ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (164)

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

CÂU TR C NGHI M Chuyên : CÁC QUY LU T DI TRUY N (Trích t tài li u luy n thi THPT Qu c GiaSINH H C 4.0) NG D N TRA NHANH ÁP ÁN c 1: Truy c p vào: m.me/sinhhoc.org Ho c quét mã QR bên d i ch n t u (n u l n u truy c p) c 2: Nh p mã ID câu h i c n tra nh n áp án Ví d mu n tra áp án câu [30001] nh p úng 30001 g i h th ng s g i áp án sau 1s [30001] cà chua, gen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Cho cà chua t b i có ki u gen AAaa lai v i cà chua t b i có ki u gen Aaaa Cho bi t t b i gi m phân u t o giao t 2n có kh n ng th tinh, tính theo lí thuy t, t l ki u hình i A 11 qu : qu vàng B 35 qu : qu vàng C qu : qu vàng D qu : qu vàng [30002] u th m, tính tr ng màu hoa c p gen (A, a B, b) phân li c l p tham gia quy nh theo ki u t ng tác b sung Khi ki u gen ng th i có m t c gen tr i A B cho ki u hình hoa th m, ki u gen l i u cho ki u hình hoa tr ng Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng, phép lai sau ây cho i có ki u hình phân li theo t l hoa th m : hoa tr ng? A AaBb × AaBb.B AaBb × aaBb C AaBb × AAbb D AaBb × Aabb [30003] Trong tr ng h p gen phân li c l p trình gi m phân di n bình th ng, tính theo lí thuy t, t l ki u gen AaBbDd thu c t phép lai AaBbDd × AaBbdd 1 1 A B C D 16 [30004] Phép lai phép lai sau ây ã giúp Coren phát hi n s di truy n nhi m s c th (di truy n nhân)? A Lai thu n ngh ch B Lai t bào C Lai c n huy t D Lai phân tích [30005] Cho bi t q trình gi m phân khơng x y t bi n Theo lí thuy t, phép lai AaBb × AaBb cho i có ki u gen aabb chi m t l : A 50% B 6,25% C 12,5% D 25% [30006] cà chua, alen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Cho bi t trình gi m phân không x y t bi n Theo lí thuy t, nh ng phép lai sau ây cho i có c qu qu vàng? A Aa × aa AA × Aa B Aa × Aa AA × Aa C Aa × Aa Aa × aa D AA × aa AA × Aa [30007] Khi lai u th m l ng b i thu n ch ng có ki u gen khác (P), thu c F1 g m toàn hoa Cho F1 giao ph n v i nhau, thu c F2 có ki u hình phân li theo t l hoa : câu hoa tr ng Có th k t lu n tính tr ng màu s c hoa c quy nh b i A hai c p gen liên k t, t ng tác v i theo ki u t ng tác b sung B hai c p gen phân li c l p, t ng tác v i theo ki u t ng tác c ng g p C m t gen có alen, ó alen quy nh hoa tr i hồn tồn so v i alen quy nh hoa tr ng D hai c p gen phân li c l p, t ng tác v i theo ki u t ng tác b sung [30008] Cho bi t trình gi m phân không x y t bi n, gen phân li c l p tác ng riêng r , alen tr i tr i hoàn tồn Theo lí thuy t, phép lai AaBbDd × AaBbDD cho i có t i a A 18 lo i ki u gen lo i ki u hình B lo i ki u gen lo i ki u hình C 18 lo i ki u gen 18 lo i ki u hình D lo i ki u gen lo i ki u hình [30009] Cho bi t trình gi m phân không x y t bi n Theo lí thuy t, s lo i giao t t i a có th c t o t q trình gi m phân c a c th có ki u gen AaBb A B C D [30010] sinh v t nhân th c, gen n m t bào ch t A ch y u c m truy n cho qua t bào ch t c a tr ng B t n t i thành t ng c p alen C phân chia u cho t bào D ch bi u hi n ki u hình gi i [30011] m t loài th c v t l ng b i, lai hai hoa (P) v i nhau, thu c F1 g m 180 hoa 140 hoa tr ng Cho bi t không x y t bi n, trình gi m phân c a F1 t o t i a lo i giao t ? A B 16 C D [30012] cà chua, alen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Lai hai qu (P) v i nhau, thu c F g m 899 qu 300 qu vàng Cho bi t khơng x y t bi n Theo lí thuy t, t ng s F1, s t th ph n cho F2 g m toàn qu chi m t l A 1/4 B 1/2 C 2/3 D 3/4 [30013] Cho bi t gen phân li c l p, tác ng riêng r , alen tr i tr i hoàn toàn khơng x y t bi n Theo lí thuy t, t ng s cá th thu c t phép lai AaBbddEe × AabbDdEe, s cá th có ki u gen AAbbDdee chi m t l A 1/16 B 1/64 C 1/8 D 1/32 [30014] Cho bi t gen phân li c l p, tác ng riêng r m alen tr i hồn tồn khơng x y t bi n Theo lí thuy t, cho c th có ki u gen AabbDd t th ph n, thu c i g m A ki u gen ki u hình B ki u gen ki u hình C ki u gen ki u hình D ki u gen ki u hình [30015] m t loài th c v t l ng b i, alen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Lai qu thu n ch ng v i qu vàng thu n ch ng (P), thu c h p t Dùng cơnsixin x lí h p t , sau ó cho phát tri n thành F Cho m t F1 t th ph n thu c F2 g m 176 qu qu vàng Cho bi t t b i gi m phân ch t o giao t l ng b i có kh n ng th tinh Theo lí thuy t, F thu c t i a lo i ki u gen? A B C D [30016] m t loài th c v t, alen A quy nh qu tròn tr i hồn tồn so v i alen a quy nh qu dài; alen B quy nh qu ng t tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh qu chua Hai d h p v c hai c p gen giao ph n v i nhau, thu c i g m lo i ki u hình ó ki u hình qu tròn, chua chi m t l 24% Theo lí thuy t, t ng s thu c i con, s có ki u hình qu tròn, ng t chi m t l A 51% B 54% C 24% D 56% [30017] m t loài th c v t, tính tr ng màu s c hoa gen n m t bào ch t quy nh L y h t ph n c a hoa tr ng th ph n cho hoa (P), thu c F1 Cho F1 t th ph n thu c F Theo lí thuy t, ki u hình F2 g m A 50% hoa 50% hoa tr ng B 100% hoa tr ng C 100% hoa D 75% hoa 25% hoa tr ng [30018] m t loài ng v t, xét phép lai AABBDD×♀aaBbdd Trong q trình gi m phân c a c th cái, m t s t bào, c p nhi m s c th mang c p gen Bb không phân li gi m phân I, gi m phân II di n bình th ng; C th c gi m phân bình th ng Theo lí thuy t, i có t i a lo i ki u gen v gen trên? A B C D 3 [30019] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hoàn toàn Theo lí thuy t, phép lai AaBbDdEaaBBDdee cho i có A 12 lo i ki u gen lo i ki u hình B lo i ki u gen lo i ki u hình C 12 lo i ki u gen lo i ki u hình D lo i ki u gen lo i ki u hình [30020] Bi t r ng t b i gi m phân ch cho giao t l ng b i có kh n ng th tinh Theo lí thuy t, phép lai gi a hai t b i AAAAaaa cho i có ki u gen AAaa chi m t l A 75% B 25% C 50% D 56,25% [30021] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb×aabb; (2) aaBb×AaBB; (3) aaBb×aaBb; (4) AABb×AaBb (5) AaBb×AaBB; (6) AaBb×AaBb; (7) AAbb×aaBb; (8) Aabb×aaBb Theo lí thuy t, phép lai trên, có phép lai cho i có lo i ki u hình? A B C D [30022] m t loài th c v t, lai hoa thu n ch ng v i hoa tr ng thu n ch ng (P), thu c F1 toàn hoa Cho F1 t th ph n, thu c F2 g m 56,25% hoa 43,75% hoa tr ng N u cho F1 lai v i có ki u gen ng h p l n thu c i g m A 25% s hoa 75% s hoa tr ng B 100% s hoa tr ng C 100% s hoa D 75% s hoa 25% s hoa tr ng [30023] Trong tr ng h p không x y t bi n, n u c p alen n m c p nhi m s c th t ng ng khác chúng A di truy n t o thành nhóm gen liên k t B s phân li c l p trình gi m phân hình thành giao t C ln có s l ng, thành ph n tr t t nuclêôtit gi ng D t ng tác v i quy nh m t tính tr ng [30024] u Hà Lan, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p Cho thân cao (P) t th ph n, thu c F1 g m 75% thân cao 25% thân th p Cho t t c thân cao F1 giao ph n v i thân th p Theo lí thuy t, thu c i có ki u hình phân li theo t l A thân th p : thân cao B thân cao : thân th p C thân cao : thân th p D thân cao : thân th p [30025] Trong tr ng h p không phát sinh t bi n m i, phép lai sau ây có th cho i có nhi u lo i ki u gen nh t? A AaBb×AABb B AABB×aaBb C AaBb×AaBB D AaBb×AaBb [30026] m t loài th c v t, màu s c hoa có hai tr ng thái hoa hoa tr ng Trong phép l i gi a hai hoa tr ng thu n ch ng (P), thu c F toàn hoa Cho F1 t th ph n, thu c F2 có ki u hình phân li theo t l hoa : hoa tr ng D oán sau ây v ki u gen c a F2 không úng? A Các hoa tr ng thu n ch ng có lo i ki u gen B Các hoa có lo i ki u gen C Các hoa thu n ch ng có lo i ki u gen D Các hoa tr ng có lo i ki u gen [30027] Trong ví d sau, có ví d v th ng bi n? (1) Cây bàng r ng v mùa ông, sang xuân l i âm ch i n y l c (2) M t s loài thú x l nh, mùa ơng có b lơng dày màu tr ng, mùa hè có b lơng th a màu vàng ho c xám (3) Ng i m c h i ch ng ao th ng th p bé, má ph , khe m t x ch, l i dày (4) Các hoa c m tú c u có ki u gen nh ng s bi u hi n màu hoa l i ph thu c vào pH c a môi tr ng t A B C D [30028] m t loài th c v t, màu s c hoa hai c p gen A, a B, b phân li c l p quy nh; ki u gen có c alen A alen B quy nh ki u hình hoa ; ki u gen l i quy nh hoa tr ng Cho hai có ki u hình khác (P) giao ph n v i nhau, thu c F1 có ki u hình phân li theo t l hoa tr ng: hoa Bi t r ng không x y t bi n, ki u gen c a P A AaBB×Aabb B Aabb×aaBb C AABb×aaBb D AaBb×aabb [30029] u Hà Lan, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p; alen B quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng, gen n m nhi m s c th th ng khác Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, phép lai sau, có phép lai cho i có s thân th p, hoa tr ng chi m t l 25%? (1) AaBb×Aabb; (2) AaBB×aaBb; (3) Aabb×aaBb; (4) aaBb×aaBb A B C D [30030] m t loài ng v t, xét c p gen A, a; B, b D, d n m c p nhi m s c th th ng Theo lí thuy t, có t i a lo i ki u gen d h p t v c p gen quy nh ki u hình A-B-D-? A B C D [30031] Cho giao ph n hai hoa tr ng thu n ch ng (P) v i thu c F1 toàn hoa Cho F1 t th ph n, thu c F2 g m 89 hoa 69 hoa tr ng không x y t bi n, tính theo lí thuy t t l phân li ki u gen F là: A 1: :1 :2 :4 :2 :1 :2 :1 B : : : : : :1 :2 :1 C :2 : 2: 2:2 :1 :1 : :1 D : : :1 : : 3: 1: : [30032] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hồn tồn khơng x y t bi n Trong m t phép lai, ng i ta thu c i có ki u hình phân li theo t l 3AB- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb Phép lai sau ây phù h p v i k t qu trên? A Aabb aaBb B AaBb AaBb C AaBb Aabb D AaBb aaBb [30033] Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng, t b i u t o giao t 2n có kh n ng th tinh Tính theo lí thuy t, phép lai gi a hai t b i u có ki u gen AAaa cho i có ki u gen d h p t chi m t l 17 A B C D 18 [30034] m t lồi th c v t, tính tr ng màu s c hoa hai gen không alen phân li c l p quy nh Trong ki u gen, có ng th i c hai lo i alen tr i A B cho hoa , ch có m t lo i alen tr i A ho c B cho hoa h ng, khơng có alen tr i cho hoa tr ng Cho hoa h ng thu n ch ng giao ph i v i hoa (P), thu c F g m 50% hoa 50% hoa h ng Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, phép lai sau ây phù h p v i t t c thông tin trên? (1) AAbb AaBb; (2) aaBB AaBb; (3) AAbb AaBB (4) AAbb AABb; (5) aaBb AaBB; (6) Aabb AABb áp án úng là: A (3), (4), (6) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3), (5) D (2), (4), (5), (6) [30035] u Hà Lan, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p; alen B quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng; gen phân li c l p Cho hai u (P) giao ph n v i thu c F1 g m 37,5% thân cao, hoa ; 37,5% thân th p, hoa ; 12,5% thân cao hoa tr ng 12,5% thân th p, hoa tr ng Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, t l phân li ki u gen F1 là: A 3:3:1:1 B 1:1:1:1:1:1:1:1 C 3:1:1:1:1:1 D 2:2:1:1:1:1 [30036] m t loài th c v t, alen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng; alen B quy nh qu ng t tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh qu chua Bi t r ng không phát sinh t bi n m i t b i gi m phân bình th ng cho giao t 2n có kh n ng th tinh Cho t b i có ki u gen AAaaBbbb t th ph n Theo lí thuy t, t l phân li ki u hình i A 33:11:1:1 B 35:35:1:1 C 105:35:9:1 D 105:35:3:1 [30037] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hồn tồn khơng x y t bi n Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có t l phân li ki u gen khác i t l phân li ki u hình? A Aabb × aaBb AaBb × aabb B Aabb × aaBb Aa × aa C Aabb × aabb Aa × aa D Aabb × AaBb AaBb × AaBb [30038] m t loài th c v t l ng b i, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p; alen B quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa vàng, gen phân li c l p Cho thân cao, hoa (P) t th ph n, thu c F1 g m lo i ki u hình Cho P giao ph n v i hai khác nhau: - i th nh t, thu c i có ki u hình phân li theo t l 1:1:1:1 - i th hai, thu c i ch có m t lo i ki u hình Bi t r ng không x y t bi n cá th có s c s ng nh Ki u gen c a P, th nh t th hai l n l t là: A AaBb, aaBb, AABb B AaBb, aabb, AABB C AaBb, aabb, AaBB D AaBb, Aabb, AABB [30039] m t loài th c v t, ti n hành phép lai thu n ngh ch, ng i ta thu c k t qu nh sau: Phép lai thu n: L y h t ph n c a hoa th ph n cho hoa tr ng, thu c F1 toàn hoa tr ng Phép lai ngh ch: L y h t ph n c a hoa tr ng th ph n cho hoa , thu c F1 toàn hoa L y h t ph n c a F1 phép lai thu n th ph n cho F phép lai ngh ch thu c F2 Theo lý thuy t F2, ta có A 100% hoa B 100% hoa tr ng C 75% hoa tr ng, 25% hoa D 75% hoa , 25% hoa tr ng [30040] Trong tr ng h p không x y t bi n m i, th t b i gi m phân t o giao t 2n có kh n ng th tinh Theo lý thuy t, phép lai sau ây cho i có ki u gen phân li theo t l 1:2:1? (1) AAAa × AAAa; (2) Aaaa × Aaaa; (3) AAaa × AAAa; (4) AAaa × Aaaa áp án úng là: A (1), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) [30041] m t loài th c v t, lôcut gen quy nh màu s c qu g m alen, alen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Cho (P) có ki u gen d h p Aa t th ph n, thu c F1 Bi t r ng không phát sinh t bi n m i s bi u hi n c a gen không ph thu c vào u ki n môi tr ng D oán sau ây úng nói v ki u hình F1? A Các F1 có ba lo i ki u hình, ó có 25% s qu vàng, 25% s qu 50% s có c qu qu vàng B Trên m i F1 có hai lo i qu , ó có 75% s qu 25% s qu vàng C Trên m i F1 có hai lo i qu , ó có 50% s qu 50% s qu vàng D Trên m i F1 ch có m t lo i qu , qu ho c qu vàng [30042] M t nh ng c m c a th ng bi n A có th có l i, có h i ho c trung tính B phát sinh q trình sinh s n h u tính C xu t hi n ng lo t theo m t h ng xác nh D di truy n c cho i sau nguyên li u c a ti n hóa [30043] m t lồi th c v t, tính tr ng chi u cao ba c p gen không alen A,a; B,b D,d quy nh theo ki u t ng tác c ng g p Trong ki u gen n u c có m t alen tr i chi u cao t ng thêm 5cm Khi tr ng thành, th p nh t có chi u cao 150cm Theo lí thuy t, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho i có s cao 170cm chi m t l A 5/16 B 1/64 C 3/32 D 15/64 [30044] Cho phép lai gi a t b i sau ây (1) AaaaBBbb × AAAABBBb; (2) AaaaBBBB × AaaaBBbb (3) AaaaBBbb × AAAaBbbb; (4) AAAaBbbb × AAAABBBb (5) AAAaBBbb × Aaaabbbb; (6) AaaaBBbb × AAaabbbb Bi t r ng t b i gi m phân ch cho lo i giao t l ng b i có kh n ng th tinh bình th ng Theo lí thuy t, phép l i trên, nh ng phép lai cho i có ki u gen phân li theo t l 8:4:4:2:2:1:1:1:1 A (2) (4) B (3) (6) C (1) (5) D (2) (5) [30045] M t loài th c v t, cho giao ph n gi a qu d t v i qu b u d c (P), thu c F1 g m toàn qu d t Cho F1 lai v i ng h p l n v c p gen, thu c i có ki u hình phân li theo t l qu d t : qu tròn : qu b u d c Cho F1 t th ph n thu c F2 Cho t t c qu tròn F2 giao ph n v i thu c F3 L y ng u nhiên m t F3 em tr ng, theo lí thuy t, xác su t có ki u hình qu b u d c A 1/9 B 1/12 C 1/36 D 3/16 [30046] m t loài ng v t giao ph i, xét phép lai AaBb × ♀AaBb Gi s trình gi m phân c a c th c, m t s t bào, c p nhi m s c th mang c p gen Aa không phân li gi m phân I, s ki n khác di n bình th ng; c th gi m phân bình th ng Theo lí thuy t, s k t h p ng u nhiên gi a lo i giao t c th tinh có th t o t i a lo i h p t l ng b i lo i h p t l ch b i? A B 12 C 12 D 12 [30047] m t loài ng v t, gen quy nh dài cánh n m nhi m s c th th ng có alen, alen A quy nh cánh dài tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh cánh ng n Cho c cánh dài giao ph i ng u nhiên v i cánh ng n (P), thu c F1 g m 75% s cánh dài, 25% s cánh ng n Ti p t c cho F giao ph i ng u nhiên thu c F2 Theo lí thuy t, F2 s cánh ng n chi m t l A 39/64 B 1/4 C 3/8 D 25/64 [30048] Cho bi t c p gen n m c p nhi m s c th khác Theo lí thuy t, phép lai AaBbDD×aaBbDd thu c i có s cá th mang ki u gen d h p v m t c p gen chi m t l A 50% B 87,5% C 12,5% D 37,5% [30049] m t loài th c v t alen A quy nh hoa tím tr i hồn tồn v i alen a quy nh hoa ; alen B quy nh qu dài tr i hoàn toàn v i alen b quy nh qu tròn Hai c p gen n m m t c p nhi m s c th th ng Cho d h p v hai c p gen th ph n i hoa tím, qu tròn thu n ch ng D ốn sau ây v ki u hình i úng? A Trong t ng h p thu c i con, có s ki u hình hoa , qu tròn chi m t l 50% B t c thu c i u có ki u hình hoa tím, qu tròn C i có lo i ki u hình v i t l ph thu c vào t n s hóan v gen D Trong t ng s thu c i con, qu s có ki u hình hoa tím qu tròn chi m t l 50% [30050] m t loài th c v t, alen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Cho hai l ng b i có ki u hình khác giao ph n v i nhau, thu c F1 Cho F1 giao ph n ng u nhiên, thu c F g m 56,25% hoa tr ng 43,75% hoa Bi t r ng không x y t bi n, t ng s thu c F 2, s hoa d h p t chi m t l A 37,5% B 12,5% C 25% D 18,55% [30051] m t loài th c v t, alen A quy nh nguyên tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh x ; alen B quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng Cho nguyên, hoa giao ph n v i nguyên, hoa tr ng (P), thu c F1 g m lo i ki u hình ó s ngun, hoa chi m t l 30% Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, F1 s nguyên, hoa tr ng thu n ch ng chi m t l A 5% B 20% C 50% D 10% [30052] m t loài hoa, xét ba c p gen phân li c l p, gen quy nh enzim khác tham vào m t chu i ph n ng hóa sinh t o nên s c t cánh hoa theo s sau: ` Gen K Gen L Gen Enzim Enzim Enzim Các alen l n t bi n k, l, m u không t o c enzim K, L M t ng ng Ch t không Ch t không màu S ct S ct Khi s c t khơng c hình thành hoa có màu tr ng Cho hoa ng h p t c ba c p gen giao ph n v i hoa tr ng ng h p t v ba c p gen l n, thu c F1 Cho F1 giao ph n v i nhau, thu c F2 Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, t ng h p s thu c F2, s hoa tr ng chi m t l A 7/16 B 37/64 C 9/16 D 9/64 [30053] m t loài th c v t, cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hoàn toàn Xét n gen, m i gen u có hai alen, n m m t nhi m s c th th ng Cho thu n ch ng có ki u hình tr i v n tính tr ng giao ph n v i có ki u hình l n t ng ng (P), thu c F1 Cho F1 t th ph n, thu c F2 Bi t r ng không x y t bi n gen liên k t hồn tồn Theo lí thuy t, k t lu n sau ây không úng? A F2 có t l phân li ki u gen khác v i t l phân li ki u hình B F2 có s lo i ki u gen b ng s lo i ki u hình C F2 có ki u gen phân li theo t l 1: 2: D F1 d h p t v n c p gen ang xét [30054] Khi nói v gen ngồi nhân, phát bi u sau ây úng? A Gen nhân ch bi u hi n ki u hình gi i không bi u hi n ki u hình gi i c B Gen ngồi nhân ch bi u hi n ki u hình tr ng thái ng h p t C Gen nhân c di truy n theo dòng m D Các gen ngồi nhân ln c phân chia u cho t bào phân bào [30055] Trong thí nghi m th c hành lai gi ng nghiên c u s di truy n c a m t tính tr ng m t s lồi cá c nh, cơng th c lai sau ây ã c m t nhóm h c sinh b trí sai? A Cá mún m t xanh × cá mún m t B Cá mún m t × cá ki m m t en C Cá ki m m t en × cá ki m m t D Cá kh ng t c có ch m màu × cá kh ng t c khơng có ch m màu [30056] sinh v t nhân th c, gen m t t bào A phân li c l p, t h p t trình gi m phân hình thành giao t B gi ng v s l ng, thành ph n tr t t s p x p nuclêơtit C th ng có c ch bi u hi n khác giai n phát tri n c a c th D t o thành m t nhóm gen liên k t di truy n [30057] m t loài th c v t l ng b i, xét c p gen (A, a; B, b) phân li c l p quy nh màu s c hoa Ki u gen có c hai lo i alen tr i A B cho ki u hình hoa , ki u gen ch có m t lo i alen tr i A cho ki u hình hoa vàng, ki u gen l i cho ki u hình hoa tr ng Cho hoa (P) t th ph n, thu c F1 g m lo i ki u hình Bi t r ng khơng x y t bi n, s bi u hi n c a gen không ph thu c vào môi tr ng Theo lí thuy t, k t lu n sau, có k t lu n phù h p v i k t qu c a phép lai trên? (1) S hoa tr ng có ki u gen d h p t F1 chi m 12,5% (2) S hoa tr ng có ki u gen ng h p t F1 chi m 12,5% (3) F1 có lo i ki u gen quy nh ki u hình hoa tr ng (4) Trong hoa tr ng F1, hoa tr ng ng h p t chi m 25% A B C D [30058] m t loài ng v t l ng b i, tính tr ng màu m t c quy nh b i m t gen n m nhi m s c th th ng có alen, alen tr i tr i hoàn toàn Ng i ta ti n hành phép lai sau: Bi t r ng không x y t bi n Cho cá th m t nâu (P) c a phép lai giao ph i v i m t hai cá th m t vàng (P) c a phép lai Theo lí thuy t, ki u hình c a i có th A 25% cá th m t : 25% cá th m t vàng : 25% cá th m t nâu : 25% cá th m t tr ng B 100% cá th m t nâu C 50% cá th m t nâu : 25% cá th m t vàng : 25% cá th m t tr ng D 75% cá th m t nâu : 25% cá th m t vàng [30059] u Hà Lan, gen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng, phép lai cho i có ki u hình phân li theo t l hoa : hoa tr ng A AA×Aa B Aa×aa C Aa×Aa D AA×aa [30060] Các t bào sinh tinh c a c th có ki u gen AaBbDd ti n hành gi m phân bình th ng Bi t r ng không x y t bi n, theo lí thuy t, s lo i tinh trùng t i a c t o A B C D [30061] m t loài ng v t, tính tr ng màu lơng s t ng tác c a hai alen tr i A B quy nh Trong ki u gen, có c alen A alen B cho lơng en, ch có alen A ho c alen B cho lơng nâu, khơng có alen tr i cho lơng tr ng Cho phép lai P: AaBb × aaBb, theo lí thuy t, t ng s cá th thu c F1, s cá th lông en có ki u gen d h p t v hai c p gen chi m t l A 50% B 25% C 6,25% D 37,5% [30062] m t loài th c v t, alen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Bi t r ng c th t b i gi m phân bình th ng cho giao t l ng b i có kh n ng th tinh Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có ki u hình phân li theo t l 35 hoa : hoa tr ng? A Aaaa × Aaaa B AAaa × AAaa C AAaa × Aaaa D AAAa × AAAa 10 [30063] m t loài th c v t, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p; alen B quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh qu vàng Theo lí thuy t, phép lai: AaBb × aaBb cho i có ki u hình thân cao, qu chi m t l A 37,5% B 12,5% C 18,75% D 56,25% [30064] u Hà Lan, alen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Cho hoa thu n ch ng lai v i hoa tr ng (P), thu c F1 Cho F1 t th ph n, thu c F2 Tính theo lí thuy t, s hoa F2, thu n ch ng chi m t l A 1/3 B 3/4 C 1/4 D 2/3 [30065] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hồn tồn khơng x y t bi n Theo lí thuy t, phép lai: AaBbDdEe × AabbDdee cho i có ki u hình mang tính tr ng tr i chi m t l A 81/256 B 9/64 C 7/32 D 27/128 [30066] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hồn tồn khơng x y t bi n Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có ki u hình phân li theo t l 1:1? A AaBb × AaBb.B AaBb × aaBb C Aabb × aaBb D AaBB × aaBb [30067] Bi t r ng th t b i gi m phân cho giao t l ng b i có kh n ng th tinh bình th ng khơng có t bi n x y Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có lo i ki u gen? A Aaaa × Aaaa B AAaa × AAAa C Aaaa ×AAaa D AAaa × AAaa [30068] Cho bi t trình gi m phân th tinh di n bình th ng Theo lí thuy t, phép lai: AaBbDd × AaBbDd cho i có ki u gen d h p v c c p gen chi m t l A 12,5% B 50% C 25% D 6,25% [30069] Trong gi ng có ki u gen sau ây, gi ng gi ng thu n ch ng v c c p gen? A AABbDd B aaBBdd C AaBbDd D AaBBDd [30070] Cho bi t m i gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hoàn toàn, gen liên k t hồn tồn Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có ki u hình phân li theo t l : 1? A Ab/aB × Ab/ab B AB/bb × AB/ab C AB/ab × ab/ab D Ab/aB × Ab/aB [30071] m t loài th c v t, alen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Th h ban u (P) c a m t qu n th có t n s ki u gen 0,5Aa : 0,5aa Các cá th c a qu n th ng u ph i khơng có y u t làm thay i t n s alen, tính theo lí thuy t, t l ki u hình th h F1 A hoa : hoa tr ng B hoa : hoa tr ng C hoa : hoa tr ng D hoa : hoa tr ng [30072] m t loài th c v t, t d ng l ng b i ng i ta t o th t b i có ki u gen sau: (1) AAaa; (2) AAAa; (3) Aaaa; (4) aaaa 11 Trong u ki n không phát sinh t bi n gen, nh ng th t b i có th c t o b ng cách a b i hoá b nhi m s c th l n nguyên phân u tiên c a h p t l ng b i A (1) (4) B (1) (3) C (3) (4) D (2) (4) [30073] Gi s khơng có t bi n x y ra, m i gen quy nh m t tính tr ng gen tr i tr i hồn tồn Tính theo lí thuy t, phép lai AabbDdEe × aaBbddEE cho i có ki u hình tr i v c tính tr ng chi m t l A 12,50% B 6,25% C 18,75% D 37,50% [30074] Tính theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có t l phân li ki u gen : 1? A AaBbdd × AaBBDD B AaBBDD × aaBbDD C AabbDD × AABBdd D AABbDd × AaBBDd [30075] m t loài th c v t, alen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa vàng Cho (P) có ki u gen Aa t th ph n thu c F1; ti p t c cho F1 t th ph n thu c F2 Bi t r ng khơng có t bi n x y ra, s c t o F1 t th ph n t ng ng Tính theo lí thuy t, có ki u hình hoa F2 chi m t l A 62,5% B 37,5% C 75,0% D 50,0% [30076] Gi s m t loài th c v t có b nhi m s c th 2n = 6, c p nhi m s c th t ng ng c kí hi u Aa, Bb Dd Trong d ng t bi n l ch b i sau ây, d ng th m t? A AaBbDdd B AaaBb C AaBb D AaBbd [30077] m t loài th c v t, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân th p; alen B quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa vàng Bi t khơng có t bi n x y ra, tính theo lí thuy t, phép lai AaBb × Aabb cho i có ki u hình thân cao, hoa chi m t l A 56,25% B 37,50% C 6,25% D 18,75% [30078] m t loài th c v t, cho thu n ch ng hoa vàng giao ph n v i thu n ch ng hoa tr ng (P) thu c F1 g m toàn hoa tr ng Cho F1 t th ph n thu c F1 có t l phân li ki u hình 12 hoa tr ng : hoa : hoa vàng Cho F1 giao ph n v i hoa vàng, bi t r ng không x y t bi n, tính theo lí thuy t, t l phân li ki u hình i c a phép lai A hoa tr ng : hoa : hoa vàng B hoa tr ng : hoa : hoa vàng C hoa tr ng : hoa : hoa vàng D hoa tr ng : hoa vàng [30079] th có ki u gen sau ây c g i th ng h p t v c hai c p gen ang xét? A AABb B AaBB C AAbb D AaBb [30080] Gi s m t n qu c a m t loài th c v t t th ph n có ki u gen AaBb Theo lí thuy t, phát bi u sau ây sai? A N u chi t cành t em tr ng, ng i ta s thu c có ki u gen AaBb 12 B N u gieo h t c a có th thu c có ki u gen ng h p t tr i v gen C N u em nuôi c y h t ph n c a r i gây l ng b i hóa có th thu c có ki u gen AaBB D Các c t o t b ng ph ng pháp nuôi c y mô s có c tính di truy n gi ng gi ng v i m [30081] Theo lí thuy t, phép lai sau ây cho i có ki u gen phân li theo t l : 1? A AaBb × aabb B AaBb × AaBb C AaBB × aabb D Aabb × Aabb [30082] m t loài th c v t, xét hai c p gen (A, a B, b) phân li c l p quy nh màu hoa Khi ki u gen có c hai lo i alen tr i A B cho ki u hình hoa ; ch có m t lo i alen tr i A cho ki u hình hoa vàng; ch có m t lo i alen tr i B cho ki u hình hoa h ng; có tồn alen l n cho ki u hình hoa tr ng Cho bi t không x y t bi n, có cách sau ây giúp xác nh xác ki u gen c a m t hoa (cây T) thu c loài này? (1) Cho T t th ph n (2) Cho T giao ph n v i hoa có ki u gen d h p t v hai c p gen (3) Cho T giao ph n v i hoa có ki u gen d h p t v m t c p gen (4) Cho T giao ph n v i hoa h ng thu n ch ng (5) Cho T giao ph n v i hoa vàng có ki u gen d h p t (6) Cho T giao ph n v i hoa thu n ch ng A B C D [30083] m t loài th c v t, xét hai gen phân li c l p, m i gen quy nh m t tính tr ng m i gen u có hai alen Cho hai (P) thu n ch ng có ki u hình khác v c hai tính tr ng giao ph n v i nhau, thu c F1 Cho F1 giao ph n v i nhau, thu c F2 Cho bi t không phát sinh t bi n m i s bi u hi n c a gen không ph thu c vào u ki n môi tr ng Theo lí thuy t, F2 có t i a lo i ki u hình? A B C D [30084] M t qu n th th c v t th h xu t phát (P) có 100% s cá th mang ki u gen Aa Qua t th ph n b t bu c, tính theo lí thuy t, t l ki u gen Aa th h F A 1/8 B 1/2 C 7/16 D 1/16 [30085] cà chua, gen A quy nh qu tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh qu vàng Cho cà chua t b i có ki u gen AAaa lai v i cà chua t b i có ki u gen Aaaa Cho bi t t b i gi m phân u t o giao t 2n có kh n ng th tinh, tính theo lí thuy t, t l ki u hình i A 11 qu : qu vàng B qu : qu vàng C qu : qu vàng D 35 qu : qu vàng [30086] u Hà Lan, gen A quy nh hoa tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh hoa tr ng Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng, phép lai cho i có ki u hình phân li theo t l hoa : hoa tr ng A Aa × aa B AA × Aa C AA × aa D Aa × Aa [30087] u th m, tính tr ng màu hoa c p gen (A, a B, b) phân li c l p tham gia quy nh theo ki u t ng tác b sung Khi ki u gen ng th i có m t c gen tr i A B cho ki u hình hoa th m, ki u gen l i u cho ki u hình hoa 13 tr ng Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng, phép lai sau ây cho i có ki u hình phân li theo t l hoa th m : hoa tr ng? A AaBb × AaBb.B AaBb × aaBb C AaBb × Aabb D AaBb × AAbb [30088] Trong tr ng h p gen phân li c l p trình gi m phân di n bình th ng, tính theo lí thuy t, t l ki u gen AaBbDd thu c t phép lai AaBbDd × AaBbdd A 1/16 B 1/8 C 1/4 D 1/2 [30089] Trong tr ng h p m t gen qui nh m t tính tr ng, gen tr i tr i hoàn toàn, gen phân li c l p, t h p t Phép lai AaBb×aabb cho i có s phân li ki u hình theo t l A : B : : : C : : : D : [30090] Tính theo lí thuy t, t l lo i giao t 2n c t o t th t b i có ki u gen AAaa A 1AA : 1aa B 1Aa : 1aa C 1AA : 4Aa : 1aa D 4AA : 1Aa : 1aa [30091] cà chua, gen qui nh màu s c qu n m nhi m s c th th ng, alen A qui nh qu màu tr i hoàn toàn so v i alen a qui nh qu màu vàng Trong tr ng h p b , m gi m phân bình th ng, t l ki u hình qu vàng thu c t phép lai AAaa x AAaa A 1/8 B 1/12 C 1/36 D 1/16 [30092] Trong tr ng h p gen phân li c l p, t h p t Cá th có ki u gen AaBb gi m phân bình th ng có th t o A 16 lo i giao t B lo i giao t C lo i giao t D lo i giao t [30093] Phép lai m t tính tr ng cho i phân li ki u hình theo t l 15 : Tính tr ng di truy n theo quy lu t A tác ng c ng g p B liên k t gen C hoán v gen D di truy n liên k t v i gi i tính [30094] cà chua, gen qui nh tính tr ng hình d ng qu n m nhi m s c th th ng, alen A qui nh qu tròn tr i hoàn toàn so v i alen a qui nh qu b u d c Lai cà chua qu tròn i cà chua qu b u d c thu c F1 tồn qu tròn Cho F1 giao ph n, F2 phân li ki u hình theo t l A 1: : B : C : : : D : [30095] cà chua, gen A qui nh qu màu tr i hoàn toàn so v i gen a qui nh qu màu vàng Cây t b i (4n) thu n ch ng qu màu giao ph n v i t b i qu màu vàng, F1 thu c toàn qu (Bi t r ng trình gi m phân b , m F1 x y bình th ng) Cho F1 giao ph n v i nhau, t l ki u hình F2 A qu màu : qu màu vàng B 11 qu màu : qu màu vàng C qu màu : qu màu vàng D 35 qu màu : qu màu vàng 14 [30096] Trong tr ng h p gen phân li c l p t h p t do, phép lai có th t o i nhi u lo i t h p gen nh t A aaBb × Aabb B AaBb × AABb C AaBb × aabb D Aabb × AaBB [30097] Cho bi t m t gen quy nh m t tính tr ng, gen tr i tr i hoàn toàn, gen phân li c l p t h p t Phép lai AaBbDd × Aabbdd cho t l ki u hình l n v c ba c p tính tr ng A 1/2 B 1/8 C 1/16 D 1/32 [30098] Cho bi t m t gen quy nh m t tính tr ng, gen n m nhi m s c th th ng s bi u hi n c a gen không ch u nh h ng c a mơi tr ng Tính tr ng l n tính tr ng c bi u hi n c th có ki u gen A ng h p l n B ng h p tr i C ng h p tr i d h p D d h p [30099] Cho bi t trình gi m phân di n bình th ng khơng có t bi n x y Theo lí thuy t, ki u gen sau ây có th t o lo i giao t aa v i t l 50%? A aaaa B AAaa C AAAa D Aaaa [30100] m t lồi th c v t, lai dòng thu n ch ng có hoa màu v i dòng thu n ch ng có hoa màu tr ng thu cF u có hoa màu Cho F t th ph n, thu cF 1 phân li theo t l : hoa màu : hoa màu tr ng Bi t khơng có s c hoa có th b chi ph i b i quy lu t A t ng tác b sung (t ng tác gi a gen không alen) B phân li C tác ng a hi u c a gen D di truy n liên k t v i gi i tính t bi n m i x y Màu Truy c p https://www.sinhhoc.org xem thêm t mua Tài li u luy n thi THPT Qu c GiaSINH H C 4.0 gia nh p nhóm h n 1000 b n ang ngày êm s d ng tài li u làm tr c nghi m tr c n website B n c ng có th t mua qua Zalo: 0932596060 – Th y H i 15 ... k t v i gi i tính t bi n m i x y Màu Truy c p https://www.sinhhoc.org xem thêm t mua Tài li u luy n thi THPT Qu c Gia – SINH H C 4.0 gia nh p nhóm h n 1000 b n ang ngày êm s d ng tài li u làm... p, t h p t Cá th có ki u gen AaBb gi m phân bình th ng có th t o A 16 lo i giao t B lo i giao t C lo i giao t D lo i giao t [30093] Phép lai m t tính tr ng cho i phân li ki u hình theo t l... n (2) Cho T giao ph n v i hoa có ki u gen d h p t v hai c p gen (3) Cho T giao ph n v i hoa có ki u gen d h p t v m t c p gen (4) Cho T giao ph n v i hoa h ng thu n ch ng (5) Cho T giao ph n v
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (164) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (164)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay