ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (167)

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI HKI TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Tỉnh Hải Dương “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 132 Câu Tự đa bội dạng đột biến: A Làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài lớn 2n B Làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài khác lớn 2n C Làm tăng số nguyên lần NST lưỡng bội loài lớn 2n D Làm tăng số nguyên lần NST lưỡng bội loài khác lớn 2n Câu Cơ thể mang kiểu gen AaBb giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa là: A B C D Câu Thể đa bội lẻ A Có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội B Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường C Có tế bào mang nhiễm sắc thể 2n +1 D Có khả sinh sản hữu tính bình thường thể lưỡng bội Câu Đặc điểm di truyền tính trạng qui định gen lặn nằm NST X: A Có tượng di truyền chéo B Tính trạng biểu cá thể mang XY C Có tượng di truyền thẳng D Tính trạng biểu cá thể mang XX Câu Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1? A Bb × BB B Bb × bb C BB × bb D Bb × Bb Câu Ở người, bệnh mù màu đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng là: A XMXm × XMY B XMXM × XMY C XMXm × XmY D XMXM × XmY Câu Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn b nằm NST thường, alen B qui định da bình thường Một cặp vợ chồng bình thường, họ sinh đầu lòng bị bạch tạng Xác suất để họ sinh trai không bị bệnh bạch tạng? A 1/4 B 3/8 C 3/4 D 1/8 Câu Dạng đột biến gen sau làm cho gen sau đột biến tăng lên liên kết hiđrô? A Thay cặp A – T cặp G – X B Mất cặp A – T C Mất cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T Câu Trong bệnh sau người, bệnh bệnh di truyền liên kết với giới tính? Bệnh ung thư máu Bệnh tiểu đường Bệnh bạch tạng Bệnh máu khó đơng Bệnh mù màu A 2, B 4, C 2, D 1, Câu 10 Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính tượng A Di truyền tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm NST thường B Di truyền tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm NST thường C Di truyền tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm tế bào chất D Di truyền tính trạng mà gen quy định chúng nằm NST giới tính Câu 11 Từ phân tử ADN ban đầu đánh dấu N15 hai mạch đơn, qua số lần nhân đôi môi trường chứa N14 tạo nên tổng số 32 phân tử ADN Trong phân tử ADN tạo ra, có phân tử ADN chứa N14 N15? A B C 16 D 32 Câu 12 Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau sai? (1) Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac (2) Vùng vận hành (O) nơi prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/4 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (3) Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) phiên mã (4) Khi gen cấu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 10 lần gen cấu trúc Y phiên mã 10 lần A B C D Câu 13 Ở động vật có vú ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở: A Con XX, đực XO B Con XO, đực XY C Con XX, đực XY D Con XY, đực XX Câu 14 Ví dụ sau nói lên tính thối hóa mã di truyền? A Bộ ba 5'UUA3', 5'XUG3' quy định tổng hợp lơxin B Bộ ba 5'AUG3' quy định tổng hợp mêtiơnin mang tín hiệu mở đầu dịch mã C Bộ ba 5'UUX3' quy định tổng hợp phêninalanin D Bộ ba 5'AGU3' quy định tổng hợp serin Câu 15 Đột biến thể đa bội dạng đột biến: A Nhiễm sắc thể bị thay đổi cấu trúc B Bộ nhiễm sắc thể bị thừa số nhiễm sắc thể C Bộ nhiễm sắc thể bị thiếu số nhiễm sắc thể D Bộ nhiễm sắc thể tăng lên theo bội số n lớn 2n Câu 16 Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể? A 42 B 13 C 15 D 21 Câu 17 Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể (2n = 20) Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 40 tế bào có cặp NST số khơng phân li giảm phân I, kiện giảm phân diễn bình thường Các tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử chứa NST chiếm tỉ lệ? A 98% B 4% C 49% D 2% Câu 18 Cá thể mang đột biến biểu kiểu hình thể gọi là: A Đột biến B Thể đột biến C Biến dị tổ hợp D Thường biến Câu 19 Một gen sinh vật nhân sơ thực phiên mã lần, số phân tử ARN tạo thành A B C D Câu 20 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã B Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể C Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến Câu 21 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Gen đột biến phát sinh chắn biểu kiểu hình (2) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào môi trường tổ hợp gen (3) Đột biến gen gây hại có thể vơ hại có lợi cho thể đột biến (4) Đột biến gen xảy nguyên phân mà không xảy giảm phân (5) Đột biến gen xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục A B C D Câu 22 Trong dạng đột biến gen, dạng sau không làm thay đổi chiều dài gen? A Mất thêm cặp nuclêôtit B Thay cặp nuclêôtit C Mất cặp nuclêôtit D Thêm cặp nuclêôtit Câu 23 Để biết xác kiểu gen cá thể có kiểu hình trội vào kết phép lai sau đây? A Lai thuận nghịch B Giao phối cận huyết động vật C Tự thụ phấn thực vật D Lai phân tích Câu 24 Nuclêơtit đơn phân cấu tạo nên phân tử sau đây? A Lipit B Prôtêin C ADN D Cacbơhidrat Câu 25 Mã di truyền có tính phổ biến, tức A Một ba mã hoá cho loại axit amin B Mã di truyền đọc từ điểm xác định, không chồng gối lên C Tất loài dùng chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ D Nhiều ba khác xác định cho loại axit amin FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/4 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 26 Các côđon sau không mã hoá cho axit amin? A UUG, UUA, UAX B UAG, UAA, UGA C UGU, AAA, UGG D AUG, UUU, GGA Câu 27 Các gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng Tỉ lệ kiểu hình A  bbccD  đời từ phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd bao nhiêu? 1 1 A B C D 64 16 32 Câu 28 Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A Gen điều hồ (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng vận hành (O) B Gen điều hồ (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) C Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D Gen điều hồ (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng khởi động (P) Câu 29 Mạch gốc gen có trình tự nuclêơtit 3' ATGXTAG 5' Trình tự nuclêơtit mạch bổ sung A 3' ATGXTAG 5' B 5' TAXGATX 3' C 3' UAXGAUX 5' D 5' UAXGAUX 3' Câu 30 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Giả sử đột biến làm phát sinh thể tất cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, có tối đa dạng thể khác thuộc loài này? A 12 B 24 C 25 D 23 Câu 31 Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A Chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc B Mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế C Prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu 32 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AABb × aaBb cho đời có loạ i kiểu gen? A B C D Câu 33 Đột biến điểm đột biến A Liên quan đến số cặp nuclêôtit gen B Liên quan đến nuclêôtit gen C Liên quan đến số nuclêôtit gen D Liên quan đến cặp nuclêôtit gen Câu 34 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XAXa × XAY B XAXA × XaY C XAXa × XaY D XaXa × XAY Câu 35 Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN pơlimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ C Vì enzim ADN pơlimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN pơlimeraza tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’ Câu 36 Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A Phiên mã B Dịch mã C Trước phiên mã D Sau dịch mã Câu 37 Thực phép lai P: ♂AaBbDdEe × ♀AaBbddee Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn toàn, cặp gen nằm cặp NST thường khác khơng có đột biến xảy Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen F1 khác kiểu gen bố, mẹ ? A 6,25 B 75% C 12,5 D 87,5% Câu 38 Phát biểu sau không nói đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính thối hố B Mã di truyền có tính phổ biến C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền đặc trưng cho loài sinh vật Câu 39 Đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể hay số cặp nhiễm sắc thể tế bào gọi A Thể tứ bội B Thể tam bội C Thể dị đa bội D Thể lệch bội Câu 40 Ở lồi giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ giới tính xấp xỉ 1:1 A Vì số giao tử đực với số giao tử B Số số đực lồi C Vì sức sống giao tử đực ngang FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/4 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D Vì thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang BẢNG ĐÁP ÁN A 21 B D 22 B B 23 D A 24 C A 25 C C 26 B B 27 A A 28 C B 29 B 10 D 30 A 11 A 31 C 12 B 32 C 13 C 33 D 14 A 34 C 15 D 35 B 16 C 36 A 17 D 37 D 18 B 38 D 19 C 39 D 20 A 40 D Hướng dẫn giải: Câu 12: Đáp án B I sai, Operon Lac gồm: Nhóm gen cấu trúc Z,Y,A ; vùng vận hành (O); vùng khởi động (P) Câu 21: Đáp án B Các ý gồm (2), (3),(5) (1) Sai Vì đột biến gen trội, xoma biểu kiểu hình, đột biến gen lặn, giao tử, tiền phơi khơng biểu kiểu hình (4) Sai Có xảy nguyên phân giảm phân THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/4 ... gen lặn, giao tử, tiền phôi không biểu kiểu hình (4) Sai Có xảy ngun phân giảm phân THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục... xỉ 1:1 A Vì số giao tử đực với số giao tử B Số số đực lồi C Vì sức sống giao tử đực ngang FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/4 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam... cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (167) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (167)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay