ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (173)

9 6 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài thi: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ - SỐ Thời gian làm bài: 60 phút - 34 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 09 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói gen sinh vật thực? (1) Trình tự nuclêơtit vùng mã hóa gen khơng mang thơng tin mã hóa axit amin gọi đoạn êxơn, trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hóa axit amin gọi intron (2) Phần lớn, vùng mã hóa gen sinh vật nhân thực cấu tạo hai loại đoạn êxôn intron nên gọi gen không phân mảnh (3) Gen cấu trúc sinh vật nhân thực bao gồm hai mạch phân chia thành vùng vùng điều hòa, vùng khởi động vùng vận hành (4) Phần lớn, gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn intron đoạn êxôn, số đoạn intron nhiều số đoạn êxôn đơn vị A B C D Câu 2: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói gen cấu trúc? (1) Vùng điều hòa vùng kết thúc gen trình tự nuclêơtit đặc biệt (2) Vùng kết thúc gen mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã (3) Vùng điều hòa gen mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã (4) Vùng mã hóa gen mang thơng tin mã hóa axit amin (5) Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P mạch bổ sung gen (6) Bộ ba mã mở đầu nằm vùng điều hòa gen (7) Bộ ba mã kết thúc nằm vùng kết thúc gen A B C D Câu 3: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói gen phân mảnh gen không phân mảnh? (1) Gen phân mảnh gen có vùng điều hòa cấu tạo hai loại đoạn (êxôn intron) (2) Gen không phân mảnh thường gặp sinh vật nhân sơ gen phân mảnh thường gặp sinh vật nhân thực (3) Bộ ba mã mở đầu nằm đoạn êxơn vùng mã hóa gen phân mảnh (4) Bộ ba mã kết thúc nằm đoạn intron cuối vùng mã hóa gen phân mảnh (5) Gen khơng phân mảnh gen có vùng mã hóa cấu tạo loại đoạn intron A B C D Câu 4: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói đặc điểm mã di truyền? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Mã di truyền có tính phổ biến có nghĩa tất lồi có chung mã di truyền (có ngoại lệ) (2) Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 3’ đến 5’ phân tử mARN (3) Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba, không gối lên (4) Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa loại axit amin mã hóa loại ba (5) Mã di truyền đọc liên tục theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch khuôn gen (6) Mã di truyền có tính thối hóa có nghĩa ba mang thơng tin mã hóa nhiều loại axit amin khác A B C D Câu 5: Trong thành phần sau, có thành phần tham gia vào q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Các enzim tháo xoắn (2) Enzim nối ligaza (3) Hai mạch khuôn phân tử ADN mẹ (4) Ribôxôm (5) Các đơn phân cấu tạo nên ADN: A, T, G, X (6) Các đơn phân cấu tạo nên ARN: A, U, G, X (7) Enzim restrictaza (8) Enzim ARN pôlimera (9) Enzim ADN pôlimeraza A B C D 10 Câu 6: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói trình phiên mã? (1) Enzim tham gia trình phiên mã enzim ARN pôlimeraza (2) Phiên mã bắt đầu vùng điều hòa gen (3) Mạch khn dùng để tổng hợp ARN có chiều 3’→5’ (4) Quá trình tổng hợp mARN thực theo nguyên tắc bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G (5) Phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’→3’ (6) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’ (7) Enzim ARN pơlimeraza di chuyển đến đâu hai mạch gen tách đến đấy, vùng enzim qua đóng xoắn trở lại, tượng gọi đóng xoắn cục (8) Kết thúc trình phiên mã, phân tử ARN enzim ARN pơlimeraza giải phóng A B C D Câu 7: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói đoạn Okazaki q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Okazaki đoạn ADN ngắn tổng hợp mạch khuôn hở đầu 3’OH phân tử ADN (2) Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên Okazaki là: A, T, G, X (3) Okazaki đoạn mạch tổng hợp hai mạch khuôn chạc nhân đôi (4) Đoạn Okazaki enzim ARN pôlimeraza xúc tác tạo A B C D Câu 8: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói đoạn mồi ARN q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Đoạn ARN mồi có cấu trúc kép, thẳng (2) Đoạn mồi ARN enzim ADN pôlimerza xúc tác tạo (3) Đoạn mồi ARN giúp enzim ARN pôlimeraza hoạt động để tổng hợp mạch ADN (4) Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên đoạn mồi ARN là: T, U, G, X A B C D Câu 9: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói vai trò enzim q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ADN pơlimeraza có vai trò lắp ráp nuclêơtit tự tạo mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Enzim ligaza có vai trò nối mạch tổng hợp với mạch khuôn để tạo phân tử ADN hoàn chỉnh (3) Enzim restrictaza có vai trò cắt đoạn mồi ARN khỏi đoạn Okazaki (4) Enzim ARN pơlimeraza có vai trò lắp ráp ribônuclêôtit tự với nuclêôtit khuôn tạo ARN mồi (5) Enzim ADN pôlimeraza ARN pôlimeraza có chức xúc tác tạo sản phẩm có chiều từ 5’ đến 3’ A B C D Câu 10: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu khơng nói q trình nhân đơi ADN? (1) Sau mạch đơn tổng hợp xong mạch chiều liên kết với để tạo thành phân tử ADN (2) Hai mạch đơn tổng hợp xoắn lại tạo thành phân tử ADN mạch ADN mẹ xoắn lại tạo thành phân tử ADN (3) Mỗi chạc chữ Y có mạch phân tử ADN tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn mạch khn có loại enzim khác xúc tác (4) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực hình thành đơn vị nhân đơi, q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ hình thành nhiều đơn vị nhân đơi A B C D Câu 11: Khi nói số lần nhân đơi số lần phiên mã gen nhân tế bào nhân thực, trường hợp khơng có đột biến có phát biểu sau (1) Các gen có chế điều hòa có số lần phiên mã giống (2) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi số lần phiên mã thường khác (3) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi khác số lần phiên mã thường khác (4) Các gen nằm tế bào có số lần nhân đơi số lần phiên mã Số nội dung A B C D Câu 12: Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (2) Ở phân tử mARN, ribôxôm khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đọc đặc hiệu với loại ribôxôm (3) Quá trình dịch mã khơng diễn theo ngun tắc bổ sung làm phát sinh đột biến gen (4) Khi tổng hợp chuỗi polipeptit trình phiên mã q trình dịch mã ln diễn tách rời A B C D Câu 13: Có phân tử ADN nhân tế bào tiến hành nhân đôi số lần liên tiếp tạo 42 mạch pôlinuclêôtit Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Mỗi phân tử ADN nói nhân đôi lần liên tiếp (2) Sau kết thúc lần nhân đôi cuối cùng, ADN có mạch ADN mẹ (3) Trong phân tử ADN tạo ra, có phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu mơi trường nội bào (4) Q trình nhân đơi nói diễn pha S chu kì tế bào A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 14: Hình bên mô tả tượng nhiều ribôxôm trượt phân tử mARN tham gia dịch mã Quan sát hình cho biết có nhận xét (1) Mỗi phân tử mARN thường dịch mã đồng thời số ribôxôm tập hợp thành cụm gọi pôliribôxôm (pôlixôm) (2) Một ribôxôm tham gia vào trình dịch mã cấu tạo từ tiểu đơn vị bé tiểu đơn vị lớn (3) Có loại chuỗi pơlipeptit khác hình thành ribôxôm tổng hợp loại prôtêin (4) Có loại chuỗi pơlipeptit tạo ribơxơm có hình dạng giống (5) Trước dịch mã tiểu phần ribơxơm trạng thái rời (6) Hiện tượng pôliribôxôm làm tăng suất tổng hợp prôtêin loại (7) Ở sinh vật nhân thực tham gia dịch mã ribôxôm trượt mARN theo chiều 5’ – 3’, sinh vật nhân sơ ngược lại A B C D Câu 15: Hình bên mơ tả q trình nhân đơi phân tử ADN Một ADN mẹ có chứa N14, chuyển sang mơi trường có chứa N15 cho nhân đơi lần liên tiếp Quan sát hình cho biết có nhận xét (1) Hình mơ tả q trình nhân đơi ADN theo chế bán bảo tồn (2) Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường có N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN có chứa N15 (3) Số ADN chứa ngun liệu hồn tồn từ mơi trường sau lần nhân đôi môi trường chứa N15 (4) Số mạch đơn chứa N15 sau lần nhân đôi môi trường N15 (5) Nếu cho ADN tiếp tục nhân đôi mơi trường có chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 30 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (6) Nếu cho ADN nhân đôi đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN không chứa N14 7/16 A B C D Câu 16: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ARN pôlimeraza trượt mạch khuôn gen theo chiều từ 3’ đến 5’ (2) Quá trình phiên mã kết thúc hai mạch gen bắt đầu đóng xoắn trở lại (3) Các ribônuclêôtit tự liên kết với nuclêôtit mạch bổ sung gen theo nguyên tắc bổ sung (4) Enzim ARN pơlimeraza có vai trò xúc tác q trình hồn thiện mARN (5) Phân tử mARN tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’ (6) Enzim ARN pơlimeraza bám vào vùng gen để thực trình phiên mã A B C D Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? (1) Enzim ARN pôlimeraza gắn vào vùng điều hòa mạch mã gốc (có chiều 3’ → 5’) bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (2) Q trình phiên mã tạo mARN gồm êxôn trực tiếp tham gia trình dịch mã (3) Một gen thực trình phiên mã tạo sản phẩm mARN, tARN, rARN (4) Quá trình phiên mã tạo sản phẩm khác sử sử dụng loại enzim (5) Khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen gặp ba kết thúc mạch mã gốc đầu 5’ trình phiên mã kết thúc A B C D Câu 18: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân thực? (1) Trên vùng mã hóa gen, êxơn tham gia vào q trình phiên mã, đoạn intron khơng tham gia vào q trình phiên mã (2) Quá trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, A = U, T = A, X ≡ G (3) Tất nuclêôtit mạch gốc gen liên kết với ribônuclêôtit môi trường nội theo nguyên tắc bổ sung để tạo mARN (4) Phân tử mARN tạo tham gia trực tiếp vào trình dịch mã ribôxôm (5) Đối với gen nhân, trình phiên mã tạo mARN sơ khai diễn nhân tế bào, trình cắt intron nối êxôn tạo mARN trưởng thành diễn tế bào chất A B C D Câu 19: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói q trình dịch mã? (1) Đối với sinh vật nhân thực, trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn nhân tế bào (2) Tất ba mARN mang thông tin mã hóa axit amin (3) Trước ba mã mở đầu phân tử mARN có trình tự nclêơtit đặc biệt giúp tiểu phần lớn ribơxơm nhận biết để bám vào mARN (4) Khi trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit dừng lại, ribôxôm tách khỏi mARN nguyên cấu trúc để tiếp tục dịch mã (5) Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã lúc (6) Trên phân tử mARN ribôxôm dịch chuyển theo bước, bước tương ứng ba nuclêôtit liên tiếp mARN A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 20: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói q trình dịch mã? (1) Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang axit amin đặc biệt gắn vào với ba kết thúc mARN (2) Quá trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã 5’UAX3’ liên kết với ba khởi đầu mARN (3) Chuỗi pơlipeptit giải phóng khỏi ribơxơm sau tARN mang axit đặc hiệu gắn vào ba mã kết thúc (4) Mỗi tiểu phần bé ribôxôm nhận biết bám trình tự nuclêơtit khác phân tử mARN trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit (5) Các ribôxôm khác trượt phân tử mARN tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit khác (6) Liên kết peptit axit amin hình thành trước ribơxơm tiếp tục dịch chuyển thêm ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ (7) Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã, ribơxơm dịch mã xong ribơxơm dịch mã A B C D Câu 21: Người ta sử dụng đoạn phân tử ADN mạch kép để tổng hợp phân tử ARN mạch đơn có chiều dài chiều dài ADN khuôn Biết phân tử ADN dài 3060 A0, mạch phân tử ADN có 90 Ađênin, phân tử ARN tổng hợp từ ADN khn có 270 Uraxin Trong kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Phân tử ADN có số lượng nuclêơtit loại A số lượng nuclêôtit loại T 540 (2) Trong tổng số nuclêôtit phân tử ADN, số nuclêôtit loại A chiếm tỉ lệ 30% (3) Phân tử ADN khn có tổng số lượng nuclêơti loại G số lượng nuclêôtit loại X 720 (4) Mạch hai phân tử ADN dùng làm khuôn để tổng hợp ARN A B C D Câu 22: Một gen có tổng số hai loại nuclêơtit A T 40% so với tổng số nuclêôtit gen, số liên kết hiđrô gen 3900 Người ta sử dụng gen làm khuôn để tổng hợp phân tử ARN có chiều dài chiều dài gen khuôn Biết phân tử ARN tổng hợp có 10% Uraxin 20% Guanin Trong kết luận sau, có kết luận khơng ? (1) Gen khn có tổng tỉ lệ hai loại nuclêơtit G X chiếm 10% so với tổng số nuclêôtit gen (2) Phân tử ARN tổng hợp dài 2550 Ao (3) Phân có ARN có số nuclêơtit loại Ađênin chiếm tỉ lệ 10% (4) Phân tử ARN có Ur = 150, Ar = 450, Gr = 600, Xr = 300 (5) Trên mạch làm khn gen có: Akhuôn = 150 , Tkhuôn = 450, Gkhuôn = 600, Xkhuôn = 300 A B C D Câu 23: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có 1500 cặp nuclêôtit tỉ lệ AT  Trong kết luận đây, có kết luận nói phân tử ADN trên? GX (1) A = T = 600, G = X = 900 (2) %A = %T = 10%, %G = %X = 40% (3) Tổng số liên kết hiđrô nối mạch phân tử ADN là: 3900 (4) Khối lượng trung bình phân tử ADN 450000 đvC A B C D Câu 24: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A, số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Trong Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 kết luận sau, có kết luận khơng nói gen trên? (1) Gen có tổng số 1568 cặp nuclêơtit (2) Gen có %A lớn %G (3) Gen xét dài 2665,6 nm (4) Tổng số liên kết hiđrô nối cặp (A=T) 448 A B C D 15 Câu 25: Có phân tử ADN cấu trúc chứa N , phân tử có chiều dài 510nm 3900 liên kết hiđro Tiến hành nuôi cấy phân tử ADN mơi trường có N14 Sau ba hệ người ta đưa toàn vi khuẩn tạo thành sang ni cấy mơi trường có N15 Sau thời gian nuôi cấy tiếp tạo tất vi khuẩn tổng cộng 1936 mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 Có phát biểu sau đúng? (1) Mỗi phân tử ADN trải qua lần nhân đôi (2) Số nuclêotit loại A môi trường cung cấp 76200 nuclêôtit (3) Cuối giai đoạn nuôi cấy N14 tổng số ADN mà hai mạch có N14 48 (4) Tổng số ADN tạo 1024 phân tử A B C D A  Tất nucleotit đánh dấu N15 nhân Câu 26: Một gen có chiều dài 1020 nm, tỷ lệ G 15 đôi lần môi trường có N Sau đó, người ta cho gen nhân đơi mơi trường có chứa N14 số lần Sau kết thúc trình, người ta lại cho gen nhân đơi mơi trường có N15 số lần để tạo gen Trong gen tạo ra, người ta thấy có 112 mạch polinucleotit có N14 có 400 gen chứa N15 Có phát biểu sau đúng? (1) Số gen tạo thành 512 gen (2) Số nucleotit loại A chứa N15 cung cấp cho trình nhân đơi nói 5424000 nu (3) Số nucleotit loại G cung cấp cho gen nhân đôi nhiều số nucleotit loại A cung cấp cho gen nhân đôi (4) Nếu bỏ qua giai đoạn nhân đôi N15 ban đầu số nucleotit có N14 cung cấp cho q trình nhân đơi gen nhiều số nucleotit chứa N15 A B C D Câu 27: Một gen sinh vật nhân sơ có chiều dài 408 nm số nuclêơtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch thứ gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? T  X 19  (1) Mạch gen có tỉ lệ A  G 41 A  (2) Mạch gen có tỉ lệ X (3) Khi gen thực nhân đôi liên tiếp lần số nuclêơtit tất gen 74400 (4) Gen bị đột biến điểm làm tăng liên kết hidro số nuclêơtit loại G gen sau đột biến 479 A B C D Câu 28: Một phân tử mARN gồm 62 ba có trình tự ribonucleotit sau: 5’ AUG – UUU – XXX – GGG …UAA…UAG 3’ Thứ tự ba 31 62 Biết ngồi ba UAA vị trí số 31 ba UAG vị trí số 62 phân tử mARN khơng xuất thêm ba kết thúc khác Phân tử mARN dịch mã có ribơxom trượt qua lần Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Có phát biểu sau (1) Số axit amin mà môi trường cung cấp cho trình dịch mã 150 axit amin (2) Có tổng cộng 145 axit amin tất phân tử prôtêin tạo (3) Phân tử mARN có chiều dài 63,24 nm (4) Nguyên tắc bổ sung trình A liên kết với T, G liên kết với X A B C D Câu 29: Một phân tử mARN gồm 62 ba có trình tự ribonucleotit sau 5’ AUU – UUU – AUG – GGG …AUG…UAG 3’ Thứ tự ba 31 62 Biết ba chưa liệt từ (5  30) (32  61) ba mã hóa Phân tử mARN dịch mã có ribơxom trượt qua lần Có phát biểu sau (1) Số axit amin mà môi trường cung cấp cho trình dịch mã 120 axit amin (2) Có tổng cộng 116 axit amin tất phân tử prôtêin tạo (3) Số ribonucleotit loại U ba tham gia mã hóa tạo chuỗi polipeptit chiếm tỉ lệ (trừ ba kết thúc) Vậy số ribonuclêôtit loại U mARN 65 (4) Khi bắt gặp ba mở đầu enzym ARN polimeraza cắt bỏ đoạn polipeptit tổng hợp để tiếp tục tổng hợp chuỗi polipeptit phân tử mARN A B C D Câu 30: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 480 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đơi tiếp lần Có phát biểu sau đúng? (1) Số phân tử ADN ban đầu 16 (2) Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc trình 2880 (3) Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1056 (4) Số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 sau kết thúc trình 992 A B C D Câu 31: Để theo dõi q trình tự nhân đơi ADN, M Meselson F Stahl dùng phương pháp đánh dấu nguyên tử Nuôi tế bào vi khuẩn E Coli môi trường chứa đồng vị N15 cho 14 hệ (NH4Cl) nguồn nitơ cung cấp cho vi khuẩn Kết thúc 14 hệ gần tất tế bào có ADN chứa N15 Dòng tế bào chứa N15 chiết ra, sau chuyển sang môi trường chứa đồng vị N14 ADN chứa N15 (nặng) ADN N14 (nhẹ) dung dịch CsCl (Cesium Chloride) tách riêng máy li tâm siêu tốc Sau vài giờ, dung dịch có giảm dần tỉ trọng: ADN nặng đáy, ADN nhẹ Theo giai đoạn, hai ông lấy mẫu vi khuẩn, tách ADN đo tỉ trọng, nhận thấy: Ở hệ thứ nhất, ADN nặng chiếm 50% : ADN nhẹ chiếm 50%, hệ thứ hai: ADN nặng chiếm 25% : ADN nhẹ chiếm 75%, hệ thứ ba: ADN nặng chiếm 12,5% : ADN nhẹ chiếm 87,5% Cho số nhận xét sau: (1) Thí nghiệm chứng ADN nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung (2) Ở hệ thứ tư, tỉ lệ ADN nhẹ ADN nặng : 15 (3) Dự đốn hệ n nhận hoàn toàn ADN nhẹ (4) Giả sử xuất phát từ ban đầu có a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng a x 2n Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01/2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (5) Giả sử ban đầu có tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi khuẩn 20 phút số mạch đơn chứa N14 sau nuôi cấy 630 Trong số nhận xét trên, có nhận xét đúng? A B C D Câu 32: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết không xảy đột biến, có dự đốn sau đúng? (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Câu 33: Khi phân tích vật chất di truyền chủng vi sinh vật gây bệnh người ta thu tỉ lệ loại nuclêôtit sau: Chủng gây bệnh Loại nuclêôtit (%) A T U G X Số 20 10 35 35 Số 20 20 30 30 Số 34 22 22 22 Số 35 35 15 15 Trong kết luận đây, có kết luận khơng nói dạng vật chất di truyền chủng vi sinh vật trên? (1) Vật chất di truyền chủng ADN mạch đơn (2) Vật chất di truyền chủng ARN mạch đơn mạch kép (3) Vật chất di truyền chủng ARN mạch kép (4) Vật chất di truyền chủng ADN mạch đơn mạch kép A B C D Câu 34: Trên mạch gen, tổng số nuclêôtit loại A G 50% tổng số nuclêôtit mạch Trên mạch gen này, tổng số nuclêôtit loại A X 60% tổng số nuclêôtit loại X G 70% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? (1) Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit mạch 40% (2) Tỉ lệ % loại gen là: %A = %T = 15%; %G = %X = 35% AT  (3) Ở mạch có tỉ lệ GX (4) Khơng thể xác định xác số nuclêơtit gen A B C D HẾT Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01 /2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 14: Hình bên mơ tả tượng nhiều ribơxơm trượt phân tử mARN tham gia. .. Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01 /2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (5) Giả sử ban đầu có tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi... trường có chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 30 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 04/01 /2019 – Đề số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (6) Nếu cho ADN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (173) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (173)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay