ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (165)

11 22 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) Sinh học pros: Yết Gia Gia ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 132 Giải chi tiết có nhóm sinh học pros : https://www.facebook.com/groups/163141870894097/ Câu 81: Quá trình nhân đơi ADN khơng có thành phần sau tham gia? A Axit amin B Các nuclêôtit tự C Enzim ligaza D ADN pôlimeraza Đáp án A Câu 82: Cấu tạo chi trước mèo, cánh dơi, tay người có cấu trúc tương tự Đây A chứng sinh học phân tử B chứng giải phẫu so sánh C chứng phôi sinh học D chứng tế bào học Đáp án B Chi trước mèo, cánh dơi, tay người quan tương đồng , có cấu trúc tương tự chứng giải phẫu học so sánh Câu 83: Đặc điểm khơng nói ngun tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cây? A Nguyên tố mà thiếu khơng thể hồn thành chu trình sống B Có thể thay nguyên tố C Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất thể D Không thể thay nguyên tố Đáp án B Câu 84: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể dạng sợi đơn gặp A kì kì sau B kì đầu kì C kì sau kì cuối D kì đầu kì sau Đáp án C Câu 85: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền gen gồm hai alen A, a Alen A trội hoàn toàn so với alen a Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội quần thể 64% Tần số alen A, a là: A 0,5 0,5 B 0,6 0,4 C 0,4 0,6 D 0,7 0,3 Đáp án C Ta có : A- = 0,64 => aa=0,36 => a = 0,6 ; A=0,4 Câu 86: Cho có kiểu gen AaBb tự thụ phấn qua nhiều hệ thu tối đa dòng cặp gen? A B C D Đáp án C Dòng cặp = 22=4 Câu 87: Điều kiện quan trọng để diễn tiến hóa hóa học giai đoạn sơ khai hình thành Trái Đất A có nguồn lượng tự nhiên B có nước C có khí ơxi D có khí cacbonic Đáp án A SGK nc sinh học 12 trang 177 Câu 88: Hiện tượng liền rễ thông nhựa mọc gần thể mối quan hệ A hỗ trợ khác loài B cộng sinh C hỗ trợ loài D cạnh tranh loài Đáp án C Hiện tượng liền rễ thông nhựa mọc gần giúp chống trọi thiên tai, yếu tố khác tốt => hỗ trợ lồi Câu 89: Có mười tế bào sinh tinh loài động vật lưỡng bội (2n) tiến hành giảm phân sinh tinh trùng, cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 240 nhiễm sắc thể đơn Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 24 B 2n = 12 C 2n = 48 D 2n = 36 Đáp án A Số nhiễm sắc thể đơn môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu = 2n.10.(2k-1)=240 ( k=1-số lần giảm phân)  2n=24 Câu 90: Cơ thể sau giảm phân cho giao tử AB chiếm 25% Biết trình giảm phân diễn bình thường? A AABb B AaBB C AaBb D AABB Đáp án C AaBb giảm phân tạo loại giao tử là- 1AB:1Ab:1aB:1aa Câu 91: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Theo lí thuyết, phép lai sau cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa × AA B Aa × Aa C AA × aa D Aa × aa Đáp án D Aa x aa => Aa : aa Câu 92: Phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A AabbDd × AaBbdd B AaBbDd × AaBbDd C Aabbdd × AaBbdd D aabbDd × AaBbdd Đáp án B Trong trường hợp cặp bố mẹ có nhiều cặp gen dị hợp đời có nhiều loại kiểu gen Câu 93: Nhân giống trồng từ hạt trình sinh trưởng phát triển diễn bình thường Cây khơng có đặc điểm sau: A Cây khác phần so với mẹ B Cây mang đặc điểm tốt mẹ C Cây mang đặc điểm xấu mẹ D Cây mang toàn đặc điểm tốt xấu mẹ Đáp án D Cây trồng từ hạt khơng thể thừa hưởng tồn đặc điểm mẹ Câu 94: Ở ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết ruồi bao nhiêu? Biết không xảy đột biến A B C D Đáp án : B Số nhóm gen liên kết ruồi giấm = n ( lưu ý ruồi giấm đực số nhóm gen liên kết =n+1) Câu 95: Động vật sau có hệ tuần hồn đơn? A Chim B Ếch C Cá D Hổ Đáp án C Câu 96: Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai bên có lợi thể hai lồi sau đây? A Chim mỏ đỏ linh dương B Phong lan gỗ C Chim sáo trâu rừng D Hải quỳ cua Câu 97: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội lặn hoàn toàn, phép lai P: AaBbDd × AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình A- bbD- đời là: A.9/32 B.3/32 C.9/16 D.27/64 Đáp án A A-bbD- = 3/4*1/2*3/4 = 9/32 Câu 98: Ý sau nói chế điều hòa opêron Lac? A Prơtêin ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian ba chiều bị chức B Gen điều hòa khơng tổng hợp prôtêin ức chế C Prôtêin ức chế hoạt động có mặt đường lactơzơ D Enzim ARN pơlimeraza bị biến đổi cấu trúc bị bất hoạt Đáp án A -gen điều hòa tổng hợp protein ức chế -protein ức chế hoạt động có đường lac khơng có đường lac -protein ức chế bị biên đổi cấu trúc bất hoạt enzim ARN polimeraza không Câu 99: Bộ phận sau coi dày thức động vật nhai lại? A Dạ tổ ong B Dạ múi khế C Dạ cỏ D Dạ sách Đáp án B Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Đáp án C Câu 101: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng A hàm lượng H2O tế bào khí khổng B hàm lượng N tế bào khí khổng C hàm lượng CO2 tế bào khí khổng D hàm lượng O2 tế bào khí khổng Đáp án A Câu 102: Theo Đacuyn, sơ đồ tiến hóa phân nhánh dạng cành hiểu A loài sinh vật bị tuyệt chủng khứ có nguồn gốc chung B lồi thực vật tiến hóa theo sơ đồ phân nhánh cành C loài sinh vật tồn ngày có nguồn gốc chung D loài sinh vật khác Trái Đất bắt nguồn từ tổ tiên chung Đáp án D Câu 103: Cá rơ phi nước ta có giới hạn nhiệt độ từ 5,60C đến 420C, cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 20C đến 440C Phát biểu sau đúng? A Cả hai lồi sinh trưởng tốt vào mùa đơng B Cá chép có khả phân bố hẹp cá rơ phi C Cả hai lồi có khả phân bố rộng D Cá chép có khả phân bố rộng cá rô phi Đáp án D Ta thấy giới hạn nhiệt độ cá chép rộng cá rô phi nên khả phân bố rộng cá rơ phi Câu 104: tARN xem “người phiên dịch” Vì: A tARN có đầu mang axit amin, đầu mang ba đối mã B tARN có khả chuyển đổi thơng tin C tARN có cấu trúc dạng thùy D tARN có khả vừa gắn vào mARN vừa gắn vào ribôxôm Đáp án A Câu 105: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Biết cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Phép lai sau thu đời có tỷ lệ kiểu gen kiểu hình 1:2:1? 𝐴𝐵 A 𝑎𝑏 x 𝐴𝐵 𝑎𝑏 Đáp án D 𝐴𝐵 B 𝑎𝑏 x 𝐴𝑏 𝑎𝐵 C 𝐴𝑏 𝑎𝑏 x 𝐴𝑏 𝑎𝐵 D 𝐴𝑏 𝑎𝐵 x 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝐴𝑏 𝑎𝐵 x 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝐴𝑏 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝑎𝐵 => : : 1TL:2TT:1LT Câu 106: Trong ao nuôi cá mè, thực vật nguồn thức ăn trực tiếp cho loài giáp xác Mè hoa nhiều cá tạp cá mương, cá thong đong, cân cấn coi giáp xác thức ăn yêu thích Vật đầu bảng ao cá chuyên ăn loài cá mương, thong đong, cân cấn số lượng ỏi Để nâng cao hiệu kinh tế ao biện pháp sinh học đơn giản A giảm cá mè hoa B thả thêm cá C thả thêm cá thong đong D thả thêm thực vật Đáp án B Cá có kinh tế cao mà lại có số lượng số lượng loài cá mương , thong đong , cân cấn nhiều  Nên thả thêm cá có hiệu kinh tế Câu 107: Hai quần thể rắn nước thuộc loài Quần thể gồm 3000 sống môi trường đất ngập nước, quần thể gồm 1000 sống hồ nước Biết rằng, alen A quy định có sọc thân trội hoàn toàn so với alen a quy định khơng sọc Quần thể có tần số alen A 0,8; quần thể có tần số alen a 0,3 Hai khu vực sống cách mương đào Sau hệ nhận thấy quần thể có tần số alen A 0,794 Điều xảy hai quần thể rắn nước này? A Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể B Trong quần thể xảy tượng đột biến lặn alen A thành alen a C Trong quần thể xảy tượng tự thụ tinh số cá thể D Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể Đáp án A Ta có x tỉ lệ cá thể di cư từ quần thể sang quần thể 0,8.3+0,7.𝑥  =0,794 3+𝑥  𝑥 < (Thỏa mãn ) Câu 108: Các hình sau mơ tả tháp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn B Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước C Hình tháp hình tháp bền vững D Hình tháp biểu bền vững Đáp án : C Chênh lệch sinh khối bậc tương đối lớn nên 1,4 hình tháp bên vững -tháp tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước - tháp cạn ( độ chênh lệch bậc không nhiều nên => nước) Câu 109: Một loài động vật, biết gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai P: ♀ AB Dd × ♂ ab aB Dd, thu F1 có kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 11,25% Khoảng cách gen ab A gen B A 40cM B 20cM C 30cM D 18cM Đáp án B Ta có : A-B-dd = 0,1125 => A-B- = 0,45 𝑎𝑏 => =0,45-0,25= 0,2 𝑎𝑏 => ab=0,4( giao tử liên kết) => f=(0,5-0,4)x2=0,2 Câu 110: Một lồi thực vật có NST 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Quan sát nhóm cá thể có đột biến số lượng nhiễm sắc thể cặp số 1, thu 36 kiểu gen đột biến Đây dạng đột biến A thể B thể bốn C thể ba D thể kép Đáp án C Ta có 2n=6 => n=3 Xét cặp locut A/a bị đột biến thể ba có kiểu gen : AAA, Aaa, Aaa, aaa =>Kiểu gen đột biến loài thực vật = 4x3x3=36 ( thỏa mãn đề bài) Câu 111: Cho P: ♂AaBb × ♀aabb Trong hợp tử tạo thành có hợp tử có kiểu gen AaaBb Giải thích sau hợp lí? A Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân II B Ở số tế bào sinh trứng, cặp NST aa rối loạn phân li giảm phân II C Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I D Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I giảm phân II Đáp án C NST Aa rối loạn giảm phân I , giảm phân II bình thường tạo loại giao tử : Aa O  Để tạo hợp tử AaaBb số tế bào sinh tinh cặp Aa phải rối loạn giảm phân I Đáp án B Giải thích tương tự aa rối loạn gp II Câu 112: Trong phát biểu sau, phát biểu khơng nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? A Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể B Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể C Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể D Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể Đáp án B Cạnh tranh làm giảm kích thước quần thể Câu 113: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ chủng giao phấn với thân thấp, vàng chủng (P), thu F1 gồm 100% thân cao, đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, vàng chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? I Ở đời F2 có kiểu gen quy định thân cao, đỏ II Ở đời F2 số cá thể có kiểu gen giống F1 chiếm 32% III Tần số hoán vị gen 20% IV Ở F2 tỉ lệ thân cao, vàng chủng thân thấp, đỏ chủng 1% A B C D Đáp án B A-cao >> a- thấp B-đỏ >> b –vàng Ta có : A-bb=0,09 => aabb=0,16 => ab=0,4 (là giao tử liên kết) =>f=0,2 I-Đúng 𝐴𝐵 II-Đúng F2 có : =0,42x2 =0,32 𝑎𝑏 III-Đúng IV-Đúng AAbb = aaBB=0,1x0,1=0,01 Câu 114: Ở lồi thực vật giao phấn, có hai quần thể sống hai bên bờ sơng Quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa; quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Theo chiều gió thổi, số hạt phấn từ quần thể phát tán sang quần thể cấu trúc di truyền quần thể không thay đổi Giả sử tỉ lệ hạt phấn phát tán từ quần thể sang quần thể qua hệ nhau; kích thước hai quần thể khơng đổi qua hệ Có nhận định sau đúng? I Tần số alen A quần thể có xu hướng giảm dần qua hệ II Tần số alen A quần thể giữ ngun khơng đổi kích thước quần thể gấp lần quần thể III Sau n hệ bị tạp giao quần thể bị biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể IV Tần số alen A quần thể tăng kích thước quần thể nhỏ nhiều so với quần thể A B C D Đáp án B.1,3 Ta có : QT1- A=0,8 ; a=0,2 QT2- A=0,7 ; a=0,3 I-Đúng II-Sai 0,8+0,7∗1/3 1+1/3 = 0,775 => tần số alen giảm III-Đúng Ta chứng minh sau n hệ quần thể bị biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể công thức : qn= q1 - (1-0,5n-1) => lim (qn) = (0,8-0,1)=0,7 ( với tần số bên nhận lớn tần số lên cho) 10 𝑛→∞ IV-Sai Câu 115: Cho giao phối gà trống gà mái có kiểu hình chân cao, lơng xám Thu F1 có tỷ lệ kiểu hình: Giới đực: 75% chân cao, lơng xám : 25% chân cao, lông vàng Giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến, có kết luận sau ? I Tính trạng màu lơng cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định II Tần số hoán vị gen 20% III Gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng F1 chiếm 5% V Có kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng A B C D Đáp án C ( ý : gà XY, đực XX) F1 : cao : thấp = 3:1 ( Aa x Aa) ; xám : vàng= 9:7 ( BbDd x BbDd) Giả sử B tương tác với D, B liên kết với A I-Sai Tính trạng màu lơng cặp gen quy định II-Đúng Xét kiểu hình xám, thấp (D-XaBY)=7,5% =>XaB=0,1 (giao tử hoán vị) => f=0,2 III-Đúng (P) : Dd XABY x Dd XABXab Gà trống cao xám có kiểu gen chủng (DD XABXAB) =1/4 x 0,4x0,5 = 0,05 IV-Đúng Câu 116: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaXDEYde giảm phân bình thường, có tế bào xảy hoán vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có nhận định sau đúng? I Tạo tối đa loại giao tử II Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : III Có thể tạo giao tử chứa alen trội với tỉ lệ 1/2 IV Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang A B C D Đáp án B.1,2 Ta có : thể có KG : AaXDEYde tế bào giảm phân bình thường tạo 2.2=4 loại giao tử tế bào xảy hoán vị gen tạo thêm loại giao tử ( có giao tử bình thường trùng với giao tử tế bào gp bình thường )  Tạo tối đa 4+2=6 loại giao tử I-Đúng II-Đúng Tạo loại giao tử với tỉ lệ : (2x-y): (2x-y) : y:y =5:5:1:1 III-Sai Tỉ lệ giao tử mang alen trội = tỉ lệ giao tử mang alen lặn Ngồi có giao tử hốn vị  Không thể =1/2 IV-Sai Nếu tạo loại gia tử tỉ lệ phải 5:5:1:1 Câu 117: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt alen trội A cho hoa màu vàng, có mặt alen trội B cho hoa màu hồng khơng có alen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp : hoa vàng, thân cao : hoa vàng, thân thấp : hoa hồng, thân cao : hoa trắng, thân cao Biết khơng xảy đột biến, có phát biểu sau phù hợp với kết trên? I Kiểu gen (P) Aa Bd bD II Khi cho hoa vàng, thân thấp hoa trắng, thân cao F1 lai với thu F2 100% hoa vàng, thân cao III Tần số hoán vị gen 20% IV Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen F1 25% A B C D Đáp án B.1,2,4 Ta thấy không xuất trắng, thấp => không cho cho aabb,dd => P: Aa Bd//bD HOẶC Ad//aD Bb loại Ad//aD Bb ko cho kết giả thiết => P: Aa Bd//bD I-Đúng F1 : ( 3A-:1aa).(1Bd//Bd : 2Bd//bD :1bD//bD) Vàng thấp (aa Bd//Bd) x trắng cao (aa bD//bD) => f2: 100% vàng, cao II-Đúng III-Sai Liên kết hoàn toàn HVG bên HVG bên tần số f IV-Đúng cao, đỏ DH cặp gen = 1/2 1/2 = 25% Câu 118: Ở người, bệnh gặp gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Nghiên cứu bệnh địa phương có số lượng dân cư lớn, có tỉ lệ người mắc bệnh 1% Theo dõi di truyền bệnh dòng họ, người ta vẽ phả hệ bên: Biết rằng, trai II3 mắc bệnh gặp Có nhận định sau đúng? I Xác suất sinh trai mắc bệnh cặp vợ chồng III1 III2 0,0176 II Nếu người chồng III1 kết với người vợ bình thường khơng huyết thống tỉ lệ sinh mắc bệnh gặp giảm kết hôn với người vợ III2 III Trong trường hợp xảy hôn nhân cận huyết tỉ lệ mắc bệnh gặp quần thể tăng lên bé trai IV Nếu cặp vợ chồng III1 III2 sinh đầu lòng mắc bệnh xác suất sinh đứa thứ không mắc bệnh 75% A B C D Đáp án D.1,4 Ta có : KG II1≡ KG II5 : 11 AA : 3 8 11 Aa KG II2 ≡ KG II4 AA: Aa  KG III1≡ KG III2 : AA : Aa I-Đúng Yêu cầu đề = (3/8) 1/4.1/2=0,0176 II-sai.Nếu Thay người số III2 thành người khơng huyết thống bị bệnh ta thấy Xác Suất sinh bị bệnh không giảm Nên ý khẳng định “sẽ” chưa xác III-Sai Trai gái tỉ lệ IV-Đúng Con đầu bị bệnh => kiểu gen bố mẹ chắn Aa  Sinh thứ hai bình thường = 3/4 Câu 119: Xét nhóm tế bào sinh dưỡng ruồi giấm, có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, kí hiệu AaBbDdXY Nhóm tế bào nguyên phân số lần xảy rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính số tế bào Nếu không xét đến khác hàm lượng ADN nhiễm sắc thể, loại tế bào có hàm lượng ADN tăng lên so với bình thường chiếm tỉ lệ A 3/9 B 6/8 C 1/4 D 1/8 Đáp án A,C,D (Đây cú lừa ngày cá tháng tư bác đề.) Gọi x tỉ lệ tế bào bị đột biến => 1-x tỉ lệ tế bào bình thường Tế bào đột biến có loại ( tế bào đột biến có hàm lượng ADN tăng – tế bào đột biến có hàm lượng ADN giảm ) với tỉ lệ = 𝑥 2 𝑥 3 𝑥 Xét đáp án A: = =>x= < => thỏa mãn A đáp án B : = => x= >1 => loại 𝑥 2 𝑥 2 đáp án C: = => x= < => thỏa mãn C Đáp án D: = => x= thỏa mãn D Câu 120: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên F1 cho giao phấn với nhau, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Theo lý thuyết, có tối đa phép lai F1 phù hợp kết trên? A B 10 C D Đáp án B Pp ziczac ta có F2: đỏ : trắng = (1:1).1 Aa x aa BB x BB =1 Tổ hợp số =2 BB x Bb =2 BB xbb =2 bb x bb => loại ( không phù hợp xét tương tác 9:7) tổ hợp số locut B/b = => thay đổi cách chọn locut tương ứng với tỉ lệ ta có số phép lai = 5.2=10 2.5 =>Số plai= =5 ... sách Đáp án B Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Đáp án... 2.2=4 loại giao tử tế bào xảy hoán vị gen tạo thêm loại giao tử ( có giao tử bình thường trùng với giao tử tế bào gp bình thường )  Tạo tối đa 4+2=6 loại giao tử I-Đúng II-Đúng Tạo loại giao tử... mô tả tháp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn B Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (165) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (165)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay