ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (179)

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 Chương 1: Cơ chế di truyền biến dị cấp phân tử NGUYỄN THANH QUANG Thi online: Ôn tập tổng hợp từ  (Lời giải gồm 11 trang) Thời gian làm bài: 30 phút - 25 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang 1.C 2.D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.B 19.B 20.B 21.B 22.A 23.A 24.C 25.A Câu 1: Trong trình dịch mã, ba đối mã 3' AUG 5' tARN khớp bổ sung với ba mã sau đây? A 5' AUG 3' B 3' AUG 5' C 5' UAX 3' D 3' UAX 5' Đáp án: C - Trong trình dịch mã, ba đối mã tARN khớp bổ sung ngược chiều với ba mã mARN Do ba đối mã 3' AXG 5' khớp với ba mã tương ứng 5' UGX 3' Câu 2: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tổng hợp ADN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN C tự sao, tổng hợp ARN D tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã Đáp án: D - Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc khuôn mẫu thể chế tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã ADN nhân đôi theo nguyên tắc khuôn mẫu tạo nên ADN giống hệt ADN mẹ - Phiên mã dựa khn mẫu mạch gốc ADN → mARN → dịch mã nhờ khớp anticođon với cođon; tARN có anticođon tương ứng mang axit amin tương ứng để tổng hợp chuỗi polypeptit Câu 3: Cho đoạn ADN khoảng có đơn vị chép hình vẽ O điểm khởi đầu chép, I, II, III, IV đoạn mạch đơn ADN Đoạn có mạch đơn tổng hợp gián đoạn ? A I III B I II C II III D I IV Đáp án: D - (3'-5') tổng hợp ADN liên tục - (5'-3') tổng hợp ngắt quảng tạo thành đoạn Okazaki (gián đoạn) ( Tính theo chiều trượt enzym tháo xoắn) Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 4: Một mARN sơ khai phiên mã từ gen cấu trúc sinh vật nhân chuẩn có vùng số nucleotit tương ứng sau: Exon Intron Exon Intron Exon Intron Exon 60 66 60 66 60 66 60 Số axit amin phân tử protein hoàn chỉnh mARN tổng hợp (giả sử trình cắt ghép đoạn intron exon khơng có tính chọn lọc) A 78 B 64 C 79 D 80 Đáp án: A Tổng số nu đoạn exon mARN trưởng thành là: 60 + 60 + 60 + 60 = 240 Số ba mARN trưởng thành là: 240 : = 80 Số axit amin phân tử protein hoàn chỉnh là: 80 −1 – = 78 ( trừ mã kết thúc trừ axit amin mở đầu) Câu 5: Một nhà hoá sinh học phân lập tinh phân tử cần thiết cho trình chép ADN Khi Nhà khoa học bổ sung thêm ADN, chép diễn ra, phân tử ADN bao gồm mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN gồm vài trăm nucleôtit Nhiều khả nhà khoa học quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì? A Topoisomeraza B ADN polymeraza C ARN polymeraza D ADN ligaza Đáp án: D - Ta thấy, chép diễn ra, phân tử ADN bao gồm mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn gồm vài trăm nucleotit Nghĩa mạch tổng hợp cách liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn tạo thành đoạn ngắn không enzim nối ligaza nối lại với nên xảy tình trạng - Vậy nhiều khả cô ta quên bổ sung vào hỗn hợp enzim ADN ligaza Câu 6: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36oC ; B = 78oC ; C = 55oC ; D = 83oC ; E = 44oC Trình tự xếp loài sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B A → B → C → D → E C A → E → C → B → D D D → E → B → A → C Đáp án: A - Liên kết A-T liên kết hidro - Liên kết G-X liên kết hidro → nhiều liên kết A-T , nhiệt độ nóng chảy giảm - Vậy trình tự xếp theo nhiệt độ nóng chảy giảm : D → B → C → E → A → trình tự xếp theo tỉ lệ (A+T)/ tổng số nucleotit tăng dần là: D → B → C → E → A Câu 7: Giả sử đoạn mARN có trình tự ribơnuclêơtit sau: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 3' AUG - GAU - AAA - AAG - XUU - AUA - UAU - AGX - GUA - UAG 5' Khi dịch mã chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh gồm axit amin? A B C D Đáp án: D - 3' AUG - GAU - AAA - AAG - XUU - AUA - UAU - AGX - GUA - UAG 5' - Đi từ đầu 5' đến 3' có ba mở đầu AUG, ba kết thúc UAG - Bộ ba mở đầu cách ba kết thúc ba mã hóa nên chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh có axit amin Câu 8: Vùng mã hóa gen sinh vật nhân sơ dài 408 nm Trên mạch vùng gen hiệu số tỷ lệ phần trăm Adenin Timin 20% số nucleotit mạch Ở mạch tương ứng, số nucleotit loại A chiếm 15% số nu mạch nửa số nucleotit Guanin Khi gen nhân đôi lần làm đứt hình thành liên kết hidro hai mạch đơn gen? A 2998 5998 B 5998 6000 C 2998 3000 D 3000 6000 Đáp án: D Gen dài 4080 A0 → Gen có tổng số nucleotit (4080 : 3,4) × = 2400 → Trên mạch đơn có 1200 nucleotit Mạch có A1 - T1 = 20% số nucleotit mạch là: 0,2 × 1200 = 240 Mạch có: A2 = 15% số nu mạch: 0,15 × 1200 = 180 hay A2 = 1/2 G2→G2 = 360 Theo nguyên tắc bổ sung: T1 = A2 = 180 → A1 = 420 → Vậy số nu A toàn mạch bằng: A = A1 + A2 = 180 + 420 = 600 Vậy A = T = 600 → G = X = [2400 − (A + T )] : 2=600 Gen nhân đôi lần: - Làm đứt số liên kết H 2A+3G = 3000 - Số liên kết tạo × 3000 = 6000 Câu 9: Ở sinh vật nhân sơ, chuỗi pôlipeptit tổng hợp cần 499 lượt tARN Trong ba đối mã tARN có A = 447; ba loại lại Mã kết thúc mARN UAG Số nuclêôtit loại mARN làm khuôn cho tổng hợp chuỗi pơlipeptit nói là? A A = 448; X =350; U = G = 351 B U = 447; A = G = X = 351 C U = 448; A = G = 351; X = 350 D A = 447; U = G = X = 352 Đáp án: C Có 447A đối mã 1A ba kết thúc 448  mARN có 448U 499 lượt tARN  499 x = 1497 nu ba đối mã  Số nu loại U = G = X= (1497- 447)/3 = 350 thêm 1U, 1G kết thúc  A = G = 351, X = 350 Câu 10: Người ta nuôi cấy vi khuẩn E.Coli có ADN vùng nhân chứa 15N mơi trường có 14 N Sau ba hệ (tương đương 60 phút ni cấy), người ta đưa tồn vi khuẩn tạo thành sang nuôi cấy mơi trường có 15N Sau thời gian ni cấy tiếp tạo tất vi khuẩn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 tổng cộng 1936 mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N Tổng tế bào vi khuẩn thu thời điểm là: A 1024 B 970 C 512 D 2048 Đáp án: A vi khuẩn 15N môi trường 14N hệ → x 23 = 64 vi khuẩn Trong có 16 vi khuẩn có mạch 15N 14N; 48 vi khuẩn mạch 14N 64 vi khuẩn nuôi môi trường 15N m hệ → 64 x 2m vi khuẩn Trong tất vi khuẩn con, số mạch 14N : 16 + 48 x = 112 → số mạch 15N : 64 x 2m x – 112 = 1936 → m = Tổng số vi khuẩn tạo là: x 23 x 24 = 1024 Câu 11: Cho biết phân tử tARN mang ba đối mã vận chuyển tương ứng axit amin sau: Bộ ba đối mã AGA : vận chuyển acid amin xerin Bộ ba đối mã GGG : vận chuyển acid amin prolin Bộ ba đối mã AXX : vận chuyển acid amin tryptophan Bộ ba đối mã AXA : vận chuyển acid amin cystein Bộ ba đối mã AUA : vận chuyển acid amin tyrosine Bộ ba đối mã AAX : vận chuyển acid amin leucin Trong trình tổng hợp phân tử protein, phân tử mARN mã hóa 50 xerin, 70 prolin, 80 tryptophan, 90 cystein, 100 tyrosin 105 leucin Biết mã kết thúc phân tử mARN UAA Số lượng loại nucleotit phân tử mARN tham gia dịch mã : A A= 102; U = 771; G = 355; X = 260 B A = 770; U = 100; G = 260; X = 355 C A = 772; U = 103; G = 260; X = 356 D A = 103; U = 772; G = 356; X = 260 Đáp án: D Tổng số nucleotit mARN (50 + 70 + 80 + 90 + 100 + 105) x + = 1491 Trên phân tử mARN mã hóa: 50 xerin ↔ 50 x (2U + 1X) 90 cystein ↔ 90 x (2U + 1G) 70 prolin ↔ 70 x 3X 100 tyrosin ↔ 100 x (1A + 2U) 80 tryptophan ↔ 80 x (1U + 2G) 105 leucin ↔ 105 x (2U + 1G) mã kết thúc: UAA , mã mở đầu : AUG Mã kết thúc không tham gia dịch mã tính vào số nu mRNA Vậy mARN có số lượng nu là: A  U  G X     100A  2A  1A  103 2x50U  80U  90x2U  100x2U  105x2U  1U  1U  772 80x2 G  90 G  105x2 G  1G  356 70x3X  50X  260 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 12: Một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tiến hành tổng hợp nhân tạo chuỗi mARN từ dung dịch chứa A U tỷ lệ 80% A: 20%U Trong số đoạn mARN thu từ trình tổng hợp, người kỹ thuật viên đưa số chuỗi vào dịch mã invitro (trong ống nghiệm) Tiến hành xác định thành phần chuỗi polypeptide tạo thành nhận thấy tỷ lệ axit amin: Lys > Ile > Asn > Tyr = Leu > Phe Nhận xét mã ba tương ứng với axit amin thiếu thuyết phục nhất? A Axit amin Lys mã hóa ba AAA ba khác AAU B Có tổng số loại codon khác đoạn mARN tổng hợp có xuất ba kết thúc C Các ba mã hóa cho Tyr Leu có thành phần đảo vị trí nucleotide D Có tượng thối hóa mã di truyền ba hình thành từ dung dịch sử dụng thực nghiệm Đáp án: A A Chưa có sở để khẳng định B Đúng có nucleotit ⇒ tạo 23 ba ⇒ ba C Đúng tỉ lệ hai axit amin Tyr = Leu ⇒ tỉ lệ ba mã hóa cho hai axit amin ⇒ ba có thành phần đảo vị trí nucleotit D Đúng có ba di truyền có axit amin ⇒ có ba mã hóa cho axit amin ⇒ thái hóa mã di truyền Câu 13: Khi nói mã di truyền, có phát biểu sau đúng? I Tất mã di truyền có tính thối hố II Tất mã di truyền có tính đặc hiệu III Mỗi mã di truyền mã hố cho loại axít amin IV Tính thối hố mã di truyền tượng ba mã hóa cho nhiều loại aa V Tính phổ biến mã di truyền tượng loại aa nhiều ba khác quy định tổng hợp A B C D Đáp án: D I Sai Vì ba AUG UGG khơng có tính thối hóa (chúng quy định loại axit amin) II Sai Bộ ba kết thúc vi phạm tính đặc hiệu mã di truyền III Sai Vì mã di truyền mã hóa cho axit amin IV Sai Vì Tính thối hố mã di truyền tượng nhiều ba mã hóa cho axit amin V Sai Vì tính phổ biến mã di truyền tượng lồi có chung mã di truyền (trừ vài ngoại lệ) Câu 14: Có điểm sau điểm khác biệt cấu tạo ADN với cấu tạo tARN? I Phần lớn ADN có cấu tạo hai mạch tARN có cấu trúc mạch II ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung tARN khơng III Đơn phân ADN có đường thành phần bazo khác với đơn phân tARN IV ADN có khối lượng kích thước lớn tARN Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 A B Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Đáp án: C I Đúng, phần lớn AND có cấu trúc hai mạch ( có cấu trúc mạch khơng phổ biến) tARN có cấu trúc mạch II Sai, tARN có liên kết bổ sung số điểm, số liên kết H đó chiểm khoảng 60% III Đúng, đơn phân AND nucleotit tARN ribonucleotit chúng khác thành phần đường gốc bazo nito IV Đúng, AND có cấu trúc gồm hai mạch số lượng đơn phân lớn nên dĩ nhiêu có khối lượng lớn tARN Câu 15: Khi nói nhân đơi ADN, có phát biểu sau đúng? I Diễn nhân tế bào diễn ti thể, lục lạp II Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn III Nhân đôi ADN sở để truyền đạt thông tin di truyền từ tế bào sang tế bào khác IV Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có nhiều đơn vị nhân đôi A B C D Đáp án: C I Đúng, AND nhân đơi nhân kì trung gian tế bào chất (ti thể lục lạp) II Đúng, chúng thục theo nguyên tác bổ sung bán bảo tồn III Đúng Nhờ có nhân đơi mà thơng tin di truyền truyền đạt từ hệ đến hệ khác ( tế hệ tế bào), nên chế nhân đôi thực nhiều enzym quan trọng IV Sai sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái sinh vật nhân sơ có đơn vị tái Câu 16: Khi nói ba mở đầu mARN, có phát biểu I Trên phân tử mARN ba 5' AUG 3' làm nhiệm vụ mở đầu dịch mã II Trên phân tử mARN có nhiều ba AUG III Trên phân tử mARN có ba mở đầu, ba nằm đầu 3' mARN IV Tất ba AUG mARN làm nhiệm vụ mã mở đầu A B C D Đáp án: B I Đúng, mARN ba 5'AUG3' làm nhiệm vụ mở đầu dịch mã II Đúng Vì phân tử mARN có nhiều ba AUG việc xuất ba ngẫu nhiên nên ba xuất nhiều lần mARN III Sai Vì có ba AUG nằm đầu 5’ mARN có khả trở thành ba mở đầu IV Đúng Chỉ có ba AUG đầu tiến làm nhiệm vụ mở đầu Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói mã di truyền I Mã di truyền mã ba II Có tất 62 ba III Có mã di truyền mã kết thúc IV Có 60 mã di truyền mã hóa cho axit amin V Từ loại A, U, G, X nucleotit, tạo tất 37 ba khơng có nucleotit loại A Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 VI Tính đặc hiệu mã di truyền có nghĩa lồi sử dụng mã di truyền riêng A B C D Đáp án: A - Các đáp án: I, III II Sai có tất 44 = 64 ba IV Sai có 60 - = 61 mã di truyền mã hóa cho axit amin V Sai tạo tất 33 = 27 ba khơng có nucleotit loại A (U, X, G) VI Sai tính đặc hiệu ba mã hóa cho loại axit amin Câu 18: Khi nói q trình dịch mã, xét kết luận sau I Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom II Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN III Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu đến trượt ba kết thúc IV Mỗi phân tử mARN hoàn chỉnh tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN có cấu trúc giống Có kết luận ? A B C D Đáp án: B Các phát biểu là: II, IV I Sai Các riboxom khác tiến hành đọc mã điểm giống III Sai Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (không trượt lên) Câu 19: Trong phát biểu trình phiên mã sinh vật, số phát biểu trình phiên mã sinh vật nhân thực I Chỉ có mạch gen tham gia vào trình phiên mã II Enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’ III mARN tổng hợp đến đâu trình dịch mã diễn đến IV Diễn theo nguyên tắc bổ sung V Đầu tiên tổng hợp đoạn ARN ngắn, sau nối lại với hình thành ARN hồn chỉnh A B C D Đáp án: B I Chỉ sử dụng mạch gốc gen tổng hợp q trình phiên mã AND sử dụng hai mạch II Đúng mạch mARN có chiều từ 5’ – 3’ III Sai, sau phiên mã xong, ARN cần cắt bỏ intron, nối exon thêm mũ G đuôi polyA IV Đúng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 V Sai, trình phiên mã tạo đoạn ARN dài Câu 20: Trong phát biểu sau, có phát biểu cho phần lớn gen? I Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo protein đặc thù II Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo ARN đặc thù III Một gen đoạn phân tử ADN điều khiển biểu tính trạng cùa sinh vật IV Một gen phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo nhiều phân tử protein phân tử ARN khác V Một gen đoạn phân tử ADN, mà vùng điều hòa gen ln nằm đầu 5' mạch mã gốc VI Một gen đoạn phân tử ARN, mà vùng điều hòa gen nằm đầu 3' mạch mã gốc A B C D Đáp án: B Các phát biểu là: I, II, III IV Sai Gen đoạn phân tử ADN, gen mang thông tin mã hóa mARN định, từ tổng hợp protein định (đối với sinh vật nhân sơ) Đã nói khái niệm phải với trường hợp Gen điều khiển biểu tính trạng sinh vật V Sai Vùng điều hòa nằm đầu 3' mạch mã gốc VI Sai Gen đoạn phân tử AND Câu 21: Khi nói q trình dịch mã, có số phát biểu sau: I Giai đoạn chuyển axit amin tự thành axit amin hoạt hóa giai đoạn gắn amin hoạt hóa vào tARN xúc tác hai loại enzyme khác II ATP có vai trò chuyển axit amin tự thành axit amin hoạt hóa III Tiểu phần lớn riboxom liên kết với mARN trước tiểu phần bé VI Hiện tượng polixom làm tăng hiệu suất tổng hợp chuỗi polipeptit khác Số phát biểu là: A B C D Đáp án: B I Sai Aminoacyl - tARN - synthetase loại enzyme xúc tác trình hoạt hóa axit amin, gắn axit amin vào với tARN tạo phức aminoacyl - tARN để đến riboxom Mỗi axit amin có loại enzyme tương ứng xúc tác Tuy nhiên, nhiều vi khuẩn có 20 synthetase Trong trường hợp này, synthetase chịu trách nhiệm cho loại amino axit II Sai Ngồi tác dụng hoạt hóa axit amin ATP tham gia vào nhiều trình tổng hợp khác III Sai Tiểu phần lớn liên kết sau tiểu phần bé IV Sai Hiện tượng polixom làm tăng hiệu suất tổng hợp chuỗi polipeptit giống Câu 22: Khi nói q trình nhân đơi ADN có phát biểu sau: I Q trình nhân đơi ADN có tham gia loại nucleotit II Ở sinh vật nhân sơ phân tử ADN có mạch polinucleotit gồm đoạn tổng hợp liên tục đoạn Okazaki tổng hợp gián đoạn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 III Các gen nằm NST khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác IV Trong chạc chữ Y hai mạch tổng hợp theo chiều 5’ – 3‘ Số phát biểu A B C D Đáp án: A I Sai, q trình nhân đơi AND có tham gia U, A, G, X (tổng hợp nên đoạn mồi) tham gia A, T, G, X (nguyên liệu tổng hợp mạch mới) → có loại nu II Đúng, đơn vị tái gồm hai phếu tái hình minh họa đây: Mỗi phân tử ADN có mạch polinucleotit gồm đoạn tổng hợp liên tục đoạn Okazaki tổng hợp gián đoạn III Sai, gen NST khác có lần nhân đôi số lần phiên mã khác tùy theo nhu cầu tế bào IV Đúng, mạch tổng hợp theo chiều từ 5’ - 3’ Câu 23: Cho phát biểu sau đây: I ADN- pol xúc tác kéo dài mạch có sẵn đầu 3’ OH tự do, cần phải có đoạn mồi để cung cấp đầu 3’ OH II Đoạn mồi có chất ARN tổng hợp enzim ARN-pol III Do nucleotit bị phophoril hóa vị trí 3’ OH nên mạch kéo dài theo chiều 5’ – 3’ IV Có nhiều loại ARN-pol tham gia tổng hợp ADN Số phát biểu là: A B C D Đáp án: A Các phát biểu I, II III Sai Mạch tổng hợp theo chiều 5' → 3' đặc điểm sinh học ADN-pol tổng hợp mạch theo chiều 5' → 3' IV Sai Chỉ có loại ARN-pol tham gia tổng hợp đoạn mồi q trình nhân đơi AND Câu 24: Một gen vi khuẩn có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 I Khi gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cần cung cấp số nuclêôtit loại A 1586 II Chiều dài gen nói 2665,6 A0 III Số nuclêơtit loại G gen là: 560 IV Khối lượng gen nói là: 475800 đvC V Phân tử mARN tổng hợp từ gen có số nuclêơtit 784 A B C D Đáp án: C Gen có 2128 liên kết H = 2A + 3G (1)  A1  T1  x  Mạch 1:  G1  2A1  2x  X  3T  3x 1  A  T2  x  Do nguyên tắc bổ sung, mạch 2:  G  3x X  2x  A  T  2x Vậy toàn mạch:   G  X  5x Thay vào (1) có × 2x + × 5x = 2128 Giải ra, x = 112 A  T  224 Vậy   G  X  560 I Sai Gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cấp số nu loại A (23 - 1) × 224 = 1568 II Đúng Chiều dài gen (224 + 560) × 3,4 = 2665,6 (A0) III Đúng IV Sai Khối lượng gen nói (224 + 560) × × 300 = 470400 V Đúng Phân tử mARN tổng hợp tử gen có số nuclêơtit là: 224 + 560 = 784 Câu 25: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói q trình dịch mã: I Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp foocmin Metionin (ở đầu chuỗi) cắt khỏi chuỗi polipeptit II Sau hoàn tất trình dịch mã, riboxom tách khỏi mARN giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho trình dịch mã III Trong dịch mã tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu metionin đến riboxom để bắt đầu dịch mã IV Tất protein sau dịch mã cắt bỏ axit amin mở đầu tiêp tục hình thành cấu trúc bậc cao để trở thành protein có hoạt tính sinh học (trừ số ngoại lệ) V Quá trình dịch mã kết thúc riboxom tiếp xúc vói ba kết thúc UAA A B C D Đáp án: A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Các phát biểu là: I, III, V II Sai Sau hoàn tất dịch mã, tiểu phần riboxom tách tách khỏi mARN V Sai Khi q trình dịch mã hồn tất chuỗi polipeptit (khơng phải protein) cắt bỏ axit amin mở đầu để tiếp tục hình thành nên cấu trúc bậc cao Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 11 ... ADN có tham gia loại nucleotit II Ở sinh vật nhân sơ phân tử ADN có mạch polinucleotit gồm đoạn tổng hợp liên tục đoạn Okazaki tổng hợp gián đoạn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn... tồn vi khuẩn tạo thành sang ni cấy mơi trường có 15N Sau thời gian nuôi cấy tiếp tạo tất vi khuẩn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra... thành protein có hoạt tính sinh học (trừ số ngoại lệ) V Quá trình dịch mã kết thúc riboxom tiếp xúc vói ba kết thúc UAA A B C D Đáp án: A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (179) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (179)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay