ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (170)

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

SINH HỌC BEECLASS BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XII CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG, CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ, QUY LUẬT DI TRUYỀN & DI TRUYỀN QUẦN THỂ Biên soạn: Trương Cơng Kiên & Hồng Thị Thu Trang Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) 21h30 – 22h20, thứ bảy, 10/11/2018 Bài kiểm tra gồm 07 trang Họ tên: SBD: _ Câu Khi nói mạch gỗ mạch rây, phát biểu n{o sau đ}y đúng? A Mạch gỗ cấu tạo từ tế bào sống B Mạch rây vận chuyển chất từ xuống rễ C Mạch gỗ vận chuyển chất vô D Mạch rây gồm tế b{o đ~ chết Câu Loại đột biến n{o sau đ}y l{m thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể? A Đột biến tam bội B Đột biến lệch bội C Đột biến tứ bội D Đột biến đảo đoạn Câu Trường hợp n{o sau đ}y xem phép lai thuận nghịch? A ♂ AA × ♀ aa ♀ Aa × ♂ aa B ♂ Aa × ♀ Aa ♀ Aa × ♂ AA C ♂ AA × ♀ aa ♀ aa × ♂ AA D ♂ AA × ♀ aa ♀ AA × ♂ aa Câu Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,25AA: 0,70Aa : 0,05aa Tần số alen A A 0,7 B 0,5 C 0,6 D 0,4 Câu Phương ph|p n{o sau đ}y không thuộc công nghệ tế bào? A Dung hợp tế bào trần khác loài B Nhân vơ tính cừu Đơly C Ni cấy hạt phấn, sau g}y lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác Câu Một gen sinh vật nh}n sơ d{i 306 nm v{ có số nuclêơtit loại xitơzin chiếm 28% tổng số nuclêơtit gen Theo líthuyết, gen có số nuclêôtit loại ađênin l{ ? A 432 B 504 C 396 D 648 Câu Khi nói đột biến gen, phát biểu n{o sau đ}y sai? A Trong điều kiện khơng có t|c nh}n đột biến thìvẫn ph|t sinh đột biến gen B Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi làthể đột biến C Quá trình phiên mã khơng theo ngun tắc bổ sung thìsẽ ph|t sinh đột biến gen D Q trình tự nh}n đơi ADN khơng theo nguyên tắc bổ sung thìsẽ ph|t sinh đột biến gen Câu Cho biết thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Theo líthuyết, phép lai n{o sau đ}y cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình : 1? A Aaaa × Aaaa B AAaa × Aaaa C Aaaa × AAAa D AAaa × aaaa Câu Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Tiến hành phép lai P: AaBbDd × AaBBdd, thu F1 Theo líthuyết, F1, cá thể chủng tính trạng chiếm tỷ lệ A 12,5% B 37,5% C 25% D 18,75% Câu 10 Điều n{o sau đ}y nói di truyền gen tế bào nhân thực động vật lưỡng bội? A Hai alen gen cặp nhiễm sắc thể thường ph}n li đồng giao tử trình giảm phân B Các gen nằm tế bào chất thường biểu kiểu hình giới dị giao tử nhiều giới đồng giao tử S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 1/7 C Các cặp alen thuộc locus khác cặp nhiễm sắc thể kh|c thường xếp theo trật tự định di truyền tạo thành nhóm gen liên kết D Các alen thuộc locus khác nhiễm sắc thể ph}n li độc lập, tổ hợp tự trình phân bào Câu 11 Ở lồi thực vật, xét hai cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 gồm 87,5% thân cao, hoa trắng 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, cho thân cao, hoa trắng hệ P giao phấn ngẫu nhiên với thu đời có số thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ? A 23,4375% B 87,5625% C 98,4375% D 91,1625% Câu 12 Khi nói hốn vị gen tượng di truyền liên kết, khẳng định n{o đ}y không đúng? A liên kết gen làm hạn chế số lượng biến dị tổ hợp khơng có lợi cho lồi q trình tiến hóa B trính trạng x|c định gen liên kết hồn tồn ln di truyền C phép lai phân tích, xuất hai phân lớp kiểu hình có tần số lớn nhau, hai lớp kiểu hình có tần số nhỏ chứng tỏ có tượng liên kết gen khơng hồn tồn D liên kết gen hoàn toàn làm giảm số kiểu gen kiểu hình đời con, ho|n vị gen l{m tăng số kiểu gen số kiểu hình hệ sau Câu 13 Khi nói ba mở đầu mARN, kết luận n{o sau đ}y l{ đúng? A Trên phân tử mARN có ba AUG B Trên phân tử mARN có ba mở đầu, ba nằm đầu 3’ phân tử mARN C Trên phân tử mARN có nhiều ba AUG, có ba làm nhiệm vụ mã mở đầu D Tất ba AUG mARN làm nhiệm vụ mã mở đầu Câu 14 Ở quần thể động vật ngẫu phối, xét gen nằm nhiếm sắc thể thường gồm alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Dưới t|c động chọn lọc tự nhiên, cá thể có kiểu hình lặn bị đ{o thải hoàn hoàn sau sinh Thế hệ xuất phát (P) quần thể có cấu trúc di truyền 0,8AA : 0,2Aa Cho khơng có t|c động nhân tố tiến hóa khác Theo líthuyết, hệ F4 quần thể có tần số alen A là? 12 13 A B C D 13 13 14 14 Câu 15 Một lo{i c}y hoa đơn tính kh|c gốc, c}y đực có kiểu gen XY, có kiểu gen XX Qua thụ phấn, hạt phấn đ~ nảy mầm xảy thụ tinh kép Kiểu gen tế bào phôi nội nhũ nào? A Phôi XY nội nhũ XYY phôi XXY nội nhũ XXY B Phôi XX nội nhũ XX phôi XY nội nhũ XY C Phôi XX nội nhũ XXY phôi XY nội nhũ XXY D Phôi XX nội nhũ XXX phơi XY nội nhũ XXY Câu 16 Khi nói di truyền gen tế bào nhân thực động vật lưỡng bội, kết luận sau đ}y không đúng? A Hai alen gen cặp NST thường ph}n li đồng giao tử trình giảm phân B Các gen nằm tế bào chất thường không ph}n chia đồng cho tế bào trình phân bào C Các alen thuộc locus khác NST ph}n li độc lập tổ hợp tự trình phát sinh giao tử D Các alen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X thường biểu kiểu hình giới dị giao tử S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 2/7 nhiều giới đống giao tử Câu 17 Tỉ lệ kiểu hình di truyền liên kết giống ph}n li độc lập trường hợp nào? A gen chi phối tính trạng nằm cách 40 cM B gen chi phối tính trạng nằm cách 25 cM C gen chi phối tính trạng nằm c|ch ≥ 50 cM v{ t|i tổ hợp gen bên D gen chi phối tính trạng nằm c|ch ≥ 50 cM v{ t|i tổ hợp gen hai bên Câu 18 Ở lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Xét ba thể đột biến số lượng NST thể một, thể ba, thể tam bội Số lượng NST có tế b{o sinh dưỡng thể đột biến tế b{o kì sau nguyên phân theo thứ tự thể một, thể ba thể tam bội là: A 22, 26, 36 B 10, 14, 18 C 11, 13, 18 D 5, 7, 15 Câu 19 Một loài thực vật, gen A quy định đỏ, a quy định vàng Ở thể lệch bội hạt phấn (n+1) không cạnh tranh với hạt phấn (n), loại tế b{o no~n có khả thụ tinh Phép lai n{o đ}y có đỏ chiếm tỉ lệ 2/3? A Mẹ Aa × Bố Aaa B Mẹ AAa × Bố Aa C Mẹ Aa × Bố AAa D Mẹ Aaa × Bố Aa Câu 20 Một lồi thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P: AAAa × aaaa thu F1 Tiếp tục cho F1 lai ph}n tích thu Fa Theo líthuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D 43cây thân cao : 37 thân thấp Câu 21 Khi nói nhiễm sắc thể v{ đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đ}y đúng? I Ở tế bào sinh dục, đột biến xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính II Ở tế b{o sinh dưỡng, đột biến khơng xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính III Cùng lo{i động vật, tất c|c đột biến thể có nhiễm sắc thể giống có kiểu hình giống IV C|c đột biến lệch bội không l{m thay đổi cấu trúc phân tử protein gen quy định A B C D Câu 22 Một phân tử ADN mạch kép nh}n đôi số lần liên tiếp đ~ tạo 62 mạch pơlinuclêơtit Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Phân tử ADN nói đ~ nh}n đơi lần liên tiếp II Tất mạch đơn nói có trình tự bổ sung với đơi III Trong phân tử ADN tạo ra, có 31 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào IV Trong phân tử ADN tạo ra, có 30 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào A B C D Câu 23 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao; a: thân thấp; alen B quy định hoa đỏ, b: hoa vàng Hai cặp gen nằm nhiễm sắc thể số I Alen D quy định tròn, d: dài, cặp gen Dd nằm NST số II Các gen trội trội hoàn toàn không xảy đột biến Cho giao phấn hai c}y (P) chủng thu F1 dị hợp ba cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, c}y có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hốn vị gen xảy q trình phát sinh giao tử đực với tần số Trong số F2, tỉ lệ có kiểu hình th}n cao, hoa đỏ, tròn chiếm tỉ lệ? A 49,5% B 54,2% C 62,5% D 45,9% Câu 24 Khi cho lai chủng thân cao, với thân thấp, chua,F1 thu toàn thân cao, Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được: 27 thân cao, : 21 thân thấp, : thân cao, chua : thân thấp, chua Biết tính trạng vị cặp gen quy định, gen nằm NST S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 3/7 thường Cho F1 lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu Fa là: A thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua B thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua C thân thấp, : thân thấp, chua : thân cao, : thân cao, chua D thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua Câu 25 Một thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị thìchỉ sinh loại giao tử II Nếu có tế bào giảm phân thìtối thiểu cho loại giao tử III Nếu có tế bào giảm phân thìcó thể sinh loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 IV Nếu có tế bào giảm phân tạo loại giao tử thìmỗi loại giao tử ln chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 26 Xét loài sinh vật: Châu chấu, cá chép, trâu rừng, thằn lằn, đại bàng Có phát biểu sau đ}y đúng? I Tất c|c lo{i n{y có quan tiêu hóa dạng ống II Tất c|c lo{i n{y có hệ tuần hồn kín III Có lồi hơ hấp phổi, có lồi xảy trao đổi khíở phế nang IV Có lồi có hệ tuần hồn kép A B C D Câu 27 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đ}y đúng? I Một gen có nhiều alen bị đột biến 10 lần thìsẽ tạo tối đa 10 alen II Đột biến điểm l{m thay đổi chiều dài gen thìln dẫn tới l{m thay đổi tổng liên kết hidro gen III Đột biến l{m tăng tổng liên kết hidro gen ln l{m tăng chiều dài gen IV Ở gen đột biến, hai mạch gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A B C D Câu 28 Khi nói ảnh hưởng nguyên tố kho|ng đến quang hợp, có phát biểu sau đ}y đúng? I Nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến quang hợp thông qua cấu tạo nên enzim II Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với h{m lượng ngun tố kho|ng có đất III Các lồi khác có nhu cầu ngun tố khống giống IV Một số nguyên tố kho|ng tham gia điều tiết đóng mở khíkhổng, ảnh hưởng đến quang hợp A B C D Câu 29 Cho c}y hoa đỏ giao phấn với hoa trắng (P), thu F1 có 100% c}y hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: c}y hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Ở F2, kiểu hình hoa vàng có kiểu gen dị hợp chiếm 12,5% II Ở F2, kiểu hình hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp chiếm 6,25% III Ở F2, có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Trong số hoa trắng F2, có kiểu gen đồng hợp chiếm 50% A B C D Câu 30 Ở lo{i động vật, xét gen A, B v{ D Trong gen A nằm nhiễm sắc thể thường có alen; Gen B nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X có alen; Gen D nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính có alen Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Quần thể có tối đa 1890 kiểu gen II Ở giới XY có tối đa 720 kiểu gen III Ở giới XX có tối đa 60 kiểu gen đồng hợp IV Ở giới XX có tối đa 60 loại giao tử A B C D S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 4/7 Câu 31 Khi nói chế di truyền sinh vật nh}n thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có ph|t biểu sau: I Sự nh}n đôi ADN xảy nhiều điểm ph}n tử ADN tạo nhiều đơn vị t|i II Trong qu| trình dịch m~, kết cặp c|c nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất c|c nucleotit ph}n tử mARN III Trong qu| trình nh}n đơi ADN, kết cặp c|c nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit mạch đơn IV Trong qu| trình phiên m~, kết cặp c|c nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất c|c nucleotit mạch gốc vùng m~ hóa V Trong qu| trình nh}n đơi ADN, đơn vị t|i bản, enzim ligaza t|c động v{o mạch tổng hợp Trong c|c ph|t biểu trên, có ph|t biểu không đúng? A B C D Câu 32 Ở đậu H{ Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen di truyền ph}n li độc lập với Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn thu F1 Theo líthuyết, F1 có tỉ lệ kiểu hình sau đ}y? I 100% thân cao, hoa trắng II thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng III thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ IV thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng A B C D Câu 33 Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể số Giả sử trình giảm ph}n bình thường, thể P đ~ tạo loại giao tử Abd chiếm 11% Cho biết khơng xảy đột biến, có phát biểu sau đ}y đúng? I Kiểu gen P Aa BD bd II Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 14% III.Trong trình giảm ph}n đ~ xảy hốn vị gen với tần số 44% IV Cho P lai ph}n tích, thu Facó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm tỉ lệ 1,5% A B C D Câu 34 Một lồi thực vật, tính trạng hình dạng cặp gen A, a v{ B, b quy định Kiểu gen có hai alen trội A v{ B quy định tròn; kiểu gen có alen trội A B quy định dài; kiểu gen đồng hợp lặn quy định dẹt Cho tròn giao phấn với d{i (P), thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Ở F1 tạo tối đa loại kiểu gen II Có phép lai phù hợp với kết III Có phép lai (P) thu tỉ lệ phân li kiểu hình tròn : dài IV Ở F1, dẹt chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 35 Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen quy định, tính trạng màu hoa cặp gen kh|c quy định Cho c}y th}n cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 1000 c}y, có 160 c}y thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Đời F1 có loại kiểu hình S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 5/7 II Đời F1 có 660 c}y th}n cao, hoa đỏ III Tần số hoán vị gen 20% IV Nếu cho P lai phân tích thìsẽ thu đời có số c}y th}n cao, hoa đỏ chiếm 40% V Nếu cho P giao phấn với thân thấp, hoa đỏ dị hợp thìsẽ thu đời có số c}y th}n cao, hoa đỏ chiếm 35% A B C D Câu 36 Cho biết đoạn mạch gốc gen A (SVNT) có 15 nuclêơtit l{: 3’GXA TAA GGG XXA AGG5’ C|c cơđon m~ hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói mang thơng tin quy định trình tự axit amin Theo líthuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Nếu gen A bị đột biến cặp A-T vị tríthứ đoạn ADN nói cơđon thứ khơng có gìthay đổi thành phần nucleotit II Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X trước cặp A-T vị tríthứ 13 c|c cơđon đoạn mARN tổng hợp từ đoạn gen nói khơng bị thay đổi III Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị tríthứ 10 thành cặp T-A đoạn polipeptit đoạn gen trổng hợp có trình tự axit amin Arg – Ile – Pro – Cys – Ser IV Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trísố thành X-G thìphức hợp axit – tARN tham gia dịch mã cho ba Met – tARN A B C D Câu 37 Cho biết, đậu H{ Lan, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Hai cặp gen di truyền ph}n li độc lập với Cho c}y th}n cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu đời F1 Theo líthuyết, thu đời F1 với tỉ lệ kiểu hình n{o sau đ}y? I 100% c}y th}n cao, hoa đỏ II c}y th}n cao, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng III c}y th}n cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ IV c}y th}n cao, hoa đỏ : thân cao, hoa trắng V c}y th}n cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng VI c}y th}n cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ A B C D Câu 38 Ở lo{i hoa có gen ph}n li độc lập kiểm soát hình thành sắc tố đỏ hoa k+, l+, m+ Ba gen hoạt động đường hóa sinh sau: Chất khơng màu l chất khơng màu sắc tố vàng cam sắc tố đỏ C|c alen đột biến cho chức kh|c thường alen k, l, m mà alen lặn so với alen dại Một c}y hoa đỏ đồng hợp ba alen dại lai với c}y hoa không m{u đồng hợp ba alen đột biến lặn Tất F1 có hoa m{u đỏ Sau cho c|c c}y F1 giao phấn với để tạo F2 Trong kết luận sau, có kết luận đúng? I Để tạo kiểu hình hoa màu vàng cam cần có hai điều kiện kiểu gen F2:ít phải có alen dại k+ phải có alen dại l+ II Trong F2 màu vàng cam chiếm tỉ lệ 9/64 III Để F2 tạo kiểu hình hoa đỏ, cần có alen dại kiểu gen IV Tỉ lệ c}y hoa đỏ F2 27/64 S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 6/7 V Tỉ lệ hoa không màu F2 28/64 A B C D Câu 39 Cho cà chua đỏ giao phấn với cà chua v{ng F1 thu tồn đỏ Cho F1 tự thụ tỉ lệ đời F2 l{ đỏ : vàng Chọn cặp F2 giao phấn thu kết sau: - Phép lai thứ cho tỉ lệ đời đỏ : vàng - Phép lai thứ hai cho tỉ lệ đời đỏ : vàng - Phép lai thứ ba cho tỉ lệ đời 100% hoa đỏ Dựa vào kết phép lai này, cho biết có nhận định đúng? I F2 đời P phép lai thứ có kiểu gen dị hợp II Nếu khơng kể giới tính, số sơ đồ lai lập phép lai thứ hai III Nếu xét giới tính, số sơ đồ lai lập phép lai thứ ba IV Lấy c}y hoa đực đời P phép lai thứ hai lai với hoa đời P phép lai thứ thu kết phép lai thứ A B C D Câu 40 Phả hệ hình đ}y mô tả di truyền bệnh người: Bệnh P hai alen gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ghi chú: Không bị bệnh Bị bệnh M 10 Bị bệnh P Bị bệnh 11 12 13 14 I Trong gia đình cặp vợ chồng – v{ đẻ họ, x|c định kiểu gen người bố số II Người số có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen III Xác suất sinh thứ bị bệnh P cặp 12 - 13 1/48 IV Xác suất sinh thứ trai bị bệnh cặp 12 - 13 1/48 A B C D -HẾT - S I N H H Ọ C B E E C L A S S – B ÀI K S C L X I I Trang 7/7 ... loại giao tử III Nếu có tế bào giảm phân thìcó thể sinh loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 IV Nếu có tế bào giảm phân tạo loại giao tử thìmỗi loại giao tử ln chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 26 Xét loài sinh. .. phân tạo giao tử Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị thìchỉ sinh loại giao tử II Nếu có tế bào giảm phân thìtối thi u cho... biến Cho giao phấn hai c}y (P) chủng thu F1 dị hợp ba cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, c}y có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (170) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (170)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay