ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (181)

8 11 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ LUYỆN ĐỀ XUYÊN QUỐC GIA TEAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 40 câu, trình bày trang) facebook.com/groups/hmm123/ ĐỀ THI THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:…………………………………… Đề 015 Đề Thi biên soạn bởi: Nguyễn Phong Đề thi phản biện bởi:Vũ Văn Tâm Câu 1: Khi nói mạch gỗ mạch rây, phát biểu sau đúng? A Mạch rây vận chuyển chất từ xuống rễ C Mạch gỗ vận chuyển chất vô B Mạch gỗ cấu tạo từ tế bào sống D Mạch rây gồm tế bào chết Câu 2: Khi nói tiêu hóa động vật đơn bào, phát biểu sau đúng? A Một số loài tiêu hóa nội bào, số lồi tiêu hóa ngoại bào B Vừa có tiêu hóa học, vừa có tiêu hóa hóa học C Q trình tiêu hóa diễn khơng bào tiêu hóa, sử dụng enzim từ bào quan lizơxơm D Q trình tiêu hóa thức ăn diễn bào quan ti thể Câu 3: Khi nói hình thành lồi đường địa lí, phát biểu sau sai? A Sự hình thành lồi ln gắn liền với hình thành đặc điểm thích nghi B Là phương thức hình thành lồi có động vật thực vật C Cách li địa lí nhân tố tạo điều kiện cho phân hố lồi D Điều kiện địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật Câu 4: Khi nói q trình hình thành lồi đường cách li địa lí, phát biểu sau đúng? A Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy lồi động vật di chuyển B Cách li địa lí ln dẫn đến cách li sinh sản hình thành nên lồi C Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa D Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 5: Trường hợp sau xem phép lai thuận nghịch? A ♂ AA × ♀ aa ♀ Aa × ♂ aa B ♂ Aa × ♀ Aa ♀ Aa × ♂ AA C ♂ AA × ♀ aa ♀ aa × ♂ AA D ♂ AA × ♀ aa ♀ AA × ♂ aa Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 1/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu 6: Phương pháp sau không thuộc công nghệ tế bào? A Dung hợp tế bào trần khác loài B Nhân vơ tính cừu Đơly C Ni cấy hạt phấn, sau gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác Câu 7: Khi nói tháp sinh thái, phát biểu sau đúng? A Tháp số lượng ln có đáy rộng, đỉnh hẹp B Tháp sinh thái biểu đồ phản ánh mối quan hệ cộng sinh loài C Tháp lượng ln có dạng chuẩn (đáy rộng, đỉnh hẹp) D Tháp khối lượng thường có đáy đỉnh Câu 8: Có nhân tố sau làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định? I Đột biến III Các yếu tố ngẫu nhiên A B C II Chọn lọc tự nhiên IV Di - nhập gen D Câu 9: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,25AA: 0,70Aa : 0,05aa Tần số alen A là? A 0,6 B 0,5 C 0,7 D 0,4 Câu 10: Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, kỉ sau Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, Lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát? A Kỉ Cacbon B Kỉ Pecmi C Kỉ Đêvôn D Kỉ Triat Câu 11: Cho biết thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình : 1? A AAaa × Aaaa B Aaaa × AAAa C AAaa × aaaa D Aaaa × Aaaa Câu 12: Một gen sinh vật nhân sơ dài 306 nm có số nuclêơtit loại xitơzin chiếm 28% tổng số nuclêơtit gen Theo lí thuyết, gen có số nuclêôtit loại ađênin là? A 432 B 396 C 504 D 648 Câu 13: Trong nhận định sau alen trội đột biến trạng thái lặn phát sinh giảm phân, có nhận định đúng? (1) Có thể tổ hợp với alen trội tạo thể đột biến (2) Có thể phát tán quần thể nhờ trình giao phối (3) Khơng biểu kiểu hình (4) Được nhân lên số mô thể biểu kiểu hình phần thể A B C D Câu 14: Trong giai đoạn hơ hấp hiếu khí thực vật, giai đoạn tạo nhiều lượng nhất? Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 2/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ A Chuỗi truyền electron B Chu trình Krebs C Đường phân D Quá trình lên men facebook.com/groups/hmm123/ Câu 15: Loại đột biến sau làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể? A.Đột biến tam bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến tứ bội D Đột biến lệch bội Câu 16: Trong mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã? A Tất loài hưởng lợi B.Ln có lồi hưởng lợi lồi bị hại C.Ít có lồi hưởng lợi khơng có lồi bị hại D.Có thể có lồi bị hại Câu 17: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi thể đột biến B Quá trình phiên mã khơng theo ngun tắc bổ sung phát sinh đột biến gen C Q trình tự nhân đơi ADN khơng theo ngun tắc bổ sung phát sinh đột biến gen D Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen Câu 18: Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta đếm 50 cây/m2 Số liệu cho ta biết đặc trưng quần thể? A Tỷ lệ đực/cái B Thành phần nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Mật độ cá thể Câu 19: Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Tiến hành phép lai P: AaBbDd × AaBBdd, thu F1 Theo lí thuyết, F1, cá thể chủng tính trạng chiếm tỷ lệ? A 37,5% B 25% C 12,5% D 18,75% Câu 20: Loài sinh vật A có giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 25 đến 330C, giới hạn chịu đựng độ ẩm từ 70% đến 95% Trong loại môi trường sau đây, lồi sinh vật sống mơi trường nào? A Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 20 đến 350C, độ ẩm từ 75% đến 95% B Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 27 đến 300C, độ ẩm từ 85% đến 90% C Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12 đến 300C, độ ẩm từ 90 đến 100% D Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25 đến 400C, độ ẩm từ 65 đến 95% Câu 21: Dấu hiệu sau phân biệt khác hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo? A Hệ sinh thái tự nhiên có chu trình tuần hồn lượng khép kín hệ sinh thái nhân tạo khơng B.Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng loài cao hệ sinh thái tựnhiên C.Hệ sinh thái tự nhiên thuờng có suất sinh học cao hệ sinh thái nhântạo D.Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định, bền vững hệ sinh thái nhân tạo Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 3/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu 22: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Một gen có nhiều alen bị đột biến 10 lần tạo tối đa 10 alen II Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài gen ln dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro gen III Đột biến làm tăng tổng liên kết hidro gen làm tăng chiều dài gen IV Ở gen đột biến, hai mạch gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A B C D Câu 23: Một thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị sinh loại giao tử II Nếu có tế bào giảm phân tối thiểu cho loại giao tử III Nếu có tế bào giảm phân sinh loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 IV Nếu có tế bào giảm phân tạo loại giao tử loại giao tử ln chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 24: Xét loài sinh vật: Châu chấu, cá chép, trâu rừng, thằn lằn, đại bàng Có phát biểu sau đúng? I Tất lồi có quan tiêu hóa dạng ống II Tất lồi có hệ tuần hồn kín III Có lồi hơ hấp phổi, có lồi xảy trao đổi khí phế nang IV Có lồi có hệ tuần hoàn kép A B C D Câu 25: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Khi khơng có tác động nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi II Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể III Quá trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa IV Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên dẫn tới tiêu diệt quần thể A B C D Câu 26: Khi nói lưới thức ăn, có phát biểu sau đúng? I Quá trình diễn nguyên sinh dẫn tới làm thay đổi mạng lưới dinh dưỡng quần xã II Quá trình diễn thứ sinh thường không làm thay đổi số lượng chuỗi thức ăn có quần xã III Trong chuỗi thức ăn thường có khơng q lồi sinh vật Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 4/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ IV Một lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác chuỗi thường có lồi A B C Câu 27: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái gồm D A B C loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I mô tả sơ đồ hình bên Cho biết lồi A G sinh vật sản xuất lồi E lại sinh vật tiêu thụ Phân tích lưới thức ăn này, có D F phát biểu sau đúng? I Có chuỗi thức ăn gồm mắt xích G H I II Lồi F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài D III Loài F I có trùng lặp ổ sinh thái IV Lồi D chắn vi sinh vật Có phát biểu đúng? A B C D Câu 28: Ở loài động vật, xét gen A, B D Trong gen A nằm nhiễm sắc thể thường có alen; Gen B nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X có alen; Gen D nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính có alen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 1890 kiểu gen III Ở giới XX có tối đa 60 kiểu gen đồng hợp II Ở giới XY có tối đa 720 kiểu gen IV Ở giới XX có tối đa 60 loại giao tử A B C D Câu 29: Cho biết đoạn mạch gốc gen A (SVNT) có 15 nuclêơtit là: 3’GXA TAA GGG XXA AGG5’ Các cơđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói mang thơng tin quy định trình tự axit amin Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A bị đột biến cặp A-T vị trí thứ đoạn ADN nói cơđon thứ khơng có thay đổi thành phần nucleotit II Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X trước cặp A-T vị trí thứ 13 côđon đoạn mARN tổng hợp từ đoạn gen nói khơng bị thay đổi III Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 10 thành cặp T-A đoạn polipeptit đoạn gen trổng hợp có trình tự axit amin Arg – Ile – Pro – Cys – Ser IV Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí số thành X-G phức hợp axit – tARN tham gia dịch mã cho ba Met – tARN A B C Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! D Trang 5/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu 30: Khi nói quần thể sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Các sinh vật lồi thuộc nhiều quần thể khác sinh vật quần thể thuộc lồi II Trong quần thể, cá thể có mối quan hệ hỗ trợ cạnh tranh III Khi nguồn sống khan ln xảy cạnh tranh cá thể IV Cấu trúc tuổi quần thể có ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản quần thể A B C D Câu 31: Khi nói nhiễm sắc thể đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Ở tế bào sinh dục, đột biến xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính II Ở tế bào sinh dưỡng, đột biến không xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính III Cùng lồi động vật, tất đột biến thể có nhiễm sắc thể giống có kiểu hình giống IV Các đột biến lệch bội khơng làm thay đổi cấu trúc phân tử protein gen quy định A B C D Câu 32: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 62 mạch pơlinuclêơtit Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp II Tất mạch đơn nói có trình tự bổ sung với đôi III Trong phân tử ADN tạo ra, có 31 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào IV Trong phân tử ADN tạo ra, có 30 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào A B C D Câu 33: Một lồi thực vật, tính trạng hình dạng cặp gen A, a B, b quy định Kiểu gen có hai alen trội A B quy định tròn; kiểu gen có alen trội A B quy định dài; kiểu gen đồng hợp lặn quy định dẹt Cho tròn giao phấn với dài (P), thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 tạo tối đa loại kiểu gen II Có phép lai phù hợp với kết III Có phép lai (P) thu tỉ lệ phân li kiểu hình tròn : dài IV Ở F1, dẹt chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 34: Cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng (P), thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Biết không xảy đột biến Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 6/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, kiểu hình hoa vàng có kiểu gen dị hợp chiếm 12,5% II Ở F2, kiểu hình hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp chiếm 6,25% III Ở F2, có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Trong số hoa trắng F2, có kiểu gen đồng hợp chiếm 50% A B C D Câu 35: Ở loài thực vật lưỡng bội Xét locut gen PLĐL sau: A trội hoàn toàn so với a; B trội hoàn tồn so với b D trội khơng hồn tồn so với d Nếu khơng có đột biến xảy khơng xét đến vai trò bố mẹ có tối đa phép lai thoả mãn để đời có tỉ lệ phân li KH 3:1 Biết gen quy định tính trạng A 12 B 24 C 28 D 32 Câu 36: Một lồi thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen quy định, tính trạng màu hoa cặp gen khác quy định Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 1000 cây, có 160 thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có loại kiểu hình II Đời F1 có 660 thân cao, hoa đỏ III Tần số hoán vị gen 20% IV Nếu cho P lai phân tích thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 40% V Nếu cho P giao phấn với thân thấp, hoa đỏ dị hợp thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 35% A B C D Câu 37: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen di truyền phân li độc lập với Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn thu F1 Theo lí thuyết, F1 có tỉ lệ kiểu hình sau đây? I 100% thân cao, hoa trắng II thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng III thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ IV thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng A B C D Câu 38: Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Aa nằm cặp nhiễm sắc thể số 1, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể số Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P tạo loại giao tử Abd chiếm 11% Cho biết không xảy đột biến, có phát biểu sau đúng? Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 7/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ I Kiểu gen P Aa facebook.com/ldxqgteam2019/ BD bd facebook.com/groups/hmm123/ II Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 14% III Trong q trình giảm phân xảy hốn vị gen với tần số 44% IV Cho P lai phân tích, thu Fa có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm tỉ lệ 1,5% A B C D Câu 39: Cho biết, đậu Hà Lan, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Hai cặp gen di truyền phân li độc lập với Cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu đời F1 Theo lí thuyết, thu đời F1 với tỉ lệ kiểu hình sau đây? I 100% thân cao, hoa đỏ II thân cao, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng III thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ IV thân cao, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng V thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng VI thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ A B C D Câu 40: Phả hệ hình mơ tả di truyền bệnh người: Bệnh P hai alen gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ghi chú: Không b ị bệnh B ị bệnh M 10 B ị bệnh P B ị b ệnh 11 I 12 13 14 Trong gia đình cặp vợ chồng – đẻ họ, xác định kiểu gen người bố số II Người số có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen III Xác suất sinh thứ bị bệnh P cặp 12 - 13 1/48 IV Xác suất sinh thứ trai bị bệnh cặp 12 - 13 1/48 A B C D HẾT -Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 8/ mã đề 002 ... C.Hệ sinh thái tự nhiên thuờng có suất sinh học cao hệ sinh thái nhântạo D.Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định, bền vững hệ sinh thái nhân tạo Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi. .. Trong giai đoạn hơ hấp hiếu khí thực vật, giai đoạn tạo nhiều lượng nhất? Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 2/ mã đề. .. sinh vật Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 4/ mã đề 002 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (181) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (181)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay