ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (168)

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI THỬ SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 20 Ngày thi: 21h30, 24/02/2019 Thời gian làm bài: 30 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 020 Câu Ở người bệnh mù màu gen lặn a bệnh máu khó đơng alen lặn b nằm NST giới tính X quy định, alen A B quy định nhìn bình thường máu đơng bình thường, khơng có alen tương ứng Y Bệnh bạch tạng lại gen lặn d nằm NST thường quy định, alen D quy định da bình thường Tính trạng màu da gen, gen gồm alen nằm NST thường tương tác cộng gộp với quy định, số kiểu gen tối đa quần thể người gen nói là: A 1296 B 1134 C 1053 D 1377 Câu Trong quần thể, gen có alen, gen có alen Cả gen thuộc NST X, Y khơng alen Gen có alen thuộc NST Y, X không alen Số loại giao tử số kiểu gen nhiều có là: A 15 180 B 19 180 C 20 120 D 15 120 Câu Gen có alen, gen có alen, hai gen nằm cặp NST thường có xảy hốn vị Gen có alen nằm vùng không tương đồng NST X, Y Số loại kiểu gen tối đa quần thể là: A 1860 B 4800 C 6510 D 4650 Câu Số alen gen I, II, III 5, Biết gen nằm NST thường khơng nhóm liên kết Số kiểu gen đồng hợp cặp gen, dị hợp cặp gen số kiểu gen đồng hợp cặp gen, dị hợp cặp gen A 71 303 B 270 390 C 105 630 D 630 1155 Câu Trong quần thể loài lưỡng bội, xét locut có alen Biết khơng có đột biến xảy Số kiểu gen quần thể trường hợp gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X: A 10 B 12 C 14 D 16 Câu Gen nằm cặp NST thường liên kết khơng hồn tồn, gen có alen Gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X liên kết khơng hồn tồn, gen có alen Số kiểu gen số kiểu giao phối tối đa có quần thể là: A 630 1800 B 450 1800 C 630 81000 D 450 81000 Câu Trong quần thể, xét gen: gen có alen, gen có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen gen có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có đoạn tương đồng Y; gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y khơng có alen X Số kiểu gen tối đa có quần thể là: A 138 B 2340 C 4680 D 1170 Câu Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen ba gen nói trên? A 1800 B 378 C 1860 D 1380 Câu Ở lồi động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Gen thứ ba có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ tư có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y khơng có alen tương ứng X Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen bốn gen nói trên? A 2340 B 900 C 1800 D 1908 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 1/2 - Mã đề thi 020 Câu 10 Ở loài động vật, xét cặp gen thứ nằm NST thường có alen Xét cặp NST giới tính X có hai cặp gen liên kết nằm ở đoạn không tương đồng với NST Y, gen cũng có alen Trên NST Y xét gen có alen nằm ở đoạn khơng tương đồng với NST X Theo lý thuyết số loại kiểu gen tối đa loại gen nói là: A 126 B 189 C 63 D 98 Câu 11 Ở lồi động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen ba gen nói trên? A 675 B 405 C 585 D 135 Câu 12 Ở quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ có alen, nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có alen, nằm nhiễm sắc thể thường Trong trường hợp không xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa hai gen tạo quần thể A 135 B 45 C 15 D Câu 13 Ở ong mật, xét gen có số alen 3, 4, Gen nằm cặp NST số 4, gen nằm cặp NST số Số kiểu gen tối đa gen quần thể là: A 1170 B 1230 C 900 D 960 Câu 14 Số lượng alen gen A, B C alen, alen, alen Biết gen nằm cặp NST thường khác khơng nhóm liên kết Trong quần thể đó, số kiểu gen đồng hợp tất gen số kiểu gen dị hợp tất gen là: A 30 90 B 30 180 C 30 30 D 30 60 Câu 15 Trong quần thể loài thực vật lưỡng bội có NST 2n = 10 Trên nhóm liên kết xét lơcut gen, lơcut có alen Trong điều kiện khơng phát sinh đột biến, lồi có tối đa loại giao tử? A 92 B 93 C 94 D 95 Câu 16 Có thể thực kiểu phép lai khác kiểu gen chỉ xét gen có alen (A, a) tồn NST giới tính X Y? A B 12 C 18 D Câu 17 Gen thứ có alen (A, a), gen thứ hai có alen (B, b), hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y Gen thứ ba có alen (IA, IB, IO) nằm nhiễm sắc thể thường Số kiểu gen tối đa quần thể ba gen A 84 B 54 C 120 D 60 Câu 18 Ở loài thực vật lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Trong trường hợp không xảy đột biến mới, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa gen tạo quần thể thuộc loài A B C D Câu 19 Ở lồi thú, lơcut gen quy định màu sắc lơng gồm alen, kiểu gen khác lơcut quy định kiểu hình khác nhau; lôcut gen quy định màu mắt gồm alen, alen trội trội hồn tồn Hai lơcut nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen số loại kiểu hình tối đa hai lôcut A 10 kiểu gen kiểu hình B kiểu gen kiểu hình C kiểu gen kiểu hình D 10 kiểu gen kiểu hình Câu 20 Xét gen lồi: gen I có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen II có alen gen III có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng với nhiễm sắc thể Y; gen IV có alen nằm Y ở đoạn không tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính X Các gen liên kết khơng hồn tồn, số kiểu gen tối đa có quần thể A 89 B 99 C 250 D 226 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 2/2 - Mã đề thi 020 ... số kiểu gen tối đa có quần thể A 89 B 99 C 250 D 226 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 2/2 - Mã đề thi 020 ... 10 Trên nhóm liên kết xét lơcut gen, lơcut có alen Trong điều kiện khơng phát sinh đột biến, lồi có tối đa loại giao tử? A 92 B 93 C 94 D 95 Câu 16 Có thể thực kiểu phép lai khác kiểu gen chỉ... sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Trong trường hợp không xảy đột biến mới, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa gen tạo quần thể thuộc loài A B C D Câu 19 Ở lồi thú,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (168) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (168)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay