ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (175)

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN MÔN SINH HỌC Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI SỐ (Đề thi gồm 06 trang) Câu 81: Trong quần thể sinh vật cá thể chủ yếu phân bố? A Đồng B Ngẫu nhiên C Theo nhóm D Theo chiều ngang Câu 82: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước muối khoáng chủ yếu rễ A Chóp rễ B Miền bần C Miền lông hút D Miền sinh trưởng Câu 83: Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động Các ribôxôm gọi A pôlipeptit B pôlinuclêôtit C pôliribôxôm D pôlinuclêôxôm Câu 84: Ở người, quan đảm nhận chức tiêu hóa hóa học tham gia vào trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho thể A Dạ dày B Ruột non C Thực quản D Ruột già Câu 85: Một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm nhiễm sắc thể thường có alen Trong quần thể, số kiểu gen đồng hợp gen A A 15 B C 20 D 10 Câu 86: Dạng đột biến sau thường gây chết làm giảm sức sống sinh vật? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn nhỏ Câu 87: Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ sau bên có lợi? A Cạnh tranh B Cộng sinh C Hội sinh D Hợp tác Câu 88: Ở sinh vật nhân thực, axit amin lơxin mã hóa ba: XUU, XUX, XUG, XUA Ví dụ thể đặc điểm sau mã di truyền? A Tính liên tục B Tính phổ biến C Tính thối hóa D Tính đặc hiệu Câu 89: Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào A Thể truyền B Tế bào nhận C Gen cần chuyển D Enzim restritaza Câu 90: Bằng chứng giải phẫu sau cho thấy tiến hố lồi sinh giới theo hình thức phân li ? A Cơ quan tương tự B Cơ quan thoái hoá C Cơ quan tương đồng D Cơ quan giống Câu 91: Cho biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 92: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng chiếm 25%? Ab Ab AB aB Ab aB AB ab     A B C D aB aB ab ab ab ab aB ab Câu 93: Ở loài thực vật, xét gen nằm cặp NST khác Gen A có alen, A1 A2 trội so với A3 không trội so với Gen B có alen, B1 B2 trội so với B3 không SINH HỌC OCEAN trội so với Trong lồi có tối đa loại kiểu hình? A 16 B 20 C D Câu 94: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh Mẹ bố phải có kiểu gen kiều để sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa) B Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt đen (AA) C Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (AA) D Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa) Câu 95: Khi nói hệ tuần hồn người, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì tim, tâm nhĩ co trước tâm thất B Máu động mạch ln giàu O2, máu tĩnh mạch giàu O2 giàu CO2 C Tâm thất co bơm máu vào động mạch, tâm nhĩ co bơm máu vào tĩnh mạch D Khi tâm trương máu từ tĩnh mạch cháy qua mao mạch để thực q trình trao đổi khí Câu 96: Diễn thứ sinh có đặc điểm sau đây? A Bắt đầu từ môi trường chưa có sinh vật B Được biến đổi qua quần xã trung gian C Quá trình diễn gắn liền với phá hại môi trường D Kết cuối ln dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực Câu 97: So với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo thường có số bậc dinh dưỡng lưới thức ăn khơng phức tạp Sự khác biệt dẫn đến hệ A tăng lượng sinh khối hình thành, tăng tính ổn định hệ B tăng nhanh tuần hồn vật chất, giảm tính ổn định hệ C hệ có tính ổn định cao nhờ tận dụng triệt để nguồn lượng D hệ thống bị nhiều lượng hô hấp Câu 98: Trong đặc điểm sau, nhận định không đặc điểm thể đột biến dị đa bội? A Bộ NST tồn theo cặp tương đồng B Tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội hai loài khác C Khơng có khả sinh sản hữu tính (bị bất thụ) D Hàm lượng ADN tế bào sinh dưỡng tăng lên so với dạng lưỡng bội Câu 99: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Nếu khơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen B Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể khơng bị thay đổi C Nếu khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi D Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen khơng tác động trực tiếp lên kiểu hình Câu 100: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần phân bào liên tiếp tạo bao mạch ADN tổng hợp vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ? A 30 B C 16 D 32 Câu 101: Một quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền hệ sau: P: 0,09 AA + 0,21 Aa + 0,70 aa = F1: 0,16 AA + 0,38 Aa + 0,46 aa = F2: 0,20 AA + 0,44 Aa + 0,36 aa = F3: 0,25 AA + 0,50 Aa + 0,25 aa = Biết A trội hoàn toàn so với a Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng A Loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen đồng hợp lặn B Loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp C Loại bỏ kiểu gen dị hợp giữ lại kiểu gen đồng hợp SINH HỌC OCEAN D Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 102: Biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, quần thể trạng thái cân di truyền Quần thể có tỉ lệ kiểu hình sau có tần số kiểu gen Aa lớn nhất? A Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng B Quần thể có tỉ lệ 100% hoa đỏ C Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng D Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Câu 103: Gen A có 6102 liên kết hiđrơ mạch hai gen có X = 2A = 4T, mạch gen có X = A + T Gen bị đột biến điểm hình thành nên alen a, alen a có gen A liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại G gen a A 1581 B 678 C 904 D 1582 Câu 104: Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Sử dụng hóa chất cơnsixin tác động lên q trình giảm phân tạo giao tử đực Thực phép lai P: ♀Aa × ♂aa, thu F1 Các F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Biết phát sinh đột biến trình giảm phân tạo giao tử 2n, thể tam bội khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu gen? A B C D 12 Câu 105: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu F1 có loại kiểu hình, thân cao, hoa đỏ chiếm 30% Biết không xảy đột biến Khoảng cách gen A gen B A 10cM B 20cM C 30cM D 40cM Câu 106: Giả sử quần thể loài thú kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D 25 240 193 195 Diện tích khu phân bố (ha) 10 15 20 25 Mật độ (cá thể/ha) Cho biết diện tích khu phân bố quần thể không thay đổi, khơng có tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quần thể A có kích thước nhỏ B Kích thước quần thề B lớn kích thước quần thể C C Nếu kích thước quần thể B quần thể D tăng 2%/năm sau năm kích thước hai quần thể D Thứ tự xếp quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn A C B D Câu 107: Người người ta tiến hành thí nghiệm sau + Thí nghiệm 1: Đưa vào chng thủy tinh kín chiếu sáng liên tục + Thí nghiệm 2: Trồng nhà kín điều chỉnh nồng độ O2 + Thí nghiệm 3: Đo cường độ quang hợp điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao (mg CO2/dm2 lá.giờ) Một học sinh đưa nhận xét sau, theo em nhận xét phù hợp A thí nghiệm phân biệt thực vật C3 thực vật C4 B Ngun tắc thí nghiệm dựa vào hơ hấp sáng thực vật C3 thực vật C4 C Nguyên tắc thí nghiệm dựa vào điểm bù CO2 khác thực vật C3 C4 D Người ta dùng phương pháp nhuộm màu iôt tiêu giải phẫu để phân biệt thực vật C3 C4 tế bào mơ giậu thực vật C3 phát triển thực vật C4 khơng Câu 108: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập q trình giảm phân khơng xảy tượng đột biến SINH HỌC OCEAN Theo lí thuyết, phát biểu sau chưa (nếu xem vai trò bố mẹ nhau) A Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với có tối đa sơ đồ lai phù hợp B Cho chủng tự thụ phấn, có tối đa sơ đồ lai phù hợp C Cho giao phấn với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 có sơ đồ lai phù hợp D Cho giao phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1, có tối đa sơ đồ lai phù hợp Câu 109: Khi nói thành phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? (1) Một hệ sinh thái ln có sinh vật sản xuất môi trường sống sinh vật (2) Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải (3) Sinh vật phân giải chuyển hóa chất hữu thành chất vơ để cung cấp cho sinh vật sản xuất (4) Tất hệ sinh thái ln có sinh vật tiêu thụ A B C D Câu 110: Khi nói cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng, xét kết luận sau: (1) Mỗi hệ sinh thái có nhiều mạng lưới dinh dưỡng (2) Mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) Cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa, theo mơi trường (4) Khi bị mắt xích khơng làm thay đổi cấu trúc mạng lưới Có kết luận đúng? A B C D Câu 111: Ở loài thực vật, màu hoa gen quy định, thực hai phép lai: - Phép lai 1: P: ♀ Hoa đỏ x ♂ Hoa trắng → F1: 100% Hoa đỏ - Phép lai 2: P: ♀ Hoa trắng x ♂ Hoa đỏ → F1: 100% Hoa trắng Có kết luận sau: (1) Nếu lấy hạt phấn F1 phép lai thụ phấn cho F1 phép lai F2 phân ly tỷ lệ đỏ : trắng (2) Nếu gen quy định tính trạng bị đột biến biểu thành kiểu hình trường hợp khơng chịu ảnh hưởng mơi trường (3) Nếu gen bị đột biến lặn biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp (4) Gen quy định tính trạng có alen Số kết luận A B C D Câu 112: Hình ảnh sau mơ tả q trình hình thành lồi chế tự đa bội Hãy nghiên cứu hình ảnh cho biết phát biểu có phát biểu đúng? (1) Tế bào hợp tử mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài khác (2) Tế bào hợp tử gọi thể tứ bội (4) Trong trình phát sinh tạo giao tử tế bào sinh dục bố mẹ xảy tượng không phân li tất nhiễm sắc thể kì sau II trình giảm phân (5) Tiến hành phép lai thể bố mẹ thể phát triển từ hợp tử tạo từ trình ta thu lai có khả sinh sản hữu tính A B C D Câu 113: Xét hai tế bào sinh tinh lồi (2n = 8) có kiểu gen AaBbDdXEY thực q trình giảm phân, đó, tế bào xảy tượng cặp NST thường chứa cặp gen Aa không phân li lần phân bào I, NST giới tính Y khơng phân li lần phân bào II, cặp NST khác phân li bình thường Số loại giao tử tối đa tạo thành A B C D 16 SINH HỌC OCEAN Câu 114: Ảnh hưởng số đột biến khác gen x mã hóa cho protein X thiết yếu cho tổng hợp axit amin lơxin nghiên cứu nấm men đơn bội Trình tự đầy đủ mạch mã hóa gen x nêu 20 30 40 10 490 ATG GXG XAA GAG XAG AAG XGT GGT AXG GGX TTG GAT AGX GAX…GGA XAG TAG Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Các tế bào mang đột biến X → T vị trí 13 tạo phiên mã mARN gen x ngắn bình thường (2) Các tế bào mang đột biến A → T vị trí 16 sống mơi trường khơng có lơxin (3) Các tế bào mang đột biến T → A vị trí 31 sản sinh thêm loại prôtêin X* thiếu 10 axit amin (4) Các tế bào mang đột biến dịch khung thêm G vị trí 33 34 tạo protein X biểu chức bình thường A B C D Câu 115: Ở loài thực vật, màu sắc hoa quy định hai cặp gen không alen phân li độc lập, cho hai hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen giao phấn với (P), thu F1: hoa đỏ hoa trắng Biết không xảy đột biến, biểu kiểu gen khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Trong số hoa trắng đời F1 phép lai, loại không chủng chiếm tỉ lệ 7/16 (2) Ở F1 có tối đa kiểu gen quy định hoa trắng (3) Ở F1 có tối đa kiểu gen khác (4) Tính trạng màu sắc hoa chịu chi phối hai gen alen tương tác lẫn theo kiểu bổ sung A B C D Câu 116: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết sau: 32,76% đỏ, tròn : 3,24% đỏ, dài : 58,24% vàng, tròn : 5,76% vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen B, b 0,2 0,8 (2) Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% (3) Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% (4) Nếu cho tất đỏ, dài tự thụ phấn thu F1 có 8% vàng, dài A B C D.1 Câu 117: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy AB D d AB D X X X Y thu F1, tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, định mắt trắng Phép lai P: ab ab cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 28 loại kiểu gen (2) F1 có kiểu hình trội tính trạng chiếm 55,5% (3) Tần số hoán vị gen 4% (4) F1 có 12% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A B C D Câu 118: Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá SINH HỌC OCEAN thể lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2% cá thể đực lông quăn, trắng : 2% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen F1 XABXab XABY (2) Tần số hoán vị gen 8% (3) Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lơng thẳng, trắng đời con, kiểu hình lông quăn, đen chiếm tỉ lệ 50% (4) Nếu cho cá thể F1 giao phối với cá thể đực lơng thẳng, trắng thu đời có số cá thể đực lơng quăn, trắng chiếm tỉ lệ % A B C D Câu 119: Ở loài thực vật chiều cao quy định cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, alen làm cho chiều cao tăng thêm 5cm so với gen lặn Cho đồng hợp trội lặn lai với thu F1 tất cao 125 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với F2 Biết trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường khơng có đột biến xảy Cho phát biểu sau, số phát biểu 315 45 (1) Tỉ lệ cao 130 cm (2) Tỉ lệ cao 140 cm 1536 512 15 (3) Tỉ lệ kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đôi số cặp gen đồng hợp trội 128 (4) Tỉ lệ kiểu gen có cặp gen đồng hợp lặn, cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp trội 128 A B C D Câu 120: Cho sơ đồ phả hệ số phát biểu phả hệ sau (1) Cả hai tính trạng gen lặn NST giới tính qui định (2) Có 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc (3) Cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh đứa trai, xác suất để đứa mang bệnh 37,5% (4) Xác suất để cặp vợ chồng sinh thêm đứa gái bình thường khơng mang alen gây bệnh 13,125% Số phát biểu ? A B C D HẾT SINH HỌC OCEAN THÔNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHÓA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019 (Thời gian khuyến 17/01 – 31/01)  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh tốn sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 18 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí combo luyện thi 950k Nhưng từ ngày 17/01 – 31/01 500k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu khơng hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi SINH HỌC OCEAN ... luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa... PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện... anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi SINH HỌC OCEAN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (175) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (175)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay