ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (180)

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO (Lời giải gồm 15 trang) Mã đề: 001 Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Họ tên: Số báo danh: ĐÁP ÁN + LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D 9.B 10.C 11.C 12.A 13.C 14.A 15.B 16.C 17.C 18.C 19.B 20.D 21.C 22.B 23.C 24.A 25.B 26.A 27.C 28.C 29.C 30.B 31.C 32.D 33.C 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.C 40.C Câu 1: Chất sau pha sáng quang hợp tạo ra? A AlPG B APG C CO2 D O2 Đáp án: D Pha sáng - Xảy màng tilacôit lục lạp có ánh sáng - Nguyên liệu: ánh sáng ánh sáng mặt trời, NADP+ ADP, H2O - Sản phẩm: NADPH, ATP, O2 - Vai trò: Chuyển hóa quang thành hóa ATP, NADPH Câu 2: Trong tế bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể A 46 B 47 C 44 D 45 Đáp án: B - Bộ NST lưỡng bội người bình thường 2n = 46 → Trong tế bào sinh dưỡng người bình thường có 46 NST - Hội chứng Đao hội chứng bệnh đột biến số lượng NST gây Trong NST người bệnh có đến ba NST số 21, thừa so với người bình thường Đây dạng đột biến lệch bội (thể ba) → Trong tế bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có 47 NST Câu 3: Phổi lồi động vật sau khơng có phế nang? A Bò B Ếch đồng C Bồ câu D Rắn hổ mang Đáp án: C - Tất lồi chim khơng có phế nang Phổi hệ thống ống khí xếp song song Câu 4: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc thể có đường kính A 700 nm B 11 nm C 300 nm D 30 nm Đáp án: D Phân tử ADN quấn quanh khối protein tạo nên nucleoxom Mỗi nucleoxom gồm có lõi phân tử histon đoạn chứa 146 cặp Nu, quấn quanh vòng Giữa nucleoxom liên tiếp đoạn ADN phân tử protein histon + Chuỗi nucleoxom tạo thành sợi có đường kính 11nm + Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm + Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo thành sợi siêu xoắn đường kính 300nm + Cuối lần xoắn tiếp sợi 300nm thành cromatit có đường kính 700nm Câu 5: Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, đại sau xuất sau đại Thái cổ? A Tân sinh B Nguyên sinh C Cổ sinh D Trung sinh Đáp án: B - Thứ tự xuất đại là: Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh Câu 6: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai sau cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa x aa B AA x aa C AA x Aa D Aa x Aa Đáp án: D Ta có: F1 thu đỏ : vàng = tổ hợp giao tử = x → Mỗi bên P cho loại giao tử, mà phép lai cặp tính trạng nên P có kiểu gen Aa x Aa Câu 7: Ở tổ chức sống sau đây, cá thể tuổi sinh sản có giới t nh hác giao phối tự với sinh hữu thụ? A Quần thể B Quần x C Hệ sinh thái D Sinh Đáp án: A - Các cá thể tuổi sinh sản có giới t nh hác giao phối tự với sinh hữu thụ hi cá thể thuộc quần thể - Quần xã tập hợp gồm nhiều quần thể khác loài nên sinh vật quần xã giao phối tự để sinh - Ở hệ sinh thái sinh giống quần xã, sinh vật thuộc nhiều loài khác nên giao phối tự để sinh Sự giao phối tự diễn cá thể loài, quần thể Câu 8: Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có khả tự điều chỉnh tốt nhất? A Ao nuôi cá B Cánh đồng lúa C Đầm nuôi tôm D Rừng mưa nhiệt đới Đáp án: D - Hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái có độ đa dạng cao nên có mạng lưới dinh dưỡng phức tạp Khi hệ có mạng lưới dinh dưỡng phức tạp khả tự điều chỉnh trước tác động môi trường - Rừng mưa nhiệt đới hệ sinh thái tự nhiên có t nh đa dạng cao nên khả tự điều chỉnh tốt - Các hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng thấp, số lượng lồi ít, mạng lưới dinh dưỡng có cấu trúc đơn giản nên khả tự điều chỉnh Câu 9: Trong quần thể người thành phố có 8400 dân, tần số alen IA 30%, IB 10% Tỉ lệ người có nhóm máu A A 36% B 45% C 6% D 13% Đáp án: B - Ta có tần số alen IO = 100% - 30% - 10% = 60% - Tỉ lệ người có nhóm máu A IAIA + 2IAIO =  30%    30%  60%  45% AT  Số nuclêôtit loại T chiếm tỉ lệ ? GX B 25% C 12,5% D 10% Câu 10: Một phân tử ADN có tỉ lệ A 20% Đáp án: C A  T 2T T     X  3T %X + %T = 50%  T = 12,5% X = 37,5% Ta có: G  X 2X X Câu 11: Trong trình phát sinh lồi người, hình thành người có dáng đứng thẳng, có hộp sọ với ch thước lớn kết q trình A Tiến hóa văn hóa B Tiến hóa xã hội C Tiến hóa sinh học D Lao động rèn luyện Đáp án: C Sự tiến hóa lồi người chịu tác động nhân tố sinh học (đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, ) nhân tố xã hội (đạo đức, pháp luật, văn hóa, ) - Nhân tố sinh học tác động mạnh mẽ giai đoạn chuyển biến vượn người thành người - Nhân tố xã hội tác động mạnh vào giai đoạn xã hội loài người Hiện nhân tố xã hội tiếp tục tác động đến tiến hóa loài người Do dáng đứng thẳng, cấu trúc hộp sọ kết tiến hóa sinh học Câu 12: Cho biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Đáp án: A - Cơ thể XABXab giảm phân (f = 20%) cho giao tử: + Giao tử liên kết: XAB = Xab = 40% + Giao tử hoán vị: XAb = XaB = 10% Câu 13: Khi nói hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng? A Lồi hình thành có cách li sau hợp tử với loài gốc B Tất nhân tố tiến hóa tham gia vào q trình hình thành lồi C Hình thành lồi dấu hiệu kết thúc q trình tiến hóa nhỏ D Muốn hình thành lồi cần phải có cách li địa l đến hạn chế dòng gen quần thể Đáp án: C - Lồi hình thành hi chưa có cách ly sau hợp tử với lồi gốc Đó trường hợp cách ly sinh sản trước hợp tử - Các nhân tố tiến hóa tham gia vào tất q trình hình thành lồi mới, vậy, khơng phải q trình có tham gia nhân tố mà đơi hi có tham gia số nhân tố mà - Khi lồi xuất tiến hóa nhỏ kết thúc, việc hình thành lồi ranh giới phân biệt tiến hóa nhỏ tiến hóa lớn - Việc hạn chế dòng gen quần thể nhờ cách ly địa lý nhờ phương thức hác đa bội hóa thực vật, phân hóa chỗ chọn lọc giới tính động vật Câu 14: Trong nhân tố đây, nhân tố chủ yếu định trạng thái cân số lượng cá thể quần thể sinh vật A Khả cung cấp nguồn sống môi trường B Cấu trúc tuổi quần thể C Kiểu phân bố cá thể quần thể D Sức sinh sản mức độ tử vong cá thể quần thể Đáp án: A - Trạng thái cân số lượng cá thể quần thể số lượng cá thể quần thể ổn định cân với khả cung cấp nguồn sống môi trường Như vậy, cung cấp nguồn sống mơi trường có vai trò định đến số lượng cá thể quần thể Khi nguồn sống thay đổi thơng qua thay đối tỉ lệ tương quan sinh tử quần thể làm thay đổi số lượng cá thể Câu 15: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta ni cấy mẫu mơ thể thực vật sau cho chúng tái sinh thành Bằng ĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật hác tạo nhiều vật quý Đặc điểm chung hai phương pháp A Đều thao tác vật liệu di truyền ADN nhiễm sắc thể B Đều tạo cá thể có kiểu gen đồng C Các cá thể tạo đa dạng kiểu gen kiều hình D Đều tạo cá thể có kiểu gen chủng Đáp án: B - Hai phương pháp có đặc điểm chung là: Đều tạo cá thể có kiểu gen đồng chúng tạo từ chung đám tế bào gốc có kiểu gen giống Q trình ngun phân tạo tế bào có gen giống tế bào gốc Câu 16: “Năm 1988, Katie Castillo chào đời với dây rốn quân quanh cổ, bé phát tiếng hóc – tiếng thét mèo kêu với âm vực cao – bà mẹ nghĩ quản cô bé bị méo Các y tá đỡ đẻ cho Castillo nhận thấy đầu đứa bé nhỏ phản xạ chậm chạp Ba tiếng sau, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm gen bé Katie chẩn đoán mắc bệnh “cri – du – chat”, dạng lệch lạc tinh thần thể chất” (Theo Vn Express ngày 14/10/2008) Dạng hội chứng có nguồn gốc A Đột biến gen B Đột biến lệch bội C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Đáp án: C - Hội chứng mèo kêu bao gồm triệu chứng: cân nặng thấp, tăng trưởng chậm, tiếng cao, choe choé tiếng mèo, thiểu tr tuệ, đầu ch thước nhỏ, mặt tròn, hai mắt xa nhau, trương lực toàn thân giảm,… - Hội chứng tiếng mèo kêu gây phần vai ngắn nhiễm sắc thể số nên đột biến cấu trúc NST Câu 17: Khi nói tuần hồn động vật, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì tim, tâm thất ln co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ B Máu động mạch ln giàu O2 có màu đỏ tươi C Các lồi thú, chim, bò sát, ếch nhái có hệ tuần hồn kép D Hệ tuần hồn hở có tốc độ lưu thơng máu nhanh so với hệ tuần hồn kín Đáp án: C A Sai Trong chu ì tim, tâm nhĩ co trước, sau đến tâm thất co, cuối pha dãn chung Vì máu tim máu nghèo O2, tâm nhĩ co trước để đưa máu lên thực vòng tuần hồn nhỏ để lấy O2, sau tâm thất co để đưa máu đến quan thể B Sai Vì máu động mạch khơng phải lúc màu đỏ tươi giàu O2 mà máu có màu đỏ tươi giàu O2 động mạch chủ C Đúng Hệ tuần hoàn kép có nhóm động vật có phổi lưỡng cư, bò sát, chim thú D Sai Ở hệ tuần hoàn hở, máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ lưu thông máu chậm Câu 18: Khi nói trao đổi chất chuyển hóa lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Trong hệ sinh thái nhân tạo người ta cần kéo dài chuỗi thức ăn để tăng suất B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình lớn C Hiệu suất sinh thái tỉ lệ % chuyển hóa lượng bậc dinh dưỡng quần xã D Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn Đáp án: C - Càng kéo dài chuỗi thức ăn suất hệ sinh thái giảm - Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình nhỏ - Hiệu suất sinh thái tỉ lệ % chuyển hoá lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái - Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng sau tích luỹ thường 10% so với bậc trước liền kề Câu 19: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, hi có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb, theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lơng đen có iểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 25% C 6,25% D 37,5% Đáp án: B - A-B-: Đen A-bb, aaB-: Nâu, aabb: Trắng 1 - P: AaBb x aaBb → Cá lông đen dị hợp cặp gen(AaBb) chiếm tỉ lệ:   = 25% 2 4 Câu 20: Giả sử có chủng vi khuẩn E.coli đột biến, chủng vi khuẩn khơng có khả sử dụng đường lactozơ cho q trình trao đổi chất Đột biến sau khơng phải nguyên nhân làm xuất chủng vi khuẩn này? A Đột biến gen cấu trúc Z làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức B Đột biến gen cấu trúc A làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức C Đột biến vùng khởi động P opêrôn làm cho gen opêrôn khả phiên m D Đột biến gen điều hoà R làm cho gen khả phiên m Đáp án: D - Vì hi gen điều hồ bị đột biến làm cho gen khả phiên m khơng tổng hợp prơtêin ức chế dẫn tới gen cấu trúc opêron Lac liên tục phiên mã vi khuẩn sử dụng đường lactozơ cho trình trao đổi chất - Các phương án A, B dẫn tới thiếu loại enzim đường chuyển hoá sử dụng lactozơ vi khuẩn E.coli khơng có khả sử dụng đường lactozơ - Phương án C hơng phù hợp Vì gen cấu trúc opêron Lac bị khả phiên m khơng tổng hợp enzim nên khơng thể chuyển hố lactozơ AB AB D dEE ddee , thu Câu 21: Cho biết gen quy định t nh trạng, alen trội trội hoàn tồn Phép lai ab ab F1 Biết hơng xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo l thuyết, số loại iểu gen, số loại iểu hình F1 là? A 32 loại iểu gen, 12 loại iểu hình B 27 loại iểu gen, loại iểu hình C 20 loại iểu gen, loại iểu hình D 30 loại iểu gen, loại iểu hình Đáp án: C - Ta có phép lai chung t ch phép lai riêng AB AB  AB AB  D dEE ddee =     Dd d d   EE ee  ab ab  ab ab  - Số loại iểu gen: 10 x x = 20 - Số loại iểu hình: x x = Câu 22: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến lệch bội xảy phổ biến động vật, gặp thực vật B Thể đột biến tam bội thường khơng có khả sinh sản hữu tính C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường hơng làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường hông làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể Đáp án: B - Đột biến lệch bội xảy thực vật động vật - Đột biến đoạn NST làm gen → Làm NST ngắn - Đột biến đảo đoạn làm thay đổi cấu trúc NST làm thay đổi trật tự xếp gen NST Câu 23: Trong phần sinh thái học, học sinh đ tìm hiểu đa dạng sinh học số Vườn Quốc Gia Việt Nam thông qua tư liệu phim ảnh, sách báo, địa điểm có Vườn Quốc Gia gắn với lồi đặc trưng riêng Bằng kiến thức đ có, em h y chọn phương án theo thông tin Vườn Quốc Gia Địa điểm Loài đặc trưng (1) Tràm Chim (A) Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa (a) Cây Chò (2) Tam Đảo (B) Đồng Tháp (b) Tê Giác Java sừng (3) Cát Tiên (C) Vĩnh Phú -Thái Nguyên - Tuyên Quang (c) Sếu đầu đỏ (4) Cúc Phương (D) Đồng Nai - Lâm Đồng - Bình Phước (d) Cá Cóc A (1) + (B) + (c), (2) + (A) + (a), (3) + (D) + (b), (4) + (C) + (c) B (1) + (D) + (c), (2) + (A) + (d), (3) + (B) + (b), (4) + (C) + (a) C (1) + (B) + (c), (2) + (C) + (d), (3) + (D) + (b), (4) + (A) +(a) D (1) + (D) + (b), (2) + (C) + (a), (3) + (B) + (c), (4) + (A) + (d) Đáp án: C Câu 24: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau ? A Nếu hơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen B Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể khơng bị thay đổi C Nếu hơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên t nh đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi D Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen hông tác động trực tiếp lên kiểu hình Đáp án: A B Sai Vì khơng có chọn lọc tự nhiên tần số tương đối alen quần thể bị thay đổi đột biến, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên C Sai Vì hơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên t nh đa dạng di truyền quần thể bị thay đổi đột biến, chọn lọc tự nhiên Trong đột biến làm tăng t nh đa dạng di truyền quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Sai Vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình hơng tác động trực tiếp lên kiểu gen Câu 25: Trong thí nghiệm phát hơ hấp việc thải khí CO2, có phát biểu sau đúng? (1) Rót nước từ từ qua phểu vào bình chứa hạt để nước đẩy khí CO2 vào ống nghiệm (2) CO2 phản ứng Ca(OH)2 tạo nên kết tủa CaCO3 làm đục nước vôi (3) Nếu thay nước vôi dung dịch xút kết thí nghiệm giống sử dụng nước vơi (4) Nếu tiến hành thí nghiệm điều kiện nhiệt độ thấp lượng CO2 thải lớn A B C D Đáp án: B (1) Đúng Do hô hấp hạt, CO2 t ch lũy lại trongbình, CO2 nặng hơng h nên hơng thể khuếch tán qua ống phễu vào hông h xung quanh Sau đó, rót nước từ từ qua phễu vào bình chứa hạt Nước đẩy khơng khí khỏi bình vào ống nghiệm Vì hơng h giàu CO2 → nước vôi bị vẩn đục (2) Đúng Nước vôi chứa ống nghiệm gặp phải khí CO2 phản ứng tạo canxi cacbonat Canxi cacbonat hạt nhỏ, không dễ lắng, kết tủa nên lơ lửng nước, bạn thấy nước trở nên vẩn đục màu trắng sữa (3) Sai Vì dung dịch xút kết hợp với CO2 không tạo thành kết tủa (Na2CO3 không kết tủa) (4) Sai Vì nhiệt độ thấp ức chế hô hấp nên lượng CO2 thải t Điều kiện để hô hấp hạt tốt nhiệt độ khoảng 350C Câu 26: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái cạn gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L mô tả sơ đồ hình bên Cho biết lồi A, H sinh vật sản xuất lồi lại sinh vật tiêu thụ Phân t ch lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? (1) Loài F thuộc bậc dinh dưỡng cấp II (2) Loài A loài F tham gia vào số chuỗi thức ăn t loài H (3) Chuỗi thức ăn bên hơng có diện sinh vật phân giải (4) Nếu loài B C động vật ni suất lồi B lớn lồi C lồi B thu tổng lượng từ loài A lớn A B C D Đáp án: A (1) Đúng Xét chuỗi thức ăn H  F  G  lồi F thuộc bậc dinh dưỡng cấp II (2) Sai Loài A tham gia vào chuỗi thức ăn Loài H tham gia vào chuỗi thức ăn loài F tham gia vào chuỗi (3) Sai Dù chuỗi thức ăn hông vẽ sinh vật phân giải sinh vật phân giải diện khắp chuỗi thức ăn (4) Sai Năng suất mối tương quan kết đầu với đầu vào đ sử dụng Ở suất kinh tế loài C loài B phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên bên lồi khơng thể kết luận suất loài cao loài B thu lượng từ sinh vật sản xuất cao loài C Câu 27: Hai loài động vật A B sống môi trường Sau thời gian dài, quần thể lồi A đ tiến hố thành lồi th ch nghi với mơi trường sống quần thể lồi B có số lượng cá thể giảm manh, có nguy bị tuyệt diệt Có điều giải th ch sau đúng? (1) Quần thể lồi A có khả th ch nghi cao quần thể loài B (2) Quần thể lồi A có tốc độ phát sinh tích luỹ gen đột biến nhanh lồi B (3) Cá thể lồi A có tuổi thọ cao hơn, ch thước thể lớn hơn, đẻ t lồi B (4) Q trình giao phối đ làm cho quần thể lồi A có độ đa dạng di truyền cao quần thể loài B A B C D Đáp án: C - Quần thể lồi A đ tiến hóa th ch nghi quần thể loài B, điều chứng tỏ quần thể loài A có tiềm sinh học tốt - Quần thể có tiềm sinh học tốt quần thể có t nh đa dạng di truyền (có nhiều kiểu gen), có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn, khả th ch nghi cao (1) Đúng Vì quần thể A th ch ghi quần thể B nên t nh đa dạng di truyền cao hơn, có nhiều kiểu gen nên khả th ch ứng cao với môi trường (2) Đúng Với tốc độ phát sinh t ch lũy đột biến nhanh t nh đa dạng di truyền nhanh so với quần thể B (3) Sai Quần thể A có vòng đời phải ngắn tốc độ sinh sản phải nhanh quần thể B (4) Đúng Giao phối đ tạo nên tổ hợp gen độ đa dạng kiểu gen lớn so với quần thể B Câu 28: Cho biết AA quy định hoa đỏ, aa quy định hoa trắng, Aa quy định hoa vàng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu môi trường thay đổi làm cho hoa trắng có tỉ lệ sinh sản giảm tỉ lệ kiểu hình hoa vàng F1 tăng lên so với hệ P (2) Nếu F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,5Aa : 0,5aa quần thể đ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên (3) Nếu môi trường thay đổi làm khả sinh sản hoa vàng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (4) Nếu có đột biến làm cho A thành a nhanh chóng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng A B C D Đáp án: C (1) Đúng Vì chọn lọc chống lại aa tần số a giảm (Ở P, a = 0,6, hi a giảm A tăng A = a = 0,5 kiểu gen Aa đạt cực đại) Cho nên tăng iểu hình hoa vàng (2) Đúng Vì F1 có 0,5Aa : 0,5aa  Kiểu gen AA đ bị loại bỏ khỏi quần thể  Có thể tác động yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên Tuy nhiên, CLTN thường loại bỏ cách đột ngột 0,36 (3) Đúng Vì hi Aa khả sinh sản tần số a =  0,16  0,36 13 9  Kiểu hình hoa trắng (aa) F1 có tỉ lệ    0,479  13  (4) Sai Vì đột biến làm thay đổi tần số alen với tốc độ chậm Do đó, hơng thể nhanh chóng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng Câu 29: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Tính trạng chiều cao gen có alen D, d quy định Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa hồng, thân cao : hoa hồng, thân thấp : hoa trắng, thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao? A B C D Đáp án: C Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa hồng, thân cao : hoa hồng, thân thấp : hoa trắng, thân thấp - Đỏ : hồng : trắng = 9: :  kiểu gen P là: (Aa, Bb) x (Aa, Bb)  A-B-: đỏ; A-,bb aaB-: hồng; aabb : trắng - Cao : thấp = 12 : = :  kiểu gen P là: Dd x Dd  D quy định thân cao trội hoàn toàn so với d quy định thán thấp - Sự di truyền chung hai tính trạng là: : : : - Nhận thấy số tổ hợp gen cặp gen số tổ hợp cặp gen cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST (liên kết gen hoàn toàn) - Giả sử cặp gen Aa Dd nằm cặp NST tương đồng ad bb  giao tử adb giao tử liên kết - F1 xuất kiểu hình hoa trắng, thân thấp ad AD AD  AD AD  Bb  Bb =   Kiểu gen P là:     Bb  Bb   Số kiểu gen quy định hoa đỏ, thân cao là: x ad ad  ad ad  = Câu 30: Một gen có tổng số 3900 liên ết hidro mạch đoạn gen có tỉ lệ A:T:G:X = 1:3:2:4 tất nucleotit đánh dấu N15 Phân tử ADN nhân đôi lần mơi trường có N15 Sau đó, người ta cho tất phân tử ADN nhân đôi lần mơi trường có N 14 Sau chuyển tất ADN sang mơi trường có N15 để ADN nhân đơi thêm lần tạo ADN Số nucleotit loại có N15 mà mơi trường đ cung cấp cho q trình nhân đơi nói A A = T = 595200, G = X = 892800 B A = T = 597000, G = X = 895500 C A = T = 1800, G = X = 2700 D A = T = 613800, G = X = 920700 Đáp án: B Ta có: 2A + 3G = 3900 A2 : T2 : G2 : X2 = : : : hay A : G = (1+3) : (2+4) = : = : 2A  3G  3900 A  T  600 Nên   3A  2G  G  X  900 - Ở giai đoạn nhân đôi thứ nhất, số nucleotit loại mà môi trường cung cấp A  T  600   22 –1  1800   G  X  900   –1  2700 - Khi nhân đơi mơi trường N14 mơi trường hông cung cấp N15 nên giai đoạn hông t nh + Khi ết thúc trình nhân đơi mơi trường có N14 ( giai đoạn 2) đ tạo số phân tử ADN 22 + = 25 = 32 + Có 32 phân tử ADN nhân đơi lần số nucleotit loại mà môi trường cung cấp A  T  32  600   25 –1  595200    G  X  32  900   –1  892800 → Số nucleotit có N15 mà mơi trường đ cung cấp cho q trình nhân đơi A  T  1800  595200  597000  G  X  2700  892800  895500 Câu 31: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Một tế bào lưỡng bội nguyên phân số lần Trong q trình ngun phân, thời điểm có tế bào bị rối loạn phân li NST, tạo tế bào 4n Sau tất tế bào tiếp tục nguyên phân bình thường Quá trình nguyên phân đ tạo 56 tế bào lưỡng bội tế bào tứ bội Biết chu kì tế bào kéo dài tế bào tứ bội có thời gian chu kì tế bào giống tế bào đơn bội Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Quá trình đ éo dài 12 (2) Đột biến đ xảy giai đoạn lần phân bào thứ (3) Q trình phân bào nói đ cần mơi trường cung cấp 882 NST (4) Nếu đột biến xảy lần phân bào thứ trình phân bào nói tạo tổng số 48 tế bào A B C D Đáp án: C - Gọi k số lần nguyên phân - Vì tạo tế bào tứ bội sau hi bị đột biến nguyên phân thêm lần lại có để tạo tế bào bị đột biến đ lần nhân đôi thêm lần nhân đôi để tạo tế bào 4n - Vậy ta có phương trình: (2k 3  1)  23  56 → = (1) Đúng Một lần nhân đôi lần nhân đôi hết x = 12 (2) Sai Đột biến sảy lần phân bào thứ 4, đột biến lần phân bào thứ lần phân bào thứ bình thường tạo tế bào 4n lần nguyên phân thứ tạo tế bào 4n (3) Đúng Ngun phân lần NST nhân đơi lần Do đó, tổng số NST mà mơi trường cung cấp 2n (2k – 1) = 14 (26 – 1) = 882 (NST) (4) Đúng Tổng số tế bào tạo 25  24  32  16  48 tế bào Câu 32: Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa hồng chủng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ; 18,75% cho hoa vàng; 18,75% cho hoa hồng; 6,25% cho hoa trắng Lấy hoa hồng F2 lai với hoa vàng F2 thu F3 Có phát biểu sau tỉ lệ kiểu hình F3? (1) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 100% hoa đỏ (2) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng (3) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 50% hoa đỏ : 50% hoa hồng (4) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 25% hoa đỏ : 25% hoa vàng : 25% hoa hồng : 25% hoa trắng A B C D Đáp án: D - F2 thu đời có tỉ lệ kiểu hình : : : → T nh trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước A-B-: Hoa đỏ; A-bb: Hoa vàng; aaB-: Hoa hồng; aabb: Hoa trắng F1 có cặp gen dị hợp AaBb (1) Đúng F2: AAbb × aaBB →F3: 1AaBb Kiểu hình: 100% hoa đỏ (2) Đúng F2: AAbb × aaBb →F3: 1AaBb : 1Aabb Kiểu hình: 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng (3) Đúng F2 : Aabb × aaBB →F3: 1AaBb : 1aaBb Kiểu hình: 50% hoa đỏ : 50% hoa hồng (4) Đúng F2 : Aabb × aaBb →F3: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Câu 33: Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P đ tạo loại giao tử Abd chiếm 15% Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? BD (1) Kiểu gen P Aa bd (2) Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 10% (3) Trong q trình giảm phân đ xảy hốn vị gen với tần số 40% (4) Cho P tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm 26% A Đáp án: C B C D Giao tử Abd có tỉ lệ = 15%  Giao tử bd có tỉ lệ = 30%  Đây giao tử liên kết Do iểu gen P Aa BD ; bd tần số hốn vị gen = - 2×0,3 = 0,4 = 40%  (1) (3) BD Cơ thể P có kiểu gen Aa có tần số hốn vị gen = 40% sinh giao tử ABD có tỉ lệ 15% (2) sai bd BD BD BD BD P tự thụ phấn: Aa × Aa = (Aa × Aa)( × ) bd bd bd bd Aa × Aa sinh đời có số cá thể đồng hợp BD BD × (hốn vị 40%) sinh đồng hợp lặn là: 0,09 bd bd  Tổng tỉ lệ cá thể đồng hợp cặp gen là: 0,5 + × 0,09 - 0,09 = 0,26 (công thức đươc chứng minh vào phần nhé) × 0,26 = 0,13 = 13%  (4) sai Câu 34: Một loài thực vật, cặp NST thường gen phân li độc lập có A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định to Các alen đột biến alen lặn, a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định nhỏ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Quần thể có tối đa 80 iểu gen đột biến (2) Trong số thể đột biến có 19 kiểu gen (3) Có tổng số kiểu gen quy định kiểu hình thấp, hoa đỏ, to (4) Có kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng A B C D Đáp án: C (1) Sai Vì số kiểu gen đột biến là: 33 – = 26 kiểu gen (2) Đúng Vì số kiểu gen đột biến là: 33 – 23 = 27 – = 19 kiểu gen (3) Đúng Vì iểu hình thân thấp, hoa đỏ, to có kiểu gen aaB-D- có kiểu gen  Tỉ lệ cá thể đồng hợp cặp gen (4) Đúng Vì đột biến tính trạng C32 × = kiểu gen Câu 35: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen b quy định hạt dài; Hai cặp gen nằm cặp NST Cho phép lai P: AB Ab  , thu F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 5,76% Biết không xảy đột biến xảy ab aB hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, thân cao, hạt dài chủng chiếm tỉ lệ 5,76 % (2) Ở F1, thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 24% (3) Ở F1, thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18 % (4) Ở F1, thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 24 % A B C D Đáp án: A Ab  x  5,76% (1) Đúng thân cao, hạt dài chuẩn có kiểu gen: Ab (2) Sai thân cao, hạt dài dị hợp là: 0,25 – 2x = 0,25 - x 0,0576 = 0,01 = 13,48% (3) Sai thân thấp hạt tròn (aaB-) = 0,25 - 0,0576 = 0,1924 = 19,24% 10 AB Ab   4x   5,76%  23,04% ab aB Câu 36: Ở lồi động vật có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời F1 thu tồn lông Cho F2 ngẫu phối thu (4) Sai thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen  F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% đực lơng : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F2 cho ngẫu phối thu F3 Biết hơng có đột biến phát sinh Về mặt lý thuyết, có phát biểu sau F3 ? (1) Tỉ lệ lông thu 7/9 (3) Tỉ lệ đực lông 4/9 A B Đáp án: C - P: đực chủng  trắng chủng  (2) Tỉ lệ lông chủng 1/18 (4) Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 1/18 C D F1 :100% lông - F1  F1  F2 : 37,5% đực hung: 12,5% đực trắng  đực : đực trắng  hung: trắng 18,75% hung: 31,25% trắng Do F2 có tỉ lệ iểu hình giới hông xuất 16 tổ hợp giao tử (9 hung: trắng)  T nh trạng gen NST thường gen ằnm NST giới t nh tương tác bổ trợ (9:7) quy định Quy ước: A-B- = A  bb  aaB  aabb  trắng Ở động vật có vú, XX, đực X Phép lai P đực chủng lông  AAXB Y  lông trắng  aaX b X b  xuất F1 tồn lơng ( A  X B X  A  X B Y  ) đực  AAXB Y  hệ P phải cho Y B nên gen thuộc vùng tương đồng cặp NST giới t nh X P tc: đực  AAX B Y B   trắng  aaX b Y b   F1 toàn  F1 : AaX B X b  AaX b Y B F2 : 3A  :1aa 1X B X b :1X b X b :1X B Y B :1X b Y B Lông F2 : Giới cái:  AA : 2Aa  Lông F2  lông F2 Xét riêng cặp: 1AA : 2Aa   1AA : 2Aa  4 F3 : AA : Aa : aa 9  X X   1X Y B b B B :1Xb YB  F3 : X B X B : X B X b : X b X b : X B Y B : X b Y B 8 8 Vậy F3 : 7   9  4   (2) Đúng Tỉ lệ đực lông là:        9  8  (1) Đúng Tỉ lệ lông thu A  B  11 (3) Đúng Tỉ lệ lông hung, chủng chiếm tỉ lệ 1   18 (4) Sai Tỉ lệ đực lông trắng màng gen lặn (vì đực có iểu gen XB YB X b Y B ) Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Có phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu gen 5:5:5:5:1:1:1:1 (2) Có tối đa sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu gen 8:4:4:2:2:1:1:1:1 (3) Có tối đa sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có 16 loại kiểu gen (4) Có tối đa sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có 20 loại kiểu gen A B C D Đáp án: C (1) Sai Với tỉ lệ : : : : : : : = (5 : : : 1) × (1 : 1) - Đối với tỉ lệ : : : = + + + = 12 = x = (1 : : 1) x (1 : 1) có hai sơ đồ lai  BBbb x BBBb = (1BB : 4Bb : 1bb) x (1BB : 1Bb) = 1BBBB : 5BBBb : 5BBbb : 1Bbbb  BBbb x Bbbb = (1BB : 4Bb : 1bb) x (1Bb : 1bb) = 1BBBb : 5BBbb : 5Bbbb : 1bbbb - Đối với tỉ lệ : = + = = x (1) có sơ đồ lai  AAAA x AAAb  AAAA x Abbb  aaaa x AAAb  aaaa x Abbb Bởi đề yêu cầu thân cao hoa đỏ phép lai (aaaa x AAAb, aaaa x Abbb khơng thoải mãn) phép lai AAAA x AAAb, AAAA x Abbb Vậy số phép lai thoải mãn C12   PA  PB  PA*  PB*  = X (2 X + X 2) = 16 phép lai (2) Đúng Tỉ lệ : : : : : : : : = (1 : : 1) × (1 : : 1) - Đối với tỉ lệ : : = = x = (1 : 1) x (1 : 1) có sơ đồ lai  Aaaa x Aaaa  Aaaa x AAAa (*)  AAAa x AAAa - Đối với tỉ lệ : : = = x = (1 : : 1) x có sơ đồ lai  BBbb x BBBB (*)  BBbb x bbbb ( hông thoải m n đề yêu cầu thể tứ bội thân cao, hoa đỏ) Vậy số sơ đồ lại thoải m n C12   PA  PB  PA*  PB*  = x (3 x + x 1) = sơ đồ lai (3) Đúng Theo đề yêu cầu có 16 loại iểu gen ( em nhớ có cặp gen số iểu gen t ch số iểu gen gặp) Phân t ch: 16 = x hay tỉ lệ (1 : : : 1) x (1 : : : 1) Với tỉ lệ (1 : : : 1) có hai sơ đồ lai mà bên hông giống số sơ đồ lai × + × = (Ở ta hơng nhân cho hai gặp gen (A,a) (B,b) đ giống hồn tồn có đổi chỗ hơng có ý nghĩa) (4) Đúng Theo đề u cầu có 20 loại iểu gen Ta có 20 = x = (1 : : : 1) (1 : : 18 : : 1)  Với tỉ lệ (1 : : : 1) có hai sơ đồ lai đ nêu  Với tỉ lệ (1 : : 18 : : 1) = 36 = x = (1 : : 1)(1 : : 1) có sơ đồ lai BBbb x BBbb Vậy số sơ đồ lai C12   PA  PB  PA*  PB*  = x (2 x 1) + x = sơ đồ lai Câu 38: Cấu trúc di truyền quần thể tự phối hệ P 0,1AABb : 0,2AaBB : 0,4AaBb : 0,2aaBb : 0,1aabb Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 12 (1) Cấu trúc quần thể chưa cân di truyền (2) Ở F4, quần thể có kiểu gen (3) Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 169/640 (4) Ở F4, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 697/2560 A B C D Đáp án: D Để xác định quần thể cân di truyền hay chưa ta phải tìm tỉ lệ giao tử 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 AB = + + = 0,25 Ab = + = 0,15 aB = + + = 0,3 Ab = + + 0,1 = 0,3 2 4 4 (1) Đúng Ta có: Ab x aB – AB x ab = 0,15 x 0,3 – 0,3 x 0,25 khác quần thể khơng cân di truyền (2) Đúng Vì có cặp gen dị hợp nên đến F2 có kiểu gen (3) Đúng Kiểu gen đồng hợp lặn kiểu gen AaBb; aaBb aabb sinh 169 7   Do F3, aabb = 0,4×   + 0,2×   + 0,1 = 640  16   16  (4) Đúng Kiểu hình trội tính trạng kiểu gen AABb, AaBB AaBb sinh 697  17   17   17  Do F4, A-B- = 0,1×   + 0,2×   + 0,4×   = 2560  32   32   32  Câu 39: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen quy định Thực ba phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cây hoa tím lai với hoa đỏ (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ - Phép lai 2: Cây hoa đỏ lai với hoa vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng : hoa hồng - Phép lai 3: Cây hoa vàng lai với hoa hồng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Biết alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến khơng xét phép lai thuận nghịch Có phát biểu sau đúng? (1) Quần thể có tối đa iểu gen quy định kiểu hình hoa tím (2) Khi cho cá thể lai với nhau, đời có kiểu hình hoa đỏ Có tối đa 60 sơ đồ lai thỏa mãn (3) Khi cho cá thể hoa tím lai với cho đời có kiểu hình hoa tím, có tối đa 65 sơ đồ lai thỏa mãn (4) Khi cho cá thể có kiểu gen quy định hoa đỏ lai với cá thể hác, đời có kiểu hình hoa đỏ Có tối đa 50 sơ đồ lai thỏa mãn A B C D Đáp án: C - Từ phép lai ta xác định hoa tím trội hồn tồn so với hoa đỏ - Từ phép lai ta xác định đỏ trội so với vàng hồng - Từ phép lai ta xác dịnh vàng trội so với hồng hồng trội so với trắng Vậy từ phép lai ta có: Tím (A1) >> Đỏ (A2) >> Vàng (A3) >> Hồng (A4) >> Trắng (A5) (1) Đúng Quần thể có tối đa iểu gen quy định hoa tím là: A1A1, A1A2, A1A3, A1A4, A1A5 (2) Đúng Kiểu hình hoa đỏ A2 quy định áp dụng cơng thức giải nhanh ta có: n – a = suy a = Số sơ đồ lai n thoải mãn là:  1  n  2na  a  a    1      32  3  60 2 n  (n  1)  (5  1)   15 sơ đồ lai với n số kiểu (3) Sai Cho hai cá thể hoa tím lai với đời có 2 gen quy định hoa tím 13 (4) Đúng Muốn tìm số phép lai cho cá thể có kiểu gen quy định hoa đỏ lai với cá thể hác, đời có kiểu hình hoa đỏ chúng bằng: Số phép lai lai hai cá thể với cho kiểu hình hoa đỏ - số phép lai hai cá thể hoa đỏ - Số kiểu gen quy định hoa đỏ 4: A2A2, A2A3, A2A4, A2A5  (4  1) - Số phép lai cho cá thể hoa đỏ lai với cho đời có kiểu hình hoa đỏ là:  10 sơ đồ lai - Số phép lai cho cá thể có kiểu gen quy định hoa đỏ lai với cá thể hác, đời có kiểu hình hoa đỏ là: 60 – 10 = 50 phép lai Công thức giải nhanh [Nguyễn Thanh Quang]: Nếu tính trạng gen có n alen trội lặn hồn tồn nằm NST thường quy định có dạng Khi lai ngẫu nhiên hai cá thể bất ì mà đời xuất kiểu hình alen đa thỏa mãn là: quy định số sơ đồ lai tối sơ đồ lai (không xét phép lai thuận nghịch) Câu 40: Ở người bệnh A cặp gen alen nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội quy định iểu hình bình thuờng trội hồn tồn so với alen lặn quy định iểu hình bị bệnh, bệnh B cặp gen alen nằm nhiễm sắc thể giới t nh X hơng có alen quy định,alen trội quy định kiểu hình bình thường trội hồn tồn so với alen lặn quy định kiểu hình bị bệnh Cho sơ đồ pha hệ sau bên với phát biểu sau (1) Có người phả hệ xác định ch nh xác iểu gen (2) Có tối đa người pha hệ hông mang alen gây bệnh (3) Người (8) mang thai, sau hi làm sàng lọc trước sinh bác sĩ ết luận thai nhi hồn tồn bình thường xác suất để thai nhi hông mang alen lặn 2/9 (4) Người (10) ết hôn với người đàn ông hông bị bệnh đến từ quần thể khác quần thể 100 người hơng bị bệnh A có 10 người mang gen gây bệnh A, xác suất cặp vợ chồng sinh người trai bị bệnh A bệnh B 1/480 Số phát biểu đúng? A B C D Đáp án: C Quy ước gen: A – không bị bệnh A > a – bị bệnh a; B – không bị bệnh B > b – bị bệnh B (1) AaXBX(5) aaXBY (2) AaXBY (6) A-XBX(10) A-XBX- (3) A-XBXb (7) AaXBY (11) A-XBX- (4) aaXBY (8) AaXBXb (12) aaXbY (9) AaXbY (1) Đúng, có người phả hệ xác định xác kiểu gen 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 (2) Đúng, có tối đa người phả hệ không mang alen gây bệnh 6, 10, 11 (3) Đúng: (7) (AaXBY) x (8) (AaXBXb) 3 - Tỉ lệ sinh bình thường (A-XB-) = x = 4 16 - Tỉ lệ sinh bình thường khơng mang alen lặn (AAXBXB + AAXBY) = 14 → Xác suất để thai nhi hơng mang alen lặn = 9 16 1 1 (4) Đúng: (10) ( AA : Aa)( XBXB : XBXb) lấy chồng: ( AA : Aa)XBY 3 10 10 2 1 1 → Xác suất sinh aaXbY = x x x = 20 480 Hết 15 ... triển giới sinh vật, đại sau xuất sau đại Thái cổ? A Tân sinh B Nguyên sinh C Cổ sinh D Trung sinh Đáp án: B - Thứ tự xuất đại là: Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh Câu 6:... quần xã giao phối tự để sinh - Ở hệ sinh thái sinh giống quần xã, sinh vật thuộc nhiều lồi khác nên khơng thể giao phối tự để sinh Sự giao phối tự diễn cá thể loài, quần thể Câu 8: Trong hệ sinh. .. gen NST Câu 23: Trong phần sinh thái học, học sinh đ tìm hiểu đa dạng sinh học số Vườn Quốc Gia Việt Nam thông qua tư liệu phim ảnh, sách báo, địa điểm có Vườn Quốc Gia gắn với loài đặc trưng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (180) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (180)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay