Đề 01 & Đáp Án Vật LÍ THPT Hà Tĩnh 2009 - 2010.

5 314 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 07:10

Sở GD&ĐT Tĩnh ĐỀ CHÍNH THỨC Mã 01 ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Vật lý Thời gian là bài:60 phút Bài 1: Điện học (6điểm) Cho R 1 =1 Ω , R 2 =2 Ω ,R 3 =3 Ω , Biến trở R x ; Nguồn điện không đổi có U=24V Các bóng đèn Đ 1 có ghi: 6V-3W, Đ 2 có ghi: 12V-6W 1. Tìm điện trở tương đương của ba điện trở R 1 , R 2 ; R 3 , khi chúng được mắc như : a. H 1 b. H 2 c. H 3 d. H 4 2. Tính điện trở của các bóng đèn Đ 1 . Đ 2 3. Mắc các thiết bị trên như H 5 , điều chỉnh R b để hai đèn sáng bình thường. Tính giá trị R b và hiệu suất tiêu thụ điện năng của mạch khi đó. 4. Mác các thiết bị trên như H 6 . Hai bóng không đồng thời sáng bình thường, vì sao? Em hãy đề xuất cách mắc thêm một biến trở R x và tình giá trị của R x ; R b để 2 bóng đèn đồng thời sáng bình thường. Bài 2: Quang học (4 điểm) Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. đặt vật sáng AB cao 1cm vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính) 1. Khi AB cách thấu kính 24cm. Vẽ ảnh A 1 B 1 của AB và tính độ cao ảnh A 1 B 1 2. Đưa AB lại gần thấu kính thêm một đoạn 18cm. Vẽ ảnh A 2 B 2 Đáp án: (tham khảo) Bài 1: a. (0.5điểm) H1: R 1 , R 2 ; R 3 mắc nối tiếp với nhau” R =R 1 + R 2 +R 3 =1+2+3=6 Ω b. (0.5 điểm) H2: R 1 // R 2 // R 3 Ω=⇒=++=++= 11 6 6 11 3 1 2 1 1 1111 321 R RRRR 1 c. (0.5 điểm) H3: (R 1 ntR 2 )//R 3 Ω== ++ + = ++ + = 5.1 6 9 321 3).21( )( 321 321 RRR RRR R d. (0.5 điểm) H4 (R 1 //R 2 )ntR 3 Ω=+=+ + = 3 11 3 3 2 3 21 21 R RR RR R 2. ( 1,0 điểm) Ω=== 12 3 6 2 1 2 1 1 dm dm d P U R Ω=== 24 6 12 2 2 2 2 2 dm dm d P U R 3. (1,5 điểm) Các đèn sáng bình thường: U 1 =U dm1 =6V; U 2 =U dm2 =12V ;5.0 12 6 1 1 1 A R U I d === ;5.0 24 12 2 2 2 A R U I d === ( 0.25điểm) I=I b =I 1 =I 2 =0,5A U=U b +U 1 +U 2 U b =U - U 1 - U 2 = 24 – 6 - 12=6V Ω=== 12 5.0 6 b b b R U R ( 0.25điểm) W6P ;W 3 2211 ==== dmdm PPP ( 0.25điểm) R b Đ 1 Đ 2 U 2 P ich =P 1 +P 2 = 3+6 = 9W ( 0.25điểm) P tp =UI=24.0,5=12W ( 0.25điểm) %75%100 12 9 %100 === tp ich P P H ( 0.25điểm) 4. U 2 =U 1 +U b =U=24V Ta có thể điều chỉnh R b cho U b = 18 V để U 1 = 6V Đ 1 sáng bình thường Còn U 2 =24V không phụ thuộc vào vị trí con chạy của biến trở. Đ 2 sáng quá; Vậy hai đèn không thể đồng thời sáng bình thường. (0,25 điểm) Do: U dm1 <U; U dm2 <U ; U dm1 <U dm2 nên mắc R x nối tiếp trong mạch theo các phương án sau: a. Vẽ được hình (0,25 điểm) R x R b Đ 1 Đ 2 U C D 3 R b Đ 1 Đ 2 U Các đèn sáng bình thường khi: I 1 =0,5A, I 2 =0,5A : U 1 =U dm1 =6V; U 2 =U dm2 =12V Vậy I x = I 1 + I 2 = 1A U x =U – U 2 = 24 – 12 = 12V Ω=== 12 1 12 x x x I U R (0,25 điểm) I b =I 2 =0,5A U b =U CD – U 1 =U 2 – U 1 =12 – 6 =6V R b = Ω== 12 5,0 6 b b I U (0,25 điểm) b. Vẽ được hình (0,25 điểm) I x =I 2 =0,5A U x =U – U 2 = 24 – 12 = 12V R x Ω=== 24 5,0 12 x x I U (0,25 điểm) Ω= − = − == 36 5,0 624 1 1 I UU I U R b b b (0,25 điểm) R b Đ 1 R x Đ 2 U 4 Cấu 2: 1. a. Vẽ ảnh (1,0điểm) b. AF = AO – FO = 24 – 12 = 12cm ⇒ AF=FO ( 0,5 điểm) IFOABF ∆=∆ (g.c.g) ⇒ OI=AB (0,5 điểm) Mà A 1 B 1 =OI ( OA 1 B 1 I là hcn) ⇒ A 1 B 1 =AB= 1cm ( 0,5 điểm) b. (1,5 điểm) AO = 24 – 18 = 6cm (0,5 điểm) Vẽ ảnh: ( 1,0 điểm) O B A F I B 1 A 1 5 A 2 B 2 A O B F . Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ĐỀ CHÍNH THỨC Mã 01 ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 200 9- 2010 Môn: Vật lý Thời gian là bài:60 phút Bài. bình thường. (0,25 điểm) Do: U dm1 <U; U dm2 <U ; U dm1 <U dm2 nên mắc R x nối tiếp trong mạch theo các phương án sau: a. Vẽ được hình (0,25 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 01 & Đáp Án Vật LÍ THPT Hà Tĩnh 2009 - 2010., Đề 01 & Đáp Án Vật LÍ THPT Hà Tĩnh 2009 - 2010., Đề 01 & Đáp Án Vật LÍ THPT Hà Tĩnh 2009 - 2010.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn