ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (169)

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ KSCL SỞ GD – ĐT TỈNH VĨNH PHÚC Tỉnh Vĩnh Phúc “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 000 (Đề thi có 11 trang) 000 Câu 1.Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 3’→5’mạch bổ sung tổng hợp liên tục có chiều 5’→3’ B Trong q trình nhân đơi ADN số đoạn Okazaki tạo nhỏ số đoạn mồi C Trong trình tái ADN cần đoạn mồi cho đơn vị tái D Trong trình nhân đơi ADN, mạch khn có bổ sung A với T, G với X ngược lại Câu sinh vật nhân sơ, gen c u trúc c chiều dài 0,408 micrômet Hỏi chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp có axit amin? Biết trình phiên mã dịch mã diễn bình thường khơng tính axit amin mở đầu A 400 B 399 C 398 D 798 Câu 3.Giả sử gen c u tạo từ loại nuclêôtit: A, T, X mạch gốc gen có tối đa loại ba mã hóa axit amin? A loại mã ba B 24 loại mã ba C loại mã ba D 27 loại mã ba Câu 4.Gen B có 250 nuclêơtit loại Ađênin c tổng số liên kết hiđrô 1670 Gen B bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Câu 5.Bộ ba đối mã (anticơđon) ba có A phân tử mARN B phân tử rARN C phân tử tARN D mạch gốc gen Câu 6.Giả sử trình tự nuclêơtit vùng vận hành (O) operôn Lac vi khuẩn E coli bị thay đổi, dẫn đến A đột biến gen c u trúc B biến đổi trình tự axit amin của prơtêin ức chế C gen c u trúc phiên mã liên tục D biến đổi trình tự nuclêơtit vùng khởi động (P) Câu 7.Cho nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước tế bào khí khổng (2) Độ dày, mỏng lớp cutin (3) Nhiệt độ mơi trường (4) Gió ion khống (5) Độ pH đ t Có nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố chủ yếu? A (2) (3) B (3) (2) C (2) (1) D (3) (1) Câu 8.Tính thối hóa mã di truyền tượng nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin Những mã di truyền sau c tính thối h a? A 5’UXG3’ 5’AGX3’ B 5’UUU3’, 5’AUG3’ C 5’AUG3’, 5’UGG3’ D 5’XAG3’, 5’AUG3’ FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo số lượng loại nucleotit khác Gen thực tái liên tiếp lần Số nucleotit loại mà môi trường nội bào cung c p cho trình tái là: A A=T= 9000; G=X=13500 B A=T=9600; G=X=14400 C A=T= 2400; G=X=3600 D A=T=18000; G=X=27000 Câu 10.Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenlulozo (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong trên, c m y đặc điểm giới N m? A B C D Câu 11.Phương thức dinh dưỡng n m mốc A tự dưỡng B dị dưỡng kí sinh C dị dưỡng hoại sinh D dị dưỡng cộng sinh Câu 12.Trong khu vườn có nhiều lồi hoa, người ta quan sát th y đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: A Cần bón bổ sung muối canxi cho B Có thể bón thừa nitơ C Cây cần chiếu sáng tốt D Có thể bón thừa kali Câu 13.Vùng nuclêơtit đầu mút NST có chức A ngăn NST dính vào B đính với thoi vơ sắc q trình phân bào C điều hòa biểu số gen D khởi đầu trình tự nhân đôi ADN Câu 14.Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Biết q trình phiên mã bình thường, trình tự nuclêơtit đoạn mARN tương ứng A 5’…TTTAAXTGG…3’ B 5’…TTTAAXTXG…3’ C 3’…GXUXAAUUU…5’ D 3’…UUUAAXUXG…5’ Câu 15.Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn c p độ nào? A Diễn chủ yếu c p độ phiên mã B Diễn hoàn toàn c p độ dịch mã C Diễn hoàn toàn c p độ sau phiên mã D Diễn hoàn toàn c p độ sau dịch mã Câu 16.Nội dung sau phản ánh nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen cung c p nguyên liệu cho trình tạo giống B Đột biến gen làm u t alen khác cung c p nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật C Đột biến gen u t nguồn biến dị tổ hợp cung c p nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm u t tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 17.Có nhận định sau: Thông tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA tế bào nhân sơ, sau tổng hợp chuỗi pơlipéptít axitamin mở đầu cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt, tế bào nhân thực khơng xảy tượng Tổ hợp đáp án là: A 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 18.Có phân tử ADN tự liên tiếp số lần tổng hợp 112 mạch nucleotit l y nguyên liệu hoàn tồn từ mơi trường nội bào Số lần nhân đơi phân tử ADN là: A B C D Câu 19.Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có laztozo? Câu 9.Một gen dài 5100AO , số nucleotit loại A gen FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Các gen c u trúc , , A phiên mã h a tạo phân tử mARN tương ứng D Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế Câu 20.Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi rARN kết hợp với prơtêin tạo thành Ribơxơm Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prơtêin Prơtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN Prơtêin ức chế tham gia điều hoà hoạt động gen Enzim ARN-polimeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN Hãy đâu mối quan hệ prôtêin ADN chế di truyền? A 1, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 4, D 3, 4, 5, Câu 21.Cho ý sau: (1) Tổ chức theo ngun tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định (3) Liên tục tiến hóa (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh Trong trên, c m y đặc điểm c p độ tổ chức sống bản? A B C D Câu 22."Đàn voi sống rừng" thuộc c p độ tổ chứng sống đây? A Hệ sinh thái B Quần thể C Cá thể D Quần xã Câu 23.Một đột biến làm giảm chiều dài gen 10,2A m t liên kết hidro Khi gen ban đầu gen đột biến đồng thời nhân đôi lần liên tiếp số nucleotit loại mơi trường nội bào cung c p cho gen đột biến giảm so với gen ban đầu là: A A=T=14; G=X=7 B A=T=8; G=X=16 C A=T=16; G=X=8 D A=T=7; G=X=14 Câu 24.Khi làm thí nghiệm trồng chậu đ t thiếu ngun tố khống triệu chứng thiếu hụt khống thường xảy trước tiên già Nguyên tố khoáng đ A sắt B nitơ C canxi D lưu huỳnh Câu 25.Xét operon Lac E coli, môi trường không c lactozo enzim chuyển hóa lactozo tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị b t hoạt nên enzim ARN polimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên khơng tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen c u trúc ( , , A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (2) (4) D (2) (3) Câu 26.Phát biểu không tượng ứ giọt thực vật? A Ch t lỏng hình thành từ tượng ứ giọt nhựa B Rễ h p thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Ứ giọt u t loài thực vật nhỏ D Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương đối cao Câu 27.Mạch gốc gen sinh vật nhân thực gồm: Tên vùng Exon Intron Exon Intron Exon Số nucleotit 100 75 50 70 25 Phân tử mARN trưởng thành từ mạch gốc gen dài bao nhiêu? (Nếu tính vùng mã hóa) A 995AO B 175 AO C 559 AO D 595 AO Câu 28.Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến m t cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí gen làm thay đổi toàn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 29.Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố C Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động D Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi Câu 30.Cho thành phần: mARN gen c u trúc; Các loại nuclêôtit A, U, G, X; Enzim ARN pôlimeraza; Ezim ADN ligaza; Enzim ADN pơlimeraza Các thành phần tham gia vào q trình phiên mã gen c u trúc opêron Lac E.coli A 3, B 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu 31.Phát biểu sau không nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nhiễm sắc thể c u tạo từ ARN prôtêin loại histôn B Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể C Trên nhiễm sắc thể c tâm động vị trí để liên kết với thoi phân bào D Trên nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi Câu 32.Trong nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối sát bề mặt đ t gây kh khăn cho uyên qua mặt đ t (2) Cân nước bị phá hủy (3) Thế nước đ t th p (4) Hàm lượng o i đ t th p (5) Các ion khoáng độc hại (6) Rễ thiếu o i nên hơ h p khơng bình thường (7) Lơng hút bị chết Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: A (3), (4) (5) B (2), (6) (7) C (3), (5) (7) D (1), (2) (6) Câu 33.Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Các gen c u trúc ( , , A) B Vùng vận hành (O) C Gen điều hoà (R) D Vùng khởi động (P) Câu 34.Loại n m dùng để sản u t rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nh m n m sau đây? A N m men B N m sợi C N m nhầy D N m đảm Câu 35.Trong trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 3’→5’ Câu 36.Trên phân tử mARN bình thường phiên mã từ opêron Lac vi khuẩn E coli FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A có tối thiểu ba kết thúc B có khơng có ba kết thúc C khơng có ba kết thúc D có tối đa ba kết thúc Câu 37.Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đa bội D Đột biến m t đoạn AT Câu 38.Một phân tử ADN c c u trúc oắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ  tỉ lệ nucleotit G X loại G phân tử ADN là: A 25% B 40% C 20% D 10% Câu 39.Vùng điều hoà vùng A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã D mang thơng tin mã hố axit amin Câu 40.Dựa vào đâu để phân loại gen c u trúc gen điều hòa? A Dựa vào chức sản phẩm gen B Dựa vào biểu kiểu hình gen C Dựa vào kiểu tác động gen D Dựa vào c u trúc gen FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C B C C C D A A D C B A A C B B D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B D B D A D B C B A B C A A A D B C A Câu Đáp án C C sai Trong q trình nhân đơi tế bào nhân thực, có nhiều đơn vị tái gồm chạc chữ Trong đơn vị tái bản, ADN nhân đôi theo phía, nghĩa mạch, ADN tổng.về phía, phía liên tục, phía gián đoạn Câu Đáp án C Ta có gen có chiều dài 0,408 micrômet→4080 Ao Số lượng nucleotit gen là: N= 2400 Số lượng ba phân tử mARN phiên mã là: 2400: = 400 Trong chuỗi polipeptit gen tổng hợp có số lượng aa là: 400 – = 398 Câu Đáp án B Câu Đáp án C Gen ban đầu có: 250 nuclêơtit loại Ađênin c tổng số liên kết hiđrô 1670 A= T = 250 G = X = (1670 – 250 x 2): = 390 Đột biến thay cặp nucleotit gen b gen B liên kết H → đột biến thay G-X cặp A-T Vậy gen đột biến có A = T = 249 ;G = X = 400 – = 389 Câu Đáp án C Câu Đáp án C Vùng vận hành (Operator) trình tự nucleotit đặc biệt, đ protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã Nếu trình tự nucleotit vùng vận hành (O) operon Lac vi khuẩn E.coli bị thay đổi protein ức chết gắn vào vùng vận hành.Khi đ ARN polimeraza trượt t t vùng Operon  Các gen c u trúc hoạt động, diễn trình phiên mã dịch mã Quá trình diễn liên tục protein ức chế liên kết vào vùng vận hành Suy C  gen c u trúc phiên mã liên tục A sai có trình tự nucleotit vùng vận hành (O) bị thay đổi nên nh m gen c u trúc không bị ảnh hưởng B sai protein ức chế tổng hợp từ gen điều hòa R nên trình tự nucleotit vùng vận hành thay đổi làm biến đổi trình tự axit amin protein ức chế FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D sai vùng khởi động (P) nằm phía trước vùng vận hành (O), nên trình tự nucleotit vùng vận hành (O) bị thay đổi khơng ảnh hưởng vùng khởi động (P) Câu Đáp án D Thoát nước qua khí khổng chủ yếu, đ điều tiết độ mở khí khổng quan trọng nh t Độ mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước tế bào khí khổng gọi tế bào hạt đậu Khi no nước, thành mỏng tế bào khí khổng căng làm cho thành dày cong theo làm cho khí khổng mở Khi m t nước, thành mỏng hết căng thành dày duỗi thẳng làm khí khổng đ ng lại Khí khổng khơng đ ng hồn tồn Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió ion khống ảnh hưởng đến thoát nước Câu Đáp án A Câu Đáp án A Câu 10 Đáp án D Trong ý trên, c m y đặc điểm giới N m: - (2) Thành tế bào xenlulozo - (3) Sống tự dưỡng Câu 11 Đáp án C Phương thức dinh dưỡng n m mốc dị dưỡng hoại sinh N m coi sinh vật dị dưỡng, tức thể l y cacbon từ sinh vật khác cho trình trao đổi ch t, nhiên n m tiến hóa khả chuyển hóa mà cho phép chúng sử dụng đa dạng loại ch t hữu để phát triển, bao gồm hợp ch t đơn giản nitrat, amoniac, a etat hay etanol Câu 12 Đáp án B Có thể bón thừa nitơ Nitơ nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu cây, n tham gia vào hình thành đại phân tử hữu quan trọng c u thành nên tế bào quan a it nucleic, a it amin,…, đ môi trường dinh dưỡng thừa nitơ - Cây thừa nito q trình canh tác người bổ sung nito từ phân bón nhiều, dẫn đến sinh trưởng nhanh, thân yếu, to, Câu 13 Đáp án A Vùng đầu mút NST có vai trò bảo NST làm cho NST khơng dính vào  Vùng nuclêơtit đầu mút NST có chức ngăn NST dính vào Câu 14 Đáp án A Mạch mã gốc: 3'… AAATTGAGX …5' mARN tổng hợp 5' UUUAAXUXG…3' Câu 15 Đáp án A Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo hay điều hòa q trình nhân đơi ADN, phiên mã tạo ARN trình tổng hợp protein Ý nghĩa: FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo +Tế bào tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm thích hợp với lượng nghiên cứu cần thiết +Đảm bảo hoạt động sống tế bào thích ứng với điều kiện mơi trường phát triển bình thường thể Các mức độ điều hòa hoạt động gen sinh vật: +Phiên mã, +Dịch mã, +Sau dịch mã Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ ảy chủ yếu mức độ phiên mã  Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn c p độ diễn chủ yếu c p độ phiên mã Câu 16 Đáp án B Câu 17 Đáp án B Câu 18 Đáp án D Số lần nhân đôi k  Số mạch polinucleotit hồn tồn mới: × × (2k – 1) = 112 ⇒ k = Câu 19 Đáp án D - Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, gen điều hòa ln phiên mã tổng hợp protein ức chế môi trường c lactôzơ môi trường không c lactôzơ - Khi mơi trường khơng có lactose, protein ức chế bám vào vùng vận hành ngăn cẳn trình phiên mã - Khi môi trường c lactose, lactose đ ng vai trò ch t cảm ứng, làm thay đổi c u hình protein ức chế, làm n khơng bám vào vùng vận hành Câu 20 Đáp án D Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: Sai khơng có tỉ lệ tương đương 146 cặp nuclêôtit qu n quanh cặp nuclêôtit tạo nucleoxom 2.Sai, sợi kết hợp với tạo thành sợi nhiễm sắc 3.Đúng, trình tự nuclêơtit ADN tạo nên trình tự ARN tương đương định trình tự Protein Đúng, ADN pol enzime tạo nên từ protein Đúng, c u trúc operon lac ví dụ Đúng Câu 21 Đáp án D (1) Đúng Tổ chức tổ chức sống c p làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống c p Tổ chức sống c p cao không c đặc điểm tổ chức sống c p th p mà c đặc tính trội mà tổ chức sống c p th p không c Những đặc tính trội c p tổ chức hình thành tương tác phận c u thành (2) Sai, đặc điểm c p độ tổ chức (3) Đúng Thế giới sinh vật liên tục sinh sơi nảy nở khơng ngừng tiến hóa Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác Nhờ kế thừa thông tin di truyền từ sinh vật tổ tiên ban đầu nên sinh vật Trái Đ t có đặc điểm chung FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (4) Đúng Sinh vật c p tổ chức không ngừng trao đổi vật ch t lượng với môi trường Do đ , sinh vật không chịu tác động mơi trường mà góp phần làm biến đổi môi trường Mọi c p tổ chức sống từ th p đến cao giới sống c chế tự điều chỉnh đảm bảo trì điều hòa cân động hệ thống, giúp tổ chức sống tồn phát triển Câu 22 Đáp án B Câu 23 Đáp án D 10,2A° ứng với 3Nu m t liên kết hidro ứng với 3+3+2 nên đột biến m t cặp G-X cặp A-T Gen nhân đôi lần liên tiếp số Nu mơi trường cung c p giảm là: G = X = 2(23-1) = 14 → G = X = 14 A = T = 1.(23-1) = → A = T = Câu 24 Đáp án B Triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Đ thiếu nguyên tố ni tơ Vì nguyên t N tham gia c u trúc diệp lục, lục lạp thành phần enzim, xảy già non lượng enzim chưa c r t Câu 25 Đáp án D -Bình thường chế hoạt động cảu operon việc tạo lactozo làm b t hoạt protein ức chế gen điều hòa sản u t Và nhờ đ mà enzim chuyển hóa lactozo tạo -Khi không c lactozo enzum tạo là: +Do vùng vận hành bị đột biến dẫn đến khơng liên kết với protein ức chế trình phiên mã gen c u trúc diễn bình thường +Do gen điều hòa R bị đột biến tạo sản phẩm bị m t chức nặng Câu 26 Đáp án A Câu 27 Đáp án D Số nu mạch gốc đoạn Exon = 100+50+25=175 nu Chiều dài mARN = chiều dài đoạn exon mạch gốc = 175.3,4=595 AO Câu 28 Đáp án B III Đúng đột biến thay khơng làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành I, II Sai đột biến m t, thêm làm thay đổi số lượng nuclêôtit chiều dài gen IV sai đột biến thay khơng làm thay đổi ba lại gen Câu 29 Đáp án C Đột biến đoản đoạn NST đoạn NST đ đứt đảo ngược 180 độ nối lại Đảo đoạn NST mang tâm động không mang tâm động Do đ làm biến đổi trình tự phân bố gen NST làm cho hoạt động gen bị thay đổi (một gen đ vốn hoạt động chuyển đến vị trí khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động)  Gây hại cho thể đột biến làm giảm khả sinh sản Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa Ví dụ: muỗi q trình đảo đoạn lặp lặp lại góp phần tạo lồi FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 9/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 30 Đáp án B Các thành phần tham gia phiên mã gen c u trúc opêron Lac E.coli là: loại nucleotit A, U, G, X; enzim ARN pôlimeraza (1) Sai mARN gen c u trúc tham gia vào trình dịch mã (4), (5) Sai thành phần tham gia vào q trình nhân đơi ADN Câu 31 Đáp án A Câu 32 Đáp án B Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: (2), (6), (7) Thêm: Chúng ta biết cạn h p thụ nước ion khoáng đ t vào rễ chủ yếu lông hút vị trí lơng hút rễ rễ phụ Đặc điểm lơng hút bị tiêu biến môi trường thiếu o i, ưu trương(nồng độ ch t cao), a xit bị ngập úng lâu nước  thiếu oxi  lông hút dần bị tiêu biến  không h p thụ ch t dinh dương  chết Câu 33 Đáp án C Câu 34 Đáp án A Câu 35 Đáp án A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ nên chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn Mạch gốc có chiều 3’→5’ mạch tổng hợp liên tục Trên mạch gốc có chiều 5’→3’ mạch tổng hợp gián đoạn Câu 36 Đáp án A peron Lac mang gen c u trúc , ,A Tuy phiên mã thành mARN nh t dịch mã bắt đầu ba mở đầu kết thúc ba kết thúc tạo nên chuỗi polipeptit tương ứng loại enzim: beta – galactosidase, pecmease transacetylase Vậy phải c đồng thời ba kết thúc Câu 37 Đáp án D Câu 38 Đáp án B AT  mà A = T, G = X Do G X A  mà 2A + 2G = 100% → Vậy G = 40% → G Câu 39 Đáp án C Câu 40 Đáp án A -Người ta dựa vào vai trò sản phẩm gen người ta chia gen thành gen c u trúc gen điều hòa FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 10/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo +Gen c u trúc: mang thông tin mã h a cho sản phẩm tạo nên thành phần c u trúc hay chức tế bào +Gen điều hòa gen tạo sản phẩm soát hoạt động gen khác  Dựa vào chức sản phẩm gen để phân loại gen c u trúc gen điều hòa  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy cô bạn đ ng g p đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận t t file hình ảnh, pdf, word Mọi đ ng g p đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 11/11 ... c u trúc gen điều hòa  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đ ng g p đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận t t file hình ảnh, pdf, word Mọi đ ng g p đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo +Tế bào tổng hợp protein cần thi t vào thời điểm thích hợp với lượng nghiên cứu cần thi t +Đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (169) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (169)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay