: AaBB + AaBb + aaBB + aaBb = 16 16 16 16 16 - Trong 1000 F2, số tự thụ cho aaB- = x 1000 ≈ 563 16 Câu 12: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Ở phép lai P: Aa × aa F1 Cần phải lấy hạt F1 để số hạt lấy xác suất có hạt mang kiểu gen aa lớn 90%? A B C D Đáp án: A Tìm tỉ lệ kiểu gen Aa kiểu gen aa đời - Ở phép lai Aa x aa F1 có tỉ lệ kiểu gen Aa aa - Ở F1, tỉ lệ kiểu gen aa ½, kiểu gen Aa ½ - Gọi n số hạt cần phảu lấy Xác suất để tất hạt có kiểu gen Aa (1/2)n - Xác suất để có hạt mang kiểu gen aa – xác suất để khơng có hạt mang kiểu gen aa 1- (1/2)n  2 - Theo đề bào ta có:  n  2  0,9  n  0,1  n  Câu 13: Một lồi thực vật có NST 2n = 48 Giả sử cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp Q trình giảm phân khơng xảy đột biến tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A 25 × 224 B 24 × 224 C 24 × 225 D 224 Đáp án: C - Để giải tập tự luận em cần hiểu bám sát phần chứng minh để giải Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 - Ta có NST 2n = 48 suy n = 24 Vì tế bào có cặp NST có trao đổi chéo tạo điểm, thể có vơ số tế bào tế có n trường hợp xãy ( n cách chọn cặp trao đổi chéo) - Đối với trường hợp số loại giao tử tạo tích giao tử gặp Vậy số giao tử tao x 223 = 225 - Số giao tử tối đa là: 24 x 225 Giải trắc nghiệm em cần áp dụng công thức: n n = 24 x 225 Câu 14: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp lồi có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ A 25,0% B 37,5% C 50,0% D 6,25% Đáp án: B P: Cây cao x thấp → F1: AaBb x AaBb C2 120  100  alen trội kiểu gen → Tỉ lệ cao 120cm là: 44   37, 5% 10 Câu 15: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd x ♀AaBbdd Giả sử q trình Cây cao 120cm có: giảm phân thể đực, số tế bào có tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể cái, số tế bào có tượng NST mang gen A không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể? A 48 B 32 C 108 D 52 Đáp án: B P: Giao tử ♂ (A, a)(Bb, O, B, b)(D, d) x giao tử ♀ (AA, O, A, a)(B, b)(d) F1: (AAA, AAa, A, a, AA, Aa, aa)(BBb, Bbb, B, b, BB, Bb, bb)(Dd, dd) - Hợp tử thừa nhiễm sắc thể 2n + 2n + + + Hợp tử 2n + = (AAA + AAa)(BB + Bb + bb)(Dd + dd) + (AA + Aa + aa)(BBb + Bbb)(Dd + dd) = x x + x x = 24 kiểu gen + Hợp tử 2n + + = (AAA + AAa)(BBb + Bbb)(Dd + dd) = x x = → Tổng số loại thừa nhiễm sắc thể = 24 + = 32 loại hợp tử Câu 16: Ở, giống trồng sinh sản tự thụ phấn, A quy định trội hoàn toàn so với a quy định chua Vì mục tiêu sản xuất nên đến giai đoạn sinh sản kiểu hình chua bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giống Thế hệ xuất phát giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết tần số alen a F3 trước giai đoạn sinh sản 1 1 A B C D 37 10 73 100 Đáp án: B - Các em để ý giúp anh đến giai đoạn sinh sản loại bỏ aa trước giai đoạn sinh sản Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 aa tham gia vào cấu trúc quần thể - Do ta tính hệ F2 công thức cho sau tìm cấu trúc di truyền F3 giai đoạn trước sinh sản tìm tần số alen a 0,  0,1 , n = hệ F2 tần số alen a = 35 0,1 x  Do thành phần kiểu gen là: = = AA : Aa  Thành phần n 37 37   x   x   0,1  0,1 37 - Ta xác định tần số tần số alen a ban đầu x = kiểu gen hệ F3 là: 35 1  35 1 71 AA   AA : Aa : aa   AA  AA : Aa : aa  AA : Aa : aa 37 37  4  37 74 37 74 74 74 74 1 :2  74 74 37 Câu 17: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định  Tần số alen a = có sừng trội hồn tồn so với b quy định không sừng; hai cặp gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho đực chân cao, có sừng giao phối với dị hợp cặp gen (P), thu F1 có 18% cá thể đực chân thấp, không sừng Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chân cao, có sừng chủng bao nhiêu? A 18% B 36% C 54% D 9% Đáp án: B - Ta có đực chân cao có sừng lai với dị hợp tử hai cặp gen là: X ABXab x XABY (hoặc XAbXaB x XABY) Thu F1 có 18% cá thể đực chân thấp, không sừng hay XabY = 18% XABXAB = 18% Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chân cao, có sừng chủng là: 18% : 50% = 36% Câu 18: Những lồi sau đây, đực có NST giới tính XX? (1) Ruồi giấm (2) Thỏ (3) Rắn (4) Bướm (5) Gà (6) Chim bồ câu Số loài phù hợp A B C D Đáp án: D (1) Ruồi giấm XX đực XY (2) Động vật có vú XX đực XY - Bò sát, chim, bướm lồi mà đực có cặp NST giới tính XX Rắn thuộc bò sát; gà chim bồ câu thuộc lớp chim Câu 19: Khi nói mềm dẻo kiểu hình, có phát biểu sau đúng? (1) Người bị bệnh bạch tạng kết hôn với người bình thường sinh bị bệnh khơng (2) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận, (3) Người bị hội chứng AIDS thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi, (4) Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen màu hoa biểu tùy thuộc độ pH môi trường đất Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 A B Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Đáp án: A - Sự mềm dẻo kiểu hình phản ứng thành kiểu hình khác kiểu gen trước môi trường khác Sự mềm dẻo kiểu hình có nhờ tự điều chỉnh kiểu gen giúp sinh vật thích nghi với thay đổi điều kiện môi trường Mức độ mềm dẻo kiểu hình kiểu gen quy định (1) Sai Đây tổ hợp giao tử lại với đời bị bệnh khơng bị bên tùy vào tổ hợp gen (2) Sai Đây ví dụ gen đa hiệu khơng phải mền dẻo kiểu hình (3) Sai Đây nói đến triệu chứng huệ lụy AIDS mền dẻo kiểu hình (4) Đúng Đây kết mền dẻo kiểu hình.’ Câu 20: Điểm giống di truyền phân li độc lập tương tác gen (1) Hai cặp gen nằm hai cặp NST tương đồng, phân li độc lập tổ hợp tự (2) F1 dị hợp hai cặp gen đồng tính kiểu hình, F xuất 16 kiểu tổ hợp với kiểu gen (3) Đều làm tăng xuất biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Số đáp án A B C D Đáp án: B Điểm giống di truyền phân li độc lập tương tác gen - Hai cặp gen nằm hai cặp NST tương đồng, phân li độc lập tổ hợp tự - F1 dị hợp hai cặp gen đồng tính kiểu hình, F2 xuất 16 kiểu tổ hợp với kiểu gen Loại phương án (3) phân li độc lập làm tăng biến dị tổ hợp tương tác gen chưa (tương tác át chế làm giảm biến dị tổ hợp) Câu 21: Ở Mèo, gen quy định màu sắc lông nằm nhiễm sắc thể giới tính X, alen A quy định lơng trội hồn tồn so với alen a lơng đen; kiểu gen dị hợp cho kiểu hình mèo tam thể Biết không xảy đột biến Số phương án di truyền màu lông tam thể mèo? (1) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ giống (2) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ khác (3) Ở mèo đực xuất loại kiểu hình, mèo tam thể có mèo (4) Xác suất xuất kiểu hình lông mèo đực cao mèo A B C D Đáp án: B Giới đực: XAY lông hung; XaY lông đen Giới cái: XAXA lông hung; XAXa lông tam thể; XaXa lông đen Ở mèo đực xuất loại kiểu hình Ở mèo xuất loại kiểu hình Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Xác suất xuất kiểu hình lơng mèo đực ln cao mèo mèo đực cần alen XA biểu kiểu hình Đặt tần số alen A x Đực lông x; lông x2 x2 < x (do x < 1) Các phương án (3) (4) Câu 22: Một loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Mm, Kk nằm cặp nhiễm sắc thể theo trình tự ABDEMK Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Lấy hạt phấn có kiểu hình trạng trội tính trạng giao phấn với có kiểu hình lặn tính trạng Có tối đa sơ đồ lai khơng xét hai trò bố mẹ? A 212 B 365 C 105 D 41 Đáp án: B Công thức tổng quát: [Nguyễn Thanh Quang] Ở loài, cặp gen quy định cặp tính trạng xét cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen Lấy thể có n tính trạng trội dạng ( số sơ đồ lai là: lai phân tích có phép lai Các em để ý xem hai vào chung dạng diễn đạt khác xíu Với n = có sơ đồ lai là:  C16   C62  221  C63  231  C64  241  C65  251  C66  261  365 Câu 23: Ở loài động vật, cho đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với có kiểu hình, F1 thu tỷ lệ kiểu sau: 50% ♀ mắt đỏ, ngắn : 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂mắt đỏ, dài Biết tính trạng gen quy định, khơng có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới có cặp NST giới tính XX Chọn ngẫu nhiên cặp đực, F1 có kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn cho giao phối với Xác suất để non sinh có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn 18 36 A B C D 200 200 200 400 Đáp án: B Xét di truyền riêng rẽ cặp tính trạng: + Tính trạng màu sắc mắt: Mắt đỏ : Mắt trắng = (50% + 20% + 5%) : (20% + 5%) = : → Tính trạng mắt đỏ trội hoàn so với mắt trắng Quy ước: A: mắt đỏ, a: mắt trắng Mặt khác tính trạng mắt trắng xuất giới đực → Tính trạng màu mắt di truyền liên kết với giới tính X (Y khơng alen) P: XAXa x XAY + Xét tính trạng hình dạng đi: Đi ngắn : Đuôi dài = (50% + 20% + 5%) : (20% + 5%)= : → Tính trạng ngắn trội hồn so với dài Quy ước: B: đuôi ngắn, b: đuôi dài Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Mặt khác tính trạng dài xuất giới đực → Tính trạng hình dạng di truyền liên kết với giới tính X (Y khơng alen) P: XBXb x XBY → Cả tính trạng màu mắt hình dạng di truyền liên kết với giới tính X (Y khơng alen) Kiểu hình lai cho 5% đực, mắt trắng, đuôi ngắn - Tỷ lệ kiểu hình XaB Y  XaB  Y  5%  XaB  5% :  0,1 → giao tử hoán vị → kiểu gen X AB X ab - Kiểu hình giống nên kiểu gen cặp bố mẹ đem lai là: X AB X ab × X AB Y , f hoán vị = 20% - Thế hệ lai sinh ra: cái: 0,05 X AB X Ab : 0,05 X AB X aB : 0,2 X AB X AB : 0,2 hay : : : - Chọn ngẫu nhiên cặp đực, F1 có kiểu hình mắt đỏ, ngắn cho giao phối với đực ln có kiểu gen - Để sinh có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... F3 trước giai đoạn sinh sản 1 1 A B C D 37 10 73 100 Đáp án: B - Các em để ý giúp anh đến giai đoạn sinh sản loại bỏ aa trước giai đoạn sinh sản Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học... cặp đực, F1 có kiểu hình mắt đỏ, ngắn cho giao phối với đực ln có kiểu gen - Để sinh có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 A 10 B 16 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Đáp án: A - Có kiểu hen tạo giao tử ab:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (182) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (182)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay