ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (177)

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN SINH HỌC OEAN Cùng bạn vươn tới tầm cao THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 Đề số 3-Thời gian làm bài: 50 phút Người soạn đề: Nguyễn Thanh Quang (Facebook: quangbkhuong) ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT CÓ TRÊN NHÓM SINH HỌC OCEAN Group thảo luận tập: https://www.facebook.com/groups/1690903177876735/ Câu 1: Những đột biến không làm thêm vật chất di truyền? A Chuyển đoạn lặp đoạn B Mất đoạn lặp đoạn C Đảo đoạn chuyển đoạn D Lặp đoạn chuyển đoạn Đáp án: C - Những đột biến không làm thêm vật chất di truyền (không thay đổi toàn bộ gen) đột biến chuyển đoạn đột biến đảo đoạn + Chuyển đoạn NST hay từ NST sang NST khác không thay đổi hàm lượng vật chất di truyền + Đảo đoạn đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180 độ nối lại vào vị trí cũ → Đảo đoạn không làm thay đổi lượng vật chất di truyền → Đáp án C - Lặp đoạn làm thêm đoạn gen → thêm vật chất di truyền - Mất đoạn làm vật chất di truyền Câu 2: Trong bệnh sau người, bệnh đột biến gen lặn NST X gây nên? A Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm B Bệnh máu khó đơng C Bệnh đao D Bệnh tiểu đường Đáp án: B - A bệnh đột biến gen trội NST thường gây nên - B bệnh đột biến gen lặn NST giới tính X gây nên - C bệnh đột biến số lượng NST gây nên, cặp 21 có - D bệnh rối loạn chuyển hóa trình hoạt động thể người → Trong bệnh trên, bệnh đột biến gen lặn NST X gây nên bệnh máu khó đơng Câu 3: Một thể dị hợp cặp gen, giảm phân tạo giao tử BD = 5%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen là: A BD , f = 10% bd B Bd , f = 20% bD C BD , f = 20% bd D Bd , f = 10% bD Đáp án: D - Giao tử BD = 5% < 25% → Đây giao tử hoán vị; mà thể dị hợp cặp gen → Tần số hoán vị gen = 5%.2 = 10% Cơ thể cho giao tử BD giao tử hốn vị có kiểu gen dị hợp tử chéo: Bd bD Câu 4: Phát biểu sau không lưới thức ăn quần xã? A Trong lưới thức ăn loài sinh vật tham gia nhiều chuỗi thức ăn Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHÓA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN B Trong chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật phân giải thực vật có sinh khối lớn C Quần xã có độ đa dạng cao lưới thức ăn phức tạp D Khi mắt xích lưới thức ăn bị biến động số lượng cá thể, thơng thường quần xã có khả tự điều chỉnh trạng thái cân Đáp án: B - Trong phát biểu trên, phát biểu A, C, D - Phát biểu B sai chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất thực vật có sinh khối lớn Câu 5: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể hệ xuất phát (P) có 10% hoa trắng Sau hệ thấy số hoa trắng quần thể chiếm tỉ lệ 9% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Đây loài thực vật tự thụ phấn B Ở hệ xuất phát có kiểu gen đồng hợp chiếm 50% C Ở F3 số hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% D Ở đời F3 hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 40% Đáp án: C - Theo đề bài, quần thể không không chịu tác động nhân tố tiến hóa → Quần thể khơng chịu tác động nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên → Quần thể chịu ảnh hưởng giao phối ngẫu nhiên → Qua n hệ giao phối tần số alen quần thể không thay đổi qua hệ ngẫu phối, từ quần thể không cân trở trạng thái cân Hacđi-Vanbec - Sau hệ thấy số hoa trắng (aa) quần thể chiếm tỉ lệ 9% → tần số alen a quần thể là: 0,3, tần số alen A = - 0,3 = 0,7 - Giả sử quần thể ban đầu có cấu trúc: xAA + yAa + 0,1aa = mà a = 0,3 → y/2 + 0,1 = 0,3 → y = 0,4, x = - 0,4 - 0,1 = 0,5 - Vậy quần thể ban đầu có cấu trúc: 0,5AA + 0,4Aa + 0,1aa - Quần thể sau giao phối có cấu trúc: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = (A) sai (B) sai hệ xuất phát có kiểu gen đồng hợp chiếm: AA + aa = 0,5 + 0,1 = 0,6 = 60% (C) F3 cân có cấu trúc: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = Ở F3: số hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: 0,49 : (0,49+0,42) = 53,8% (D) sai Ở đời F3 hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 42% Câu 6: Tạo dưa hấu 3n cách lai ? A Cây 2n 2n B Cây 2n 4n C Cây 3n 3n D Cây 4n 6n Đáp án: B - Tạo dưa hấu 3n = Kết hợp G (2n) x G (n) - Giao tử 2n tạo từ giảm phân bình thường từ thể 4n - Giao tử n tạo từ giảm phân bình thường từ thể 2n - Vậy thể 3n tạo từ 2n 4n Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHÓA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN Câu 7: Mối quan hệ trình đột biến q trình giao phối tiến hố là: A Quá trình đột biến tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp, q trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên B Quá trình đột biến làm cho gen thành nhiều alen, q trình giao phối làm thay đổi alen thành alen khác C Q trình đột biến gây áp lực không đáng kể thay đổi tần số alen, q trình giao phối tăng cường áp lực cho thay đổi D Quá trình đột biến tạo đột biến có hại, q trình giao phối làm cho đột biến trở thành có lợi Đáp án: A - Mỗi quan hệ đột biến trình giao phối: Đột biến gen biến đổi xảy cấu trúc gen giúp làm tăng tính đa dạng (tăng trạng thái khác gen) quần thể; giúp tăng nguồn nguyên liệu sơ cấp Trong đó, q trình giao phối giúp phát tán gen đột biến quần thể, tồn tổ hợp biến dị di truyền, tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN - B không Giao phối làm cho gen đột biến thành gen khác - C không kiểu gen (đột biến biến dị tổ hợp) không đối tượng trực tiếp CLTN - D sai đột biến gen thường tồn tổ hợp gen dị hợp nên khó bị đào thải Câu 8: Tạo Bệnh, hội chứng sau người hậu đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Bệnh ung thư máu B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Đao D Hội chứng Claiphentơ Đáp án: A - Bệnh ung thư máu bệnh đoạn đầu mút NST số 21 → hậu đột biến cấu trúc NST - Hội chứng Tơcnơ cặp NST giới tính người có dạng OX Đây dạng đột biến số lượng NST - Hội chứng Đao: Do cặp NST số 21 có Đây dạng đột biến số lượng NST - Hội chứng Claiphentơ: Do cặp NST giới tính có dạng XXY Đây dạng đột biến số lượng NST Vậy bệnh, hội chứng có bệnh ung thư máu hậu đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 9: Tuổi sinh lí quần thể A Tuổi thọ tối đa cá thể quần thể B Tuổi bình quân quần thể C Thời gian sống thực tế cá D Thời điểm sinh sản Đáp án: A - Tuổi sinh lý quần thể thời gian sống đạt tới cá thể quần thể nên tuổi sinh lý thời gian sống tối đa cá thể quần thể tuổi thọ tối đa cá thể quần thể Câu 10: Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa khơng chịu chi phối A Cách li địa lí B Chọn lọc tự nhiên C Cách li sau hợp tử D Quá trình sinh sản Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN Đáp án: A Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa chịu chi phối - Chọn lọc tự nhiên giữ lại cá thể có khả sống sót sinh sản tạo thể - Cách ly sau hợp tử với loài cũ (2 loài lai xa ban đầu) - Quá trình sinh sản (các trình cách ly sinh sản với lồi ban đầu) → Hình thành lồi lai xa đa bội hóa khơng chịu cách ly địa lý khác biệt lớn hệ gen làm thay đổi cách biệt di truyền lồi hình thành lồi ban đầu nên cách ly địa lý không ảnh hưởng tới q trình hình thành lồi theo cách Câu 11: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp sắc tố mêlanin nên lông màu trắng,con mắt có màu đỏ nhìn thấu mạch máu đáy mắt.Đây hiên tượng di truyền: A Tương tác bổ sung B Tương tác cộng gộp C Liên kết gen hoàn toàn D Tác động đa hiệu gen Đáp án: D - Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp sắc tố mêlanin → kéo theo loạt tính trạng thay đổi theo: lơng màu trắng,con mắt có màu đỏ nhìn thấu mạch máu đáy mắt → gen thay đổi, kéo theo nhiều tính trạng bị thay đổi theo → Đây tác động đa hiệu gen Câu 12: Nhan đinh nao dươi đay la sai theo quan niem cua tien hoa hien đai? A Chon loc tư nhien tac đong trưc tiep len kieu h nh va qua đo gian tiep tac đong lam bien đoi tan so kieu gen qua đo lam bien đoi tan so alen quan the B hong bao giơ loai bo het alen lan khoi quan the bơi tac đong cua chon loc tư nhien C et qua cua chon loc tư nhien la h nh nhieu ca the mang kieu h nh th ch nghi vơi moi trương D Chon loc chong lai alen troi co the nhanh chong lam thay đoi tan so alen cua quan the Đáp án: C - Trong nhận định trên, nhận định A, B, D - C sai v ket qua cua chon loc tư nhien theo quan niệm đại phát triển sinh sản ưu kiểu gen thích nghi Câu 13: Khi hai loài quần xã trùng ổ sinh thái cạnh tranh chúng dẫn đến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái riêng cho loài hu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái hẹp? A Rừng taiga B Đồng rêu đới lạnh C Sa mạc D Rừng mưa nhiệt đới Đáp án: D - Khu sinh học rừng mưa nhiệt đới có số lượng lồi nhiều, chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái để giảm cạnh tranh Câu 14: Ở lúa có NST 2n = 24 Tế bào sau thể tứ bội A Tế bào có 25 NST B Tế bào có 48 NST C Tế bào có 36 NST D Tế bào có 23 NST Đáp án: B - Tế bào lúa có NST 2n = 24 → n = 12 Tế bào thể tứ bội (4n) = 4.12 = 48 NST Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN Câu 15: Kết phép lai thuận lai nghịch có kết F1 F2 không giống tỉ lệ phân li kiểu hình đồng giới tính rút nhận xét gì? A Tính trạng bị chi phối gen nằm tế bào chất B Tính trạng bị chi phối gen nằm NST thường C Tính trạng bị chi phối ảnh hưởng giới tính D Tính trạng bi chi phối gen nằm NST giới tính Đáp án: A - Kết phép lai thuận lai nghịch có kết F1 F2 không giống tỉ lệ phân li kiểu hình đồng giới tính chứng tỏ tính trạng bị chi phối gen nằm tế bào chất - B sai Nếu tính trạng bị chi phối gen NST thường kết lai thuận nghịch F1 F2 giống - C sai Tính trạng bị chi phối ảnh hưởng giới tính tỉ lệ phân li kiểu hình khơng đồng giới - D sai vì.Tính trạng bi chi phối gen nằm NST giới tính tỉ lệ phân li kiểu hình khơng đồng giới Câu 16: Cho bệnh, hội chứng di truyền sau: (1) Hội chứng Etuôt (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đơng (6) Bệnh ung thư máu (7) Bệnh tâm thần phân liệt Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng cấp độ tế bào? A B C D Đáp án: B Trong tật hội chứng di truyền thì: (1) Hội chứng Ett: có NST số 18 (2) Hội chứng Patau: có NST số 13 (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS): virus, hội chứng di truyền (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm: đột biến gen trội (5) Bệnh máu khó đơng: đột biến gen lặn NST giới tính X (Y khơng alen) (6) Bệnh ung thư máu đột biến đoạn đầu mút NST số 21 (7) Bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn chuyển hóa Vậy cấp độ tế bào có bệnh 1, 2, Câu 17: Sau lần có giảm mạnh số lượng cá thể quần thể thường tăng kích thước khơi phục trạng thái cân Quần thể loài sinh vật sau có khả khơi phục kích thước nhanh A Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn B Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé C Quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể lớn D Quần thể có tốc độ sinh sản chậm, kích thước cá thể lớn Đáp án: A Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Ở quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn → vòng đời ngắn khả phục hồi kích thước nhanh so với quần thể có kích thước cá thể lớn tốc độ sinh sản chậm Thông thường quần thể có kích thước lớn → tuổi thọ dài → vòng đời dài khả tăng số lượng chậm Câu 18: Hậu bón liều lượng phân cao mức cần thiết cho cây: (1) Gây độc hại (2) Gây ô nhiễm nông phẩm mơi trường (3) Làm đất đai phì nhiêu khơng hấp thụ hết (4) Dư lượng phân bón khống chất khống chất làm xấu lí tính đất, giết chết vi sinh vật có lợi A 1, 2, B 1, 2, C 1, D 1, 2, 3, Đáp án: B - Khi bón phân với liều lượng cao, làm cho nước đất giảm → nước → gây độc hại cho - Mặt khác bón phân với liều lượng cao mức, làm thay đổi thành phần lí tính đất, làm cho đất có nhiều lượng chất → Giết chết vi sinh vật có lợi, đồng thời gây nhiễm nơng phẩm môi trường Vậy phát biểu 1, 2, Câu 19: Phát biểu sau nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật? A Trong tất quần xã sinh vật cạn, chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp C Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ tháp đến vĩ độ cao D Trong quần xã sinh vật, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định Đáp án: B - A sai Trong tất quần xã sinh vật cạn, chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng mùn bã hữu - B Quần xã sinh vật đa dạng số lượng lồi nhiều → số loại chuỗi thức ăn nhiều → mắt xích chung nhiều → lưới thức ăn phức tạp - C sai hi từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp (đi từ vùng cực đến xích đạo) chuỗi thức ăn phức tạp - D sai Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác Câu 20: Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau I giảm phân tế bào sinh loại giao tử nào? A AaB, b B AaB, Aab, B b C AaBb, O D AaB b Aab B Đáp án: D - Aa không phân li giảm phân I tạo giao tử: Aa O - Bb giảm phân bình thường tạo giao tử: B b Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHÓA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN → Các loại tinh trùng tạo từ tế bào sinh tinh là: AaB b Aab B Câu 21: Một tế bào sinh dục đực, xét cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có kí hiệu AaBbDd, giả sử khơng có tượng trao đổi chéo xảy Thực tế tế bào cho loại giao tử? A loại giao tử B loại giao tử C loại giao tử D 16 loại giao tử Đáp án: A - Cơ thể có cặp NST đồng dạng có kí hiệu AaBbDd giảm phân cho loại giao tử - tế bào sinh dục đực giảm phân khơng có tượng trao đổi chéo xảy thực tế cho loại giao tử (trong số loại giao tử trên) Câu 22: Ở loài thú xét gen: gen I gen II nằm cặp nhiễm sắc thể thường số biết quần thể tạo tối đa loại giao tử gen Gen III nằm X khơng có alen tương ứng nằm Y gen IV nằm đoạn tương đồng X Y Biết quần thể tạo tối đa loại tinh trùng gen NST giới tính Biết khơng có đột biến xảy Số loại kiểu gen tối đa có quần thể loại gen là: A 567 B 237 C 819 D 189 Đáp án: C Gen I gen II nằm NST thường số 1, quần thể tạo tối đa loại giao tử gen → số alen NST thường số → Số kiểu gen tối đa tạo NST số là: 6 1 = 21 kiểu gen Gọi x số alen gen III, y số alen gen IV.x.y Ta có: Số alen NST X là: x.y, số alen NST Y là: y Vì quần thể tạo tối đa loại tinh trùng gen NST giới tính nên ta có: xy + y = → y.(x+1) = → y = 3, x + = → x = 2, y = Vậy số alen X là: 2.3 = 6, số alen Y Số loại kiểu gen XX là: 6 1 = 21 kiểu gen Số loại kiểu gen XY là: 6.3 = 18 kiểu gen Số loại kiểu gen NST giới tính là: 21 + 18 = 39 kiểu gen Số loại kiểu gen tối đa có quần thể loại gen là: 21.39 = 819 kiểu gen Câu 23: Những phương pháp sau tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật? (1) Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp (2) Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng hai lồi (3) Chọn giống cơng nghệ gen (4) Phương pháp ni cấy hạt phấn, sau lưỡng bội hóa (5) Phương pháp gây đột biến nhân tạo, sau chọn lọc Đáp án đúng: A 1, B 3, C 2, D 2, Đáp án: C Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHÓA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp, Phương pháp ni cấy hạt phấn, sau lưỡng bội hóa, Phương pháp gây đột biến nhân tạo, sau chọn lọc tạo giống mang nguồn gen từ lồi - Chỉ có phương pháp lai tế bào sinh dưỡng, chọn giống công nghệ gen tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật Câu 24: Ở loài thực vật, tình trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng :1 tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? Ad Bb aD Đáp án: A A B BD Aa bd C Ad BB AD D AD Bb ad -F1 có tỉ lệ :6:5:3:1:1 = 16 tổ hợp = 4.4 Vì P cho loại giao tử nên cặp gen quy định màu sắc liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định hình dạng Ta thấy F1 khơng xuất kiểu hình dài, hoa trắng (aabbdd) → a không liên kết với d b không liên kết với d Nghĩa a liên kết hoàn toàn với D b liên kết hoàn toàn với D Ad Bd Bb Aa bD aD Câu 25: Điện nghỉ là: Vậy P : A Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện dương, màng mang điện âm B Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện dương, ngồi màng mang điện âm C Sự khơng chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm, ngồi màng mang điện dương D Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm, ngồi màng mang điện dương Đáp án: D - Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng tế bào tích điện âm so với phía ngồi màng tích điện dương - Nguyên nhân có điện nghỉ chủ yếu do: + Nồng độ ion kali bên cao bên tế bào + Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc K+) nên K+ sát màng tế bào đồng loạt từ tế bào tập trung sát mặt ngồi màng tế bào, làm cho mặt ngồi màng tích điện dương so với mặt màng tích điện âm Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHÓA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN + Bơm Na - K vận chuyển K+ từ phía bên ngồi trả vào phía bên màng tế bảo giúp trì nồng độ K+ bên tế bào cao bên tế bào Câu 26: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng hệ lai thu loại kiểu hình, có 36% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy ra, kết đời sau: (1) Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (2) Ở hệ lai có 36% thân cao, hoa đỏ mang kiểu gen dị hợp (3) Trong tổng số thu có loại có kiểu gen chủng (4) Ở hệ lai thu cao trắng thấp đỏ với tỷ lệ Có kết đúng? A B C D Đáp án: B A - thân cao, a - thân thấp, B- hoa đỏ, b- hoa trắng - Lai thân cao hoa đỏ × thân thấp, hoa trắng → kiểu hình → thân cao hoa đỏ đem lai dị hợp cặp gen - Tỷ lệ # : 1: 1: :1 → có tượng hốn vị gen - Có tỷ lệ thân thấp, hoa trắng = 36% = 0,36 ab × ab - 0,36ab giao tử liên kết, dị hợp tử AB ab AB aB Ab ab × → 0,36 : 0,36 : 0,14 : 0,14 ab ab ab ab ab ab (1) Sai Đời có loại kiểu hình thân cao, hoa đỏ  (2) Đúng Thế hệ lai có 36% hoa đỏ dị hợp (3) Sai (4) Cao, trắng = thấp, đỏ = 0,14 Câu 27: Ở quần thể sau trải qua hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội cánh dài tính trội hồn tồn so với cánh ngắn Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình sau quần thể trên? A 36% cánh dài : 64% cánh ngắn B 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C 84% cánh dài : 16% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Đáp án: C - Gọi tỉ lệ dị hợp quần thể ban đầu x → Ta có: x (1/2) =0,08 → x = 0,64 → Tần số đồng hợp lặn quần thể ban đầu = - 0,64 - 0,2 = 0,16 → Tỉ lệ kiểu hình ban đầu: 84% cánh dài : 16% cánh ngắn Câu 28: Trong nhân tố tiến hóa sau, có nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể? (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Các yếu tố ngẫu nhiên A B C (3) Di - nhập gen D Đáp án: C Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Trong nhân tố có giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 29: Nếu thiếu tirơxin dẫn đến hậu trẻ em? A Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển B Chậm lớn ngừng lớn, trí tụê C Người bé nhỏ khổng lồ D Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển Đáp án: B - Tác dụng Tirơxin: kích thích chuyển hố tế bào kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể → Thiếu tiroxin trẻ em chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ - Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển thiếu hoocmon progesteron - Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển thiếu hoocmon ostrogen - Người bé nhỏ khổng lồ thiếu hoocmon GH Câu 30: Có tượng sau biểu mối quan hệ cạnh tranh quần thể? (1) Bồ nông xếp thành hàng bắt cá (2) Số lượng thân mềm tăng làm tăng khả lọc nước (3) Khi thiếu thức ăn, cá mập nở ăn trứng chưa nở (4) Cỏ dại lúa sống ruộng (5) Khi trồng thông với mật độ cao, số yếu bị chết A B C D Đáp án: A - Trong tượng đề bài: (1), (2) biểu mối quan hệ hỡ trợ quần thể (3) ăn thịt đồng loại , (5) biểu mối quan hệ cạnh tranh quần thể (4) biểu mối quan hệ cạnh tranh khác lồi quần xã Vậy có tượng biểu mối quan hệ cạnh tranh quần thể Câu 31: Vai trò q trình cố định nitơ phân tử đường sinh học dinh dưỡng nitơ thực vật: I Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có khí (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3 (cây dễ dàng hấp thụ) II Xảy điều kiện bình thường hầu khắp nơi trái đất III Lượng nitơ bị hàng năm lấy bù đắp lại đảm bảo nguồn cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho IV Nhờ có enzym nitrơgenara, vi sinh vật cố định nitơ có khả liên kết nitơ phân tử với hyđro thành NH3 V Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô nitơ hữu xác sinh vật A I, II, III, IV B II IV, V C II, III, V D I, III, IV, V Đáp án: A - Quá trình liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH3 gọi trình cố định nito Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 10 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Quá trình cố định nito đường sinh học biến nito phân tử (N2) có sẵn khí sinh vật không hấp thụ thành dạng nito khống NH3 (NH4+ mơi trường nước) dễ dàng hấp thụ Nhờ có q trình cố định nito phân tử đường sinh học xảy điểu kiện bình thường khắp nơi Trái Đất mà lượng nitow hàng năm lấy bù đắp lại nhằm đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nito bình thường - Vậy trường hợp trên, trường hợp I, II, III, IV - V sai hấp thụ trực tiếp nito vô nito vô tồn dạng liên kết ba bền vững Câu 32: Khi nói độ da dạng quần xã, cho kết luận sau: (1) Quần xã có độ đa dạng cao cấu trúc dễ bị thay đổi (2) Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống mơi trường (3) Trong q trình diễn ngun sinh, độ đa dạng quần xã tăng dần (4) Độ đa dạng quần xã cao phân hóa ổ sinh thái mạnh Số phát biểu là: A B C D Đáp án: A - Trong phát biểu trên, phát biểu 2, 3, (1) sai quần xã có độ đa dạng cao thành phần lồi quần xã đa dạng → lưới thức ăn phức tạp → quần xã có cấu trúc ổn định Vậy có phát biểu Câu 33: Đặc điểm nhóm thực vật CAM A Thực vật ưa hạn, sống sa mạc dứa, xương rồng, thuốc bỏng, mọng nước T B Thực vật thủy sinh như: Rong chó, sen, súng C Thực vật sống vùng khí hậu ơn hòa loài rau, đậu, lúa, khoai D Các loài thực vật có rễ khí sinh như: Đước, sanh, gừa Đáp án: A Câu 34: Phát biểu không nói tạo giống thực vật phương pháp ni cấy hạt phấn A Phương pháp có hiệu cao chọn dạng có đặc tính kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh B Các dòng đơn bội sử dụng trực tiếp mọc thành nhân lên tạo giống có suất cao C Các dòng nhận lưỡng bội hố chủng, tính trạng chọn lọc ổn định D Các hạt phấn riêng lẻ mọc mơi trường ni nhân tạo thành dòng tế bào đơn bội Đáp án: B Câu 35: Ở loài lưỡng bội, một thể đực giảm phân tạo tối đa 768 loại giao tử Biết trình giảm phân có cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy trao đổi chéo điểm, cặp nhiễm sắc thể giới tính bị rối loạn giảm phân tất tế bào, cặp lại khơng trao đổi chéo đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 16 B 2n =12 C 2n = D 2n = 10 Đáp án: B Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 11 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Gọi số cặp NST loài n - cặp giảm phân có trao đổi chéo cặp tạo loại giao tử - Cặp NST giới tính rối loạn giảm phân tế bào tạo loại giao tử: XX, YY, O n - cặp lại cặp tạo loại giao tử Vậy tổng số loại giao tử tạo là: 43 2n-4 = 768 → n = Vậy nhiễm sắc thể lưỡng bội loài là: 2n = 12 Câu 36: Có hai quần thể lồi Quần thể thứ có 900 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ có 300 cá thể, tần số A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể tạo nên quần thể Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen AA có tỉ lệ A 0,55 B 0,31 C 0,3025 D 0,2025 Đáp án: C Quần thể 1: 900 cá thể A = 0,6 → số cá thể mang alen A = 540 Quần thể 2: 300 cá thể, đó, A= 0,4 → số cá thể mang alen A = 120 quần thể di nhập vào tổng số cá thể 1200 cá thể, số cá thể chứa alen A = 660, tần số alen p(A) = 0,55 Quần thể đạt trạng thái cân bằng, lúc tỉ lệ AA = 0,552 = 30,25% Câu 37: Cho sơ đồ phả hệ mơ tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh người Biết rằng, gen quy định nhóm máu gồm alen IA , IB , IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen IO quy định nhóm máu O bệnh phả hệ alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Giả sử cặp gen quy định nhóm quy định bệnh phân li độc lập khơng có đột biến x ảy Xác suất người đầu lòng trai có nhóm máu B không bị bệnh cặp vợ chồng (7 8) hệ thứ II A 5/9 B 5/18 C 1/18 D 1/9 Đáp án: B Xét tính trạng nhóm máu, người chồng II.7 có nhóm máu O nên chắn có kiểu gen IOIO → giảm phân cho 100% IO Bố I3 (B) x mẹ I4 (B) → II.5 có nhóm máu O → Bố I3 mẹ I4 chắn có kiểu gen IBIO → Người II.8 có kiểu gen: 1/3IBIB : 2/3IBIO → Giảm phân cho 2/3IB : 1/3IO Cặp vợ chồng II.7 x II.8 sinh có nhóm máu B với tỉ lệ: 2/3.1 = 2/3 Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 12 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN Xét tính trạng bị bệnh phả hệ: I.1 (bình thường) x I.2 (bình thường) → gái II.6 bị bệnh → Tính trạng bị bệnh gen lặn NST thường quy định Giả sử: A: bình thường, a: bi bệnh II.7 có kiểu gen: 1/3AA : 2/3Aa → giảm phân cho 2/3A : 1/3a II.8 chắn có kiểu gen Aa → giảm phân cho 1/2A : 1/2a Xác suất II.7 x II.8 sinh bị bệnh là: 1/3.1/2 = 1/6 Xác suất cặp II.7 x II.8 sinh bình thường là: - 1/6 = 5/6 Xác suất người đầu lòng trai có nhóm máu B không bị bệnh cặp vợ chồng (7 8) hệ thứ II là: 2/3 5/6 1/2 = 5/18 Câu 38: Ở ruồi giấm, hai gen B V nằm cặp NST tương đồng, B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen, V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt; gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Cho phát biểu sau: Bv D d X X (1) Kiểu gen ruồi F1 bV (2) Tần số hoán vị gen ruồi đực F1 20% (3) Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5% (4) Cho ruồi có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F giao phối với ruồi đực F1, hệ con, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3% Số phát biểu là: A B C D Đáp án: D (1) (2) sai: * P: ♀ xám, dài, đỏ x ♂đen, cụt, trắng F1: 100% xám, dài, đỏ → Ptc F1 dị hợp cặp gen * F1: (Bb,Vv)XDXd x (Bb,Vv)XDY F2: (B-,vv)XDY = 1,25% → B-,vv = 5% 0, → bb,vv = ♀bv x ♂bv = 20% → ♀bv = = 0,4 → ♀bv giao tử liên kết f = 20% 0,5 BV → F1: (f=20%) bv (3) đúng:Lai phân tích F1: BV bv d X Y Fx → Fb: (B-,vv)XDY = 0,1 x1/4 =9/400 = 2,5% (f=20%) x bv bv (4) đúng: BV D X Y ( f  0) * F1 x F1: (f=20%) x bv - Ở F2, tỉ lệ xám, dài đỏ là: Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 13 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN BV BV BV BV , 0,05 , 0,05 , 0,4 )(0,25XDXD, 0,25XDXd) BV Bv bV bv - Cho xám, d ài đỏ F2 giao phối với đực F1: BV D D D d BV BV BV BV [ , , , (f = 0,2)][ X X , X X] x (f=0) 14 BV 14 Bv 14 bV 14 bv 2 bv 13 13 1 D D d 41 Giao tử ♀( BV: Bv: bV: bv)( X : X ) x ♂( BV: bv)( X : Y) 140 140 4 2 2 35 70 - Ở hệ con: + Con thân xám, cánh dài, mắt đỏ (B-,V-XDX-): 13 13 1 111 111 444 41 ( +( + + )x )x = x = = 2 140 280 1120 70 140 140 35 + Con thân xám, cánh dài, mắt đỏ đồng hợp BB,VV,XDXD: 41 123 x x = 70 120 + Con thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp: 444 123 321 – = 1120 120 1120 -Trong thân xám, cánh dài, mắt đỏ tỉ lệ thân xám, cánh dài, mắt đỏ là: 321 = 72,3% 444 Câu 39: Một gen tự nhân đôi liên tiếp nhiều lần mơi trường chứa tồn nucleotit tự có đánh dấu Các gen hình thành cuối q trình có 14 mạch đơn chứa nucleotit đánh dấu hai mạch chứa nucleotit bình thường không đánh dấu Mạch đơn thứ chứa nucleotit khơng đánh dấu có T = 480 X = 240 Mạch đơn thứ chứa nucleotit hông đánh dấu có T = 360 X = 120 Cho phát biểu sau, số kết luận là: (1) Số lần nhân đôi gen lần (2) Số mạch đơn gen hình thành 16 mạch (3) Số lượng nucleotit loại A gen ban đầu 360 Nucleotit (4) Môi trường cung cấp cho q trình số nucleotit loại X có đánh dấu là: 2520 Nu (5) Số liên kết hóa trị hình thành qua trình 16786 liên kết A B C D Đáp án: A Một gen tự nhân đơi, sau q trình tạo 14 mạch đơn chứa Nu đánh dấu mạch chứa Nu bình thường khơng đánh dấu → 14 + = 16 mạch → phân tử → lần nhân đơi Mạch có T1 = 480 X1 = 240 → A2 = 480 G2 = 240 Mạch có T2 = 360 → A1 = 360 X2 = 120 → G1 = 120 → Số Nucleotit : A = T = 480 + 360 = 840; G = X = 120 + 240 = 360 → Tổng số Nu gen : 2A+2G = 2400 Nu → Số Nu mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi là: A = T = 840 (2^3 - 1)= 5880; G = X = 360 (2^3-1)= 2520 - Số liên kết Hidro ban đầu gen là: 2A + 3G = 2760 - Số liên kết hóa trị hình thành qua trình là: (2400 - 2).(2^3 -1) = 16786 liên kết → đáp án là:2, 4, Câu 40: Ở người bệnh A cặp gen alen nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội quy định kiểu hình bình thuờng trội hồn tồn so với alen lặn quy định kiểu hình bị bệnh, bệnh B cặp gen alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen Y quy định,alen trội quy định kiểu hình bình thường trội (0,2 Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 14 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN hoàn toàn so với alen lặn quy dịnh kiêu hình bị bệnh.Cho sơ đồ pha hệ sau: Cho phát biêu sau : (1) Có người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Có tối đa người pha hệ khơng mang alen gây bệnh (3) Người II.8 mang thai, sau làm sàng lọc trước sinh bác sĩ kết luận thai nhi hồn tồn bình thường xác suất để thai nhi khơng mang alen lặn (4) Người III.10 kết hôn với người đàn ông không bị bệnh đến từ quần thể khác (trong quần thể 100 người không bị bệnh A có 10 người mang gen gây bệnh A), xác suất cặp vợ chồng sinh người trai bị bệnh A bệnh B 480 Số phát biêu : A B C D Đáp án: C Quy ước gen: A – không bị bệnh A > a – bị bệnh a; B – không bị bệnh B > b – bị bệnh B (1) AaXBX(5) aaXBY (2) AaXBY (6) A-XBX(10) A-XBX- (3) A-XBXb (7) AaXBY (11) A-XBX- (4) aaXBY (8) AaXBXb (12) aaXbY (9) AaXbY (1) đúng, có người phả hệ xác định xác kiểu gen 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 (2) đúng, có tối đa người phả hệ không mang alen gây bệnh 6, 10, 11 (3) đúng: II7 (AaXBY) x II8 (AaXBXb) - Tỉ lệ sinh bình thường (A-XB-) = 3/4 x 3/4 = 9/16 - Tỉ lệ sinh bình thường khơng mang alen lặn (AAXBXB + AAXBY) = 1/8 → xác suất để thai nhi khơng mang alen lặn = 2/9 16 (4) đúng: III10 (1/3AA:2/3Aa)(1/2XBXB:1/2XBXb) lấy chồng: (9/10AA:1/10Aa)XBY → xác suất sinh aaXbY = 1/3 x 1/20 x 1/4 x 1/2 = 480 Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 15 ... kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN → Các loại tinh trùng tạo từ tế bào sinh tinh là: AaB b Aab B Câu 21: Một tế bào sinh dục... kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! 10 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH HỌC OCEAN - Quá trình cố định nito đường sinh học biến nito phân tử (N2) có sẵn khí sinh vật khơng... (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Các yếu tố ngẫu nhiên A B C (3) Di - nhập gen D Đáp án: C Chúc em đạt kết tốt kì thi THPT Quốc Gia! KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2018 SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (177) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (177)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay