ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (174)

19 4 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài thi: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ - SỐ Thời gian làm bài: 60 phút - 34 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Lời giải gồm 19 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert Hubbard- 1.A 11.A 21.A 31.C 2.D 12.C 22.D 32.B 3.A 13.C 23.A 33.A 4.B 14.A 24.D 34.D 5.A 15.C 25.A 6.C 16.D 26.B 7.B 17.C 27.B D 18.D 28.C 9.C 19.A 29.A 10.D 20.B 30.C Câu 1: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói gen sinh vật thực? (1) Trình tự nuclêơtit vùng mã hóa gen khơng mang thơng tin mã hóa axit amin gọi đoạn êxơn, trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hóa axit amin gọi intron (2) Phần lớn, vùng mã hóa gen sinh vật nhân thực cấu tạo hai loại đoạn êxôn intron nên gọi gen không phân mảnh (3) Gen cấu trúc sinh vật nhân thực bao gồm hai mạch phân chia thành vùng vùng điều hòa, vùng khởi động vùng vận hành (4) Phần lớn, gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn intron đoạn êxôn, số đoạn intron nhiều số đoạn êxôn đơn vị A B C D Đáp án: A (1) Sai Trình tự nuclêơtit vùng mã hóa gen khơng mang thơng tin mã hóa axit amin gọi đoạn intron, trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hóa axit amin gọi êxơn (2) Sai Phần lớn, vùng mã hóa gen sinh vật nhân thực cấu tạo hai loại đoạn êxôn intron nên gọi gen phân mảnh (3) Sai Gen cấu trúc sinh vật nhân thực bao gồm hai mạch phân chia thành vùng vùng điều hòa, vùng mã hóa vùng kết thúc (4) Sai Phần lớn, gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn intron đoạn êxôn, số đoạn êxôn nhiều số đoạn intron đơn vị Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 2: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói gen cấu trúc? (1) Vùng điều hòa vùng kết thúc gen trình tự nuclêôtit đặc biệt (2) Vùng kết thúc gen mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã (3) Vùng điều hòa gen mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã (4) Vùng mã hóa gen mang thơng tin mã hóa axit amin (5) Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P mạch bổ sung gen (6) Bộ ba mã mở đầu nằm vùng điều hòa gen (7) Bộ ba mã kết thúc nằm vùng kết thúc gen A B C D Đáp án: D (1) Đúng Vùng điều hoà nằm đầu 3’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã Vùng kết thúc nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã Cả hai vùng chứa trình tự nuclêơtit đặc biệt (2) Sai Vùng kết thúc nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã (3) Đúng Vùng điều hoà nằm đầu 3’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã (4) Đúng Vùng mã hố mang thơng tin mã hố axit amin Các gen sinh vật nhân sơ có vùng mã hố liên tục (gen khơng phân mảnh) Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục (gen phân mảnh) (5) Sai Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P mạch mạch gốc gen (6) Sai Bộ ba mã mở đầu nằm vùng mã hóa, phía đầu 3’OH mạch gốc (7) Sai Bộ ba mã kết thúc nằm vùng mã hóa, phía đầu 5’P mạch gốc Câu 3: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói gen phân mảnh gen không phân mảnh? (1) Gen phân mảnh gen có vùng điều hòa cấu tạo hai loại đoạn (êxôn intron) (2) Gen không phân mảnh thường gặp sinh vật nhân sơ gen phân mảnh thường gặp sinh vật nhân thực (3) Bộ ba mã mở đầu nằm đoạn êxôn vùng mã hóa gen phân mảnh (4) Bộ ba mã kết thúc nằm đoạn intron cuối vùng mã hóa gen phân mảnh (5) Gen khơng phân mảnh gen có vùng mã hóa cấu tạo loại đoạn intron A B C D Đáp án: A (1) Sai Gen phân mảnh gen có vùng mã hóa cấu tạo hai loại đoạn(êxôn intron) (2) Đúng Gen không phân mảnh thường gặp sinh vật nhân sơ gen phân mảnh thường gặp sinh vật nhân thực (3) Đúng Bộ ba mã mở đầu nằm đoạn êxơn vùng mã hóa gen phân mảnh Vì cấu trúc gen phân mãnh êxôn – intron – êxôn – – intron – êxôn (4) Sai Bộ ba mã kết thúc nằm đoạn êxơn cuối vùng mã hóa gen phân mảnh Vì cấu trúc gen phân mãnh êxôn – intron – êxôn – – intron – êxơn (5) Sai Gen khơng phân mảnh gen có vùng mã hóa cấu tạo loại đoạn êxôn Câu 4: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói đặc điểm mã di truyền? (1) Mã di truyền có tính phổ biến có nghĩa tất lồi có chung mã di truyền (có ngoại lệ) (2) Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 3’ đến 5’ phân tử mARN (3) Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba, không gối lên (4) Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa loại axit amin mã hóa loại ba Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (5) Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch khuôn gen (6) Mã di truyền có tính thối hóa có nghĩa ba mang thơng tin mã hóa nhiều loại axit amin khác A B C D Đáp án: B (1) Đúng Mã di truyền có tính phổ biến có nghĩa tất lồi có chung mã di truyền trừ số ngoại lệ (2) Sai Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 5’đến 3’ phân tử mARN (3) Đúng Mã di truyền mã ba, nuclêơtit đứng mã hố cho axit amin Mã di truyền đọc từ điểm xác định liên tục theo ba nuclêôtit (không chồng gối lên nhau) (4) Sai Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa ba mang thơng tin mã hóa loại axit amin (5) Sai Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 3’ đến 5’ mạch khuôn gen (6) Sai Mã di truyền có tính thối hóa có nghĩa nhiều ba khác mang thông tin mã hóa loại axit amin Câu 5: Trong thành phần sau, có thành phần tham gia vào q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Các enzim tháo xoắn (2) Enzim nối ligaza (3) Hai mạch khuôn phân tử ADN mẹ (4) Ribôxôm (5) Các đơn phân cấu tạo nên ADN: A, T, G, X (6) Các đơn phân cấu tạo nên ARN: A, U, G, X (7) Enzim restrictaza (8) Enzim ARN pôlimera (9) Enzim ADN pôlimeraza A B C D 10 Đáp án: A (1) Đúng Dãn xoắn tách hai mạch kép ADN để lộ hai mạch đơn (2) Đúng Nối nối đoạn okazaki thành mạch hoàn chỉnh (3) Đúng Muốn nhân đơi phải có ADN mạch khn để làm khn tổng hợp (4) Sai Q trình nhân đơi khơng cần ribơxơm Ribơxơm cần cho q trình dịch mã (5), (6) Đúng Các nucleotit tự môi trường (A, T, G, X) để tổng hợp mạch ribonucleotit A, U, G, X để tổng hợp đoạn mồi (7) Sai Không cần sử dụng enzim cắt restrictaza (8) Đúng Tổng hợp đoạn mồi ARN bổ sung với mạch khuôn (9) Đúng Gắn nuclêôtit tự ngo|i môi trường vào liên kết với nuclêôtit mạch khuôn để tổng hợp mạch hoàn chỉnh Câu 6: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói q trình phiên mã? (1) Enzim tham gia q trình phiên mã enzim ARN pơlimeraza (2) Phiên mã bắt đầu vùng điều hòa gen (3) Mạch khuôn dùng để tổng hợp ARN có chiều 3’→5’ (4) Q trình tổng hợp mARN thực theo nguyên tắc bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G (5) Phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’→3’ (6) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’ (7) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến đâu hai mạch gen tách đến đấy, vùng enzim qua đóng xoắn trở lại, tượng gọi đóng xoắn cục (8) Kết thúc q trình phiên mã, phân tử ARN enzim ARN pôlimeraza giải phóng A B C D Đáp án: C (1) Đúng Enzim tham gia trình phiên mã enzim ARN pôlimeraza ARN polimeaza nhận biết điểm khởi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 đầu phiên mã mạch mã gốc, bám vào liên kết với mạch mã gốc, tháo xoắn phân tử ADN  lộ mạch mã gốc, tổng hợp nên mạch ARN (2) Đúng Khởi đầu enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’→ 5’ bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (3) Đúng Đúng mạch để tổng hợp ARN mạch gốc có chiều từ 3’ →5’ gen có mạch gốc Tuy nhiên phân tử ADN sử dụng hai mạch làm khn phân tử ADN có nhiều gen gen mạch ADN mạch gốc mạch bổ sung (4) Đúng Quá trình tổng hợp ARN thực theo nguyên tắc bổ sung: Agốc – Ur , Tgốc – Ar , G gốc – Xr, Xgốc – Gr (5) Đúng Phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’→3’ (6) Đúng Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc gen có chiều 3’ → 5’ (7) Sai Enzim ARN pơlimeraza di chuyển đến đâu hai mạch gen tách đến đấy, vùng enzim qua đóng xoắn trở lại, tượng gọi tháo xoắn cục (8) Đúng Khi enzym di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc q trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN giải phóng Câu 7: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói đoạn Okazaki q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Okazaki đoạn ADN ngắn tổng hợp mạch khuôn hở đầu 3’OH phân tử ADN (2) Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên Okazaki là: A, T, G, X (3) Okazaki đoạn mạch tổng hợp hai mạch khuôn chạc nhân đôi (4) Đoạn Okazaki enzim ARN pôlimeraza xúc tác tạo A B C D Đáp án: B (1) Sai Okazaki đoạn ADN ngắn tổng hợp mạch khuôn hở đầu 5’P phân tử ADN (2) Đúng Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên Okazaki là: A, T, G, X (3) Sai Okazaki đoạn mạch tổng hợp mạch khuôn hở đầu 5’P chạc nhân đôi (4) Sai Đoạn Okazaki enzim ADN pôlimeraza (ADN polymeraza III) xúc tác tạo Câu 8: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói đoạn mồi ARN q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Đoạn ARN mồi có cấu trúc kép, thẳng (2) Đoạn mồi ARN enzim ADN pôlimeraza xúc tác tạo (3) Đoạn mồi ARN giúp enzim ARN pôlimeraza hoạt động để tổng hợp mạch ADN (4) Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên đoạn mồi ARN là: T, U, G, X A B C D Đáp án: D (1) Sai Đoạn ARN mồi có cấu trúc đơn, thẳng (2) Sai Primaza (ARN polymeraza): Tổng hợp đoạn mồi có đầu 3’ OH tự (3) Sai Đoạn mồi ARN giúp enzim ADN pôlimerza hoạt động để tổng hợp mạch ADN (4) Sai Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên đoạn mồi ARN là: A, U, G, X có chất ARN Câu 9: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói vai trò enzim q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ADN pơlimeraza có vai trò lắp ráp nuclêơtit tự tạo mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung (2) Enzim ligaza có vai trò nối mạch tổng hợp với mạch khuôn để tạo phân tử ADN hồn chỉnh (3) Enzim restrictaza có vai trò cắt đoạn mồi ARN khỏi đoạn Okazaki (4) Enzim ARN pơlimeraza có vai trò lắp ráp ribơnuclêơtit tự với nuclêôtit khuôn tạo ARN mồi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (5) Enzim ADN pôlimeraza ARN pôlimeraza có chức xúc tác tạo sản phẩm có chiều từ 5’ đến 3’ A B C D Đáp án: C (1) Đúng Enzim ADN pôlimeraza (ADN polymeraza III) gắn nuclêôtit tự ngồi mơi trường vào liên kết với nuclêơtit mạch khn để tổng hợp mạch hồn chỉnh (2) Sai Enzim ligaza nối đoạn Okazaki (chiều dài khoảng 1000 – 2000 cặp nuclêơtit) thành chuỗi pơlinuclêơtit hồn chỉnh (3) Sai ADN pôlimeraza, cụ thể ADN pôlimeraza I có vai trò cắt đoạn mồi ARN khỏi đoạn Okazaki (4) Đúng Enzim ARN pơlimeraza có vai trò lắp ráp ribơnuclêơtit tự với nuclêơtit khuôn tạo ARN mồi (5) Đúng Enzim ADN pôlimeraza ARN pơlimeraza có chức xúc tác tạo sản phẩm có chiều từ 5’ đến 3’ Câu 10: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu khơng nói q trình nhân đơi ADN? (1) Sau mạch đơn tổng hợp xong mạch chiều liên kết với để tạo thành phân tử ADN (2) Hai mạch đơn tổng hợp xoắn lại tạo thành phân tử ADN mạch ADN mẹ xoắn lại tạo thành phân tử ADN (3) Mỗi chạc chữ Y có mạch phân tử ADN tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn mạch khn có loại enzim khác xúc tác (4) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực hình thành đơn vị nhân đơi, q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ hình thành nhiều đơn vị nhân đôi A B C D Đáp án: D (1) Sai Các mạch đơn tổng hợp đến đâu xoắn đến đó, đó, mạch đơn liên kết với mạch khuôn cũ để tạo thành phân tử ADN liên kết diễn hai mạch đơn ngược chiều (2) Sai Trong phân tử ADN tạo thành có mạch đơn mạch đơn cũ (3) Sai Mỗi chạc chữ Y có mạch phân tử ADN tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn enzim ADN pôlimeraza xúc tác tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ đến 3’ (4) Sai Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực hình thành nhiều đơn vị nhân đơi, q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ hình thành đơn vị nhân đơi Câu 11: Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã gen nhân tế bào nhân thực, trường hợp khơng có đột biến có phát biểu sau (1) Các gen có chế điều hòa có số lần phiên mã giống (2) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi số lần phiên mã thường khác (3) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác (4) Các gen nằm tế bào có số lần nhân đôi số lần phiên mã Số nội dung A B C D Đáp án: A (1) Đúng Trên ADN, gen có liên quan chức thường phân bố thành cụm, có chung Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 chế điều hòa Opêron chúng có số lần phiên mã giống (2) Đúng Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi số lần phiên mã thường khác (3) Sai Vì gen NST khác phải có số lần nhân đơi tế bào phân chia lần tất NST tế bào nhân đơi lần, tất gen NST khác nhân đơi lần (4) Sai Vì gen tế bào có số lần phiên mã khác khơng phải Câu 12: Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (2) Ở phân tử mARN, ribôxôm khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đọc đặc hiệu với loại ribơxơm (3) Q trình dịch mã khơng diễn theo ngun tắc bổ sung làm phát sinh đột biến gen (4) Khi tổng hợp chuỗi polipeptit trình phiên mã trình dịch mã ln diễn tách rời A B C D Đáp án: C (1) Đúng Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (2) Sai Vì mARN có ba mở đầu có tín hiệu để khởi đầu dịch mã Tất riboxom tiến hành khởi đầu dịch mã từ ba mở đầu (3) Sai Vì dịch mã khơng theo ngun tắc bổ sung làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit không làm thay đổi cấu trúc gen nên khơng gây đột biến gen (4) Đúng Vì phiên mã ln diễn trước, sau hồn thiện mARN tiến hành dịch mã Câu 13: Có phân tử ADN nhân tế bào tiến hành nhân đôi số lần liên tiếp tạo 42 mạch pơlinuclêơtit Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Mỗi phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp (2) Sau kết thúc lần nhân đôi cuối cùng, ADN ln có mạch ADN mẹ (3) Trong phân tử ADN tạo ra, có phân tử ADN cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào (4) Q trình nhân đơi nói diễn pha S chu kì tế bào A B C D Đáp án: C Ta có: Với phân tử ADN số mạch pôlinuclêôtit ban đầu x = mạch Gọi k số lần nhân đơi ta có x (2k – 1) = 42  k =  trải qua lần nhân đôi (1) Đúng Mỗi phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp (2) Sai Các em để ý ban đầu có mạch ADN mẹ, có phân tử ADN mang mạch mẹ mạch từ mơi trường, tất ADN lại mang hồn tồn ngun liệu từ mơi trường (3) Sai Ta có số phân tử tạo x 23 = 24 phân tử Trong có phân tử ADN mang mạch mẹ mạch từ mơi trường Vậy số phân tử mang hồn tồn nguyên liệu từ môi trường 24 – = 18 (4) Đúng Xảy pha S kì trung gian Khi nhiễm sắc thể trạng thái duỗi xoắn cực đại Câu 14: Hình bên mô tả tượng nhiều ribôxôm trượt phân tử mARN tham gia dịch mã Quan sát hình cho biết có nhận xét (1) Mỗi phân tử mARN thường dịch mã đồng thời số ribôxôm tập hợp thành cụm gọi pôliribôxôm (pôlixôm) (2) Một ribôxôm tham gia vào trình dịch mã cấu tạo từ tiểu đơn vị bé tiểu đơn vị lớn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Có loại chuỗi pơlipeptit khác hình thành ribơxơm tổng hợp loại prơtêin (4) Có loại chuỗi pơlipeptit tạo ribơxơm có hình dạng giống (5) Trước dịch mã tiểu phần ribôxôm trạng thái rời (6) Hiện tượng pôliribôxôm làm tăng suất tổng hợp prôtêin loại (7) Ở sinh vật nhân thực tham gia dịch mã ribôxôm trượt mARN theo chiều 5’ – 3’, sinh vật nhân sơ ngược lại A B C D Đáp án: A (1) Đúng Trong trình dịch mã mARN thường không gắn với ribôxôm riêng rẽ, mà gắn với nhóm ribơxơm gọi polixom (2) Đúng Ribơxơm bao gồm hai tiểu đơn vị - tiểu đơn vị ribôxôm nhỏ đọc mRNA, tiểu đơn vị lớn liên kết axit amin để tạo thành chuỗi pơlipeptit (3) Sai Có loại chuỗi pơlipeptit giống hình thành dù ribơxơm khác trượt mARN nên sản phẩm tạo phải giống (trừ có đột biến) (4) Sai Có loại chuỗi pơlipeptit giống hình thành nhiên khơng đồng nghĩa với việc ribôxôm phải giống (5) Đúng Trước dịch mã tiểu phần ribơxơm trạng thái rời sau dịch mã xong chúng lại tách sẵn sàng cho chu trình (6) Đúng Hiện tượng pơliribơxơm làm tăng suất tổng hợp prôtêin loại (7) Sai Dù nhân thực hay nhân sơ ribơxơm trượt mARN theo chiều 5’ – 3’ Câu 15: Hình bên mơ tả q trình nhân đơi phân tử ADN Một ADN mẹ có chứa N14, chuyển sang mơi trường có chứa N15 cho nhân đơi lần liên tiếp Quan sát hình cho biết có nhận xét (1) Hình mơ tả q trình nhân đơi ADN theo chế bán bảo toàn (2) Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường có N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN có chứa N15 (3) Số ADN chứa ngun liệu hồn tồn từ mơi trường sau lần nhân đôi môi trường chứa N15 (4) Số mạch đơn chứa N15 sau lần nhân đôi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 môi trường N15 (5) Nếu cho ADN tiếp tục nhân đơi mơi trường có chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 30 (6) Nếu cho ADN nhân đơi đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN không chứa N14 7/16 A B C D Đáp án: C (1) Đúng Trong trình tổng hợp phân tử ADN phân tử ADN tạo gồm mạch phân tử ADN mẹ (mạch gốc) mạch tổng hợp (2) Sai Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường có N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN có chứa N15 Có chứa phân tử ADN mạch N14 mạch N15 hay mạch N15 (3) Đúng Chỉ có phân tử phân tử ngồi có mạch N14 mạch N15 (4) Đúng Nhân đơi lần số mạch tạo x 22 = có mạch cũ nên số mạch N15 – = (5) Sai Nếu cho ADN tiếp tục nhân đơi mơi trường có chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 Dù có phân tử ADN nhân đơi mơi trường N15 số mạch N14 hồn tồn khơng đổi (6) Sai Thế hệ thứ tức phân tử ban đầu nhân đôi lần số phân tử ADN tạo 24 = 16 16  14   Trong có phân tử ADN có mạch N14 Vậy tỉ lệ phân tử ADN không chứa N14 16 16 Câu 16: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ARN pôlimeraza trượt mạch khuôn gen theo chiều từ 3’ đến 5’ (2) Quá trình phiên mã kết thúc hai mạch gen bắt đầu đóng xoắn trở lại (3) Các ribônuclêôtit tự liên kết với nuclêôtit mạch bổ sung gen theo nguyên tắc bổ sung (4) Enzim ARN pơlimeraza có vai trò xúc tác q trình hồn thiện mARN (5) Phân tử mARN tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’ (6) Enzim ARN pơlimeraza bám vào vùng gen để thực trình phiên mã A B C D Đáp án: D (1) Đúng Enzim ARN pôlimeraza trượt mạch khuôn gen theo chiều từ 3’ đến 5’ (2) Sai Quá trình đóng xoắn hai mạch gen q trình phiên mã diễn theo hình thức “cuốn chiếu”, có nghĩa vùng gen phiên mã xong đóng xoắn trở lại (3) Sai Các ribơnuclêơtit tự liên kết với nuclêôtit mạch mạch khuôn gen theo nguyên tắc bổ sung (4) Sai Enzim ARN pơlimeraza có vai trò xúc tác q trình tách hai mạch gen liên kết ribônuclêôtit môi trường nội bào với nuclêôtit mạch khuôn gen (5) Đúng Phân tử mARN tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’ Vì Enzim ARN pơlimeraza trượt mạch gốc có chiều từ 3’ đến 5’ nên mARN phải có chiều từ 5’ đến 3’ (6) Sai Enzim ARN pơlimeraza nhận biết bám vào vùng trình tự nuclêơtit đặc biệt trước ba mã mở đầu 5’AUG3’ (vùng điều hòa) để thực trình phiên mã Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ARN pôlimeraza gắn vào vùng điều hòa mạch mã gốc (có chiều 3’ → 5’) bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (2) Q trình phiên mã tạo mARN gồm êxôn trực tiếp tham gia trình dịch mã (3) Một gen thực q trình phiên mã tạo sản phẩm mARN, tARN, rARN Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Quá trình phiên mã tạo sản phẩm khác sử sử dụng loại enzim (5) Khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen gặp ba kết thúc mạch mã gốc đầu 5’ trình phiên mã kết thúc A B C D Đáp án: C (1) Đúng Enzim ARN pôlimeraza gắn vào vùng điều hòa mạch mã gốc (có chiều 3’ → 5’) bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (2) Đúng Quá trình phiên mã tạo mARN gồm êxơn trực tiếp tham gia q trình dịch mã Gen sinh vật nhân sơ gen không phân mảnh nên phiên mã khoảng đoạn dịch mã (3) Sai Mỗi gen thực phiên mã tạo loại sản phẩm xác định (mARN tARN rARN) Đối với sinh vật nhân sơ: tARN rARN tổng hợp theo chế giống mARN, nhiên sau sợi poliribonuclêơtit tổng hợp tiếp tục hình thành bậc cao để tạo thành ARN hồn chỉnh (4) Đúng Quá trình phiên mã tạo sản phẩm khác sử sử dụng loại enzim Ở sinh vật nhân chuẩn (nhân thực) trình phiên mã tạo mARN, tARN, rARN có enzym ARN polymeraza riêng xúc tác (5) Sai Khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc mạch mã gốc đầu 5’ trình phiên mã kết thúc Câu 18: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân thực? (1) Trên vùng mã hóa gen, êxơn tham gia vào q trình phiên mã, đoạn intron khơng tham gia vào q trình phiên mã (2) Quá trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, A = U, T = A, X ≡ G (3) Tất nuclêôtit mạch gốc gen liên kết với ribônuclêôtit môi trường nội theo nguyên tắc bổ sung để tạo mARN (4) Phân tử mARN tạo tham gia trực tiếp vào q trình dịch mã ribơxơm (5) Đối với gen nhân, trình phiên mã tạo mARN sơ khai diễn nhân tế bào, q trình cắt intron nối êxơn tạo mARN trưởng thành diễn tế bào chất A B C D Đáp án: D (1) Sai Êxôn intron phiên mã nhiên phiên mã xong phải trải qua trình cắt intron ghép đoạn êxôn lại với Khi mARN trưởng thành đoạn intron q trình dịch mã khơng thực (2) Đúng Q trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, A = U, T = A, X ≡ G (3) Sai Vì vùng nulêơtitiều vùng điều hòa vùng nuclêôtit nằm vùng kết thúc gen không phiên mã (4) Sai Vì kết thúc ttrình phiên mã tạo mARN sơ khai (bao gồm hai loại đoạn êxôn intron), phân tử mARN sơ khai cắt bỏ intron nối đoạn êxôn lại với để tạo phân tử mARN trưởng thành, từ mARN trưởng thành tham gia vào q trình dịch mã ribơxơm (5) Sai Cả hai trình diễn nhân tế bào Câu 19: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói trình dịch mã? (1) Đối với sinh vật nhân thực, q trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit diễn nhân tế bào (2) Tất ba mARN mang thơng tin mã hóa axit amin (3) Trước ba mã mở đầu phân tử mARN có trình tự nclêơtit đặc biệt giúp tiểu phần lớn ribơxơm nhận biết để bám vào mARN Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Khi trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit dừng lại, ribôxôm tách khỏi mARN nguyên cấu trúc để tiếp tục dịch mã (5) Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã lúc (6) Trên phân tử mARN ribôxôm dịch chuyển theo bước, bước tương ứng ba nuclêôtit liên tiếp mARN A B C D Đáp án: A (1) Sai Đối với sinh vật nhân thực, trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit diễn ngồi tế bào chất (2) Sai Bộ ba mã kết thúc không mang thông tin mã hóa axit amin (3) Sai Trước ba mã mở đầu phân tử mARN có trình tự nclêơtit đặc biệt giúp tiểu phần bé ribơxơm nhận biết để bám vào mARN (4) Sai Khi tổng hợp chuỗi pôlipeptit dừng lại, ribôxôm tách khỏi mARN hai tiểu phần ribôxôm tách sẵn sàng cho chu trình (5) Đúng Trong dịch mã, mARN thường không gắn với ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với nhóm ribơxơm (pơliribơxơm hay pôlixôm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp (6) Sai Trên phân tử mARN ribôxôm dịch chuyển theo bước, bước tương ứng bantrên mARN Câu 20: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói q trình dịch mã? (1) Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang axit amin đặc biệt gắn vào với ba kết thúc mARN (2) Quá trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã 5’UAX3’ liên kết với ba khởi đầu mARN (3) Chuỗi pôlipeptit giải phóng khỏi ribơxơm sau tARN mang axit đặc hiệu gắn vào ba mã kết thúc (4) Mỗi tiểu phần bé ribôxôm nhận biết bám trình tự nuclêơtit khác phân tử mARN q trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit (5) Các ribôxôm khác trượt phân tử mARN tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit khác (6) Liên kết peptit axit amin hình thành trước ribôxôm tiếp tục dịch chuyển thêm ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ (7) Trên phân tử mARN có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã, ribôxôm dịch mã xong ribơxơm dịch mã A B C D Đáp án: B (1) Sai Vì ba mã kết thúc ba vô nghĩa nên không mang thông tin mã hóa axit amin Q trình dịch mã kết thúc ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc (UGA, UAG hay UAA) (2) Sai Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã 3’UAX5’ liên kết với ba khởi đầu mARN (3) Sai.Vì chuỗi pơlipeptit giải phóng ribơxơm tiếp xúc với ba mã kết thúc, ba tARN mang axit amin đến gắn (4) Sai Mỗi tiểu phần bé ribôxôm nhận biết bám trình tự nuclêơtit giống phân tử mARN trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit (5) Sai Các ribôxôm khác trượt phân tử mARN tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit giống (6) Đúng Liên kết peptit axit amin hình thành trước ribơxơm tiếp tục dịch chuyển thêm ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (7) Sai Vì phân tử mARN có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã lúc Chứ không thiết ribơxơm dịch mã xong ribơxơm dịch mã Câu 21: Người ta sử dụng đoạn phân tử ADN mạch kép để tổng hợp phân tử ARN mạch đơn có chiều dài chiều dài ADN khuôn Biết phân tử ADN dài 3060 A0, mạch phân tử ADN có 90 Ađênin, phân tử ARN tổng hợp từ ADN khn có 270 Uraxin Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A số lượng nuclêôtit loại T 540 (2) Trong tổng số nuclêôtit phân tử ADN, số nuclêôtit loại A chiếm tỉ lệ 30% (3) Phân tử ADN khn có tổng số lượng nuclêơti loại G số lượng nuclêôtit loại X 720 (4) Mạch hai phân tử ADN dùng làm khuôn để tổng hợp ARN A B C D Đáp án: A (1) Sai Theo đề: Phân tử ADN dài 3060 A  N = 2L = 1800 (nuclêôtit) 3, Theo nguyên tắc bổ sung Ur = Akhn = 270 mà mạch có A1 = 90 suy mạch mạch khuôn Vậy A2 = 270 A1 = 90  A = T = A1 + A2 = 270 + 90 = 360 (2) Sai Trong tổng số nuclêôtit phân tử ADN, số nuclêôtit loại A chiếm tỉ lệ %A =  A  100% N 360  100%  20% 1800 (3) Sai Ta có : 2A + 2G = 1800  A + G = 900  360 + G = 900  G = X = 540  G + X = x 540 = 1080 (4) Đúng Chứng minh ý (1) Câu 22: Một gen có tổng số hai loại nuclêơtit A T 40% so với tổng số nuclêôtit gen, số liên kết hiđrô gen 3900 Người ta sử dụng gen làm khuôn để tổng hợp phân tử ARN có chiều dài chiều dài gen khuôn Biết phân tử ARN tổng hợp có 10% Uraxin 20% Guanin Trong kết luận sau, có kết luận khơng ? (1) Gen khn có tổng tỉ lệ hai loại nuclêơtit G X chiếm 10% so với tổng số nuclêôtit gen (2) Phân tử ARN tổng hợp dài 2550 Ao (3) Phân có ARN có số nuclêơtit loại Ađênin chiếm tỉ lệ 10% (4) Phân tử ARN có Ur = 150, Ar = 450, Gr = 600, Xr = 300 (5) Trên mạch làm khn gen có: Akhn = 150 , Tkhuôn = 450, Gkhuôn = 600, Xkhuôn = 300 A B C D Đáp án: D (1) Sai Gen khuôn : %A + %T = 40%  %G + %X = 60% (vì %A + %T + %G + %X = 100%) (2) Sai Ta có phân tử ARN có chiều dài chiều dài gen khuôn %A+ %T = 40% %A  20% A  T  600   Mà: %G  %X  60%  %G  30%   N  2A  2G  3000 2A  3G  3900 2A  3G  3900 G  X  900    L= 3000 x3,4 = 5100 Ao (3) Sai Ta có: Phân tử ARN tổng hợp có 10% Uraxin hay %Ur = 10% mà %A = %Ur  %Ar  20%  %Ar = 2%A - %Ur = 30% (4) Sai Ta có: %G = %Gr  %Xr  30%  %Xr = 2%G - %Gr = 40% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 11 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 N  Ar  30%   30%  1500  450   Ur  10%  N  10% 1500  150  Vậy số lượng loại nuclêôtit ARN:  Gr  20%  N  20% 1500  300   N Xr  40%   40% 1500  600  (5) Đúng Trên mạch làm khuôn gen có: Akhn = Ur = 150 , Tkhn = Ar = 450, Gkhuôn = Xr = 600, Xkhuôn = Gr = 300 Câu 23: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có 1500 cặp nuclêôtit tỉ lệ AT  Trong kết luận đây, có kết luận nói phân tử ADN trên? GX (1) A = T = 600, G = X = 900 (2) %A = %T = 10%, %G = %X = 40% (3) Tổng số liên kết hiđrô nối mạch phân tử ADN là: 3900 (4) Khối lượng trung bình phân tử ADN 450000 đvC A B C D Đáp án: A AT 2A A A  T  300      4A  G mà 2A + 2G = 3000   (1) Sai Theo đề ta có: GX 2G G G  X  1200 300 1200  100% = 10%, %G = %X =  100% = 40% 3000 3000 (3) Sai Tổng số liên kết hiđrô nối mạch phân tử ADN H = 2A + 3G = x 300 + x 1200 = 4200 (4) Sai Khối lượng trung bình phân tử ADN M = 300đvC x N = 300 x 3000 = 900000 đvC Câu 24: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A, số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Trong kết luận sau, có kết luận khơng nói gen trên? (1) Gen có tổng số 1568 cặp nuclêơtit (2) Gen có %A lớn %G (3) Gen xét dài 2665,6 nm (4) Tổng số liên kết hiđrô nối cặp (A=T) 448 A B C D Đáp án: D (1) Sai Theo đề ta có: 2A + 3G = 2128 A1 = T1, G1 = 2A1, X1 = 3T1 Do đó: H = 2A + 3G = 2128  2(A1 + T1) + 3(G1 + X1) = 2128  2(A1 + A1) + 3(2A1 + 3T1) = 2128  4A1 + 3(2A1 + 3A1) = 2128  4A1 + 3(2A1 + 3A1) = 2128  19A1 = 2128  A1 = 112  A = T = A1 + T1 = 112 + 112 = 224  G = X = 560 Vậy tổng số nuclêôtit gen là: N = 2(A + G) = 1568 nuclêôtit = 784 cặp nuclêơtit (2) Sai.Vì số số nuclêơtit loại A < G nên %A < %G (2) Đúng %A = %T = (3) Sai Ta có: L = 0 N 1568 x 3,4 A = x 3,4 A = 2665,6 A = 266,56 nm 2 (4) Đúng Tổng số liên kết hiđrô nối cặp (A=T) bằng: x A = x 224 = 448 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 12 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 25: Có phân tử ADN cấu trúc chứa N15, phân tử có chiều dài 510nm 3900 liên kết hiđro Tiến hành nuôi cấy phân tử ADN môi trường có N14 Sau ba hệ người ta đưa tồn vi khuẩn tạo thành sang ni cấy mơi trường có N15 Sau thời gian nuôi cấy tiếp tạo tất vi khuẩn tổng cộng 1936 mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 Có phát biểu sau đúng? (1) Mỗi phân tử ADN trải qua lần nhân đôi (2) Số nuclêotit loại A môi trường cung cấp 76200 nuclêôtit (3) Cuối giai đoạn nuôi cấy N14 tổng số ADN mà hai mạch có N14 48 (4) Tổng số ADN tạo 1024 phân tử A B C D Đáp án: A Những công thức điều cần ghi nhớ:  a phân tử ADN nhân đôi x lần tạo a x 2x phân tử ADN  a phân tử ADN chứa N15 (hoặc N14) nhân đôi x lần N14 (hoặc N15) số phân tử chứa N14 (hoặc N15) là: a x (2x – 2)  a phân tử ADN có chứa N14 N15 nhân đơi x lần N14 (hoặc N15) số phân tử chứa N14 (hoặc N15) là: a x (2x – 1) Từ cơng thức ta có hệ sau: - Có a phân tử ADN cấu tạo hồn tồn từ N15 nhân đơi x lần mơi trường N14, tất ADN sinh chuyển sang mơi trường có N15 nhân đơi y lần số phân tử:  Có chứa N14 là: a x (2x + – 2)  Chỉ chứa N15 là: a x ( 2x + y + – 2x +1) (1) Đúng Trong tất ADN, số mạch N14 - Có a phân tử ADN cấu tạo hồn tồn từ N15 nhân đơi x lần môi trường N14, tất ADN sinh chuyển sang mơi trường có N15 nhân đơi y lần số mạch đơn có chưa N15 a x (2x + – 2) + x a x ( 2x +y + – 2x +1) = 1936 (với x = a = 8) thay số ta x (23 + – 2) + x x ( 23 + y + – 23+1) = 1936→ y = Vậy phân tử trải qua x + y = + = lần nhân đôi  L 5100    3000 H = 2A + 3G = 3900 (2) Sai N  3, 3, → A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit → Số nuclêôtit loại A mơi trường cung cấp = × 600 (27 - 1) = 609600 nuclêơtit (3) Đúng ADN có N15 môi trường N14 hệ → × 23 = 64 ADN Trong có 16 ADN có mạch N15 N14; 48 ADN mạch N14 (4) Đúng Tổng số ADN tạo × 23+4 = 1024 A  Tất nucleotit đánh dấu N15 nhân Câu 26: Một gen có chiều dài 1020 nm, tỷ lệ G 15 đơi lần mơi trường có N Sau đó, người ta cho gen nhân đơi mơi trường có chứa N14 số lần Sau kết thúc trình, người ta lại cho gen nhân đơi mơi trường có N15 số lần để tạo gen Trong gen tạo ra, người ta thấy có 112 mạch polinucleotit có N14 có 400 gen chứa N15 Có phát biểu sau đúng? (1) Số gen tạo thành 512 gen (2) Số nucleotit loại A chứa N15 cung cấp cho q trình nhân đơi nói 5424000 nu (3) Số nucleotit loại G cung cấp cho gen nhân đôi nhiều số nucleotit loại A cung cấp cho gen nhân đôi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 13 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Nếu bỏ qua giai đoạn nhân đôi N15 ban đầu số nucleotit có N14 cung cấp cho q trình nhân đơi gen nhiều số nucleotit chứa N15 A B C D Đáp án: B  L 10200  N   6000 = 6000 nuclêotit 3, 3, 6000 : = 600 G = X = 2400 Gen nhân đôi lần mơi trường có N15 tạo 23 = gen Số mạch polinucleotit chứa N14 = x (2n+1 – 2) = 112 → 2n+1 – = 112 : = 14 → 2n+1 = 14 + = 16 → 2n+1 = 24 → n = Số gen chứa N15 = x (23+m + – 23+1) = 400 → m = (1) Đúng Số gen tạo thành trình = 23 x 23+3 = 512 gen (2) Sai Số mạch polinucleotit chứa N15 = tổng số mạch – số mạch chứa N14 = 2×512 – 112 = 912 mạch Số nucleotit loại A chứa N15 cung cấp cho q trình nhân đơi = 300 × (912 – 2) = 273000 nu (vì q trình nhân đơi tính lần nhân đơi mơi trường có N15 bỏ qua gen chứa N15 ban đầu) (3) Đúng Vì số nuclotit loại G nhiều A nên số Gmt cung cấp nhiều Amt (4) Sai Trong q trình nhân đơi, lần cuối nhân đơi mơi trường có N15 nên số Nmt cung cấp loại chứa N15 nhiều số Nmt chứa N14 Câu 27: Một gen sinh vật nhân sơ có chiều dài 408 nm số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch thứ gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? T  X 19  (1) Mạch gen có tỉ lệ A  G 41 A  (2) Mạch gen có tỉ lệ X (3) Khi gen thực nhân đơi liên tiếp lần số nuclêôtit tất gen 74400 (4) Gen bị đột biến điểm làm tăng liên kết hidro số nuclêơtit loại G gen sau đột biến 479 A B C D Đáp án: B  L 4080    2400 Theo đề ta có: N  3, 3, Mà G = 4A → A = T = A  T  30%  2400  720 Vì %G = 20% %A + %G = 50% → %A= 30% →  G  X  20%  2400  480 Ta có thành phần loại nuclêôtit mạch là: T1  A  200 T  A  A  T  720  200  520  1  G  X  G  X  480  15%  1200  300  G  X1  15% 1200  180 T  X1 200  180 380 19 (1) Đúng Ta có:    A1  G1 520  300 820 41 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 14 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 (2) Sai Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A 200   X 300 (3) Đúng Ta có: Ncung cấp = N x (2k – 1) = 2400 x (25 - 1) = 74400 (4) Sai Đột biến điểm mà làm tăng liên kết H đột biến thay A- T thành G – X Vậy số nuclêôtit loại G gen sau đột biến 480 + = 481 Câu 28: Một phân tử mARN gồm 62 ba có trình tự ribonucleotit sau: 5’ AUG – UUU – XXX – GGG …UAA…UAG 3’ Thứ tự ba 31 62 Biết ba UAA vị trí số 31 ba UAG vị trí số 62 phân tử mARN không xuất thêm ba kết thúc khác Phân tử mARN dịch mã có ribơxom trượt qua lần Có phát biểu sau (1) Số axit amin mà môi trường cung cấp cho trình dịch mã 150 axit amin (2) Có tổng cộng 145 axit amin tất phân tử prôtêin tạo (3) Phân tử mARN có chiều dài 63,24 nm (4) Nguyên tắc bổ sung trình A liên kết với T, G liên kết với X A B C D Đáp án: C (1) Đúng Ta có mARN có 62 ba nhiên có ba kết thúc nằm vị trí thứ 31 số axit amin mà mơi trường cung cấp cho trình dịch mã là: (31 – 1) x = 150 axit amin (2) Đúng Khi nhắc đến phân tử prơtêin cắt bỏ axit amin mở đầu axit amin cuối Vậy chuỗi polipeptit hồn chỉnh tạo có 29 axit amin Số axit amin tất phân tử prôtêin tạo 29 x = 145 (3) Đúng Có 62 ba nên tổng số ribonucleotit là: 62 x = 186  L = 3,4 x rN = 3,4 x 186 = 63,24 nm (4) Sai Nguyên tắc bổ sung trình A liên kết với U, G liên kết với X Câu 29: Một phân tử mARN gồm 62 ba có trình tự ribonucleotit sau 5’ AUU – UUU – AUG – GGG …AUG…UAG 3’ Thứ tự ba 31 62 Biết ba chưa liệt từ (5  30) (32  61) ba mã hóa Phân tử mARN dịch mã có ribơxom trượt qua lần Có phát biểu sau (1) Số axit amin mà mơi trường cung cấp cho q trình dịch mã 120 axit amin (2) Có tổng cộng 116 axit amin tất phân tử prôtêin tạo (3) Số ribonucleotit loại U ba tham gia mã hóa tạo chuỗi polipeptit chiếm tỉ lệ (trừ ba kết thúc) Vậy số ribonuclêôtit loại U mARN 65 (4) Khi bắt gặp ba mở đầu enzym ARN polimeraza cắt bỏ đoạn polipeptit tổng hợp để tiếp tục tổng hợp chuỗi polipeptit phân tử mARN A B C D Đáp án: A (1) Sai Ta có ba mở đầu nằm vị trí thứ ba kết thúc nằm vị trí 62 có 59 ba tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit (bỏ ba kết thúc) Số axit amin mà môi trường cung cấp cho trình dịch mã 59 x = 236 axit amin (2) Sai Khi nhắc đến phân tử prơtêin cắt bỏ axit amin mở đầu axit amin cuối Vậy chuỗi polipeptit hoàn chỉnh tạo có 58 axit amin Số axit amin tất phân tử prôtêin tạo 29 x = Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 15 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 232 (3) Đúng Có 59 ba tham gia mã hóa tạo chuỗi polipeptit (trừ ba kết thúc)  tổng số ribonucleotit 1 ba 59 x = 177 mà ribonucleotit loại U chiếm tỉ lệ  Ribonucleotit loại U x 177 + = 3 65 (4) Sai Trong phân tử mARN có ba AUG làm ba mở đầu Các ba AUG phía sau quy định tổng hợp axit amin bình thường Câu 30: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang môi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 480 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đôi tiếp lần Có phát biểu sau đúng? (1) Số phân tử ADN ban đầu 16 (2) Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc trình 2880 (3) Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1056 (4) Số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 sau kết thúc trình 992 A B C D Đáp án: C Những công thức điều cần ghi nhớ:  a phân tử ADN nhân đôi x lần tạo a x 2x phân tử ADN  a phân tử ADN chứa N15 (hoặc N14) nhân đơi x lần N14 (hoặc N15) số phân tử chứa N14 (hoặc N15) là: a x (2x – 2)  a phân tử ADN có chứa N14 N15 nhân đôi x lần N14 (hoặc N15) số phân tử chứa N14 (hoặc N15) là: a x (2x – 1) Từ công thức ta có hệ sau: - Có a phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn từ N15 nhân đôi x lần môi trường N14, tất ADN sinh chuyển sang mơi trường có N15 nhân đơi y lần số phân tử:  Có chứa N14 là: a x (2x + – 2)  Chỉ chứa N15 là: a x ( 2x + y + – 2x +1) (1) Đúng Gọi a số phân tử ADN vùng nhân chứa N15 Ta có: a phân tử ADN chứa N15 (hoặc N14) nhân đôi x lần N14 (hoặc N15) số phân tử chứa N14 (hoặc N15) là: a x (2x – 2) = a x (25 – 2) = 480  a = 16 (2) Sai Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc q trình = Số phân tử có chứa N14 + Số phân tử chứa N15 x Có a phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn từ N15 nhân đôi x lần môi trường N14, tất ADN sinh chuyển sang mơi trường có N15 nhân đơi y lần số phân tử:  Có chứa N14 là: a x (2x + – 2) = 16 x (25 + – 2) = 992  Chỉ chứa N15 là: a x ( 2x + y + – 2x +1) = 16 x (25 + + - 25 + 1) = 1056 Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc trình: 992 + 1056 x = 3104 (3) Đúng Chỉ chứa N15 là: a x ( 2x + y + – 2x +1) = 16 x (25 + + - 25 + 1) = 1056 (4) Đúng Vì ni cấy mơi trường N15 chắn có có phân tử chứa hồn tồn N14 mà phân tử có N14 (1 mạch N14 mạch N15) bằng: a x (2x + – 2) = 16 x (25 + – 2) = 992 Câu 32: Để theo dõi q trình tự nhân đơi ADN, M Meselson F Stahl dùng phương pháp đánh dấu nguyên tử Nuôi tế bào vi khuẩn E Coli môi trường chứa đồng vị N15 cho 14 hệ (NH4Cl) nguồn nitơ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 16 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 cung cấp cho vi khuẩn Kết thúc 14 hệ gần tất tế bào có ADN chứa N15 Dòng tế bào chứa N15 chiết ra, sau chuyển sang mơi trường chứa đồng vị N14 ADN chứa N15 (nặng) ADN N14 (nhẹ) dung dịch CsCl (Cesium Chloride) tách riêng máy li tâm siêu tốc Sau vài giờ, dung dịch có giảm dần tỉ trọng: ADN nặng đáy, ADN nhẹ Theo giai đoạn, hai ông lấy mẫu vi khuẩn, tách ADN đo tỉ trọng, nhận thấy: Ở hệ thứ nhất, ADN nặng chiếm 50% : ADN nhẹ chiếm 50%, hệ thứ hai: ADN nặng chiếm 25% : ADN nhẹ chiếm 75%, hệ thứ ba: ADN nặng chiếm 12,5% : ADN nhẹ chiếm 87,5% Cho số nhận xét sau: (1) Thí nghiệm chứng ADN nhân đơi theo nguyên tắc bổ sung (2) Ở hệ thứ tư, tỉ lệ ADN nhẹ ADN nặng : 15 (3) Dự đốn hệ n nhận hoàn toàn ADN nhẹ (4) Giả sử xuất phát từ ban đầu có a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng a x 2n (5) Giả sử ban đầu có tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi khuẩn 20 phút số mạch đơn chứa N14 sau nuôi cấy 630 Trong số nhận xét trên, có nhận xét đúng? A B C D Đáp án: C (1) Sai Thí nghiệm chứng ADN nhân đơi theo ngun tắc bán bảo tồn (giữ lại nửa) Vào năm 1953, Waston Crick cho ADN tự nhân đôi theo cách giữ lại nửa:1 phân tử ADN mẹ nhân đôi cho phân tử ADN con, phân tử ADN có mạch mạch cũ mẹ,1 mạch tổng hợp nên (2) Sai - Ở hệ thứ nhất, ADN có mạch đơn DNA mẹ chứa N15, mạch bổ sung chứa N14 nên tỉ lệ ADN nặng nhẹ 50% - Ở hệ thứ hai có ADN con, ADN cấu tạo hồn tồn vật liệu chứa N14, tỉ lệ ADN nhẹ nặng : - Ở hệ thứ 4, tỉ lệ ADN nặng giảm nửa 12,5% : = 6,25% tỉ lệ ADN nhẹ nặng 93,75% : 6,25% = 15 : (3) Sai Điều không xảy hệ có phân tử ADN cấu tạo mạch đơn ADN mẹ ban đầu chứa N15 (4) Sai Có a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng 2a suy (5) Đúng Số vi khuẩn chứa N15 = Số mạch đơn chứa N15 = x = 10 Số hệ vi khuẩn sau x 60 : 20 = hệ Số mạch đơn chứa N14 = x 26 x - 10 = 630 Câu 32: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết không xảy đột biến, có dự đốn sau đúng? (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Đáp án: B Thời gian hệ = 20 phút → 1h = hệ → lần nhân đôi → 3h = lần nhân đôi tế bào mà tế bào có phân tử ADN → số phân tử ADN ban đầu = Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 17 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 phân tử ADN (N15) tái x = lần mt chứa hoàn toàn N14 → x 29 = 1536 ADN (1) Đúng Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Sai Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1536 x - = 3066 (3) Đúng Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 Vì = tổng ADN – ADN chứa N15 = 1526 – x = 1530 (4) Đúng Vì mạch N15 vi khuẩn mạch cũ = x = Câu 32: Khi phân tích vật chất di truyền chủng vi sinh vật gây bệnh người ta thu tỉ lệ loại nuclêôtit sau: Loại nuclêôtit (%) Chủng gây bệnh A T U G X Số 20 10 35 35 Số 20 20 30 30 Số 34 22 22 22 Số 35 35 15 15 Trong kết luận đây, có kết luận khơng nói dạng vật chất di truyền chủng vi sinh vật trên? (1) Vật chất di truyền chủng ADN mạch đơn (2) Vật chất di truyền chủng ARN mạch đơn mạch kép (3) Vật chất di truyền chủng ARN mạch kép (4) Vật chất di truyền chủng ADN mạch đơn mạch kép A B C D Đáp án: A Lưu ý:  Cách xác định vật chất di truyền ADN hay ARN + ADN cấu tạo đơn phân sau: A, T, G, X + ARN cấu tạo đơn phân sau: A, U, G, X Như vậy: Vật loại chất di ttruyền có thành phần đơn phân T ADN, loại vật chất di truyền có thành phần đơn phân U ARN  Cách xác định loại vật chất di truyền đơn hay kép - Đối với ADN: + Nếu: (A ≠ T, G = X) (A = T, G ≠ X) (A ≠ T, G ≠ X)  ADN mạch đơn + Nếu: A = T, G = X  ADN mạch đơn kép khả kép cao đơn - Đối với ARN: + Nếu: (A ≠ U, G = X) (A = U, G ≠ X) (A ≠ U, G ≠ X)  ARN mạch đơn + Nếu: A = U, G = X  ARN mạch đơn kép khả kép cao đơn (1) Đúng Là ADN mạch đơn khơng có U có T % A ≠ %T (2) Đúng Vật chất di truyền chủng ARN mạch đơn mạch kép có U %A = %U = 20, %G = %X = 30 (3) Sai Vật chất di truyền chủng ARN mạch đơn (4) Đúng Vật chất di truyền chủng ADN mạch đơn mạch kép Câu 32: Trên mạch gen, tổng số nuclêôtit loại A G 50% tổng số nuclêôtit mạch Trên mạch gen này, tổng số nuclêôtit loại A X 60% tổng số nuclêôtit loại X G 70% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? (1) Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit mạch 40% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 18 Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Tỉ lệ % loại gen là: %A = %T = 15%; %G = %X = 35% AT  (3) Ở mạch có tỉ lệ GX (4) Khơng thể xác định xác số nuclêơtit gen A B C D Đáp án: D A1  G1  50% T2  X  50%   (1) Đúng A  X  60%  A  X  60%  (A  T2  G  X )  X  X  180% X  G  70% X  G  70% 2    100%  2X  180%  X  40%  %T2 = %A1 = 50% - 40% = 10%  %A2 = %T1 = 60% - 40% = 20%; %X1 = %G2 = 70% - 40% = 30% % A1  %A 10  20   15;% G  % X  50%  15%  35% 2 A  T 10  20  (3) Đúng 1  G1  X1 40  30 (2) Đúng %A = %T = (4) Đúng Vì chưa biết chiều dài nuclêôtit gen HẾT THƠNG TIN VỀ CÁC KHĨA HỌC NĂM 2018 - Khóa luyện thi: Gồm khóa luyện thi kiến thức sinh học lớp 12 + 11 + 10 dạy theo lộ trình ơn thi Khóa học bao gồm video giảng hướng dẫn tập mẫu + file PDF lí thuyết + file đề + file lời giải chi tiết Học phí mua riêng khóa từ đến ngày 1/7/2019 200k - Khóa bổ trợ: Gồm kiến thức nâng cao bổ sung cho khóa luyện thi đồng thời ôn lại kiến thức nâng cao + phương pháp giải nhanh dạy khóa luyện thi Khóa học bao gồm file đề + file lời giải PDF + video hướng dẫn tất câu đề Học phí mua riêng 200k - Khóa luyện đề: Gồm khóa luyện đề (20 đề) cấu trúc tương tự đề thi thật + Khóa luyện đề nâng cao (15 đề) khó khoảng 15-20% so với đề Trong khóa có file đề + file lời giải chi tiết tất câu + video giải chi tiết từ câu 25 Học phí mua riêng 300k  Nếu em đăng kí full khóa học phí 600k + đề vip cuối tháng khai giảng  Nếu em đăng kí khóa bổ trợ + luyện đề 400k Bạn muốn tham gia khóa học ib anh Nguyễn Thanh Quang nhé! Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 19 ... tất câu đề Học phí mua riêng 200k - Khóa luyện đề: Gồm khóa luyện đề (20 đề) cấu trúc tương tự đề thi thật + Khóa luyện đề nâng cao (15 đề) khó khoảng 15-20% so với đề Trong khóa có file đề + file... (2) Một ribơxơm tham gia vào q trình dịch mã cấu tạo từ tiểu đơn vị bé tiểu đơn vị lớn Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01 /2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh... Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 Ngày 04/01 /2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (7) Sai Vì phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (174) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (174)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay