ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (176)

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN MÔN SINH HỌC Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI SỐ (Đề thi gồm 06 trang) Câu 81: Phổi nhóm động vật sau khơng có phế nang? A Chim D Thú C Bò sát B Ếch, nhái Câu 82: Thực vật có hạt phát sinh đại nào? A Đại Cổ sinh B Đại Thái cổ C Đại Nguyên sinh D Đại Trung Sinh AT  Số nucleotit loại A chiếm %? Câu 83: Một gen có tỉ lệ GX A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 84: Để chọn tạo giống trồng lấy thân, rễ, có suất cao, chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A dị bội B đa bội C đoạn D chuyển đoạn Câu 85: Trong mơi trường sống có xác chết sinh vật xác thân gỗ Xác chết sinh vật nằm tổ chức sống sau đây? A Quần thể B Quần xã C Vi sinh vật D Hệ sinh thái Câu 86: Khi chiếu sáng, xanh giải phóng khí O2, phân tử oxi bắt nguồn từ đâu? A Sự khử CO2 B Quang hô hấp C Phân giải đường D Sự quang phân ly nước Bd Câu 87: Có tế bào thể đực lồi có kiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân có xảy trao bD đổi chéo tối thiểu sinh loại giao tử? A 64 B C D Câu 88: Từ giống trồng ban đầu tạo nhiều giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen nhờ áp dụng phương pháp sau đây? A Lai khác dòng B Gây đột biến C Ni cấy hạt phấn D Dung hợp tế bào trần Câu 89: Một quần thể tự thụ phấn, gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường tính trạng trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát P quần thể có thành phần kiểu gen 0,4AABb : 0,3AaBb : 0,2Aabb : 0,1aabb Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết F2 có tối đa loại kiểu gen? A loại B 10 loại C 16 loại D 14 loại Câu 90: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có tổ hợp lai cho đời có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A AAaa × AAaa B Aa × Aaaa C AAaa × Aa D AAAa × aaaa Câu 91: Ở cà chua, gen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định màu vàng Cho đỏ chủng 2n giao phấn với vàng 2n thu F1 Xử lí cơnsixin tất F1 tạo Phát biểu sau có nội dung nói F1 nói trên? A Đều thể tam bội B Đều thể dị hợp C Đều thể lưỡng bội D Đều thể dị bội SINH HỌC OCEAN Câu 92: Ở loài thực vật, có gen nằm NST khác tác động tích luỹ lên hình thành chiều cao Gen A có alen, gen B có alen Cây aabb có độ cao 100 cm, có alen trội làm cho cao thêm 10cm Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Có kiểu gen qui định cao 110cm B Cây cao 130cm có kiểu gen AABb AaBB C Cây cao 140cm có kiểu gen AABB D Có kiểu gen qui định cao 120cm Câu 93: Trong quần thể ngẫu phối, ban đầu có 0,64AA + 0, 2Aa + 0,04aa Nếu khả thích nghi kiểu gen AA Aa so với kiểu gen aa tỉ lệ kiểu gen dị hợp (Aa) thay đổi hệ quần thể? A Ở giai đoạn đầu tăng dần, sau giảm dần B Liên tục tăng dần qua hệ C Liên tục giảm dần qua hệ D Ở giai đoạn đầu giảm dần, sau tăng dần Câu 94: Nguyên nhân dẫn đến việc chu kì tim, tâm thất ln co sau tâm nhĩ? A Đợi máu từ tâm nhĩ đổ xuống để tống máu vào động mạch B Thành tâm thất dày nên co chậm C Hoạt động hệ dẫn truyền tim D Các tĩnh mạch đổ máu tâm nhĩ gây co tâm nhĩ trước sau đến co tâm thất Câu 95: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu sau đúng? A Làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định B Có thể làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể C Là nguồn ngun liệu q trình tiến hóa D Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể Câu 96: Khẳng định sau nói ổ sinh thái? A Các lồi sống khu vực thường có ổ sinh thái trùng B Ổ sinh thái loài rộng khả thích nghi lồi C Ổ sinh thái tổ hợp giới hạn sinh thái loài tất nhân tố sinh thái D Quần xã đa dạng thành phần lồi ổ sinh thái lồi bị mở rộng Câu 97: Xét phép lai P: ♂AaBb × ♀AaBb Trong q trình giảm phân, thể đực có 20% số tế bào xảy không phân li cặp Aa giảm phân I, giảm phân II bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Cơ thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang kiểu gen AAaBB tạo F1 A 5% B 2,5% C 1,25% D 10% Câu 98: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét cặp gen phân li độc lập Theo lí thuyết, có tối đa sơ đồ lai cho đời có tỉ lệ kiểu hình 3:1? Biết khơng xét đến vai rò bố mẹ A 16 B 12 C 20 D 60 Câu 99: Khi điều kiện môi trường thuận lợi, quần thể lồi có đặc điểm sinh học sau có đồ thị tăng trưởng hàm số mũ? A Lồi có số lượng cá thể đơng, tuổi thọ lớn, kích thước cá thể lớn B Lồi có tốc độ sinh sản chậm, vòng đời dài, kích thước cá thể lớn C Lồi có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn, kích thước cá thể bé D Lồi động vật bậc cao, có hiệu trao đổi chất cao, tỉ lệ tử vong thấp Câu 100: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Trong tự nhiên, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp C Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung Câu 101: Xét mARN trưởng thành có tỷ lệ loại ribonucleotit 1A = 2U = 3G = 4X Sử dụng enzim chép ngược tổng hợp ADN mạch kép từ mARN trên, tỷ lệ % SINH HỌC OCEAN A A = T = 30%, G = X = 70% B A = T = 72 %, G = X = 28% C A = T = 15%, G = X = 35% D A = T = 36%, G = X = 14% Câu 102: Ở loài thú, cho đực lông đỏ giao phối với lơng đỏ (P), thu F1 có tỉ lệ kiểu hình: lơng đỏ : đực lông đỏ: lông trắng : đực lông trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, kiểu gen P A AaXBY B AaXBXb C AAXBXb D AaXbXb Câu 103: Ở loài thực vật, cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 450 hoa đỏ : 350 hoa trắng Biết không xảy đột biến không xét đến vai trò bố mẹ Phát biểu sau chưa đúng? A Cho tất hoa đỏ F1 tự thụ phấn, có tối đa sơ đồ lai B Cho tất hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, có tối đa 13 sơ đồ lai C Cho tất hoa trắng F1 tự thụ phấn, có tối đa sơ đồ lai D Cho tất hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên, có tối đa 15 sơ đồ lai Câu 104: Một gen sinh vật nhân sơ có chiều dài 408 nm số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch thứ gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? T  X 19 A  A Mạch gen có tỉ lệ B Mạch gen có tỉ lệ A  G 41 X C Khi gen thực nhân đơi liên tiếp lần sau số nuclêơtit tất gen 74400 D Gen bị đột biến điểm làm tăng liên kết hidro số nuclêơtit loại G gen sau đột biến 479 AB Câu 105: Có tế bào sinh dục đực sơ khai có kiểu gen nguyên phân liên tiếp lần lần tạo tế bào con, ab tất tế bào tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, q trình khơng xảy đột biến có xảy hoán vị gen tế bào Phát biểu sau chưa đúng? A Có tổng cộng 18 loại giao tử tạo B Tỉ lệ loại giao tử tạo 13 : 13 : : C Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ 13/32 D Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 3/32 Câu 106: Khi nói bậc dinh dưỡng lưới thức ăn, có phát biểu sau đúng? (1) Tất loài ăn sinh vật sản xuất xếp vào động vật ăn thịt bậc (2) Các loài động vật ăn thực vật thường xếp vào bậc dinh dưỡng cấp (3) Bậc dinh dưỡng cấp ln có tổng lượng lớn tổng lượng tất bậc dinh dưỡng lại (4) Các lồi sinh vật xếp vào bậc dinh dưỡng phải sử dụng loại thức ăn A B C D Câu 107: Cho sơ đồ tháp sinh thái lượng hình bên Có kết luận sau? (1) Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 12% Hổ:1,16 x 106 Kcal (2) Tỉ lệ tích luỹ lượng sinh vật tiêu thụ bậc 9% Sói: 1,29 x 107 Kcal (3) Có 87% lượng từ thức ăn sử dụng cho hoạt động sống sinh vật tiêu thụ bậc Thỏ: 1,075 x 108 Kcal (4) Nếu chuỗi thức ăn sử dụng 10% lượng mà sinh vật sản Cỏ: 8,6 x 108 Kcal xuất đồng hố sản lượng quang hợp cỏ 86,109 Kcal A B C D Câu 108: Tại khu rừng có lồi chim ăn sâu tồn mà xảy cạnh tranh Có khả nguyên nhân giúp cho lồi chim tồn tại? (1) Các loài chim ăn loài sâu hoạt động thời điểm khác ngày SINH HỌC OCEAN (2) Các loài chim ăn loại sâu có nơi khác (3) Các loài chim ăn loại sâu hoạt động vị trí khác rừng (4) Các lồi chim có xu hướng chia sẻ thức ăn cho để tồn A B C D Câu 109: Ở loài thực vật, A quy định hoa có mùi thơm trội hồn tồn so với a quy định hoa không mùi; B quy định cao trội hoàn toàn so với b quy định thấp; D quy định nhiều hạt trội hoàn toàn so với d quy định hạt; E quy định có xẻ thùy trội hồn tồn so với d quy định không xẻ thùy Các cặp gen nằm cặp NST khác Trong điều kiện khơng phát sinh đột biến, khơng có di nhập gen, lồi sống mơi trường có gió thổi mạnh, sinh sản hữu tính hạt tỉ lệ mầm hạt nhau, thụ phấn nhờ trùng xẻ hay không xẻ không ảnh hưởng đến khả quang hợp, sức sống Theo lí thuyết, có cặp gen số cặp gen nói có tỉ lệ kiểu gen tuân theo công thức quy luật Hacđi-Vanbec? A B C D Câu 110: Trong thí nghiệm chứng minh nguồn gốc O2 thải quang hợp bắt nguồn từ phân tử nào, người ta sử dụng nước CO2 đánh dấu O18 Kết sau: Thí nghiệm 1: Sử dụng nước đánh dấu O18 CO2 khơng đánh dấu quang hợp tạo mol glucơzơ cần sử dụng 240g nước Thí nghiệm 2: Sử dụng CO2 đánh dấu O18 nước khơng đánh dấu quang hợp tạo mol glucôzơ cần sử dụng 216g nước Từ thí nghiệm nói trên, có phát biểu sau đúng? (1) Nước đánh dấu O18 cản trở trình quang hợp để tạo mol glucôzơ cần nhiều mol nước so với trường hợp bình thường (2) Nước đánh dấu O18 có khối lượng nặng nước bình thường, khối lượng nước cần cung cấp cho quang hợp nhiều so với lúc bình thường (3) CO2 đánh dấu O18 kích thích q trình quang hợp nên hiệu quang hợp cao hơn, sử dụng tiết kiệm nước nhiều (4) Bản chất quang hợp không bị thay đổi sử dụng O18 A B C D Câu 111: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh không xảy đột biến Cho giao phấn hai cà chua tứ bội (P) với nhau, thu F1: 375 đỏ : 125 vàng Theo lí thuyết, có dự đốn dự đoán sau? (1) Kiểu gen hai chua tứ bội (P) AAaa Aaaa (2) Ở F1 có loại kiểu gen khác (3) Trong số cà chua đỏ F1, cà chua đỏ có kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ 2/3 (4) Khi cho cà chua vàng F1 giao phấn với đời lai thu 100% vàng A B C D Câu 112: Ở lồi thú, tính trạng màu lơng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen A2, A3, A4 Alen A2 quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen A3, A4 Alen A3 quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen A4 quy định lông trắng Biết không xảy đột biến Thực phép lai hai cá thể khác kiểu hình (P) thu F1 Có phát biểu sau với số loại kiểu gen, số loại kiểu hình F1? (1) F1 có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình (2) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình (3) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình (4) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình A B C D SINH HỌC OCEAN Câu 113: Cho lai hai dòng ruồi thân xám với thu F1 có 602 thân xám 303 thân đen Biết tính trạng gen quy định gen nằm NST thường Có giải thích kết phép lai giải thích sau (1) Thân xám trội thân đen lặn (2) Gen đồng hợp lặn gây chết (3) Gen có tác động đa hiệu hình thành tính trạng trội tính trạng đồng thời lặn tính trạng khác (4) Quy luật di truyền tính trạng quy luật bổ sung cho quy luật di truyền Menđen A B C D Câu 114: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, qua trình giảm phân xảy AB AB Dd x ♂ Dd thu F1 ó tỉ lệ kiểu hình lặn hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P: ♀ ab ab tính trạng chiếm tỉ lệ 4% Có dự đốn sau với kết F1 (1) Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Tỉ lệ kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 30% (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 16,5% (4) Trong số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chuẩn chiếm tỉ lệ 8/99 A B C D Câu 115: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai alen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số alen A B 0,4 0,5 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 hoa đỏ : 13 hoa trắng (2) Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất cá thể chủng 19/25 (3) Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất thu chủng 1/12 (4) Lấy ngẫu nhiên hoa trắng, xác suất thu chủng 11/26 A B C D Câu 106: Ở loài thú, cho đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với mắt đỏ, ngắn (P), thu F1 có tỷ lệ kiểu hình: 10 mắt đỏ, ngắn : đực mắt đỏ, đuôi dài : đực mắt đỏ, đuôi ngắn : đực mắt trắng, đuôi ngắn : đực mắt trắng, đuôi dài Biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, cá thể ruồi có kiểu gen (2) Nếu cho F1 ngẫu phối có phép lai (3) Tỷ lệ cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn đồng hợp F1 0,3 (4) Lấy ngẫu nhiên F1 xác suất tạo tối đa loại giao tử 0,4 A B C D Câu 117: Cho phép lai P: ♂AaBbDdEe × ♀AABbDdee Giả sử trình giảm phân thể đực có 4% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa khơng phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Ở thể có 2% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb khơng phân ly giảm phân I, 8% số tế bào khác có cặp NST mang cặp gen Dd khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các giao tử thụ tinh với xác suất Khi nói tỉ lệ hợp tử F1 có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, loại hợp tử có kiểu gen AaaBBbDdEe chiếm tỉ lệ 0,0015% (2) Ở F1, loại hợp tử có kiểu gen AaBbDdEe chiếm tỉ lệ 5,5125% (3) Ở F1, loại hợp tử có kiểu gen AaBbDDdEe chiếm tỉ lệ 0,2352% (4) Ở F1, loại hợp tử có kiểu gen AAaBbDddee chiếm tỉ lệ 0,0098% A B C D SINH HỌC OCEAN Câu 118: Cho biết đoạn mạch gốc gen A sau: 5’-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTTTGA-AXT-XXX-ATA-AAA-3’ Bị đột biến thành gen (a) giả sử với gia thiết sau: - Giả thiết 1: Nếu gen A bị đột biến tác nhân 5-Brôm Uraxin sau lần nhân đơi có gen bị đột biến - Giả thiết 2: Trong q trình nhân đơi có bazơ nito dạng loại A* gen trở thành dạng sau lần nhân đơi có gen bị đột biến Biết trạng thái dạng trùy kéo dài suốt q trình nhân đơi nói 5-Brơm Uraxin có lần thay đổi trạng thái suốt q trình nhân đơi gen trên, có phát biểu sau đúng? (1) Với giả thiết số nuclêôtit loại A môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi 432 (2) Với giả thiết số nuclêôtit loại A môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi 438 (3) Với giả thiết số nuclêôtit loại X môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi 221 (4) Với giả thiết số nuclêôtit loại G gen 219 A B C D Câu 119: Ở loài trùng kiểu gen có chứa đồng thời hai loại alen trội A B quy định mắt đỏ, kiểu gen lại quy định mắt trắng Về tính trạng màu sắc thân kiểu gen có chứa alen trội D quy định thân xám, kiểu gen lại quy định thân đen Cho cá thể chuẩn mắt đỏ, thân xám giao phôi với cá thể đực chuẩn mắt trắng, thân đen (P) hệ F1 thu 50% mắt trắng, thân xám: 50% đực mắt đỏ, thân xám Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F2 với tỉ lệ kiểu hình hai giới sau : 28,125% mắt đỏ, thân xám : 9,375% mắt đỏ thân đen : 46,875% mắt trắng thân xám : 15,625% mắt trắng thân đen Biết khơng xảy đột biến, tần số hốn vị gen khác 50% Trong phát biểu có phát biểu đúng? (1) Tần số hoán vị gen cá thể F1 đem lai 25% (2) Có tối đa kiểu gen quy định cá thể đực mắt trắng, thân xám thu hệ F2 (3) Một hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết với NST giới tính (4) Cá thể F1 đem giao phối có hai kiểu gen quy định A B C D Câu 120: Phả hệ hình bên mơ tả di truyền bệnh M bệnh N người, bệnh alen gen quy định Cả gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Biết không xảy đột biến hốn vị gen Ghi chú: Nam, nữ không bị bệnh Nam bị bệnh M 11 10 Nam bị bệnh N 12 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Người số dị hợp tử cặp gen dị hợp tử hai cặp gen (2) Xác suất sinh thứ hai bị bệnh cặp - 10 1/2 (3) Xác định tối đa kiểu gen 11 người phả hệ (4) Xác suất sinh thứ hai trai không bị bệnh cặp - 3/8 A B C D HẾT -SINH HỌC OCEAN ... định sau nói ổ sinh thái? A Các loài sống khu vực thường có ổ sinh thái trùng B Ổ sinh thái lồi rộng khả thích nghi lồi C Ổ sinh thái tổ hợp giới hạn sinh thái loài tất nhân tố sinh thái D Quần... đầu sinh vật tự dưỡng B Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp C Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D Quần xã sinh. .. bào Phát biểu sau chưa đúng? A Có tổng cộng 18 loại giao tử tạo B Tỉ lệ loại giao tử tạo 13 : 13 : : C Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ 13/32 D Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 3/32 Câu 106: Khi nói bậc dinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (176) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (176)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay