ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (171)

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

SINH HỌC BEECLASS BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XIII QUY LUẬT DI TRUYỀN, DI TRUYỀN QUẦN THỂ & ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Biên soạn: Thầy Phan Khắc Nghệ Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian phát đề 21h30 – 22h10, chủ nhật, 18/11/2018 Bài kiểm tra gồm 05 trang Họ tên: SBD: _ Câu Quần thể có th{nh phần kiểu gen: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Tần số alen A quần thể l{ A 0,25 B 0,5 C 0,4 D 0,6 Câu Để ph}n lập dòng tế b{o chứa ADN t|i tổ hợp, người ta phải sử dụng gen đ|nh dấu Trước tạo ADN t|i tổ hợp, gen đ|nh dấu đ~ gắn sẵn v{o cấu trúc n{o sau đ}y? A Tế b{o nhận B Gen cần chuyển C Enzim restritaza D Thể truyền Câu Trong công nghệ gen, loại enzim n{o sau đ}y sử dụng để nối đoạn ADN tế b{o cho với thể truyền? A Ligaza B ADN polimeraza C ARN polimeraza D Rectrictaza Câu Trong tự nhiên, th{nh phần kiểu gen quần thể tự thụ phấn có xu hướng n{o sau đ}y? A Tồn chủ yếu trạng th|i dị hợp B Có tỉ lệ kiểu gen v{ kiểu hình trì khơng đổi qua c|c hệ C Ph}n ho| th{nh c|c dòng kh|c D Ng{y c{ng phong phú v{ đa dạng kiểu gen Câu iet rang khong xay đot bien Theo l thuyet, phep lai AA b aabb cho đ i co bao nhieu loai kieu gen? A B C D Câu Một quần thể thực vật hệ xuất ph|t (P) có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa l{ 0,40 Quần thể tự thụ phấn qua hệ Theo lí thuyết, tần số kiểu gen dị hợp tử quần thể là: A 0,20 B 0,10 C 0,30 D 0,40 Câu Khi nói gen ngo{i nh}n, ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A Gen ngo{i nh}n biểu kiểu hình giới c|i v{ khơng biểu kiểu hình giới đực B Gen ngo{i nh}n di truyền theo dòng mẹ C Gen ngo{i nh}n ln ph}n chia cho c|c tế b{o ph}n b{o D Gen ngo{i nh}n biểu kiểu hình trạng th|i đồng hợp tử Câu Th{nh tựu n{o sau đ}y l{ công nghệ gen? A Tạo giống d}u tằm tam bội B Tạo giống cừu sản xuất protein người C Tạo cừu Đôlli D Tạo giống lợn có ưu lai cao Câu Phư ng ph|p nuôi cấy mô thực vật sử dụng nhằm A tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú, cung cấp cho qu| trình chọn giống B tạo c|c giống c}y trồng mang nhiều đặc tính có lợi C tạo c|c dòng chủng có suất ổn định D tạo số lượng lớn c}y trồng có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 10 Cho c|c kiểu gen: (1) aaBb (2) AaBB (3)AAbb (4) aabb (5) XaBXaB (6)XABXab Có kiểu gen chủng tất c|c cặp gen xét? SINH HỌC BEECLASS- BÀI KSCL LẦN XIII Trang 1/5 A B C D Câu 11 Ở người, bệnh mù m{u alen lặn nằm vùng không tư ng đồng NST X quy định Một người phụ nữ nhìn m{u bình thường lấy người chồng bị bệnh mù m{u, họ sinh trai bị bệnh mù m{u Người trai n{y đ~ nhận gen bệnh từ người n{o sau đ}y? A Từ bố mẹ B Từ bố v{ mẹ C Từ mẹ D Từ bố Câu 12 Phư ng ph|p n{o sau đ}y không thuộc công nghệ tế b{o? A Dung hợp tế b{o trần kh|c lo{i B Nh}n vơ tính cừu Đơnly C Ni cấy hạt phấn, sau g}y lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế b{o sinh vật n{y v{o tế b{o sinh vật kh|c Câu 13 Để tạo giống lúa mang gen chống hạn có nguồn gốc từ c}y cỏ dại người ta sử dụng phư ng ph|p n{o sau đ}y? A Công nghệ tế b{o B Lai xa C Kỹ thuật di truyền D Lai tế b{o Câu 14 Ở người, tật dính ngón tay 2-3 gen nằm vùng khơng tư ng đồng NST giới tính Y quy định Người chồng bị dính ngón tay 2-3, người vợ không bị tật n{y Cặp vợ chồng n{y sinh người con, x|c suất để có trai, g|i, có đứa dính ngón tay 2-3 bao nhiêu? 1 A B C D 4 Câu 15 Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, xét gen có alen l{ A v{ a Trong trường hợp không xảy đột biến, qu| trình ngẫu phối tạo quần thể n{y loại kiểu gen gen Một phép lai hai c| thể quần thể n{y cho đời có kiểu gen ph}n li theo tỉ lệ 1:1 Theo lí thuyết, phép lai n{o sau đ}y thỏa m~n điều kiện nói trên? A Aa × aa B Aa × AA C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 16 Khi nói gen nhiễm sắc thể giới tính người, ph|t biểu n{o sau đ}y sai? A Gen nằm đoạn không tư ng đồng NST Y khơng có alen tư ng ứng NST X B Ở giới XY, gen nằm đoạn không tư ng đồng NST X không tồn theo cặp alen C Gen nằm đoạn tư ng đồng NST X Y tồn theo cặp alen D Đoạn không tư ng đồng NST giới tính X có gen h n đoạn khơng tư ng đồng NST giới tính Y Câu 17 Phư ng ph|p n{o sau đ}y tạo giống mang nhiễm sắc thể song nhị bội? A G}y đột biến gen B Công nghệ gen C Cấy truyền phôi D Lai tế b{o sinh dưỡng Câu 18 Khi nói c|c quy luật di truyền tính trạng, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I ản chất quy luật ph}n li l{ ph}n li đồng cặp alen II Hiện tượng tư ng t|c gen xảy c|c gen không alen với III Thực chất tư ng t|c gen l{ tư ng t|c sản phẩm c|c gen với IV Nếu kết phép lai thuận kh|c với kết phép lai nghịch v{ tỉ lệ ph}n li kiểu hình giới đực kh|c với tỉ lệ ph}n li kiểu hình giới c|i tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định A B C D Câu 19 Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng th|i c}n di truyền có qa = 0,2; pA = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc di truyền l{ 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể hệ thứ ba n{o? iết c|ch thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống c|ch thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa B 0,76AA : 0,08Aa : 0,16aa C 0,78AA : 0,04Aa : 0,18aa D 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Câu 20 Cho c}y P có kiểu hình hoa tím, th}n cao lai với F1 gồm c|c kiểu hình với tỉ lệ: 37,5% c}y hoa tím, thân cao: 18,75% hoa tím, th}n thấp: 18,75% c}y hoa đỏ, th}n cao: 12,5% c}y hoa v{ng, th}n cao: SINH HỌC BEECLASS- BÀI KSCL LẦN XIII Trang 2/5 6,25% c}y hoa v{ng, th}n thấp: 6,25% c}y hoa trắng, th}n cao iết tính trạng chiều cao c}y cặp gen quy định Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A C|c cặp gen quy định m{u sắc hoa ph}n li độc lập qu| trình giảm ph}n tạo giao tử B Có tượng liên kết khơng ho{n to{n hai gen quy định tính trạng m{u sắc hoa với gen quy định chiều cao c}y C Có tượng liên kết ho{n to{n hai cặp gen quy định tính trạng m{u sắc hoa D Có tượng cặp gen nằm cặp NST kh|c quy định tính trạng m{u sắc hoa v{ chiều cao c}y AB Ab Câu 21 Cho phép lai P ruồi giấm: ♀ CcDDX E X e x ♂ CcDdX e Y , đời có tối đa số loại kiểu ab aB gen v{ số loại kiểu hình l{ bao nhiêu? Cho biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội l{ trội ho{n to{n, khơng xảy đột biến A 240 32 B 240 24 C 360 64 D 168 24 Câu 22 Một lo{i thực vật, tính trạng chiều cao th}n cặp gen quy định, tính trạng m{u hoa cặp gen kh|c quy định Cho c}y th}n cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F có 1000 c}y, có 160 c}y th}n thấp, hoa trắng iết không xảy đột biến xảy ho|n vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Đời F1 có loại kiểu hình II Đời F1 có 660 c}y th}n cao, hoa đỏ III Tần số ho|n vị gen 20% IV Nếu cho c}y P lai ph}n tích thu đời có số c}y th}n cao, hoa đỏ chiếm 40% V Nếu cho c}y P giao phấn với c}y th}n thấp, hoa đỏ dị hợp thu đời có số c}y th}n cao, hoa đỏ chiếm 35% A B C D Câu 23 Ở lo{i thực vật, A quy định th}n cao trội ho{n to{n so với a quy định th}n thấp Thế hệ xuất ph|t (P) có 100% c}y th}n cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F có tỉ lệ 15 c}y th}n cao : c}y th}n thấp iết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Ở hệ P, c}y chủng chiếm 50% II Ở hệ F1, c}y chủng chiếm 62,5% III Lấy ngẫu nhiên c}y th}n cao F1, x|c suất thu c}y chủng l{ 3/5 IV Nếu c|c c}y F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên F2, c}y th}n thấp chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D Câu 24 Ở lo{i thực vật, xét gen nằm NST thường, gen có alen, alen trội l{ trội ho{n to{n Thực phép lai c thể dị hợp cặp gen với c thể đồng hợp lặn cặp gen n{y, thu đời có tỷ lệ ph}n li kiểu hình: : : : : : : : iết không xảy đột biến v{ có ho|n vị gen tần số ho|n vị bé h n 50% Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A cặp gen nằm cặp NST khác B cặp gen nằm cặp NST v{ có ho|n vị gen C cặp gen nằm cặp NST v{ liên kết ho{n to{n D cặp gen nằm cặp NST v{ có ho|n vị gen Câu 25 Ở lo{i thực vật, tính trạng m{u hoa gen có alen quy định Thực phép lai P c}y hoa đỏ chủng với c}y hoa trắng chủng, hệ F1 thu to{n c}y hoa hồng Cho c|c c}y hoa hồng F1 tự thụ phấn thu c|c hạt F2 Người ta chọn ngẫu nhiên từ F2 hỗn hợp X hạt, gieo th{nh c}y thu c|c c}y hoa đỏ v{ hoa hồng, cho c|c c}y n{y tự thụ phấn liên tục qua hệ, số c|c c}y thu hệ cuối cùng, tỉ lệ c}y hoa trắng thu l{ 7/20 Tỉ lệ hạt mọc th{nh c}y hoa hồng hỗn hợp X l{: A 80% B 40% C 60% D 20% SINH HỌC BEECLASS- BÀI KSCL LẦN XIII Trang 3/5 Câu 26 Xét cặp vợ chồng, vợ bình thường v{ chồng bị mù m{u Cặp vợ chồng n{y sinh trai đầu lòng vừa bị mù m{u, vừa mắc hội chứng Claiphent Cho biết qu| trình giảm ph}n bố v{ mẹ khơng xảy đột biến gen v{ cấu trúc nhiễm sắc thể Ph|t biểu n{o sau đ}y l{ không đúng? A Người vợ có kiểu gen dị hợp B Người vợ bị rối loạn giảm ph}n qu| trình tạo giao tử, người chồng giảm ph}n bình thường C Người vợ bị rối loạn giảm ph}n qu| trình tạo giao tử, người chồng giảm ph}n bình thường D Người chồng bị rối loạn giảm ph}n qu| trình tạo giao tử, người vợ giảm ph}n bình thường Câu 27 Một lo{i thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội ho{n to{n so với alen a quy định hoa trắng Phép lai P: AA aa, thu c|c hợp tử F1 Sử dụng cônsixin t|c động lên c|c hợp tử F1, sau cho ph|t triển th{nh c|c F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất c|c c}y F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 iết c}y tứ bội giảm ph}n sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 là? A 31 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng B 77 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng C 45 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng D 55 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng Câu 28 iết gen quy định tính trạng, alen trội l{ trội ho{n to{n v{ khơng có đột biến xảy Có phép lai sau đ}y cho đời có tỉ lệ kiểu hình : : : 1? Ab ab Ab aB AB Ab P: P: P: Dd × Dd Dd × DD DD × dd ab ab ab aB ab ab aB Ab Ab aB Ab Ab P: P: P: Dd × Dd Dd × Dd Dd × Dd ab Ab ab Ab aB aB A B C D Câu 29 Ở lo{i thực vật, chiều cao c}y hai cặp gen Aa v{ b quy định theo kiểu: Nếu kiểu gen có mặt hai alen trội A v{ cho kiểu hình th}n cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình th}n thấp M{u sắc hoa hai cặp gen Dd v{ Ee quy định theo kiểu: Gen E quy định hoa m{u đỏ, gen e quy định hoa m{u tím, m{u sắc hoa biểu khơng có gen D Nếu kiểu gen có gen D cho hoa m{u trắng Cho c}y th}n cao, hoa trắng (P) tự thụ phấn, thu F1 ph}n li theo tỉ lệ c}y cao, hoa trắng: c}y thấp, hoa trắng : c}y cao, hoa đỏ : c}y cao, hoa tím: c}y thấp, hoa đỏ iết c|c gen quy định c|c tính trạng n{y nằm nhiễm sắc thể thường, qu| trình giảm ph}n không xảy đột biến v{ ho|n vị gen Kiểu gen c}y P l{ Ad Be AD AB DE A B C D AaBbDdEe BbEe aD bE ad ab de Câu 30 Một lo{i thực vật, tính trạng m{u hoa cặp gen Aa v{ b ph}n li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A v{ quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A quy định hoa v{ng Cặp gen aa có t|c động g}y chết giai đoạn phôi iết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Trong lo{i n{y có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa đỏ II Cho c|c c}y có m{u hoa giao phấn với có tối đa 21 s đồ lai II Cho c|c c}y dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có số c}y hoa đỏ chiếm 75% IV Cho c}y dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Lấy ngẫu nhiên c}y hoa v{ng F1 thu chủng với x|c suất A B C D Câu 31 Ở lo{i thực vật, gen A quy định th}n cao, gen a quy định th}n thấp; gen quy định hoa đỏ, gen b quy định hoa trắng; gen D quy định hạt tròn, gen d quy định hạt d{i, gen E quy định chín sớm trội ho{n to{n gen e quy định chín muộn iết gen trội l{ trội ho{n to{n, c|c cặp gen nằm cặp NST Cho c}y th}n cao, SINH HỌC BEECLASS- BÀI KSCL LẦN XIII Trang 4/5 hoa đỏ, hạt d{i, chín muộn lai với c}y th}n thấp, hoa trắng, hạt tròn, chín sớm, thu F có 100% thân cao, hoa đỏ, hạt tròn, chín sớm Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 iết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Ở F2, có tối đa 41 kiểu gen quy định kiểu hình th}n cao, hoa đỏ, hạt tròn, chín sớm II Ở F2, có tối đa 97 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Ở F2, có tối đa 127 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Ở F2, có tối đa 135 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 32 Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen quy định Trong đó, alen A1 quy định c|nh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 64% c|nh đen; 20% c|nh x|m; 12% cánh vàng; 4% cánh trắng Biết không xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Trong quần thể, c| thể c|nh x|m chủng có tỉ lệ tỉ lệ c| thể c|nh v{ng chủng II Nếu loại bỏ to{n c|c c| thể có kiểu hình c|nh x|m tổng số c| thể lại, tần số A2 = 0,1 III Nếu có c|c c| thể c|nh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số c| thể c|nh đen 25 chủng chiếm tỉ lệ 64 IV Nếu loại bỏ to{n c|c c| thể c|nh trắng, sau cho c|c c| thể lại giao phối ngẫu nhiên thu 25 đời có số c| thể c|nh đen chủng chiếm tỉ lệ 144 A B C D -HẾT - SINH HỌC BEECLASS- BÀI KSCL LẦN XIII Trang 5/5 ... tạo giao tử, người chồng giảm ph}n bình thường C Người vợ bị rối loạn giảm ph}n qu| trình tạo giao tử, người chồng giảm ph}n bình thường D Người chồng bị rối loạn giảm ph}n qu| trình tạo giao... th{nh c|c F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất c|c c}y F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 iết c}y tứ bội giảm ph}n sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình... 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể hệ thứ ba n{o? iết c|ch thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống c|ch thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa B 0,76AA : 0,08Aa : 0,16aa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (171) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (171)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay